Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерная программа стажировки принятых на работу оперативных работников таможен

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2000
Утратил силу

Примірна програма стажування прийнятих
на роботу оперативних працівників митниць

Строк стажування: 2 місяці
Форма стажування: без відриву від роботи
Режим стажування: щоденно по 8 годин 5 днів на тиждень

 *******************************************************************
 N * Найменування тем та  * Ділянка* Кількість годин
 п/п* перелік завдань    * стажу- ******************************
  *            * вання * інспек- *інспек- *інспек-
  *            *    * тори  *тори  *тори інших
  *            *    * пасажи- *вантаж- *підрозді-
  *            *    * рських *них   *лів
  *            *    * відді- *відді  *
  *            *    * лів   *лів   *
 *******************************************************************
 1 *     2       *  3  *  4  *  5  *   6
 *******************************************************************
 1.* Ознайомлення з завдан- *робоче *  2  *  2  *   2
  * ням по стажуванню та  *місце  *     *    *
  * індивідуальним планом *    *     *    *
  * стажування       *    *     *    *
  *            *    *     *    *
 2.* Вивчення посадової   * _"_  *  6  *  6  *   6
  * інструкції та інструк- *    *     *    *
  * ції по охороні праці та*    *     *    *
  * техніці безпеки при ро-*    *     *    *
  * боті на різних ділянках*    *     *    *
  * митниці        *    *     *    *
  *            *    *     *    *
 3.* Засвоєння технологічної*вантаж- *  16  *  16 *   16
  * схеми митного огляду  *ний   *     *    *
  * товарів, майна і речей,*відділ *     *    *
  * що переміщуються    *    *     *    *
  * через митний кордон  *    *     *    *
  * України        *    *     *    *
  *            *    *     *    *
 4.* Оволодіння практичними *вантаж- *  40  *  40 *   32
  * навичками митного   *ний   *     *    *
  * оформлення майна і   *відділ *     *    *
  * товарів,що переміщують-*    *     *    *
  * ся через митний кордон *    *     *    *
  * України на основі між- *    *     *    *
  * народних угод, контрак-*    *     *    *
  * тів і т.ін. автомобіль-*    *     *    *
  * ним,авіаційним,морським*    *     *    *
  * та річковим транспор- *    *     *    *
  * том /в залежності від *    *     *    *
  * специфіки діяльності  *    *     *    *
  * митниці/:       *    *     *    *
  *            *    *     *    *
  * заповнення вантажної  *    *     *    *
  * митної декларації,варі-*    *     *    *
  * анти заповнення ВМД на *    *     *    *
  * експорт і імпорт;   *    *     *    *
  *            *    *     *    *
  * опис та ведення ГС,  *    *     *    *
  * ТН 3ЕД;        *    *     *    *
  *            *    *     *    *
  * визначення країни   *    *     *    *
  * походження товару.   *    *     *    *
  *            *    *     *    *
  *            *    *     *    *
********************************************************************
 5.* Оволодіння практичними *вантажний*  8  *  16 *  8
  * навичками митного офор-*відліл  *    *    *
  * млення речей несупрово-*     *    *    *
  * джуваним багажем    *     *    *    *
  *            *     *    *    *
 6.* Оволодіння практичними *митний  *  24  *  16 *  8
  * навичками митного офор-*пост,  *    *    *
  * меленя ручної поклажі *митниця *    *    *
  * осіб,які прямують через*     *    *    *
  * митний кордон України *     *    *    *
  *            *     *    *    *
 7.* Оволодіння практичними * _"_  *  32  *  32 *  8
  * навичками митного огля-*     *    *    *
  * ду автомобільного, аві-*     *    *    *
  * аційного, морського та,*     *    *    *
  * річкового транспорту  *     *    *    *
  * /в залежності від   *     *    *    *
  * специфікі діяльності  *     *    *    *
  * митниці/        *     *    *    *
  *            *     *    *    *
 8.* Засвоєння порядку здій-*митний  *  16  *  8  *   8
  * снення особистого   *пост   *    *    *
  * огляду         *     *    *    *
  *            *     *    *    *
 9.* Засвоєння технологіч- *відділ  *  8  *  8  *   32
  * ної схеми стягнення  *платежів *    *    *
  * мита та інших митних  *     *    *    *
  * платежів        *     *    *    *
  *            *     *    *    *
 10.* Оволодіння практичними * _"_  *  32  *  32 *   40
  * навичками застосування *     *    *    *
  * митного тарифу при   *     *    *    *
  * нарахуванні мита    *     *    *    *
  *            *     *    *    *
 11.* Оформлення міжнародних *поштовий *  8  *   8 *   8
  * поштових відправлень  *відділ  *    *    *
  *            *     *    *    *
 12.* Оволодіння практичними * _"_   *  24 *   32 *   40
  * навичками митного   *     *    *    *
  * оформлення міжнародних *     *    *    *
  * поштових відправлень  *     *    *    *
  *            *     *    *    *
 13.* Оволодіння практичними *робоче  *  40 *   40 *   40
  * навичками застосування *місце  *    *    *
  * технічних засобів   *     *    *    *
  * митного контролю    *     *    *    *
  *            *     *    *    *
 14.* Оволодіння практичними *робоче  *  40 *   40 *   48
  * навичками роботи на  *місце  *    *    *
  * ПЕОМ по збору та оброб-*     *    *    *
  * ці зовнішньоторговель- *     *    *    *
  * ної статистики     *     *    *    *
  *            *     *    *    *
 15.* Оволодіння практичними *_"_   *  16 *   16 *   8
  * навичками визначення  *     *    *    *
  * технічних характеристик*     *    *    *
  * різних Матеріалів,   *     *    *    *
  * художніх виробів    *     *    *    *
  *            *     *    *    *
 16.* Засвоєння методики   *відділ по*  16 *   16 *   40
  * боротьби з контрабандою*боротьбі *    *    *
  * і порушеннями митних  *з контра-*    *    *
  * правил в сфері зовніш- *бандою  *    *    *
  * ньоекономічної діяльно-*     *    *    *
  * сті          *     *    *    *
  *            *     *    *    *
 17.* Підсумкове заняття з  *робоче  *  8  *   8 *   8
  * контрольним завданням *місце  *    *    *
  *            *     *    *    *
  * Всього:        *     *  336 *  336 *   336
  *            *     *    *    *
 *******************************************************************

 

 

 

 
 
 

ДОДАТОК N 2
До наказу Державного митного 
комітету України
від 06 квітня 1992р. N 71

 ____________________________
                   /найменування митниці/
                  Підрозділ___________________
 

ЩОДЕННИК СТАЖУВАННЯ

    ___________________________________________________
    ___________________________________________________
          /прізвище, ім'я, по батькові/
 
            Керівник стажування
            ___________________________________
            ___________________________________
 
            м._____________
              19_______р.
 
         I. Дані про керівника стажування
 
  1. Прізвище, ім'я, по батькові_______________________________
  _____________________________________________________________
  2. Посада____________________________________________________
  З. Персональне звання________________________________________
  _____________________________________________________________
  4. Освіта____________________________________________________
  _____________________________________________________________
  5. Стаж роботи у митних установах____________________________
  _____________________________________________________________
 
          II. Дані про стажувальника
 
  1. Прізвище, ім'я, по батькові_______________________________
  _____________________________________________________________
  2. Рік народження___________місяць____________число__________
  З. Освіта____________________________________________________
  4. Який учбовий заклад закінчив і коли_______________________
  _____________________________________________________________
  5. Дата зарахування на роботу в митниці______________________
  _____________________________________________________________
  6. Відмітка про проходження курсу теоретичного
  навчання /коли, які результати іспиту/
  _____________________________________________________________
  _____________________________________________________________
 
        III. ПЛАН ТА ОБЛІК РОБОТИ КЕРІВНИКА
              СТАЖУВАННЯ
*********************************************************************
*NN* Зміст роботи   * Строк виконання * Місце   * Відмітка про*
*пп*          ******************* проведення*виконання  *
* *          * Початок* Кінець *      *       *
*********************************************************************
* 1*    2      *  3  *  4  *   5   *   6   *
*********************************************************************
 
     IV. ПЛАН ТА ОБЛІК ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТАЖЕРА
*********************************************************************
*NN * Зміст роботи  * Строк виконання*Місце   *Хто  *Чим закін-*
*пп *         ******************проведення*конт- *чує    *
*  *         * Початок* Кінець*     *ролює *відмітка *
*  *         *    *    *     *   *про вико- *
*  *         *    *    *     *   *нання   *
*********************************************************************
* 1 *   2      *  3  *  4 *   5  * 6  *  7   *
*********************************************************************
 
  Примітка: Складається за участью
       керівника стажування.
 
     V. ЗАОХОЧЕННЯ СТАЖЕРА, ЗАУВАЖЕННЯ АБО СТЯГНЕННЯ
********************************************************************
*NN* Вид заохочення або* Дата* За що  *Ким   * Робота,проведе-*
*пп*   стягнення   *   * отримано *накладено* на по усуненню *
* *          *   *     *     * недоліків   *
********************************************************************
* 1*    2     * 3 *  4   *  5  *    6    *
********************************************************************
 VI. ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦІЯ КЕРІВНИКА СТАЖУВАННЯ
              НА СТАЖЕРА*
 
   У характеристиці повинні знайти відображення: ставлення до
виконання службових обов'язків; сумлінність; ступінь оволодіння
професійними  знаннями;  умінням;  навичками;  активність  і
самостійність, творча ініціатива і відповідальність
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
 
                     Керівник стажування
                       ___________________
                          /підпис/
 
  *Примітка: дається по закінченню стажування.
 
  VII. Висновок іспитової комісії:_____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
                    Голова комісії
                     _______________________
                         /підпис/
 
Опрос