Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение об отделе борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил в таможнях Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2000
Утратил силу

Типове положення
про відділ боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил в митницях України

1. Загальні положення.

1.1. Відділ по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил (далі "відділ") є оперативним структурним підрозділом митниці.

1.2. Відділ очолює начальник, який одночасно є заступником начальника митниці. Посада начальника відділу - номенклатура ДМК України. Він призначається на посаду та звільняється з посади наказом Голови Державного митного комітету України.

1.3. Начальник відділу може мати заступників.

1.4. Особовий склад відділу - головний інспектор, який може бути заступником начальника відділу, головний інспектор-дізнавач, старший інспектор, старший інспектор-дізнавач, старший інспектор-кінолог, інспектор, інспектор-дізнавач, інспектор-кінолог - призначаються на посаду і звільняються з посади наказом начальника митниці, по узгодженню з Управлінням по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил і Управлінням по роботі з особовим складом Державного митного комітету України.

1.5. Відділ підрозділяється на оперативний сектор та сектор дізнання, або на відділення - в залежності від кількості працівників. Відповідно до специфіки діяльності митниці до складу відділу можуть входити кінологічна служба, група по боротьбі з наркотиками, група технічного забезпечення та інші.

1.6. В своїй діяльності відділ керується законами України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів, нормативними актами та наказами Державного митного комітету України і цим положенням.

1.7. Відділ здійснює свою діяльність в контакті та взаємодії з іншими структурними підрозділами митниці, митними уповноваженими.

2. Основні завдання відділу.

2.1. Боротьба з контрабандою товарів, валюти та цінностей, наркотичних засобів, сильнодіючих, отруйних радіоактивних, вибухових речовин, зброї та боєприпасів.

2.2. Боротьба з порушеннями митних правил, які вчиняються при переміщенні через митний кордон України товарів, валюти, цінностей та інших предметів.

2.3. Провадження у справах про контрабанду та порушення митних правил, у ході якого здійснюється контроль за дотриманням чинного законодавства співробітниками митниці.

2.4. Розробка та реалізація заходів по підвищенню ефективності боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил у зоні діяльності митниці.

2.5. Виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню контрабанди і порушенню митних правил та розробка заходів, направлених на їх усунення.

3. Функції підрозділів відділу.

3.1. Оперативний сектор (відділення).

3.1.1. Організує та приймає безпосередню участь в оперативних заходах по виявленню і припиненню контрабанди та порушень митних правил.

3.1.2. Вивчає тенденції та закономірності в скоєнні контрабанди і на цій основі розробляє і впроваджує заходи по посиленню боротьби з цим правопорушенням.

3.1.3. Проводить аналітичну роботу в області боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, у зв'язку з цим збирає, узагальнює і вивчає відомості про ці правопорушення, а також умови та причини, що їм сприяють.

3.1.4. Веде необхідний аналітичний облік, який характеризує канали контрабанди.

3.1.5. Вивчає та розповсюджує передовий досвід роботи підрозділів митниці і митних уповноважених в області боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

3.1.6. Бере участь у розробці рекомендацій по використанню існуючих і впровадженню нових технічних засобів в практику здійснення митного контролю.

3.1.7. Організує і забезпечує роботу кінологічної служби і групи по боротьбі з наркотиками та інших, які входять до складу сектору (відділення).

3.1.8. Координує роботу по припиненню контрабанди та порушень митних правил з правоохоронними органами, зацікавленими установами, підприємствами та організаціями.

3.1.9. Взаємодіє з іншими митницями у питаннях боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

3.1.10. Вносить пропозиції щодо забезпечення режиму в місцях здійснення державного митного контролю.

3.1.11. За дорученням керівництва митниці доводить до відома оперативного складу вказівки та орієнтировки Державного митного комітету України, а також вказівки керівництва митниці з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил і бере участь в їх реалізації.

3.1.12. Розробляє, за дорученням керівництва митниці проекти пропозицій, пам'яток, методичних рекомендацій, що регулюють окремі питання боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

3.1.13. Веде статистичний облік показників роботи митниці по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, готує звіти про результати цієї роботи.

3.1.14. За дорученням Державного митного комітету України проводить дослідження з окремих питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

3.2. Сектор (відділення) дізнання.

3.2.1. Проводить дізнання у справах про контрабанду, порушених митницею.

3.2.2. Проводить митне розслідування у справах про порушення митних правил, провадження по яких порушені митницею.

3.2.3. В порядку підготовки до розгляду керівництвом митниці матеріалів справ по фактах контрабанди та порушень митних правил, здійснює перевірку правильності оформлення справ, відповідність зафіксованих в матеріалах відомостей фактичним обставинам.

3.2.4. Організує проведення експертиз та надає допомогу в проведенні оцінки предметів, затриманих митницею по справах про контрабанду та порушення митних правил, для чого залучає кваліфікованих фахівців.

3.2.5. Попередньо розглядає письмові звернення громадян, підприємств, установ та організацій по справах про контрабанду та порушення митних правил, які надійшли до митниці, готує по них заключення для подання керівництву митниці.

3.2.6. В установленому порядку бере участь у розгляді районним (міським) народним судом по місцю знаходження митниці скарг громадян на постанови митниці у справах про контрабанду та порушення митних правил.

3.2.7. Узагальнює та аналізує результати розгляду письмових звернень у справах про контрабанду та порушення митних правил, вносить керівництву митниці пропозиції щодо усунення виявлених недоліків у роботі по організації митного контролю, поліпшенні його культури.

3.2.8. Бере участь в організації професійної підготовки оперативного складу з питань, які стосуються боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

3.2.9. Веде пропаганду митного законодавства.

4. Права відділу.

4.1. Витребувати у підрозділів митниці, митних уповноважених, оглядових комісій, а з дозволу керівництва митниці - у підприємств, організацій та установ документи, відомості і матеріали, які необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

4.2. Контролювати виконання підрозділами митниці, митними уповноваженими, доглядовими комісіями чинного законодавства, розпоряджень Державного митного комітету України і керівництва митниці з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

4.3. Проводити наради підрозділів митниці, митних уповноважених з питань, які віднесені до компетенції відділу.

4.4. Готувати пропозиції щодо матеріального стимулювання співробітників митниці, які найбільш відзначились у боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.

5. Відповідальність відділу.

5.1. Відділ несе відповідальність за:

5.1.1. Недоліки в організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

5.1.2. Порушення законності при проведенні дізнання у справах по контрабанді та митних розслідуваннях у справах про порушення митних правил.

5.2. Особовий склад відділу несе персональну відповідальність за невиконання обов'язків, викладених в посадових інструкціях.

6. Матеріально-технічне забезпечення відділу.

6.1. Відділ розміщується в ізольованому приміщенні, яке відповідає вимогам специфіки роботи відділу і унеможливлює доступ сторонніх осіб до службової інформації та конфіденційних телефонних та інших розмов у відділі.

6.2. Для виконання покладених завдань відділ повинен мати транспортні засоби, засоби зв'язку, комп'ютери, пошукову техніку та інструменти, засоби аудіо-візуального контролю, ідентифікації та аналізу, оргтехніку.

Опрос