Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор о подготовке специалистов с высшим образованием (генеральный)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2000
Утратил силу

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про підготовку спеціалістів з вищою освітою (генеральний)

N_____________              "__" ___________ 199_ р.
 
_________________________________________________________________
          (найменування міністерства)
(далі - міністерство) в особі ___________________________________
 
________________________________________________________________,
         (посада, прізвище та ініціали)
який діє на підставі Положення про міністерство України, і ______
 
_________________________________________________________________
        (найменування навчального закладу)
(далі - навчальний заклад) в особі ______________________________
 
_________________________________________________________________
         (посада, прізвище та ініціали)
який діє на підставі статуту навчального закладу, уклали цей
договір.
 
   1. Предмет договору
 
   1.1. Забезпечити реалізацію виконання контрольних показників
прийому студентів на 199_ р.
 
*****************************************************************
Шифр *                 *   Форми навчання
спеці-* Найменування спеціальності   *************************
ально-*                 * денна* вечірня *заочна
сті  *                 *    *     *
   *                 *    *     *
*****************************************************************
 
 
 
*****************************************************************
    ВСЬОГО
 
   2. Міністерство зобов'язується:
 
   2.1. Розробляти контрольні показники прийому студентів до
навчального закладу з урахуванням його пропозицій щодо обсягів та
структури підготовки спеціалістів.
   2.2. Доводити до навчального закладу контрольні показники
прийому студентів не пізніше як за 4 місяці до початку вступних
іспитів.
   2.3. Виділяти навчальному закладу кошти  на  підготовку
спеціалістів.
 
   3. Навчальний заклад зобов'язується:
 
   3.1. Подавати щорічно до міністерства не пізніше як за 6
місяців до початку вступних іспитів пропозиції щодо обсягів та
структури прийому студентів до навчального закладу на підставі
договорів навчального закладу з підприємствами, установами, ор-
ганізаціями та приватними особами на підготовку спеціалістів і
аналізу попиту та пропозицій на ринку праці.
   3.2. Здійснювати підготовку спеціалістів згідно з контроль-
ними показниками, які доводяться міністерством, і договорами з
підприємствами, установами, організаціями та приватними особами.
   3.3. Сприяти випускникам у забезпеченні їх роботою  за
спеціальністю і кваліфікацією та здійснювати постійний контроль
за працевлаштуванням випускників.
   3.4. Контролювати прибуття випускників на роботу за призна-
ченням та їх використання за фахом.
 
   4. Заключні положення
 
   4.1. Зміни та доповнення до цього договору приймаються шля-
хом підписання додаткових угод.
   4.2. Цей договір припиняється:
   4.2.1. Після закінчення строку дії договору;
   4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом).
   4.3. Договір набуває чинності з моменту підписання і діє
до "__" __________________ 199_ р.
   4.4. Договір складений у 2-х примірниках. Перший з них
зберігається у міністерстві, другий - у навчальному закладі.
 
   5. Юридичні адреси сторін:
 
   5.1. Міністерства ___________________________________________
                  (поштовий індекс,
 
__________________________________________________________________
           адреса, номер телефону)
 
розрахунковий рахунок N __________________________________________
 
в ________________________________________________________________
 
   5.2. Навчального закладу: ___________________________________
                     (поштовий індекс,
 
__________________________________________________________________
           адреса, номер телефону)
 
розрахунковий рахунок N __________________________________________
 
в ________________________________________________________________
 
 
Міністр (заст.міністра)          Ректор (директор)
 
_______________________          _______________________
    (підпис)                  (підпис)
 
Начальник управління            Головний бухгалтер
вищих (професійних
навчально-виховних)            _______________________
закладів                      (підпис)
_______________________
    (підпис)
                           М.П.
Начальник фінансово-
економічного управління
 
_______________________
    (підпис)
 
М.П.
 
Примітка. В договір можуть бути внесені й інші зобов'язання
     сторін.
								
		
							
Опрос