Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение об отделе записи актов гражданского состояния районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2000
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ*
про відділ запису актів громадянського стану районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації

1. Відділ запису актів громадянського стану районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації** є місцевим органом Мінюсту, ним створюється і йому підпорядковується, а також входить до складу районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації за принципом подвійного підпорядкування.
_________________
  * Надалі - Положення.
** Надалі - відділ.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України і в межах повноважень, визначених цим Положенням, забезпечує виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Мінюсту та інших центральних органів державної виконавчої влади, розпоряджень представника Президента України в області, містах Києві та Севастополі, районі, районі міст Києва та Севастополя, рішень районної, районної у містах Києві та Севастополі Ради народних депутатів, прийнятих у межах їх повноважень.

3. Основними завданнями відділу є:

реєстрація актів громадянського стану відповідно до чинного законодавства;

забезпечення у межах визначеної компетенції охорони особистих і майнових прав громадян.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить реєстрацію актів народження, смерті, укладення шлюбу, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені та по батькові;

2) вирішує питання про переміну громадянами України прізвища, імені та по батькові; 

3) готує матеріали і вирішує питання про виправлення і внесення змін до записів актів громадянського стану, анулювання записів актів громадянського стану, відновлення втрачених записів;

4) забезпечує зберігання книг реєстрації актів громадянського стану, метричних книг та іншої документації, пов'язаної з реєстрацією цих актів;

5) веде в установленому порядку облік записів актів громадянського стану, видає повторні свідоцтва про реєстрацію цих актів;

6) вивчає і узагальнює практику застосування чинного законодавства про реєстрацію актів громадянського стану;

7) подає звіти про реєстрацію актів громадянського стану та про використання бланків свідоцтв управлінню юстиції обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації;

8) в установленому порядку подає статистичні звіти про реєстрацію актів громадянського стану органам статистики;

9) розглядає листи громадян з питань, що належать до компетенції відділу, і вживає щодо них відповідних заходів;

10) забезпечує виконавчі комітети сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) Рад народних депутатів книгами реєстрації актів громадянського стану, бланками свідоцтв про їх реєстрацію, а також іншою документацією;

11) перевіряє додержання чинного законодавства посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) Рад народних депутатів, які реєструють акти громадянського стану, подає їм методичну допомогу;

12) приймає від виконавчих комітетів сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) Рад народних депутатів звітність за встановленими формами;

13) забезпечує підвищення рівня кваліфікації працівників відділу та виконавчих комітетів сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) Рад народних депутатів, які реєструють акти громадянського стану.

5. Відділ має право одержувати від підприємств, установ і організацій документи, що необхідні для підготовки матеріалів, пов'язаних з відновленням втрачених записів актів громадянського стану, з виправленням і внесенням змін до цих записів, а також переміною прізвища, імені та по батькові.

6. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими органами запису актів громадянського стану, а також з місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

7. Відділ очолює завідуючий, якого призначає начальник управління юстиції обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації за погодженням з предстаником Президента України в районі, районі міст Києва та Севастополя.

8. Завідуючий відділом:

керує діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

несе відповідальність за належне зберігання, облік і ведення книг реєстрації актів громадянського стану та іншої документації, а також за облік, зберігання і витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію цих актів;

в установленому законом порядку вирішує питання про скорочення строку реєстрації шлюбу;

видає у межах компетенції відділу накази, які є обов'язковими для виконання підвідомчими йому посадовими особами;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, визначає їх обов'язки і ступінь відповідальності;

організує надання працівниками відділу громадянам додаткових платних послуг правового і технічного характеру, не передбачених законодавством;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат; забезпечує дотримання фінансової та штатної дисципліни, збереження коштів і матеріальних цінностей.

9. Відділ утримується за рахунок Державного бюджету України. Штатний розпис відділу затверджує завідуючий відділом у межах граничної чисельності працівників і фонду оплати праці, встановлених управлінням юстиції обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

10. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

____________ 

Опрос