Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение о региональном отделении Фонда государственного имущества Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2000
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про регіональне відділення Фонду державного майна України

1. Регіональне відділення Фонду державного майна України (далі - відділення) є державним органом, який здійснює державну політику в сфері приватизації державного майна, виступає орендодавцем майнових комплексів у відповідному регіоні (області) України, Республіці Крим, містах Києві та Севастополі.

2. Відділення у своїй діяльності підпорядковане й підзвітне Фонду державного майна України (далі Фонду).

Відділення керується у своїй діяльності Конституцією і Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Фонду та цим Положенням. У межах своєї компетенції відділення організує виконання законодавчих і нормативних актів і здійснює систематичний контроль за їх виконанням.

3. Відділення є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

4. Основними завданнями відділення є:

здійснення повноважень щодо організації та проведення приватизації майна підприємств, яке перебуває у загальнодержавній власності, згідно з Державними програмами приватизації майна державних підприємств;

здійснення прав розпорядження майном державних підприємств у процесі їх приватизації, створення господарських товариств відповідно до визначеної Фондом компетенції;

здійснення повноважень орендодавця майна державних підприємств і організацій, їх структурних підрозділів відповідно до визначеної Фондом компетенції;

сприяння демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників.

5. Відділення відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє пропозиції щодо приватизації підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності у відповідному регіоні та формуванню Державної програми приватизації майна державних підприємств і вносить їх до Фонду;

здійснює організаційну роботу по безумовному виконанню Державної програми приватизації майна державних підприємств, контролює її реалізацію;

змінює в процесі приватизації в межах своєї компетенції організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності, шляхом перетворення їх у господарські товариства;

здійснює повноваження офіційного представника Фонду в органах управління акціонерних товариств із загальнодержавною часткою власності за визначенням Фонду;

здійснює повноваження власника щодо частки акцій акціонерних товариств, які не були реалізовані у процесі приватизації, зокрема, несе ризик (відповідальність) у межах зазначеної частки за визначенням Фонду;

здійснює повноваження продавця державного майна, балансова вартість якого не перевищує 500 млн. крб., що згідно з Державною програмою приватизації належить до груп А, Б, В, Д. У ході приватизації обсяг повноважень відповідно до розпоряджень Фонду може змінюватися ;

створює конкурсні комісії для продажу державного майна, призначає їх голів, затверджує склад цих комісій;

створює комісії по приватизації, призначає їх голів, затверджує їх склад;

затверджує плани приватизації державного майна у відповідності з Програмою приватизації;

створює комісії по інвентаризації та оцінці майна, що перебуває у загальнодержавній власності, призначає їх голів, затверджує акти;

сприяє створенню мережі інститутів ринкової інфраструктури, які покликані забезпечувати функціонування ринку цінних паперів і нерухомості (фінансові посередники, комерційні банки, страхові компанії, біржі тощо);

укладає угоди з посередниками щодо організації підготовки до приватизації та продажу об'єктів приватизації;

здійснює заходи до залучення іноземних інвесторів до процесу приватизації в межах компетенції;

виступає відповідно до наказів Фонду орендодавцем майна, що перебуває у загальнодержавній власності, та належить згідно з Державною програмою приватизації на 1992 рік до груп А, Б, В, балансова вартість якого не перевищує 500 (п'ятисот) мільйонів карбованців;

надає в оренду майно цілісних майнових комплексів, підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, дає дозвіл підприємствам, організаціям на передачу в оренду майнових комплексів, їх структурних підрозділів (філіалів, цехів, дільниць);

контролює виконання договору оренди щодо збереження та руху державного майна;

забезпечує систематичне інформування населення, Фонду, органів державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування про хід приватизації державного майна;

бере участь у розробці проектів нормативних актів з питань приватизації, методичних матеріалів, посібників;

організує підвищення кваліфікації, навчання працівників відділення, обмін досвідом роботи;

систематично узагальнює матеріали з питань приватизації;

подає пропозиції Фонду щодо видачі надання ліцензій посередниками;

розглядає і вирішує заяви, скарги, пропозиції громадян відповідно до компетенції та законодавства України;

щоквартально складає звіт про хід приватизації державного майна і подає його Фонду у визначені строки за встановленою формою;

виконує інші завдання відповідно до чинного законодавства України та доручень керівництва Фонду.

6. Відділення має право:

одержувати безоплатно інформацію від органів державної виконавчої влади, статистики, державних підприємств, установ та організацій необхідну для виконання передбачених даним положенням завдань і функцій;

проводити інвентаризацію загальнодержавного майна, що відповідно до Державної програми приватизації підлягає приватизації, а також здійснювати аудиторські перевірки ефективності його використання;

звертатися до органів місцевого та регіонального самоврядування, державної виконавчої влади, прокуратури, суду, арбітражного суду, бюро технічної інвентаризації у випадках порушення законодавства України щодо приватизації та оренди майна державних підприємств, бути позивачем, відповідачем в суді, арбітражному суді;

відчужувати засоби виробництва, що є державною власністю і закріплені за державним підприємством, на конкурентних засадах (через біржі, за конкурсом, на аукціонах).

7. Відділення не має права втручатися у господарську діяльність підприємств і організацій, за винятком випадків, передбачених законодавством України та установчими документами цих підприємств та організацій.

8. Керівник відділення призначається Головою Фонду за поданням органу державної виконавчої влади відповідної адміністративно-територіальної одиниці або з ініціативи правління Фонду, і звільняється з посади Головою Фонду за погодженням з правлінням Фонду.

9. Працівники відділення призначаються і звільняються з посади начальником відділення відповідно до норм чинного законодавства України.

10. Керівник відділення, відповідальні працівники відділення не можуть бути членами керівних органів політичних партій, інших громадських об'єднань, займати посади в господарських і комерційних організаціях.

Керівник відділення, відповідальні працівники відділення в період виконання своїх посадових повноважень повинні утримуватися від прилюдного висловлювання своїх політичних поглядів, пов'язаних з перебуванням в політичних партіях і рухах.

Працівники відділень Фонду згідно з законодавством України не можуть бути покупцями об'єктів приватизації (крім випадків використання ними приватизаційних паперів).

11. Працівники відділень Фонду можуть поєднувати свою роботу з науковою, викладацькою, літературною, раціоналізаторською та винахідницькою діяльністю, виступати з лекціями та бесідами у вільний від основної роботи час.

12. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників відділень Фонду затверджується Президією Верховної Ради України за поданням Голови Фонду.

13. Структура, штатний розпис відділення, положення про структурні підрозділи відділення затверджуються його керівником відповідно до цього положення, чисельності промислових та сільськогосподарських підприємств області, функціональних завдань, визначених Фондом.

14. Посадові особи відділення несуть персональну відповідальність за дії щодо майна, яке приватизується, виконання покладених на них завдань і функцій згідно з чинним законодавством України.

15. Фінансування витрат на утримання апарату відділень здійснюється з державного бюджету у межах кошторису, визначеного Фондом.

Опрос