Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственной геологической службе Украины

ВР Украины
Закон от 04.11.1999 № 1216-XIV

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну геологічну службу України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
 від 27 листопада 2003 року N 1344-IV
,
 від 23 грудня 2004 року N 2285-IV
,
 від 25 березня 2005 року N 2505-IV
,
 від 20 грудня 2005 року N 3235-IV
,
 від 19 січня 2006 року N 3370-IV
,
 від 9 лютого 2006 року N 3421-IV
,
 від 19 грудня 2006 року N 489-V
,
 від 28 грудня 2007 року N 107-VI
(окремі положення Закону України від 28 грудня 2007 року N 107-VI
 визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
 згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008)
,
 від 3 березня 2009 року N 1051-VI
,
від 27 квітня 2010 року N 2154-VI
(окремі положення Закону України від 27 квітня 2010 року N 2154-VI,
 визнано такими, що не відповідають
Конституції України (є неконституційними),
 згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 30 листопада 2010 року N 22-рп/2010)
,
 від 19 жовтня 2010 року N 2608-VI,
 від 3 грудня 2010 року N 2774-VI
 (зміни, внесені Законом України від 3 грудня 2010 року N 2774-VI,
 застосовуються з
30 листопада 2010 року та діють до 1 січня 2011 року),
 від 23 грудня 2010 року N 2856-VI
,
 від 16 жовтня 2012 року N 5456-VI
(зміни, передбачені пунктом 10 розділу І Закону України
 від 16 жовтня 2012 року N 5456-VI, в частині  положень, які стосуються
 передачі повноважень від територіальних органів центрального органу
 виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
 у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласним,
 Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям,
 органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим,
 набирають чинності з 
19 травня 2013 року)

(У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5456-VI)

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові основи діяльності державної геологічної служби України.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Державна геологічна служба України

До складу державної геологічної служби України належать центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери його управління.

(стаття 1 у редакції Закону
 України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Стаття 2. Визначення основних термінів

У цьому Законі основні терміни вживаються у такому значенні:

геологічне вивчення надр - спеціальні роботи і дослідження, спрямовані на одержання інформації про надра з метою задоволення потреб суспільства;

геологічна діяльність - виробнича, наукова та інша діяльність, пов'язана з геологічним вивченням надр;

геологічне середовище - частина земної кори (гірські породи, грунти, донні відкладення, підземні води тощо), яка взаємодіє з елементами ландшафту, атмосферою та поверхневими водами і може зазнавати впливу техногенної діяльності;

небезпечне геологічне явище - явище, яке є наслідком дії геологічних процесів, що виникають у земній корі під впливом природних чи техногенних чинників або їх спільної дії;

мінерально-сировинна база - сукупність родовищ корисних копалин, у тому числі техногенних, а також відходів від видобування та переробки корисних копалин, придатних для промислового використання;

моніторинг геологічного середовища - система спостережень, збирання, оброблення, передавання, зберігання та аналізу інформації про стан геологічного середовища, прогнозування його змін, розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень;

моніторинг мінерально-сировинної бази - система спостережень, збирання, оброблення, передавання, зберігання та аналізу інформації про розвідані запаси та ресурси корисних копалин, прогнозування їх стану, видобутку та переробки, на основі чого формується Державний фонд родовищ корисних копалин і його резерв.

Стаття 3. Законодавство про державну геологічну службу України

Діяльність державної геологічної служби України регулюється Кодексом України про надра, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 4. Основні завдання державної геологічної служби України

Основними завданнями державної геологічної служби України є:

поліпшення та нарощування мінерально-сировинної бази держави як основи розвитку видобувних та переробних галузей національної економіки;

забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, організації геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного, сейсмічного вивчення надр, пошуку і розвідки корисних копалин на території України, у межах територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

(абзац третій статті 4 у редакції
 Закону України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

моніторинг мінерально-сировинної бази, геологічного середовища та підземних вод;

(абзац четвертий статті 4 у редакції
 Закону України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пов'язаних з розробленням і впровадженням у виробництво наукових і методичних основ прогнозування, пошук та розвідка родовищ корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та інші потреби геологічного вивчення надр;

створення єдиної інформаційної системи користування надрами;

забезпечення охорони та раціонального користування надрами під час видобування корисних копалин та використання надр у цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

сприяння підприємницькій діяльності у сфері користування надрами.

Розділ II. Склад і організація державної геологічної служби України

Стаття 5. Склад державної геологічної служби України

Державну геологічну службу України складають:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

(стаття 5 у редакції Закону
 України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Стаття 6. Управління державною геологічною службою України

Управління державною геологічною службою України здійснює Кабінет Міністрів України та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, належать:

організація проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, які подаються користувачами надр Державному інформаційному геологічному фонду України;

здійснення функцій замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин та розпорядника коштів державного бюджету, спрямованих на проведення геологорозвідувальних робіт;

(абзац третій частини другої статті 6 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

державна реєстрація робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр;

організація проведення державної експертизи програм, планів та проектів з геологічного вивчення надр;

здійснення державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення надр;

організація проведення державної експертизи та оцінки запасів і ресурсів корисних копалин, а також інших геологічних матеріалів;

абзац восьмий частини другої статті 6 виключено

(абзац восьмий частини другої статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 19.01.2006 р. N 3370-IV)

(абзац восьмий частини другої статті 6 виключено
 згідно із Законом України від 23.12.2010 р. N 2856-VI)

видача суб'єктам господарювання ліцензій на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, здійснення контролю за дотриманням ними ліцензійних умов;

(абзац дев'ятий частини другої статті 6 у редакції
 
Законів України від 19.01.2006 р. N 3370-IV,
від 03.03.2009 р. N 1051-VI
,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 19.10.2010 р. N 2608-VI)

абзац десятий частини другої статті 6 виключено

(абзац десятий частини другої статті 6 виключено
 згідно із Законом України від 23.12.2010 р. N 2856-VI)

контроль за дотриманням користувачами надр, незалежно від форм власності, вимог законодавства України про надра, а також встановлених стандартів, норм і правил щодо геологічного вивчення надр;

підготовка аналітичних матеріалів про стан і наслідки геологічного вивчення та використання надр, подання їх відповідним органам виконавчої влади;

внесення керівнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, пропозицій щодо переліку корисних копалин України загальнодержавного та місцевого значення, а також щодо встановлення квот на видобування окремих видів корисних копалин загальнодержавного значення;

(частину другу статті 6 доповнено абзацом тринадцятим
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

ведення банку гідрогеодеформаційної та геофізичної інформації;

(частину другу статті 6 доповнено абзацом чотирнадцятим
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

виконання робіт із стандартизації, метрології, сертифікації у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;

(частину другу статті 6 доповнено абзацом п'ятнадцятим
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

затвердження в установленому законодавством порядку пооб'єктних планів спеціалізованих підприємств, установ та організацій, які виконують геологорозвідувальні роботи за кошти державного бюджету на території України, внесення за потреби змін до зазначених планів;

(частину другу статті 6 доповнено абзацом шістнадцятим
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

погодження норм відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини і гідромінеральні ресурси.

(частину другу статті 6 доповнено абзацом сімнадцятим
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, здійснює координацію діяльності державної геологічної служби України.

(частина третя статті 6 у редакції
 Закону України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Координація і регулювання геологічної діяльності здійснюються з метою отримання максимальних результатів у сфері геологічного вивчення та наступного використання надр з мінімальним впливом на навколишнє природне середовище.

Стаття 7. Державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр

(назва статті 7 у редакції Закону
 України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

З метою наукового забезпечення геологічного вивчення надр центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, може створювати науково-дослідні установи та організації, що діють на підставі статутів або положень, затверджених відповідно до законодавства України.

Частину другу статті 7 виключено

(згідно із Законом України
 від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Залежно від характеру виконуваних робіт і досліджень державні підприємства, діяльність яких спрямована на геологічне вивчення надр, відносяться до категорії стратегічно важливих, їм надається статус казенних та їх майно не підлягає приватизації.

Статути (положення) про державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, затверджуються згідно із законодавством України.

(частина четверта статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Частину п'яту статті 7 виключено

(згідно із Законом України
 від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Частину шосту статті 7 виключено

(згідно із Законом України
 від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Частину сьому статті 7 виключено

(згідно із Законом України
 від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Частину восьму статті 7 виключено

(згідно із Законом України
 від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Кабінет Міністрів України затверджує порядок розпорядження геологічною інформацією.

(частина дев'ята статті 7 у редакції
 Закону України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Частину десяту статті 7 виключено

(частина десята статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 03.03.2009 р. N 1051-VI,
 від 19.10.2010 р. N 2608-VI
,
виключено згідно із Законом
 України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Частину одинадцяту статті 7 виключено

(згідно із Законом України
 від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Стаття 71. Орган державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр України

Державний контроль за веденням робіт з геологічного вивчення та раціональним і ефективним використанням надр здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Порядок здійснення державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та раціональним і ефективним використанням надр затверджується Кабінетом Міністрів України.

(Закон доповнено статтею 71 згідно із
 Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Розділ III. Фінансування геологічної діяльності

Стаття 8. Фінансування робіт з геологічного вивчення надр, передбачених державними цільовими програмами

(назва статті 8 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3421-IV)

Фінансування робіт з геологічного вивчення надр здійснюється за рахунок коштів від збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України, та відрахувань за користування надрами, а також інших коштів, передбачених державними цільовими програмами, спрямованими на нарощування мінерально-сировинної бази.

(частина перша статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 09.02.2006 р. N 3421-IV)

Кошти від збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України, та відрахувань за користування надрами перераховуються на окремий рахунок Державного бюджету України.

Не перераховані на кінець бюджетного року залишки цільових коштів на геологічне вивчення надр використовуються у новому бюджетному році.

Фінансування державних цільових програм з геологічної розвідки родовищ корисних копалин, що не мають промислового видобутку, здійснюється за рахунок загальних видатків Державного бюджету України та залучення недержавних інвестицій.

(частина четверта статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 09.02.2006 р. N 3421-IV)

Стаття 9. Фінансування місцевих програм і завдань розвитку мінерально-сировинної бази

Фінансування місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони надр здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських, Київського та Севастопольського бюджетів.

Місцеві програми розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони надр здійснюються відповідно до завдань, погоджених з державною геологічною службою України, і затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Стаття 10. Фінансування робіт з геологічного вивчення надр суб'єктами геологічної діяльності

Фінансування робіт з геологічного вивчення надр, не передбачених державними та місцевими програмами і завданнями, здійснюється за рахунок власних коштів суб'єктів геологічної діяльності.

Розділ IV. Особливості діяльності державної геологічної служби України

Стаття 11. Міжнародне співробітництво у сфері геологічної діяльності

Україна здійснює міжнародне співробітництво у сфері геологічного вивчення та використання надр відповідно до міжнародних двосторонніх та багатосторонніх договорів.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, в установленому порядку представляє інтереси України у сфері геологічного вивчення та використання надр, взаємодіє з міжнародними організаціями інших країн, а також укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, координує міжнародну діяльність з цих питань, що провадиться іншими юридичними та фізичними особами України.

Стаття 12. Громадські організації сприяння діяльності державної геологічної служби України

Для сприяння діяльності державної геологічної служби України та популяризації геології в суспільстві можуть створюватися творчі та інші громадські організації, які провадять свою діяльність згідно із законодавством України.

Розділ V. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про державну геологічну службу України";

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
4 листопада 1999 року
N 1216-XIV
 

  

Опрос