Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор на обслуживание коммерческим банком доверительного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2000

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
 на обслуговування комерційним банком довірчого товариства
N ________

   Довірче товариство _____________________________(надалі -
Товариство), в особі ________________________________________
_____________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі статуту Товариства, з одного боку,і
комерційний банк _____________________________________________
(надалі Банк) в особі ________________________________________
______________________________________________________________
             (посада)
______________________________________________________________
 
______________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі статуту Банку, з другого боку, уклали цей
Договір про зазначене нижче.
 
 
          1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
   1.1. Товариство доручає, а Банк зобов'язується проводити
такі банківські операції _____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
   
   1.2. Товариство згідно з умовами Договору передає, а Банк
приймає  на  зберігання такі види майна:
_____________________________________________________________
   
_____________________________________________________________
(грошові кошти, цінні папери,документи,що засвідчують
_____________________________________________________________
          право власності довірителів)
   Передача майна на зберігання до Банку провадиться на
підставі підписаних сторонами актів прийому-передачі, які по-
винні містити :
   опис майна, переданого на зберігання, його вартість
(відповідно до домовленості сторін,  оцінки  аудиторської
фірми, чинних нормативних актів), дату та місце передачі,
інші умови.
   З моменту підписання акт прийому-передачі є невід`ємною
частиною цього Договору (Додаток N 1).
   1.3. При необхідності на окремі види банківських операцій
сторони можуть укласти додатковий договір.
 
          2. ПРАВА ТОВАРИСТВА
 
   2.1. Встановлювати умови зберігання майна у Банку. Ці
умови мають зміст: __________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
   2.2. Отримувати від Банку інформацію щодо виконання
своїх розпоряджень.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
   (*) Предметом  договору  можуть  бути операції щодо:
відповідального зберігання грошових коштів, приватизаційних
та цінних паперів , а також інших документів, що засвідчують
право власності Товариства і його довірителів; ведення ра-
хунків Товариства і його довірителів за письмовим розпоряд-
женням довірених осіб; користування коштами та цінними папера-
ми за угодою з Товариством.
   2.4. Інші  права  Товариства:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
          3. ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА
 
   3.1. Надавати Банку письмові розпорядження щодо предмету
Договору. Розпорядження оформляються відповідно до вимог чин-
ного законодавства України.
   3.2. У тримісячний термін після реєстрації Товариства
повністю сплатити внески засновників до статутного фонду.
   3.3. Передавати Банку копію дозволу (ліцензії) Фонду дер-
жавного майна України на право здійснення представницької
діяльності з приватизаційними паперами.
   3.4. Надати Банку належним чином завірені копії установ-
чих документів Товариства (статуту, установчого договору,
реєстраційного свідоцтва), а також повідомляти Банк про всі
зміни і доповнення, які вносяться до статутних документів То-
вариства і до складу довірених осіб, в 5-ти денний термін з
моменту внесення їх до державного реєстру, якщо ці зміни пот-
ребують перереєстрації Товариства, а в інших випадках з мо-
менту їх прийняття.
   3.5. Відшкодовувати витрати Банку, пов'язані з виконан-
ням його функцій залежно від _____________________________
                   ( кількості або суми
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
здійснених операцій,терміну зберігання майна,інших показників)
у розмірі________________ (крб.,відсотків) . Перерахування
     (цифри прописом)
коштів Банку здійснюється до "____" числа кожного місяця шля-
хом оплати платіжних документів, що подаються Банком.
   3.6. Надати Банку згідно з чинним законодавством України
картки  зразків підписів на довірених або уповноважених
осіб,які мають право давати розпорядження від імені Товарист-
ва на здійснення операцій з його майном та майном довіри-
телів.
   3.7.Інші обов`язки Товариства:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
    
   
          4. ПРАВА БАНКУ
 
  4.1. Припиняти ведення рахунків Товариства, якщо у три-
місячний термін після його реєстрації засновники повністю не
внесли кошти до статутного фонду Товариства.
  4.2. Hе виконувати доручені операції, якщо документи,
одержані від Товариства, не відповідають вимогам чинного за-
конодавства України.
  4.3. Вносити пропозиції Товариству з питань його діяль-
ності та брати участь у їх розгляді.
  4.4. За письмовим розпорядженням Товариства проводити
операції з використанням вільних_____________________________
              (грошових коштів та цінних паперів)
Товариства та його довірителів на період дії цього Договору
на таких умовах:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
   4.5. Вимагати відшкодування витрат, пов'язаних з виконан-
ням Договору.
  4.6. Інші права Банку:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
          5. ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ
 
  5.1. Відкривати для здійснення банківських операцій такі
банківські рахунки (*):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
            (назви рахунків)
   (*) Відкриття рахунків для акумулювання приватизаційних
паперів і здійснення операцій за цими рахунками Банк розпочи-
нає лише після отримання від Товариства копії ліцензії Фонду
державного майна України на право здійснення представницької
діяльності з приватизаційними паперами. З моменту передачі
копія ліцензії стає невід`ємною частиною цього Договору.
  5.2. Здійснювати банківські операції згідно з чинним за-               - 5 -
конодавством України, на підставі письмових розпоряджень Това-
риства, узгоджених усіма довіреними особами, якщо інше не пе-
редбачено установчим договором Товариства.
  5.3. Забезпечувати зберігання та своєчасне повернення
майна Товариства і його довірителів в термін ________ днів з
моменту звернення Товариства.
  5.4. Не проводити ніяких операцій з майном Товариства і
його довірителів, які суперечать чинному законодавству або не
регламентовані цим Договором та розпорядженнями Товариства.
  5.5. Зберігати конфіденційну інформацію, а також таку, що
становить комерційну таємницю Товариства. Відповідальність
посадових осіб у разі розголошення цих даних визначається
згідно з чинним законодавством України.
  5.6. Надавати Товариству до " __ " числа кожного місяця
платіжні документи для відшкодування витрат за здійсненні
банківські операції.
  5.7. Інші обов`язки Банку:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 
         6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
   6.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'я-
зки належним чином, сприяти іншій стороні у їх виконанні.
   6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до
цього Договору, повинна усунути ці порушення.
   6.3. Сторони несуть матеріальну відповідальність за неви-
конання або неналежне виконання своїх обов'язків. Збитки, що
заподіяні Товариству або Банку у цьому разі, відшкодовуються у
порядку, визначеному чинним законодавством України.
   6.4. Банк не несе відповідальності перед Товариством, як-
що збитки є наслідком дій, вчинених відповідно до письмових
розпоряджень Товариства.
 
            7. ІНШІ УМОВИ
 
   7.1. Спори, що виникають у ході виконання сторонами цього
Договору, які не врегульовані його умовами, підлягають розгляду
у порядку, встановленому чинним законодавством.
   7.2. У всьому іншому, що не передбачено Договором, сторони
керуються чинним законодавством України.
   7.3. Додаткові умови:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
          8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.
 
   8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання
і діє до "___" ______________ 199 р.
   8.2. Договір може бути розірвано за домовленістю сторін
в порядку передбаченому чинним законодавством.
   8.3. В разі розірвання цього Договору в установленому по-
рядку Банк в тижневий строк передає Товариству або Банку-пра-
вонаступнику  майно,  що  знаходиться  на відповідальному
зберіганні, а також перераховує залишки коштів, що належать
Товариству та його довірителям на рахунки, попередньо повідом-
лені Товариством.
   8.4. У випадку припинення дії Договору Банк має право на
відшкодування своїх витрат щодо цього Договору раніш ніж він
поверне Товариству його майно згідно домовленості між сторо-
нами. Відшкодування не може проводитись за рахунок майна
довірителів.
   8.5. Зміни до умов Договору вносяться за взаємною домовле-
ністю сторін у письмовій формі.
   8.6. Строк дії Договору може бути продовжений на наступ-
ний рік на підставі письмової угоди сторін.
 
 
 
 
          Повні юридичні адреси сторін:
 
   Товариство                Банк
______________________        _______________________
______________________        _______________________
______________________        _______________________
 
 
______________________        _______________________
   підпис                  підпис
   Печатка                 Печатка
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 1
до Типового договору на обслуговування комерційним
банком довірчого товариства.

 

 

 

АКТ
прийому-передачі на зберігання комерційним банком майна довірителів довірчого товариства

   Складено " "_______________ 199 р. ___________________
                    /місце складання акту/
Ми, що нижчепідписалися,     довірче     товариство
_____________________________________________________________
(надалі  -  Товариство), в особі __________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з одного боку,і комерційний банк ____________________________
_____________________________________ (надалі - Банк) в особі
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з другого боку, склали цей акт про зазначене нижче.
  Товариство передає, а Банк приймає на зберігання майно(*):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
            (список майна)
  Загальна вартість майна складає _________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________________ крб.
           (сума - прописом)
  Передача вищеназваного майна проводиться згідно з умовами
договору між Банком і Товариством від " "_________ 199 р.
 
  Майно передав             Майно прийняв
 
   Товариство                Банк
______________________        _______________________
   підпис                  підпис
 
 

(*) опис повинен передбачати перелік майна по його видам, одиниці виміру, кількість, вартість одиниці майна, загальна вартість даного виду майна.

Опрос