Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор на обслуживание коммерческим банком доверительного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2000
Утратил силу

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
НА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ ДОВІРЧОГО ТОВАРИСТВА

м.__________________        "____" ______________ 199 р.
 
   Довірче товариство "________________________" (надалі -
Товариство), в особі ____________________________________________
_______________________________________________________________ ,
       (прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі статуту Товариства, з одного боку, і комер-
ційний банк "____________________________" (надалі Банк) в особі
________________________________________________________________
            (посада)
________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі статуту Банку, з другого боку, уклали цей
Договір про зазначене нижче.
 
           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
   1.1. Товариство доручає, а Банк зобов'язується проводити
такі банківські операції (*):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
   1.2. Товариство згідно з умовами Договору передає, а Банк
приймає на зберігання такі види майна:
_________________________________________________________________
  (грошові кошти, цінні папери, документи, що засвідчують
_________________________________________________________________
       право власності довірителів)
   Передача майна на зберігання до Банку провадиться на підста-
ві підписаних сторонами актів прийому-передачі, які повинні
містити:
  опис майна, переданого на зберігання, його вартість (відпо-
відно до домовленості сторін, оцінки аудиторської фірми, чинних
нормативних актів), дату та місце передачі, інші умови.
  З моменту підписання акт прийому-передачі є невід'ємною час-
тиною цього Договору (додаток N 1).
   1.3. При необхідності на окремі види банківських операцій
сторони можуть укласти додатковий договір.
 
           2. ПРАВА ТОВАРИСТВА
 
   2.1. Встановлювати умови зберігання майна у Банку. Ці умови
мають такий зміст:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
   2.2. Отримувати від Банку інформацію щодо виконання своїх
розпоряджень.
   2.3. Інші права Товариства:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
______________
   (*) Предметом договору можуть бути операції щодо: відпові-
дального зберігання грошових коштів, приватизаційних та цінних
паперів, а також інших документів, що засвідчують право власності
Товариства і його довірителів; ведення рахунків Товариства і його
довірителів за письмовим розпорядженням довірених осіб; користу-
вання коштами та цінними паперами за угодою з Товариством.
 
          3. ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА
 
   3.1. Надавати Банку письмові розпорядження щодо предмета
Договору. Розпорядження оформляються відповідно до вимог чинного
законодавства України.
   3.2. У тримісячний термін  після реєстрації  Товариства
повністю сплатити внески засновників до статутного фонду.
   3.3. Передавати Банку копію дозволу (ліцензії) Фонду держав-
ного майна України на право здійснення представницької діяльності
з приватизаційними паперами.
   3.4. Надати Банку належним чином завірені копії установчих
документів Товариства (статуту, установчого договору, реєстра-
ційного свідоцтва), а також повідомляти Банк про всі зміни і
доповнення, які вносяться до статутних документів Товариства і
до складу довірених осіб, в 5-денний термін з моменту внесення
їх до державного реєстру, якщо ці зміни потребують перереєстра-
ції Товариства, а в інших випадках з моменту їх прийняття.
   3.5. Відшкодувати витрати Банку, пов'язані з виконанням його
функцій залежно від _____________________________________________
 (кількості або суми
_________________________________________________________________
здійснених операцій, терміну зберігання майна, інших показників)
у розмірі ___________________ (крб., відсотків). Перерахування
 (цифри прописом)
коштів Банку здійснюється до "_____" числа кожного місяця шляхом
оплати платіжних документів, що подаються Банком.
   3.6. Надати Банку згідно з чинним законодавством України
картки зразків підписів на довірених або уповноважених осіб, які
мають право давати розпорядження від імені Товариства на здій-
снення операцій з його майном та майном довірителів.
   3.7. Інші обов'язки Товариства:
_________________________________________________________________
 
            4. ПРАВА БАНКУ
 
   4.1. Припиняти ведення рахунків Товариства, якщо у тримісяч-
ний термін після його реєстрації засновники повністю не внесли
кошти до статутного фонду Товариства.
   4.2. Не виконувати доручені операції, якщо документи, одер-
жані від Товариства, не відповідають вимогам чинного законо-
давства України.
   4.3. Вносити пропозиції Товариству з питань його діяльності
та брати участь у їх розгляді.
   4.4. За письмовим розпорядженням Товариства проводити опера-
ції з використанням вільних _____________________________________
 (грошових коштів та цінних паперів)
Товариства та його довірителів на період дії цього Договору на
таких умовах:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
   4.5. Вимагати відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням
Договору.
   4.6. Інші права Банку
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
           5. ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ
 
   5.1. Відкривати для здійснення банківських операцій такі
банківські рахунки(*):
_________________________________________________________________
 (назви рахунків)
 
_______________
   (*) Відкриття рахунків для акумулювання приватизаційних па-
перів і здійснення операцій за цими рахунками Банк розпочинає лише
після отримання від Товариства копії ліцензії Фонду державного
майна України на право здійснення представницької діяльності
з приватизаційними паперами.    З моменту передачі копія
ліцензії стає невід'ємною частиною цього Договору.
 
   5.2. Здійснювати банківські операції згідно з чинним законо-
давством України, на підставі письмових розпоряджень Товариства,
узгоджених усіма довіреними особами, якщо інше не передбачено
установчим договором Товариства.
   5.3. Забезпечувати зберігання та своєчасне повернення майна
Товариства і його довірителів в термін __________ днів з моменту
звернення Товариства.
   5.4. Не проводити ніяких операцій з майном Товариства і
його довірителів, які суперечать чинному законодавству, або не
регламентовані цим Договором та розпорядженнями Товариства.
   5.5. Зберігати конфіденційну інформацію, а також таку, що
становить комерційну таємницю Товариства. Відповідальність поса-
дових осіб у разі розголошення цих даних визначається згідно з
чинним законодавством України.
   5.6. Надавати Товариству до "____" числа кожного місяця пла-
тіжні документи для відшкодування витрат за здійсненні банків-
ські операції.
   5.7. Інші обов'язки Банку:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
         6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
   6.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки
належним чином, сприяти іншій стороні у їх виконанні.
   6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього
Договору, повинна усунути ці порушення.
   6.3. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невико-
нання або неналежне виконання своїх обов'язків. Збитки, що
заподіяні Товариству або Банку у цьому разі, відшкодовуються у
порядку, визначеному чинним законодавством України.
   6.4. Банк не несе відповідальності перед Товариством, якщо
збитки є наслідком дій, вчинених відповідно до письмових розпо-
ряджень Товариства.
 
             7. ІНШІ УМОВИ
 
   7.1. Спори, що виникають у ході виконання сторонами цього
Договору, які не врегульовані його умовами, підлягають розгляду
у порядку, встановленому чинним законодавством.
   7.2. У всьому іншому, що не передбачено Договором, сторони
керуються чинним законодавством України.
   7.3. Додаткові умови:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
           8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
 
   8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і
діє до "______" _________________ 199 р.
   8.2. Договір може бути розірвано за домовленістю сторін в
порядку, передбаченому чинним законодавством.
   8.3. В разі розірвання цього Договору в установленому по-
рядку Банк в тижневий строк передає Товариству або Банку-пра-
вонаступнику майно, що знаходиться на відповідальному зберіган-
ні, а також перераховує залишки коштів, що належать Товариству
та його довірителям, на рахунки, попередньо повідомлені Това-
риством.
   8.4. У випадку припинення дії Договору Банк має право на
відшкодування своїх витрат щодо цього Договору раніш, ніж він по-
верне Товариству його майно, згідно домовленості між сторонами.
Відшкодування не може проводитись за рахунок майна довірителів.
   8.5. Зміни до умов Договору вносяться за взаємною домовле-
ністю сторін у письмовій формі.
   8.6. Строк дії Договору може бути продовжений на наступний
рік на підставі письмової угоди сторін.
 
 
         Повні юридичні адреси сторін:
 
     Товариство              Банк
_____________________________  _______________________________
_____________________________  _______________________________
 
_____________________________  _______________________________
 підпис               підпис
 
    Печатка               Печатка

  

 

 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Типового договору
на обслуговування
комерційним банком
довірчого товариства

ПРИМІРНИЙ АКТ
прийому-передачі на зберігання
комерційним банком майна довірителів
довірчого товариства

   Складено "  " ____________ 199 р. _________________________
 (місце складання акта)
Ми, що нижче підписалися, довірче товариство "__________________"
(надалі - Товариство), в особі _________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по
_________, з одного боку, і комерційний банк "__________________"
батькові)
(надалі Банк) в особі __________________________________________,
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з другого боку, склали цей акт про зазначене нижче.
   Товариство передає, а Банк приймає на зберігання майно(*):
________________________________________________________________
 (опис майна)
   Загальна вартість майна складає _______________________ крб.
 (сума - прописом)
   Передача вищеназваного майна проводиться згідно з умовами
договору між Банком і Товариством від "  " ___________ 199 р.
 
 
   Майно передав             Майно прийняв
   Товариство                Банк
________________________       ___________________________
 підпис                   підпис
    Печатка                Печатка
 
______________
   (*) Опис повинен передбачати перелік майна за його видами,
одиниці виміру, кількість, вартість одиниці майна, загальна вар-
тість даного виду майна.
   Оцінка майна визначається на підставі домовленості сторін
(у тому числі - на підставі аудиторської оцінки) або у відповід-
ності з чинними нормативними документами.

____________ 

Опрос