Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение об управлении юстиции областной, Киевской и Севастопольской городской государственной администрации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2000
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ*
про управління юстиції обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації

1. Управління юстиції обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації** є місцевим органом Мінюсту. Управління юстиції утворюється Мінюстом і йому підпорядковується, а також входить до складу обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації за принципом подвійного підпорядкування.

____________
* Надалі - Положення
** Надалі - управління юстиції

Управління юстиції в межах своєї компетенції здійснює функції і повноваження місцевої державної адміністрації у галузі забезпечення законності, прав і свобод громадян у вдосконаленні правової роботи на підприємствах, в установах і організаціях, в проведенні заходів для поліпшення організації юридичної допомоги населенню та його правового всеобучу, організаційному забезпеченню діяльності судів.

2. Управління юстиції у своїй діяльності керується Конституцією і законами України і в межах повноважень, визначених цим Положенням, забезпечує виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Мінюсту та інших центральних органів державної виконавчої влади, розпоряджень представника Президента України в області, містах Києві та Севастополі, рішень обласної, Київської та Севастопольської міської Ради народних депутатів, прийнятих у межах їх повноважень.

3. Основними завданнями управління юстиції є:

організаційне забезпечення діяльності міжрайонних (окружних), районних (міських) народних судів при суворому додержанні принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки законові; 

керівництво державним нотаріатом та відділами запису актів громадянського стану; 

сприяння вдосконаленню правової роботи на державних підприємствах, в установах, організаціях, місцевих органах державної виконавчої влади, органах місцевого та регіонального самоврядування;

координація діяльності державних органів щодо юридичної освіти та методичне забезпечення правового всеобучу населення;

організація роботи з кадрами в міжрайонних (окружних), районних (міських) народних судах та підвідомчих установах, підвищення їх кваліфікації; 

матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності судів відповідної території і підвідомчих установ.

4. Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює організаційне забезпечення виконання рішень, ухвал, постанов судів у цивільних справах, постанов у справах про адміністративні правопорушення, вироків, ухвал і постанов судів у кримінальних справах щодо майнових стягнень, а також постанов і рішень інших органів, виконання яких покладено на судових виконавців; 

2) бере участь у скликанні разом з обласним, Київським та Севастопольським міським судом конференції (зборів) суддів області, міст Києва та Севастополя; 

3) забезпечує впровадження інформаційної правової системи колективного користування в судах і установах юстиції, сприяє створенню госпрозрахункових центрів правової інформації та юридичного обслуговування; 

4) веде облік законодавства, нотаріальної практики та практики роботи органів запису актів громадянського стану, перевіряє проведення цієї роботи в міжрайонних (окружних), районних (міських) народних судах, державних нотаріальних конторах і органах запису актів громадянського стану та вживає заходів до забезпечення їх нормативними актами; 

5) організує роботу по веденню судової статистики та перевіряє її достовірність в міжрайонних (окружних), районних (міських) народних судах і установах юстиції; 

6) в установленому порядку здійснює легалізацію обласних (міжобласних), Київських, Севастопольських міських об'єднань громадян і контродь за додержанням ними положень їх статутів; 

7) організує роботу державних нотаріальних контор, перевіряє їх діяльність і дає вказівки щодо її поліпшення; 

8) розглядає відповідно до законодавства скарги громадян у разі відмови відділами запису актів громадянського стану у переміні прізвища, імені та по батькові; 

анулює відновлені або повторно складені записи актів громадянського стану;

видає повторні свідоцтва запису актів громадянського стану;

9) здійснює контроль за одержанням і використанням за призначенням коштів, що надходять до нотаріальних контор і відділів запису актів громадянського стану за рахунок додаткових платних послуг правового і технічного характеру; 

10) сприяє вдосконаленню правової роботи на державних підприємствах, в установах, організаціях, місцевих органах державної виконавчої влади, органах місцевого і регіонального самоврядування, вивчає стан цієї роботи і дає рекомендації щодо її поліпшення; 

поширює кращі форми і методи роботи з правового забезпечення господарської діяльності державних підприємств, установ та організацій, вживає заходів до підвищення кваліфікації працівників юридичних служб;

здійснює державну реєстрацію нормативних актів відділів, управлінь, інших служб обласної, Київської і Севастопольської міських державної адміністрації та місцевих органів господарського управління і контролю, що зачіпають права і законні інтереси громадян або носять міжвідомчий характер (постанови, накази, інструкції тощо), веде державний реєстр цих актів та готує до видання їх збірники; 

подає методичну допомогу державним підприємствам, установам, організаціям, місцевим органам державної виконавчої влади, органам місцевого і регіонального самоврядування у приведенні їх нормативних актів у відповідність з чинним законодавством;

11) здійснює через пресу, телебачення, радіо та інші засоби інформування населення про діяльність установ юстиції та чинне законодавство; 

забезпечує взаємодію державних органів у проведенні спільних заходів, спрямованих на підвищення правової свідомості громадян;

вивчає і аналізує стан правової освіти в навчальних закладах, на державних підприємствах, в установах, організаціях;

подає методичну допомогу представникам державних органів у реалізації програми правового всеобучу, консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання, дає рекомендації щодо його вдосконалення, бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів;

вивчає попит на юридичну літературу, бере участь у плануванні її випуску місцевими видавництвами;

12) сприяє роботі об'єднань адвокатів, подає методичну допомогу в удосконаленні їхньої діяльності в межах і порядку, встановлених чинним законодавством; 

13) організує роботу щодо забезпечення кадрами міжрайонних (окружних), районних (міських) народних судів і підвідомчих установ, підвищення кваліфікації їх працівників; 

14) складає проекти планів видатків на утримання міжрайонних (окружних), районних (міських) народних судів, державних нотаріальних контор і відділів запису актів громадянського стану; 

розподіляє встановлені чисельність і фонд оплати праці працівників міжрайонних (окружних), районних (міських) народних судів, державних нотаріальних контор і відділів запису актів громадянського стану; 

розглядає бухгалтерські звіти міжрайонних (окружних), районних (міських) народних судів, державних нотаріальних контор і відділів запису актів громадянського стану та подає в установлені строки зведений звіт до Мінюсту; складає бухгалтерську і статистичну звітність; 

15) забезпечує в установленому порядку матеріально-технічне постачання міжрайонних (окружних), районних (міських) народних судів, державних нотаріальних контор і відділів запису актів громадянського стану, реалізує одержані фонди і здійснює контроль за використанням їх за призначенням; 

16) вживає заходів до поліпшення умов праці працівників міжрайонних (окружних), районних (міських) народних судів, державних нотаріальних контор і відділів запису актів громадянського стану; 

забезпечує будівництво, реконструкцію, ремонт і обладнання будинків міжрайонних (окружних), районних (міських) народних судів, державних нотаріальних контор і відділів запису актів громадянського стану; 

17) організує роботу щодо поліпшення житлових і побутових умов працівників управління юстиції, міжрайонних (окружних), районних (міських) народних судів, державних нотаріальних контор і відділів запису актів громадянського стану. 

5. Управління юстиції має право:

одержувати від відповідних органів, наукових установ і навчальних закладів висновки на нормативні акти, що підлягають державній реєстрації;

одержувати безплатно для здійснення функцій, покладених на управління юстиції, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів державної виконавчої влади;

скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління юстиції при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими органами місцевої державної адміністрації відповідної території з органами місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

7. Управління юстиції очолює начальник, який призначається Мінюстом за погодженням з представником Президента України відповідно в області, містах Києві та Севастополі.

Начальник управління має заступників, один з яких є одночасно начальником відділу запису актів громадянського стану. Заступники начальника управління за поданням начальника призначаються Мінюстом.

Начальник управління юстиції несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників начальника, керівників структурних підрозділів управління за керівництво окремими ділянками його діяльності, а також за роботу підвідомчих установ.

8. Начальник управління юстиції:

керує діяльністю управління і підвідомчих установ;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

видає у межах компетенції управління накази, які є обов'язковими для виконання підвідомчими йому органами і посадовими особами;

у необхідних випадках разом з керівниками інших відділів, управлінь, служб відповідної державної адміністрації та інших установ і організацій видає спільні накази.

9. В управлінні юстиції для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія в складі начальника (голова колегії), заступників начальника управління за посадою, а також інших фахівців. Склад колегії затверджується Мінюстом. 

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами начальника управління.

10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо поліпшення організації і діяльності установ юстиції та з інших питань при управлінні юстиції може бути створена науково-консультативна рада, склад якої і положення про неї затверджуються начальником управління юстиції.

З метою координації діяльності місцевих державних органів, інших організацій та методичного забезпечення правового всеобучу населення при управлінні юстиції створюється міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти з представників відповідних органів, установ та організацій. Склад ради і положення про неї затверджуються представником Президента України відповідно в області, містах Києві, Севастополі. 

Для подання управлінню юстиції допомоги з питань удосконалення правової роботи в народному господарстві при ньому може бути створена методична рада з правової роботи, склад якої і положення про неї затверджуються начальником управління юстиції.

11. Управління юстиції утримується за рахунок Державного бюджету України. Загальну чисельність, фонд оплати праці працівників та структуру управління юстиції затверджує Мінюст.

Штатний розпис управління затверджує начальник управління.

12. Управління юстиції є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос