Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации работы с наказами избирателей в Украинской ССР

ПВС УССР
Положение, Указ Президиума Верховного Совета от 30.09.1981 № 2525-X
редакция действует с 27.11.1981

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про затвердження Положення про організацію роботи з наказами виборців в Українській РСР

Указ затверджено
 Законом Української РСР
 від 27 листопада 1981 року N 2816-X

Відповідно до положень Конституції СРСР, Конституції Української РСР, а також на основі Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про організацію роботи з наказами виборців" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Затвердити Положення про організацію роботи з наказами виборців в Українській РСР (додається).

 

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР
 

О. ВАТЧЕНКО 

Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР
 

Я. КОЛОТУХА 

м. Київ,
30 вересня 1981 р.
N 2525-X
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи з наказами виборців в Українській РСР

У соціалістичному суспільстві накази виборців депутатам є однією з форм здійснення демократії, вираження волі й інтересів населення, безпосередньої участі громадян в управлінні справами держави і суспільства, зміцнення зв'язків Рад і депутатів з народними масами.

Накази виборців сприяють проведенню в життя виборчої платформи непорушного блоку комуністів і безпартійних, яка втілює політику Комуністичної партії і Радянської держави. Вони відображають турботу радянських людей про успішне виконання планів економічного ї соціального розвитку, вдосконалення роботи державних і громадських органів, зміцнення соціалістичної законності і правопорядку, поліпшення справи комуністичного виховання.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Наказами виборців є схвалені передвиборними зборами доручення виборців своїм депутатам, що мають суспільне значення і спрямовані на поліпшення діяльності Рад народних депутатів по керівництву державним, господарським і соціально-культурним будівництвом, забезпечення комплексного економічного і соціального розвитку на їх території, задоволення зростаючих матеріальних і духовних потреб людей.

Стаття 2. Робота з наказами виборців в Українській РСР здійснюється на основі Конституції СРСР, Конституції Української РСР, Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про організацію роботи з наказами виборців", цього Положення та інших актів законодавства Союзу РСР і Української РСР.

II. ВНЕСЕННЯ І РОЗГЛЯД ПРОПОЗИЦІЙ ПРО НАКАЗИ ВИБОРЦІВ НА ПЕРЕДВИБОРНИХ ЗБОРАХ

Стаття 3. Накази даються виборцями на передвиборних зборах: на зборах по висуванню кандидатів у депутати, зборах по підтримці висунутих кандидатів у депутати і зборах виборців для зустрічей з кандидатами в депутати.

Кожний виборець, який бере участь у передвиборних зборах, має право вносити пропозиції про накази виборців.

Стаття 4. Передвиборні збори обговорюють внесені виборцями пропозиції про накази виходячи з їх суспільної значимості, обгрунтованості й реальності здійснення.

У роботі передвиборних зборів беруть участь представники виконавчих комітетів Рад народних депутатів, громадських організацій, які при необхідності дають присутнім на зборах відповідні роз'яснення щодо внесених пропозицій про накази.

Стаття 5. Рішення про схвалення або відхилення пропозицій про накази приймається відкритим голосуванням, простою більшістю присутніх на передвиборних зборах і включається до протоколу зборів. Виписка з протоколу передвиборних зборів з рішенням про схвалення пропозицій про накази виборців передається у виконавчий комітет міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів, на території якої проходили передвиборні збори.

Виконавчий комітет міської, районної в місті, селищної, сільської Ради виписку з протоколу передвиборних зборів з рішенням про схвалення пропозицій про накази виборців, дані депутатам вищестоящих Рад, реалізація яких належить до їх відання, надсилає у виконавчий комітет вищестоящої Ради.

III. ОБЛІК, УЗАГАЛЬНЕННЯ І ПОПЕРЕДНЄ ВИВЧЕННЯ НАКАЗІВ ВИБОРЦІВ

Стаття 6. Облік, узагальнення і попереднє вивчення наказів виборців, реалізація яких належить до відання місцевих Рад народних депутатів, здійснюються їх виконавчими комітетами.

Стаття 7. Виконавчий комітет Ради народних депутатів надсилає узагальнені накази виборців для попереднього розгляду відповідним відділам і управлінням виконавчого комітету, підприємствам, установам і організаціям.

Керівники відділів і управлінь виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій у встановлений виконавчим комітетом строк подають йому мотивований висновок із зазначенням можливих обсягів робіт, джерел фінансування і строків виконання наказів.

Стаття 8. Виконавчий комітет Ради народних депутатів розробляє пропозиції про взяття наказів виборців до виконання і план заходів по їх виконанню.

У підготовці пропозицій і плану заходів по виконанню наказів виборців беруть участь постійні комісії Ради, представники відповідних державних органів, підприємств, установ і організацій.

Стаття 9. Пропозиції виконавчого комітету про взяття наказів виборців до виконання і план заходів по їх виконанню вносяться на розгляд Ради народних депутатів.

Реалізація наказів, що можуть бути виконані невідкладно, організується виконавчим комітетом до розгляду їх відповідною Радою. Про реалізацію таких наказів виконавчий комітет інформує Раду при внесенні на її розгляд і затвердження плану заходів по виконанню наказів виборців.

IV. РОЗГЛЯД НАКАЗІВ ВИБОРЦІВ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ПО ЇХ ВИКОНАННЮ

Стаття 10. Рада народних депутатів розглядає і бере накази виборців до виконання, затверджує план заходів по їх виконанню.

Рішення про взяття наказів виборців до виконання і план заходів по їх виконанню приймаються тією Радою, до відання якої належить реалізація відповідних наказів.

Стаття 11. Накази виборців, реалізація яких належить до відання вищестоящих державних органів, надсилаються у виконавчий і розпорядчий орган вищестоящої Ради.

Стаття 12. Рада народних депутатів, виходячи із загальнодержавних інтересів та інтересів громадян, що проживають на її території, з урахуванням матеріальних, трудових і фінансових можливостей приймає рішення про те, які накази підлягають реалізації протягом строку повноважень Ради і які накази повинні реалізовуватися в перспективі.

Рада має право прийняти мотивоване рішення про недоцільність виконання окремих наказів виборців.

Стаття 13. План заходів по виконанню наказів виборців розглядається і затверджується районною, міською, районною у місті, селищною, сільською Радою народних депутатів, як правило, на першій сесії новообраної Ради, обласною Радою народних депутатів - не пізніш як на другій сесії.

Стаття 14. У плані заходів по виконанню наказів виборців зазначаються: зміст наказів; якому депутатові дано накази; накреслювані заходи по їх виконанню; державні органи, підприємства, установи, організації і службові особи, які забезпечують реалізацію наказів; строки виконання наказів.

До плану заходів включаються також ті накази, які раніше було взято Радою народних депутатів до виконання в перспективі.

Стаття 15. Рішення Ради народних депутатів про накази виборців доводиться до відома виборців.

Виконавчий комітет Ради у строки, встановлені законами Української РСР про місцеві Ради народних депутатів, надсилає рішення Ради про накази державним органам, підприємствам, установам, організаціям і службовим особам, які забезпечують їх реалізацію.

Стаття 16. Відповідна Рада народних депутатів, що взяла до виконання накази виборців, які дано депутатові вищестоящої Ради, повідомляє про них депутата і Раду, до складу якої його обрано.

Стаття 17. Накази виборців, дані депутатам Верховної Ради Української РСР, реалізація яких належить до відання республіканських органів, розглядаються Президією Верховної Ради Української РСР. За дорученням Президії Верховної Ради Української РСР виконання цих наказів організує Рада Міністрів Української РСР. Про заходи, накреслені по виконанню наказів, Рада Міністрів Української РСР повідомляє депутатів і Президію Верховної Ради Української РСР.

Стаття 18. Виконавчий і розпорядчий орган відповідної Ради народних депутатів подає у вищестоящу Раду відомості про накази виборців, дані депутатам Ради, за встановленою формою.

V. ВРАХУВАННЯ НАКАЗІВ ВИБОРЦІВ У ПЛАНАХ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Стаття 19. Накази виборців враховуються на всіх рівнях управління при розробленні проектів планів економічного і соціального розвитку.

Заходи по виконанню наказів виборців, зв'язаних з виділенням необхідних матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, передбачаються в затверджуваних Радами народних депутатів планах економічного і соціального розвитку та бюджетах, у планах міністерств, державних комітетів і відомств Української РСР, а також у планах підприємств, установ і організацій.

Стаття 20. Планово-бюджетна та інші постійні комісії Ради народних депутатів відображають питання реалізації наказів виборців у висновку і співдоповіді по плану економічного і соціального розвитку та бюджету.

Стаття 21. Міністерства, державні комітети і відомства Української РСР забезпечують подання підвідомчими їм підприємствами, установами і організаціями показників проектів планів та затверджених планів у частині, яка стосується виконання наказів виборців, у відповідну Раду народних депутатів.

У питаннях, зв'язаних з виконанням наказів виборців підприємствами, установами і організаціями, Рада може вносити свої пропозиції у відповідні вищестоящі органи.

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ НАКАЗІВ ВИБОРЦІВ

Стаття 22. Виконання наказів виборців організує відповідна Рада народних депутатів. Державні органи, підприємства, установи, організації і службові особи відповідно до затвердженого Радою плану заходів реалізують накази виборців.

Стаття 23. Ради народних депутатів координують діяльність усіх розташованих на їх території підприємств, установ і організацій по виконанню наказів виборців, вирішують за погодженням з ними питання про спільне використання їх коштів, що виділяються на житлово-комунальне і культурно-побутове будівництво, здійснюване за наказами виборців, вживають заходів для ефективного використання місцевих ресурсів і можливостей, для широкого залучення населення до роботи по реалізації наказів.

Стаття 24. Депутат бере участь в організації населення і трудових колективів на виконання наказів виборців.

Депутат має право звертатися в усі державні і громадські органи, підприємства, установи, організації у питаннях виконання наказів і брати участь у розгляді поставлених ним питань.

Стаття 25. Державні і громадські органи, підприємства, установи, організації та їх службові особи зобов'язані сприяти депутатові в роботі по втіленню в життя наказів виборців.

Стаття 26. Ради народних депутатів залучають до виконання наказів виборців органи громадської самодіяльності.

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ НАКАЗІВ ВИБОРЦІВ

Стаття 27. Контроль за виконанням наказів виборців здійснюється Верховною Радою Української РСР, Президією Верховної Ради Української РСР, Радою Міністрів Української РСР, місцевими Радами народних депутатів, виконавчими комітетами, постійними комісіями і депутатами Рад.

Стаття 28. Хід виконання наказів виборців обговорюється Радами народних депутатів щороку при розгляді звітів про виконання планів економічного і соціального розвитку та виконання бюджету.

Державні органи, підприємства, установи, організації і службові особи, які забезпечують реалізацію наказів виборців, подають відповідній Раді звіти про хід виконання наказів.

Виконавчий і розпорядчий орган відповідної Ради щороку і за скликання Ради подає у вищестоящу Раду відомості про хід виконання наказів за встановленою формою.

Стаття 29. Депутат бере участь у контролі за реалізацією наказів виборців державними органами, підприємствами, установами, організаціями і службовими особами, добивається втілення в життя наказів виборців.

Депутат має право вносити пропозиції про заслухання на сесії Ради народних депутатів звіту або інформації будь-якого органу чи службової особи, підзвітних або підконтрольних Раді, про роботу по виконанню наказів, у встановленому порядку звертатися з запитом до відповідних державних органів і службових осіб у питаннях, зв'язаних з реалізацією наказів виборців.

Державні органи, підприємства, установи, організації і службові особи, на яких покладено виконання наказів виборців, на просьбу депутата надають йому необхідні довідкові матеріали та іншу інформацію про реалізацію наказів виборців.

VIII. ГЛАСНІСТЬ У РОБОТІ З НАКАЗАМИ ВИБОРЦІВ

Стаття 30. Робота по виконанню наказів виборців будується на основі широкої гласності.

Ради народних депутатів та їх органи інформують населення про хід виконання наказів виборців. Питання реалізації наказів відображаються у звітах виконавчих комітетів Рад, їх відділів і управлінь перед населенням.

Стаття 31. Ради народних депутатів узагальнюють і поширюють досвід роботи по виконанню наказів виборців.

Стаття 32. Депутат при звітах перед виборцями і перед колективами та громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати, повідомляє їх про хід виконання наказів.

Стаття 33. Робота державних органів, підприємств, установ, організацій, депутатів з наказами виборців висвітлюється в пресі, телебаченням, радіо та іншими засобами масової інформації.

 

Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР
 

Я. КОЛОТУХА 

Опрос