Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение об органах приватизации административно-территориальных единиц

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2000
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць

Типове Положення про органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць (далі - Положення) розроблене відповідно до Законів України "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про внесення змін до Закону Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування", постанов Верховної Ради України "Про Державну програму приватизації майна державних підприємств", "Про Тимчасове Положення про Фонд державного майна України", Указу Президента України від 24 липня 1992 р. "Про внесення змін і доповнень до Положення про місцеву державну адміністрацію" та інших нормативних актів.

1. Органами приватизації адміністративно-територіальних одиниць в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного і районного підпорядкування, районах, районах у містах є фонди комунального майна, які утворюються Верховною Радою Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів і відповідно до чинного законодавства України здійснюють державну політику в сфері приватизації комунальної власності, виступають орендодавцями майнових комплексів, що є місцевою комунальною власністю.

До структури місцевих органів приватизації входить також апарат позабюджетного фонду приватизації комунальної власності.

2. Згідно з рішенням місцевих Рад народних депутатів управління комунальною власністю адміністративно-територіальних одиниць можуть здійснювати уповноважені ними органи в межах визначених Радами.

(пункт 2 виключено згідно з
наказом ФДМУ від 18.01.93 р. N 33)

(дію пункту 2 відновлено в зв'язку з
втратою чинності наказу ФДМУ від 18.01.93 р. N 33
згідно з наказом ФДМУ від 06.03.95 р. N 235)

3. Органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць є юридичними особами, мають самостійні баланси, розрахункові та інші рахунки в установах банків, печатки із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

4. Органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, містах обласного й районного підпорядкування, районах, районах у містах підпорядковані і підзвітні Верховній Раді Республіки Крим, обласним і районним, міським, районним у містах Радам народних депутатів.

5. Положення про органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць затверджуються відповідними Радами народних депутатів адміністративно-територіальних одиниць.

6. Органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць в своїй діяльності керуються Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів, актами місцевих Рад народних депутатів і місцевих органів державної виконавчої влади в межах їх повноважень, нормативно-методичними рекомендаціями Фонду державного майна України з питань приватизації, а також цим Положенням.

7. Органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць при виконанні покладених на них завдань діють у взаємодії з регіональними відділеннями Фонду державного майна України.

8. Основними завданнями органів приватизації адміністративно-територіальних одиниць є:

здійснення за дорученням місцевих Рад народних депутатів повноважень власника комунального майна, що приватизується;

здійснення повноважень орендодавця комунального майна;

підготовка місцевих програм приватизації, організація та контроль їх виконання;

сприяння процесові демонополізації економіки та переведенню місцевого господарства на ринкові умови господарювання.

9. Органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць відповідно до покладених на них завдань:

розробляють проекти програм приватизації комунального майна адміністративно-територіальних одиниць, подають їх на затвердження відповідним Радам народних депутатів;

змінюють організаційно-правову форму державних підприємств, які є комунальною власністю, шляхом перетворення їх у господарські товариства;

здійснюють методичне керівництво щодо реалізації проектів місцевих програм приватизації, організують і контролюють їх виконання;

розглядають у відповідності з чинним законодавством України заяви про приватизацію, про результати розгляду повідомляють заявника та трудовий колектив; в разі відмови в приватизації повідомляють заявників про мотиви відмови;

створюють комісії з приватизації об'єктів комунальної власності адміністративно-територіальних одиниць, затверджують склад цих комі- сій;

затверджують плани приватизації підприємств і організацій адміністративно-територіальних одиниць, що є комунальною власністю;

опубліковують інформацію про прийняття рішення щодо приватизації об'єктів і створення відповідної комісії по приватизації;

здійснюють за дорученням місцевих Рад народних депутатів повноваження власника комунального майна, що приватизується;

готують і подають на затвердження відповідним Радам народних депутатів пропозиції про перелік об'єктів комунальної власності адміністративно-територіальних одиниць та їх статус;

(абзац 10 пункту 9 виключено згідно з
наказом ФДМУ від 18.01.93 р. N 33)

(дію абзацу 10 пункту 9 відновлено в зв'язку з
втратою чинності наказу ФДМУ від 18.01.93 р. N 33
згідно з наказом ФДМУ від 06.03.95 р. N 235)

організують проведення інвентаризації майна об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації відповідно з проектами місцевих програм приватизації комунальної власності;

здійснюють оцінку майна об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, залучаючи при необхідності для цього спеціалістів відповідно до законодавства України;

створюють комісії по оцінці майна, призначають голів комісій, затверджують акти інвентаризації та оцінки майна об'єкта приватизації;

визначають початкову ціну продажу на аукціоні, за конкурсом або ціну продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу;

продають об'єкти приватизації комунальної власності та незавершеного будівництва на аукціоні, за конкурсом;

створюють і координують діяльність конкурсних комісій по продажу об'єктів приватизації комунального майна, затверджують їх склад, призначають голів комісій;

укладають угоди з посередниками щодо організації підготовки до приватизації та продажу об'єктів приватизації;

надають в оренду майно цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що є комунальною власністю; дають дозвіл підприємствам, організаціям на передачу в оренду майнових комплексів їх структурних підрозділів, контролюють виконання договору оренди щодо збереження та руху комунального майна адміністративно-територіальних одиниць;

залучають до процесу приватизації іноземних інвесторів;

беруть участь у створенні спільних підприємств, до статутного фонду яких передається майно, що є комунальною власністю;

створюють, реорганізують та ліквідують підприємства, що належать до комунальної власності, затверджують їх статути;

(абзац 21 пункту 9 виключено згідно з
наказом ФДМУ від 18.01.93 р. N 33)

(дію абзацу 21 пункту 9 відновлено в зв'язку з
втратою чинності наказу ФДМУ від 18.01.93 р. N 33
згідно з наказом ФДМУ від 06.03.95 р. N 235)

здійснюють контроль за ефективністю використання і охоронністю довіреного їм державного майна;

вносять пропозиції власникам про передачу або продаж у комунальну власність підприємств та інших об'єктів, які належать їм і мають важливе значення для забезпечення потреб населення адміністративно-територіальних одиниць;

(абзац 23 пункту 9 виключено згідно з
наказом ФДМУ від 18.01.93 р. N 33)

(дію абзацу 23 пункту 9 відновлено в зв'язку з
втратою чинності наказу ФДМУ від 18.01.93 р. N 33
згідно з наказом ФДМУ від 06.03.95 р. N 235)

здійснюють комерціалізацію державної торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, затверджують розподільчі баланси;

(абзац 24 пункту 9 виключено згідно з
наказом ФДМУ від 18.01.93 р. N 33)

(дію абзацу 24 пункту 9 відновлено в зв'язку з
втратою чинності наказу ФДМУ від 18.01.93 р. N 33
згідно з наказом ФДМУ від 06.03.95 р. N 235)

сприяють створенню та функціонуванню мережі холдингів, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших недержавних фінансових посередників, комерційних банків, страхових компаній, бірж, консультаційних, експертних, аудиторських фірм тощо;

організують підготовку та перепідготовку спеціалістів для здійснення процесу приватизації комунального майна;

забезпечують систематичне інформування населення, органів державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування про хід приватизації комунальної власності;

складають щорічно звіт про хід приватизації, надходження грошових коштів до позабюджетних фондів адміністративно-територіальних одиниць і їх використання та подають їх на затвердження відповідних Рад народних депутатів;

складають переліки об'єктів не проданих, або знятих з аукціонів, конкурсів та приймають рішення про повторний їх продаж на аукціоні, за конкурсом або їх приватизацію шляхом викупу іншими покупцями, продажу часток (акцій, паїв), ліквідації тощо;

виконують інші завдання, передбачені чинним законодавством України.

10. Органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць мають право:

одержувати від підприємств, організацій, установ, що перебувають у комунальній власності, інформаційні, довідкові матеріали, необхідні для здійснення повноважень власника комунального майна, що приватизується;

одержувати інформацію від відділів, управлінь і організацій місцевої державної адміністрації, їх структурних підрозділів, необхідну для виконання передбачених цим Положенням завдань і функцій;

укладати у встановленому порядку договори, набувати майнових і немайнових прав, бути позивачем та відповідачем у суді та арбітражному суді з питань, що належать до їх компетенції;

проводити інвентаризацію комунального майна, що підлягає приватизації, а також здійснювати аудиторські перевірки ефективності його використання;

видавати в межах своєї компетенції документи, обов'язкові для виконання органами місцевої державної виконавчої влади, підприємствами, організаціями і установами, що належать до комунальної власності.

11. Органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного і районного підпорядкування очолюють керівники, які призначаються і звільняються з посади Верховною Радою Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів.

12. Заступники керівників органів приватизації адміністративно-територіальних одиниць, керівники позабюджетних фондів приватизації комунальної власності в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного і районного підпорядкування призначаються і звільняються з посади керівниками місцевих органів приватизації за погодженням з головами відповідних місцевих Рад народних депутатів.

13. Керівники органів приватизації адміністративно-територіальних одиниць:

організують роботу місцевих органів приватизації відповідно до чинного законодавства України і цього Положення;

розподіляють обов'язки між заступниками керівників місцевих органів приватизації;

затверджують структуру та штатний розпис місцевих органів приватизації;

затверджують положення про структурні підрозділи місцевих органів приватизації;

вживають заходи заохочення працівників та притягнення їх в разі необхідності до дисциплінарної відповідальності;

діють без довіреності та представляють органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць у всіх установах, підприємствах, організаціях;

несуть персональну відповідальність за виконання покладених на органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць завдань та здійснення ними своїх функцій.

14. Працівники органів приватизації адміністративно-територіальних одиниць призначаються і звільняються з посади керівниками відповідних органів приватизації адміністративно-територіальних одиниць згідно з нормами чинного законодавства України.

15. Для погодженого вирішення питань реалізації державної політики у сфері приватизації і оренди майна, що є власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю), розгляду найважливіших напрямів діяльності в місцевих органах приватизації може утворюватись консультативно-дорадчий орган-правління - у складі їх керівників, заступників керівників, відповідальних працівників. Рішення правління провадяться в життя відповідними наказами керівників місцевих органів приватизації.

16. Органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць не мають права втручатися у господарську діяльність підприємств, організацій і установ, що належать до комунальної власності, за винятком випадків, передбачених законодавством і установчими документами цих підприємств.

17. Керівники органів приватизації адміністративно-територіальних одиниць, відповідальні працівники цих органів не можуть здійснювати підприємницьку (комерційну) діяльність, займати посади в інших державних, господарських, громадських органах і організаціях, кооперативах.

Керівники органів приватизації адміністративно-територіальних одиниць не можуть бути депутатами відповідних Рад народних депутатів адміністративно-територіальних одиниць.

Працівники органів приватизації адміністративно-територіальних одиниць згідно з чинним законодавством не можуть бути покупцями об'єктів приватизації (крім випадків використання ними приватизаційних паперів).

(пункт 17 в редакції наказу
ФДМУ від 18.01.93 р. N 33) 

(дію першої редакції пункту 17 відновлено в зв'язку з
втратою чинності наказу ФДМУ від 18.01.93 р. N 33
згідно з наказом ФДМУ від 06.03.95 р. N 235)

18. Фінансування витрат на утримання органів приватизації адміністративно-територіальних одиниць Республіки Крим, областях, міст Києва і Севастополя, районів, міст обласного і районного підпорядкування, районів у містах здійснюється відповідно за рахунок бюджету Республіки Крим, бюджетів місцевого та регіонального самоврядування у межах бюджетних асигнувань. державного майна України:

(пункт 18 в редакції 
наказу ФДМУ від 18.01.93 р. N 33) 

(дію першої редакції пункту 18 відновлено в зв'язку з
втратою чинності наказу ФДМУ від 18.01.93 р. N 33
згідно з наказом ФДМУ від 06.03.95 р. N 235)

19. Структура, штати та фонд оплати праці працівників органів приватизації адміністративно-територіальних одиниць Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, районів, міст обласного і районного підпорядкування, районів у містах, визначаються відповідно Верховною Радою Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів у межах встановленої загальної чисельності та фонду оплати праці працівників органів приватизації адміністративно-територіальних одиниць.

20. За порушення законодавства про приватизацію до посадових осіб органів приватизації адміністративно-територіальних одиниць застосовується кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова відповідальність відповідно до законодавства України.

Опрос