Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой план приватизации (сокращенная форма)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2000
Утратил силу

 

ПОГОДЖЕНО
Члени комісії Фонду
державного майна України
___________ _________________
(підписи) (прізвища, імена
та по батькові)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Фонду
державного майна України
___________ ________________
(підписи) (прізвища, імена
та по батькові)

 

 

 

ТИПОВИЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦІЇ
(скорочена форма)

Розділ I. Реквізити об'єкта (підприємства, структурного підрозділу)

       (заповнюється комісією з приватизації, що утворено згідно
       з наказом по Фонду державного майна України)
 
1. Повна і скорочена назви ___________________________________________
  ___________________________________________________________________
2. Юридична адреса (для структурного підрозділу - місцезнаходження)
  ___________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________
3. Номер і дата державної реєстрації об'єкта
  (для юридичних осіб)
  ___________________________________________________________________
  форма власності об'єкта ___________________________________________
                 (загальнодержавна, комунальна)
  ___________________________________________________________________
4. Організаційно-правова форма підприємства __________________________
  ___________________________________________________________________
5. Повна назва та юридична адреса об'єднання (асоціації, концерну,
  корпорації і т.ін.), до складу якого входить підприємство (для
  підрозділу вказати назву та адресу підприємства, до складу якого
  він входить) ______________________________________________________
  ___________________________________________________________________
6. Номери розрахункового (поточного) та інших рахунків підприємства
  (підрозділу), найменування і реквізити обслуговуючих банківських
  установ ___________________________________________________________
  ___________________________________________________________________
7. Назва та адреса підприємств, заснованого державним підприємством
  (дочірнє, мале підприємство)
  а) ________________________________________________________________
      (повна назва та юридичний статус підприємства)
  б) юридична адреса ________________________________________________
  в) розмір статутного капіталу ____________________________ тис.крб.
  г) частка підприємства в статутному капіталі _____________________ %
 

Розділ II. Вартість об'єкта (розраховано згідно з Методикою оцінки вартості об'єкта приватизації та оренди)

 
  Оціночна вартість цілісного майнового комплексу ___________________
  __________________________________________________________ тис.крб.
 

Розділ III. Характеристика об'єкта приватизації

                    на 01.01.92    на 01.07.92
1. Чисельність працівників
  спискового складу, чол.       ___________    ___________
2. Балансова вартість основних
  фондів, тис.крб.          ___________    ___________
3. Балансовий прибуток, тис.крб.      х       ___________
4. Розрахунковий прибуток, який
  залишається після сплати податків та
  інших обов'язкових платежів, тис.крб.  х       ___________
5. Розмір фонду споживання, тис.крб.    х       ___________
6. Перелік і вартість майна підприємства, переданого в оренду або в
  статутні фонди спільних підприємств, господарських товариств, ство-
  рених згідно з відповідними угодами _______________________________
  ___________________________________________________________________
 
7. Перелік і вартість майна підприємства, яке не підлягає приватизації
  ___________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________
 
8. Акції, частки, паї, інші свідоцтва про власність, якими володіє
  підприємство в статутних фондах інших юридичних осіб
**********************************************************************
* N *  Назва та юридичний *Юридична*Розмір ста-*Частка підприємства*
*п/п*   статус об'єкта  * адреса *тутного ка-*в статутному капі- *
*  *            * об'єкта*  піталу *  лі об`єкта, %  *
*  *            *    * об'єкта, *          *
*  *            *    * тис.крб. *          *
**********************************************************************
*  *            *    *      *          *
**********************************************************************
  Додаткову інформацію про об'єкти може бути надано окремо.
 
9. Основні види діяльності підприємства (підрозділу) _________________
  ___________________________________________________________________
 
10. Основні види продукції (послуг), що виробляється
 
**********************************************************************
*Вартість продукції (послуг),*Частка в загальному обсязі вироблюваної*
*     тис.крб.     *    продукції (послуг), %     *
**********************************************************************
*              *                    *
**********************************************************************
 
11. Перелік і вартість об'єктів незавершеного будівництва
 
**********************************************************************
* N *  Назва   * Обсяг робіт за * Рік початку * Фактично викона- *
*п/п*  об'єкта  *  кошторисом  * будівництва * ний обсяг робіт *
**********************************************************************
*  *       *        *       *         *
**********************************************************************
 
12. Перелік і вартість невстановленого обладнання
 
**********************************************************************
* N *   Склад обладнання   *    Вартість за балансом,    *
*п/п*              *       тис.крб.       *
**********************************************************************
*  *              *                  *
**********************************************************************
13. Характеристика обігових коштів та збуту продукції підприємства
 
                     на 01.01.92   на 01.07.92
 Дебіторська заборгованість, тис.крб.
 Кредиторська заборгованість, тис.крб.
 Вартість нереалізованої продукції, тис.крб.
 
14. Розмір земельного податку _______________________________ тис.крб.
 
15. Дані:
  про межі, розмір, місце розташування земельної ділянки підприємст-
  ва, підрозділу ___________________________________________________
  про екологічні, інженерно-геологічних умовах, рівень інженерного
  благоустрою території, стану соціальної, інженерно-транспортної
  інфраструктури, об'єкти культурного і історичного призначення, за-
  гального користування.
  (заповнюється працівниками органів приватизації).
 
  Характеристика екологічного стану підприємства
  Виплачено за рік штрафів за порушення екологічних вимог __________
  _________________________________________________________ тис.крб.
 

Розділ IV. Продаж цілісного об'єкта

 
1. Товариство покупців (громадян або     Кошти для платежів
  членів трудового колективу)    ********************************
  __________________________________ *з депо- *власні* прива-* іно- *
  _________________________________, * зитних * пози-* тиза- *земна *
  зареєстроване в __________________ *рахунків* чені * ційні *валюта*
  _________________________________, *    *кошти *    *   *
  реєстраційний N __________________ ********************************
  від "___" ______________ 199 __ р.
2. Юридичні особи: __________________
           (повна назва
  _________________________________;
        заявника)
  держава __________________________
       (повна назва держави,
  _________________________________;
    де зареєстровано заявника)
  керівник _________________________
       (прізвище, ім'я та по
  __________________________________
        батькові)
  Ідентифікаційний код заявника за
  ЗКПО _____________________________
3. Фізичні особи: ___________________
          (прізвище, ім'я
  __________________________________
     та по батькові заявника)
  громадянин(ка) ___________________
        (повна офіційна назва
  __________________________________
  держави або особи без громадянства)
 
  Адреса: __________________________
      (поштовий індекс, юридич-
  __________________________________
   на або домашня адреса заявника)
 

Розділ V. Розміщення простих акцій

 
**********************************************************************
*Спосіб розміщення*Початок*Закінчення*Загальна вартість*Частка в за- *
*простих акцій  *продажу*продажу  *акцій, тис.крб. *гальній кіль-*
*         *    *     *         *кості акцій,%*
**********************************************************************
*         *    *     *         *       *
**********************************************************************
 
1) Розміщення простих акцій за закритою підпискою серед членів трудо-
  вого колективу:
  за сертифікати _________ тис.крб.
  за власні кошти _________ тис.крб.
2) Акції, що підлягають вільному продажу, -- всього
  З них підлягають продажу інвесторам великими пакетами:
  на аукціоні ________ тис.крб.
  за конкурсом ________ тис.крб.
  за комерційним конкурсом ________ тис.крб.
 

Розділ VI. Вимоги до формування пакетів акцій, поділ пакетів акцій на окремі партії

1) Підлягають продажу дрібним інвесторам:
  шляхом відкритої підписки ____________ тис.крб.
  іншим способом _______________ тис.крб.
2) Умови і порядок продажу простих акцій за рахунок приватизаційних
  коштів ____________________________________________________________
  ___________________________________________________________________
3) Порядок і умови використання об'єктів, що не включено в статутний
  фонд ______________________________________________________________
  ___________________________________________________________________
4) Порядок і умови використання об'єктів, які не підлягають приватиза-
  ції _______________________________________________________________
  ___________________________________________________________________
 

Розділ VII. Порядок і умови використання об'єктів соціально-побутового призначення

                          Вартість, тис.крб.
  Об'єкти, які передаються безоплатно
  трудовому колективу:
  1.
  2.
  ...
  Об'єкти, які передаються місцевій Раді:
  1.
  2.
  ...
  Об'єкти, які отримує власник на умовах оренди:
  1.
  2.
  ...
 

Розділ VII. Продаж об'єктів незавершеного будівництва

Об'єкт

Вартість, тис.крб.

Спосіб та умови продажу

 

 

 

Розділ IX. Рішення щодо реорганізації об'єкта й виділення з його складу структурних підрозділів у самостійні підприємства з правом юридичної особи

N п/п

Назва структурного підрозділу

Характеристика виробничої діяльності

Вартість основних та оборотних фондів, тис. крб.

Рекомендований спосіб приватизації об'єкта

 

 

 

 

 

Одночасно з планом приватизації подаються:

1. Баланс підприємства за станом на 1 липня 1992 р.

2. Акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу.

3. Дані про заборгованість кредиторам (із зазначенням простроченої дебіторської заборгованості).

4. Ситуаційний план розташування земельної ділянки підприємства.

5. Акт про нормативну ціну земельної ділянки.

Дата подання плану ____________________

 
Голова комісії з приватизації ____________ ______________________
                                                     (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)

Члени комісії з приватизації  ___________ _______________________
                                                          (підписи)   (прізвища, імена та по батькові)  

Опрос