Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Задач Национальной программы информатизации на 1999 - 2001 годы

ВР Украины
Постановление Верховной Рады от 13.07.1999 № 914-XIV
Утратил силу

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1999 - 2001 роки

Постанова втратила чинність у зв'язку із закінченням строку її дії
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 4 листопада 2005 року N 3075-IV)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Національну програму інформатизації" Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Завдання Національної програми інформатизації на 1999 - 2001 роки (додаються).

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України при виконанні Завдань Національної програми інформатизації в 1999 році та формуванні проекту Завдань Національної програми інформатизації на 2000 - 2002 роки забезпечити необхідне фінансування інформатизації соціальної сфери, науки, освіти, культури, а також створення загальнодержавної системи інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, нормотворчої, правозастосовної та правоосвітньої діяльності, зокрема, комп'ютеризації робочих місць народних депутатів України.

3. Рахунковій палаті провести фінансову перевірку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 1999 рік на реалізацію Національної програми інформатизації. Про результати перевірки проінформувати Верховну Раду України.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

Голова Верховної Ради
України
 

 
О. ТКАЧЕНКО
 

м. Київ
13 липня 1999 року
N 914-XIV
 

  

 

ЗАВДАННЯ
Національної програми інформатизації на 1999 - 2001 роки

Завдання 

Орієнтовні
державні
замовники 

Термін
вико-
нання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень 

Очікувані результати 

всього 

у тому числі 

дер-
жавний
бюджет 

інші
дже-
рела 

капітальні
вкладення 

поточні витрати 

дер-
жавний
бюджет 

інші
дже-
рела 

дер-
жавний
бюджет 

інші
дже-
рела 

Формування політики та організаційно-правове забезпечення інформатизації 

Розробити пакет зако-
нодавчих та інших
нормативно-правових
актів у сфері інформа-
тизації і комплекс
заходів методичного,
інформаційного та
організаційного забез-
печення Національної
програми інформатизації 

Держкомзв'язку,
Секретаріат
Верховної Ради
України,
Мінюст (за
окремою
програмою) 

1999 - 2001
 
 
1999
 
2000
 
2001 

2200
 
 
300
 
800
 
1100 

  

850
 
 
75
 
200
 
575 

  

1350
 
 
225
 
600
 
525 

  

Законодавчі та інші нормативно-правові
акти з питань інформатизації щодо:
національних інформаційних ресурсів,
міжнародного інформаційного обміну,
діяльності у сфері інформатизації,
діяльності органів державної влади,
захисту інформаційного простору,
авторських прав і особистої інформації,
інформаційної інфраструктури в цілому,
нормативно-правового, методичного,
організаційного і інформаційного забез-
печення формування та виконання
Національної програми інформатизації.

Автоматизація нормотворчої діяльності,
надання консультацій з питань нормо-
творчої, правознавчої та правоосвітньої
діяльності 

Розробити основополож-
ні державні стандарти
засобів інформатизації та
інформаційно-телекому-
нікаційних систем,
гармонізовані з між-
народними стандартами 

Комітет з питань
стандартизації,
метрології та
сертифікації,
Держкомв'язку,
Міносвіти 

1999 - 2001
 
 
1999
 
2000
 
2001 

1700
 
 
100
 
500
 
1100 

  

700
 
 
25
 
200
 
475 

  

1000
 
 
75
 
300
 
625 

  

Програма стандартизації засобів
інформатизації

основоположні державні стандарти 

Розробити і впровадити
систему державної
сертифікації засобів
інформатизації та
інформаційно-телеко-
мунікаційних систем у
рамках державної
системи сертифікації
УкрСЕПРО 

Комітет з питань
стандартизації,
метрології та
сертифікації,
Держкомзв'язку,
Міносвіти,
Держкомнауки 

1999 - 2001
 
 
1999
 
2000
 
2001 

1700
 
 
150
 
400
 
1150 

900
 
 
400
 
200
 
300 

750
 
 
50
 
200
 
500 

600
 
 
200
 
200
 
200 

950
 
 
100
 
200
 
650 

300
 
 
200
 
 
 
100 

Система державної сертифікації засобів
інформатизації, інформаційно-
телекомунікаційних систем та їх
нормативно-методичне забезпечення 

Формування національної інфраструктури інформатизації 

Розробити та забезпечити
розвиток
телекомунікаційної
інфраструктури 

Держкомзв'язку,
Секретаріат
Верховної Ради
України,
Адміністрація
Президента
України, Кабінет
Міністрів України,
Рада національної
безпеки і оборони,
Верховний Суд,
Конституційний
Суд, СБУ,
Генеральна проку-
ратура, Агентство
з питань
банкрутства,
Мінпромполітики,
інші центральні та
місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування 

1999 - 2001
 
 
1999
2000
 
2001 

9900
 
 
1300
4400 
 
4200 

10500
 
 
4000
4200
 
2300 

7250
 
 
1150
3000
 
3100 

7200
 
 
3500
2500
 
1200 

2650
 
 
150
1400
 
1100 

3300
 
 
500
1700
 
1100 

Оптимальна телекомунікаційна
інфраструктура:
концепція створення національної
інформаційної інфраструктури
інфраструктура телекомунікацій для
Верховної Ради України, Адміністрації
Президента України, Кабінету Міністрів
України, Ради національної безпеки і
оборони, Конституційного Суду, Верхов-
ного Суду, Генеральної прокуратури
України, органів державної влади та
органів місцевого самоврядування 

Створити національну
систему інформаційних
ресурсів 

Держкомзв'язку,
Секретаріат
Верховної Ради
України,
Мінкультури,
Держкомстат,
Комітет України з
питань гідро-
метеорології,
Укргеодезкарто-
графія, Комітет
України з питань
геології та
використання
надр,
Мінпромполітики,
Держкомзем,
Держкомнауки,
Міносвіти,
Комітет з питань
стандартизації,
метрології та
сертифікації,
Мінюст,
Міноборони,
Агентство з питань
банкрутства,
облдерж-
адміністрації 

1999 - 2001
 
 
1999
 
2000
 
2001 

6770
 
 
800
 
1000
 
4970 

2000
 
 
1200
 
400
 
400 

4025
 
 
325
 
500
 
3200 

1260
 
 
900
 
160
 
200 

2745
 
 
475
 
500
 
1770 

740
 
 
300
 
240
 
200 

Система інформаційних ресурсів органів
державної влади
 
державний реєстр інформаційних
ресурсів
державний реєстр населення
 
єдина система електронного земельного
кадастру
електронні кадастри населених пунктів
 
база даних науково-технічної інформації
 
державний реєстр нормативно-правових
актів
 
національна система баз даних з різних
галузей виробництва, науки, освіти,
культури, інтегрована в міжнародні та
національні інформаційні мережі
 
бази даних гідрологічних та
метеорологічних вимірювань
 
система інформаційно-бібліотечного
забезпечення органів державної влади та
електронний інформаційний бібліотечний
ресурс
 
банк даних міждержавних стандартів,
термінологічних стандартів та науково-
технічної термінології, повнотекстовий
банк даних державних стандартів
 
національна система створення та
розповсюдження періодичних видань в
електронному форматі 

Створити конкуренто-
спроможні засоби
інформатизації та
інформаційні технології 

Мінпромполітики,
Міносвіти,
Укргеодезкарто-
графія,
Держкомзем,
Комітет України з
питань гідро-
метеорології,
Держкомзв'язку,
Міноборони 

1999 - 2001
 
 
1999
 
2000
 
2001 

8400
 
 
950
 
4000
 
3450 

12000
 
 
3600
 
3000
 
5400 

5750
 
 
450
 
2500
 
2800 

7700
 
 
2700
 
2000
 
3000 

2650
 
 
500
 
1500
 
650 

4300
 
 
900
 
1000
 
2400 

Діючі зразки та прототипи
конкурентоспроможних засобів та
систем:
високопродуктивні оброблювачі інфор-
мації з макроконвеєрною та нейро-
мережевою архітектурою, проблемно-
орієнтовані робочі станції, комп'ютери з
захистом оброблюваної інформації від
несанкціонованого доступу, промислові
зразки систем комп'ютерного зору для
застосування в інформаційно-аналітич-
них системах різного рівня, інтелек-
туальні термінали та інтерфейси,
таймерні засоби інформатизації
 
мережа програмно-технічних комплексів
автоматизованого навчання для системи
середньої освіти
 
нейрокомп'ютери та нейромережеві
технології
 
налагодження серійного виробництва
електронних карток
 
замкнутий технологічний цикл вітчиз-
няного виробництва сучасних компакт-
дисків та DVD-дисків
методичне та програмне забезпечення
проектування і розроблення комп'юте-
ризованих систем для застосування в
управлінні
програмно-технічні засоби підтримки
експертного прийняття рішень
 
програмне забезпечення інформаційно-
аналітичної обробки текстових, факто-
графічних та статистичних даних
 
конкурентоспроможні інформаційні тех-
нології з розпізнавання графічних до-
кументів і рукописних текстів, форму-
вання аналітичних електронних оглядів і
довідок
 
засоби інтелектуалізації широкого
застосування
 
технології створення і ведення повно-
текстових баз даних неструктурованої
інформації
 
технології для інтелектуальних
робототехнічних комплексів, які
функціонують в умовах агресивних
середовищ
технології і системи комп'ютерної
телефонії для локальних мереж 

Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності,
безпеки та оборони
 

Інформатизація
діяльності органів
державної влади та
органів місцевого
самоврядування 

Держкомзв'язку,
Кабінет Міністрів
України,
Адміністрація
Президента
України, СБУ,
Мінюст, МВС,
Міноборони,
Секретаріат
Верховної Ради
України,
Держкомстат,
Мінпромполітики,
Держкомнауки,
Держкомкордон,
Конституційний
Суд, Генеральна
прокуратура,
Верховний Суд,
Держмитслужба,
МНС, МЗЕЗторг,
Головне
управління
державної служби
України,
Агентство з питань
банкрутства,
Ліцензійна палата,
Державна служба
експортного конт-
ролю України,
облдерж-
адміністрації 

1999 - 2001
 
 
1999
 
2000
 
2001 

5090
 
 
1300
 
1500
 
2290 

3890
 
 
1560
 
1500
 
830 

4090
 
 
800
 
1100
 
2190 

2430
 
 
600
 
1000
 
830 

1000
 
 
500
 
400
 
100 

1460
 
 
960
 
500 

Перша черга інтегрованої інформаційно-
аналітичної системи органів державної
влади та органів місцевого самовряду-
вання
 
система електронного документообігу
 
засоби накопичення, зберігання та аналі-
зу великих обсягів інформації про стан
соціально-економічних процесів в Украї-
ні для інформаційно-аналітичної підтри-
мки прийняття рішень органами державної
влади
 
інформаційно-аналітичні системи Вер-
ховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Адміністрації Президента
України, Ради національної безпеки і
оборони, Конституційного Суду,
ВерховногоСуду, Генеральної прокуратури
 
перша черга інтегрованої інформаційно-
аналітичної системи правоохоронних
органів
 
єдина державна автоматизована
паспортна система
 
єдина автоматизована система
оформлення віз та паспортного
контролю в пунктах пропуску через
державний кордон
 
урядова інформаційно-аналітична система
з питань надзвичайних ситуацій
 
автоматизована система державного
експортного контролю України
 
єдина державна комп'ютерна система
"Кадри"
 
інформаційно-аналітичні системи
митного контролю
 
програмно-технічний комплекс обліку
військових формувань та їх структур
 
інформаційно-аналітичні центри
адміністративно-територіальних одиниць
 
автоматизована система інформаційного
забезпечення оперативно-службової
діяльності підрозділів СБУ 

Створити систему
забезпечення інфор-
маційної безпеки 

СБУ,
Держкомзв'язку,
Міноборони,
Мінпромполітики,
Державний комітет
інформаційної
політики України 

1999 - 2001
 
 
1999
 
2000
 
2001 

3200
 
 
500
 
1000
 
1700 

3000
 
 
1000
 
1000
 
1000 

2250
 
 
225
 
800
 
1225 

1500
 
 
500
 
500
 
500 

950
 
 
275
 
200
 
475 

1500
 
 
500
 
500
 
500 

Нормативні документи з питань викорис-
тання засобів обчислювальної техніки
для оброблення та зберігання інформації
обмеженого доступу
 
комплекс державних стандартів з доку-
ментування, супроводу, використання,
сертифікаційних випробувань програмно-
апаратних засобів захисту інформації
 
методика техніко-економічного обгрунту-
вання потрібного рівня захищеності
інформації програмними засобами
 
високонадійні криптографічні методи
захисту інформації
 
технологія та моделі оцінки рівня
захищеності автоматизованих
інформаційних систем
 
банк комп'ютерних вірусів та антивірус-
них програм, засобів діагностики, лока-
лізації і профілактики вірусів
 
методи і програмні засоби захисту інфор-
мації, в тому числі засоби здійснення ко-
нтролю за її цілісністю та регенерацією
 
експертна система аналізу ризику пору-
шення інформаційної безпеки в
локальних та корпоративних мережах
 
нові технології захисту інформації з
використанням спектральних методів 

Створити інформаційно-
аналітичну систему
Державного комітету
інформаційної політики
України 

Державний комітет
інформаційної
політики України,
Держкомзв'язку,
НКАУ 

1999 - 2001
 
1999
 
2000
 
2001 

1250
 
100
 
500
 
650 

  

700
 
55
 
300
 
345 

  

550
 
45
 
200
 
305 

  

Нормативно-правова база інтерактивного
телебачення
 
типова інформаційна система універсаль-
ного призначення (передача даних,
комп'ютерна телефонія, телерадіомовлення)
на основі інтерактивного телебачення
 
інформаційно-аналітична система
Державного комітету інформаційної
політики України
 
база даних "Національний реєстр засобів
масової інформації" 

Створити систему інфор-
маційно-аналітичного
забезпечення військово-
промислового комплексу
(за галузевою програмою) 

Мінпромполітики,
Держкомстат 

1999 - 2001 

  

  

  

  

  

  

Система інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності військово-
промислового комплексу 

Створити систему
інформаційно-
аналітичного
забезпечення Збройних
Сил України 

Міноборони,
Мінпромполітики,
Держкомзв'язку 

1999 - 2001
 
1999
 
2000
 
2001 

1400
 
200
 
500
 
700 

  

775
 
100
 
300
 
375 

  

625
 
100
 
200
 
325 

  

Інформаційно-телекомунікаційна мережа
Генерального штабу Збройних Сил
України, видів Збройних Сил України
та оперативного командування
 
базовий зразок локальної інформаційно-
обчислювальної мережі для органів
управління Збройними Силами України
 
комплексна програма та проект Єдиної
автоматизованої системи управління
Збройними Силами України
 
типова інформаційно-аналітична система
для Збройних Сил України
 
інформаційно-аналітична система з пи-
тань управління мобілізаційним розгор-
танням Збройних Сил України та інших
військових формувань 

Створити систему інфор-
маційно-аналітичного
забезпечення органів
державної статистики
(за галузевою
програмою) 

Держкомстат 

1999 - 2001 

  

  

  

  

  

  

Концепція інформатизації органів дер-
жавної статистики в умовах їх рефор-
мування
 
технічне завдання "Автоматизована
система збирання, опрацювання і аналізу
даних державної статистики
(АС-держстат)"
 
окремі технічні завдання АС-держстат
для центрального апарату та місцевих
органів державної статистики
 
техноробочий проект АС-держстат для
центрального апарату та місцевих
органів державної статистики
 
інтегрована система баз даних
Держкомстату 

Інформатизація процесів соціально-економічного розвитку 

Створити в центральних
органах виконавчої
влади та облдержадмі-
ністраціях систему
підтримки прийняття
рішень з проблем
стратегії макроекономіч-
ного розвитку країни
і розвитку ринку 

Мінекономіки,
Держкомзв'язку,
Держкомстат,
Держпід-
приємництва 

1999 - 2001
 
 
1999
 
2000
 
2001 

3550
 
 
700
 
1200
 
1650 

  

2550
 
 
475
 
1000
 
1075 

  

1000
 
 
225
 
200
 
575 

  

Інтегрована система баз даних та система
моніторингу основних індикаторів
соціально-економічного розвитку країни, її
адміністративно-територіальних одиниць
та галузей економіки
 
типовий інформаційно-аналітичний центр
 
програмно-апаратні засоби оцінки стану
та прогнозу розвитку підприємницької
діяльності та ринкових відносин,
визначення їх економічних і соціальних
наслідків 

Інформатизація пріоритетних галузей економіки 

Створити систему
інформаційно-
аналітичного
забезпечення
агропромислового
комплексу 

Мінагропром 

1999 - 2001
 
1999
 
2000
 
2001 

1650
 
150
 
1200
 
300 

  

1150
 
100
 
1000
 
50 

  

500
 
50
 
200
 
250 

  

Інформаційні системи, спрямовані на
підтримку консультаційних послуг для
сільськогосподарських товаровиробників
різних форм власності
 
системи класифікації і кодування
об'єктів сільського господарства
 
інформаційно-довідкова система та
система інформаційно-аналітичного
забезпечення агропромислового
комплексу 

Створити систему інфор-
маційно-аналітичного
забезпечення енерге-
тичного комплексу 

Держкоменерго-
збереження,
Комітет України з
питань геології та
використання
кадр,
Мінпромполітики,
Держкомстат,
Міненерго,
Мінвуглепром 

1999 - 2001
 
 
1999
 
2000
 
2001 

1600
 
 
100
 
1200
 
300 

3000
 
 
1000
 
1000
 
1000 

1100
 
 
50
 
1000
 
50 

1500
 
 
500
 
500
 
500 

500
 
 
50
 
200
 
250 

1500
 
 
500
 
500
 
500 

Державна інформаційно-керуюча та
експертно-аналітична система управління
процесом енергозбереження
 
інформаційно-аналітична система для
забезпечення прийняття рішень при
керуванні розвитком ядерно-паливного
циклу
 
інформаційно-аналітична система
забезпечення нафтогазового комплексу 

Створити систему інфор-
маційно-аналітичного
забезпечення машино-
будівного комплексу
(за галузевою програмою) 

Мінпромполітики,
Держкомстат 

1999 - 2001 

  

  

  

  

  

  

Система інформаційно-аналітичного
забезпечення розвитку машинобудівного
комплексу 

Створити систему інфор-
маційно-аналітичного
забезпечення
транспортного
комплексу 

Мінтранс,
Держкомстат 

1999 - 2001
 
 
1999
 
2000
 
2001 

1750
 
 
250
 
1200
 
300 

900
 
 
350
 
350
 
200 

1200
 
 
100
 
1000
 
100 

800
 
 
350
 
350
 
100 

550
 
 
150
 
200
 
200 

100
 
 
 
 
 
 
100 

Система інформаційно-аналітичного
забезпечення прогнозування транспортних
вантажних потоків через кордони
України
 
інформаційно-довідкова система надання
населенню транспортних послуг
 
багаторівнева інформаційно-аналітична
система забезпечення безпеки польотів у
цивільній авіації України 

Інформатизація фінансової та грошової системи,
державного фінансово-економічного контролю
 

Створити систему інфор-
маційно-аналітичного
забезпечення фінансової
системи 

Мінфін,
Держкомзв'язку,
Національний банк
України,
Держкомстат,
Державна
податкова адміні-
страція, Держмит-
служба, Мінпром-
політики 

1999 - 2001
 
1999
 
2000
2001 

4000
 
1000
 
1000
2000 

  

2000
 
500
 
500
1000 

  

2000
 
500
 
500
1000 

  

Автоматизовані системи фінансових
розрахунків центрального апарату Мін-
фіну, обласних, місцевих і районних
фінансових органів
 
комп'ютеризована система Головдерж-
казначейства (за окремим проектом)
 
інформаційно-аналітична система
підтримки діяльності Державної
контрольно-ревізійної служби в Україні 

Створити систему інфор-
маційно-аналітичного
забезпечення грошової
системи (за окремою
програмою) 

Національний банк
України, Мінюст,
Мінфін,
Головдерж-
казначейство,
Державна
податкова
адміністрація 

1999 - 2001 

  

  

  

  

  

  

Система управління грошовим обігом
 
система розрахунків у реальному часі
для виконання великих та термінових
платежів
 
система безготівкових розрахунків за
товари та послуги
 
електронний реєстр застав майна
 
електронна система Центрального
депозитарію Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
 
система інформаційно-аналітичної
взаємодії Національного банку,
Мінфіну, Державної податкової
адміністрації та Головдержказначейства 

Створити систему інфор-
маційно-аналітичного
забезпечення Державної
податкової адміністрації 

Державна
податкова
адміністрація,
Мінпромполітики,
Мінфін,
Держкомзв'язку,
Мінюст 

1999 - 2001
 
 
1999
 
2000
 
2001 

2500
 
 
300
 
1000
 
1200 

  

1500
 
 
200
 
600
 
700 

  

1000
 
 
100
 
400
 
500 

  

Автоматизована інформаційно-аналітична
система Державної податкової
адміністрації
 
міжвідомча інтегрована система для
забезпечення функціонування єдиного
банку даних щодо недобросовісних
платників податків, боржників по
отриманих кредитах та порушників
ведення підприємницької діяльності 

Створити інформаційно-
аналітичну систему
Рахункової палати 

Рахункова палата 

1999 - 2001
 
1999
 
2000
 
2001 

4500
 
300
 
3000
 
1200 

  

2600
 
150
 
2000
 
450 

  

1900
 
150
 
1000
 
750 

  

Інформаційно-аналітична система
забезпечення діяльності Рахункової
палати 

Інформатизація соціальної сфери 

Створити систему інфор-
маційно-аналітичного
забезпечення охорони
здоров'я 

МОЗ,
Держкомзв'язку 

1999 - 2001
 
1999
 
2000
 
2001 

1230
 
100
 
880
 
250 

  

750
 
50
 
700 

  

480
 
50
 
180
 
250 

  

Інформаційна система обліку стану
здоров'я громадян на основі автомати-
зованої реєстрації пацієнтів у лікуваль-
них закладах та даних профілактичних
обстежень
 
функціональні структури, інформаційні
моделі, інтерфейси, базові системи і
програмно-технічні комплекси
технології дистанційного консультування
та діагностики 

Створити систему інфор-
маційно-аналітичної
підтримки установ
соціального захисту
населення (за галузевою
програмою) 

Мінпраці,
Пенсійний фонд 

1999 - 2001 

  

  

  

  

  

  

Інформаційно-довідкова система ринку
праці
 
локальні обчислювальні мережі установ
соціального захисту, об'єднані в єдину
інформаційно-обчислювальну мережу
 
єдина автоматизована інформаційна
система з охорони праці
 
система автоматизованого персоніфікова-
ного обліку відомостей Пенсійного фонду
України 

Інформатизація в галузі екології та використання
природних ресурсів
 

Створити та впровадити
систему моніторингу та
прогнозування забруд-
нення навколишнього
природного середовища
(за галузевою програмою) 

Мінекобезпеки,
Комітет водного
господарства
України,
Комітет України з
питань
гідрометеорології 

1999 - 2001 

  

  

  

  

  

  

Комп'ютерні системи моніторингу та
прогнозування екологічного стану
довкілля та наслідків техногенного
впливу
 
програмно-апаратні засоби для управління
виробничою діяльностю з метою
раціонального використання ресурсів,
збереження та оздоровлення довкілля 

Інформатизація науки, освіти і культури 

Створити комп'ютерну
інформаційну мережу
освіти, науки і культури 

Міносвіти,
Держкомнауки,
Мінкультури,
Держкомзв'язку,
Головне
управління
державної служби
України 

1999 - 2001
 
 
1999
 
2000
 
2001 

7940
 
 
1200
 
3000
 
3740 

3000
 
 
1000
 
1000
 
1000 

5500
 
 
1000
 
2000
 
2500 

1500
 
 
500
 
500
 
500 

2440
 
 
200
 
1000
 
1240 

1500
 
 
500
 
500
 
500 

Концепція і державна програма ство-
рення інтегрованої інфраструктури
інформаційно-аналітичного забезпечення
науки, освіти і культури
 
комп'ютерна інформаційна мережа
установ і закладів науки, освіти і
культури
 
система централізованого обміну
навчальними матеріалами

типові автоматизовані системи навчання
 
комп'ютерна мережа закладів навчання,
підвищення кваліфікації та перепідго-
товки державних службовців
 
автоматизовані системи та програмно-
апаратні засоби безперервного
багатоступеневого дистанційного
навчання, підвищення кваліфікації і
перепідготовки 

Створити систему інфор-
маційно-аналітичного
забезпечення у сфері
культури 

Мінкультури,
Держбуд,
Міносвіти 

1999 - 2001
 
1999
 
2000
 
2001 

1150
 
150
 
500
 
500 

  

500
 
100
 
200
 
200 

  

650
 
50
 
300
 
300 

  

Система інформаційно-аналітичного
забезпечення установ у сфері культури
 
інформаційна система "Музейний фонд
України" 

Міжнародне співробітництво 

Створити систему інфор-
маційної підтримки
процесу інтеграції
України у світову
економіку 

МЗС,
Держкомзв'язку,
Міносвіти,
МЗЕЗторг 

1999 - 2001
 
1999
 
2000
 
2001 

1300
 
50
 
1000
 
250 

  

600
 
 
 
600 

  

700
 
50
 
400
 
250 

  

Система інформаційної підтримки
процесу інтеграції України у світову
економіку 

Усього 

  

1999 - 2001 

72780 

39190 

46590 

24490 

26190 

14700 

  

у тому числі по роках: 

  

1999
 
2000
 
2001 

10000
 
29780
 
33000 

14110
 
12650
 
12430 

5980
 
19700
 
20910 

9750
 
7710
 
7030 

4020
 
10080
 
12090 

4360
 
4940
 
5400 

  

____________

 

Опрос