Идет загрузка документа (163 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О городском, районном в городе Совете народных депутатов Украинской ССР

ВС УССР
Закон УССР от 15.07.1971 № 25-VIII
Утратил силу

ЗАКОН
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Про міську, районну в місті Раду народних депутатів Української РСР

Закон введено в дію
(згідно з Постановою Верховної Ради Української РСР
 від 15 липня 1971 року N 26-VIII)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президії Верховної Ради Української РСР
від 27 квітня 1972 року N 648-VIII
,
 від 29 березня 1973 року N 1527-VIII
,
 від 22 жовтня 1973 року N 2156-VIII
,
 від 25 квітня 1975 року N 3764-VIII
,
Законом Української РСР
 від 13 грудня 1979 року N 5438-IX
(Законом Української РСР від 13 грудня 1979 року N 5438-IX
 цей Закон викладено у новій редакції)
,
 Указом Президії Верховної Ради Української РСР
 від 21 серпня 1987 року N 4453-XI

Закон втратив чинність
(згідно з Постановою Верховної Ради Української РСР
 від 8 грудня 1990 року N 534-XII)

Глава I
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ, РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 1. Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР міська, районна в місті Рада народних депутатів є органом державної влади в місті, міському районі.

Стаття 2. Міська, районна в місті Рада народних депутатів обирається громадянами, які проживають на території міста, району, на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на два з половиною роки.

Порядок проведення виборів до міської, районної в місті Ради визначається законами Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 3. Міська, районна в місті Рада народних депутатів вирішує всі питання місцевого значення, виходячи з загальнодержавних інтересів та інтересів громадян, які проживають на території Ради.

Міська, районна в місті Рада проводить у життя рішення вищестоящих державних органів, керує діяльністю нижчестоящих Рад народних депутатів.

Міська, районна в місті Рада бере участь в обговоренні питань обласного, республіканського і загальносоюзного значення, вносить з цих питань свої пропозиції.

Міська Рада міста районного підпорядкування і районна в місті Рада беруть участь також в обговоренні питань відповідно районного і загальноміського значення.

Стаття 4. Міська, районна в місті Рада народних депутатів керує на своїй території державним, господарським і соціально-культурним будівництвом; затверджує плани економічного і соціального розвитку міста, району, бюджет міста, району і звіти про їх виконання; здійснює керівництво підпорядкованими їй державними органами, підприємствами, установами і організаціями; забезпечує додержання законів, охорону державного і громадського порядку, прав громадян; сприяє зміцненню обороноздатності країни.

Міська, районна в місті Рада розглядає накази, схвалені зборами виборців, затверджує план заходів по виконанню наказів, враховує накази при розробленні планів економічного і соціального розвитку і складанні бюджету, організує виконання наказів виборців та інформує громадян про їх реалізацію.

Порядок внесення, розгляду, врахування і виконання наказів виборців визначається законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 5. Міська, районна в місті Рада народних депутатів у межах своїх повноважень забезпечує комплексний економічний і соціальний розвиток на своїй території; здійснює контроль за додержанням законодавства розташованими на цій території підприємствами, установами і організаціями вищестоящого підпорядкування; координує і контролює їх діяльність у галузі землекористування, охорони природи, будівництва, благоустрою, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення.

Міська, районна в місті Рада в зазначених у цій статті питаннях заслуховує доповіді керівників підприємств, установ і організацій, приймає по них рішення, в необхідних випадках вносить свої пропозиції до відповідних вищестоящих органів.

Стаття 6. З метою більш активної участі підприємств і організацій у розвитку міського, районного господарства, підвищення заінтересованості міських, районних у місті Рад народних депутатів у результатах роботи підприємств і організацій у бюджети міст, районів передається частина прибутків підприємств і господарських організацій республіканського і обласного підпорядкування, розташованих на території відповідних міст, районів.

Види і розміри зазначених у цій статті відрахувань, порядок їх надходження в бюджети міст, районів встановлюються законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 7. У віданні міських, районних у місті Рад народних депутатів зосереджується управління державним житловим фондом та об'єктами комунального господарства, що обслуговують населення міст, районів, при одночасному зміцненні матеріальної і ремонтно-будівельної бази виконавчих комітетів міських, районних у місті Рад.

Умови і строки передачі належного підприємствам, установам і організаціям житлового фонду в містах, районах, а також об'єктів комунального господарства, що обслуговують населення цих міст, районів, встановлюються Радою Міністрів Союзу РСР і Радою Міністрів Української РСР.

Стаття 8. Діяльність міської, районної в місті Ради народних депутатів будується на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань, гласності, регулярної звітності виконавчого комітету, інших створюваних Радою органів перед Радою і населенням, широкого залучення громадян до участі в їх роботі. Міська, районна в місті Рада може заслуховувати повідомлення депутатів про виконання ними депутатських обов'язків, рішень і доручень Ради та її органів.

Міська, районна в місті Рада працює в тісному контакті з міськими, районними в місті органами громадських організацій.

Стаття 9. Міська, районна в місті Рада народних депутатів керується у своїй діяльності Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР, цим Законом, іншими законами Союзу РСР і Української РСР, постановами та іншими актами Верховної Ради СРСР і Верховної Ради Української РСР, указами і постановами Президії Верховної Ради СРСР і Президії Верховної Ради Української РСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів Української РСР, рішеннями вищестоящих Рад народних депутатів та їх виконавчих комітетів.

Стаття 10. Міська, районна в місті Рада народних депутатів приймає рішення в межах повноважень, наданих їй законодавством Союзу РСР і Української РСР, забезпечує їх виконання, здійснює контроль за проведенням рішень у життя.

Рішення міської, районної в місті Ради є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території Ради підприємствами, установами і організаціями, а також службовими особами і громадянами.

Міська, районна в місті Рада та її виконавчий комітет в разі невиконання їх рішень керівниками підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування входять до відповідних вищестоящих органів з поданнями про накладення на цих керівників дисциплінарних стягнень аж до звільнення з посад, які вони займають. Про результати розгляду подань повинні бути повідомлені міська, районна у місті Рада або її виконавчий комітет не пізніш як у місячний строк.

Стаття 11. Міська, районна в місті Рада народних депутатів керує діяльністю нижчестоящих Рад народних депутатів. Міська, районна в місті Рада має право скасовувати акти нижчестоящих Рад в разі невідповідності цих актів законодавству.

Стаття 12. Перетворення селищ у міста проводиться Президією Верховної Ради Української РСР.

Встановлення підпорядкованості міста, встановлення і зміна його меж, утворення і ліквідація районів у місті проводяться Президією Верховної Ради Української РСР за поданням виконавчого комітету обласної, міської (міст республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів, виходячи з кількості населення та інтересів його обслуговування. Встановлення і зміна меж районів у місті проводяться міською Радою народних депутатів з врахуванням думки відповідних районних у місті Рад.

Найменування і перейменування міста і районів у місті проводяться Президією Верховної Ради Української РСР відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 13. Відповідно до Положення про Державний прапор Української РСР на будинку, де відбувається сесія міської, районної в місті Ради народних депутатів, - на весь період сесії, а на будинку виконавчого комітету міської, районної в місті Ради - постійно піднімається Державний прапор Української РСР.

Підняття Державного прапора СРСР на будинку виконавчого комітету міської, районної в місті Ради проводиться в порядку, встановленому Положенням про Державний прапор СРСР.

Стаття 14. Міська, районна в місті Рада народних депутатів користується правами юридичної особи.

Міська, районна в місті Рада та її виконавчий комітет мають гербові печатки за зразками, які затверджуються Президією Верховної Ради Української РСР.

Глава II
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ МІСЬКОЇ, РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 15. Права і обов'язки міської Ради народних депутатів визначаються законодавством Союзу РСР і Української РСР залежно від віднесення міста до категорії міст республіканського, обласного або районного підпорядкування. Віднесення міста до категорії підпорядкування проводиться в порядку, встановленому законодавством Української РСР, з врахуванням кількості населення міста, його політичного, економічного і культурного значення.

1. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ МІСТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО, ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

Стаття 16. В галузі планування, обліку і звітності міська Рада народних депутатів:

1) затверджує поточні і перспективні плани економічного і соціального розвитку міста, організує і контролює їх виконання; затверджує звіти про виконання поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку міста; враховує при розробленні поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку міста накази виборців, пропозиції колективів підприємств, установ і організацій, а також громадських організацій; затверджує поточні і перспективні планові завдання підприємствам, установам і організаціям міського підпорядкування, а також плани розміщення, розвитку і спеціалізації зазначених підприємств, установ і організацій;

2) розглядає плани розміщення, розвитку і спеціалізації підприємств місцевої промисловості, підприємств і споруд комунального господарства, підприємств побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування, організацій і закладів культури, народної освіти та охорони здоров'я вищестоящого підпорядкування, в необхідних випадках вносить свої пропозиції до відповідних вищестоящих органів;

3) розглядає проекти планів підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування, розташованих на території міста, в частині, що стосується землекористування, охорони природи, будівництва, благоустрою, розвитку житлового і комунального господарства, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання і місцевих будівельних матеріалів, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення, в необхідних випадках вносить свої пропозиції до відповідних вищестоящих органів, затверджує з цих питань зведені планові показники з включенням їх до плану економічного і соціального розвитку міста;

4) забезпечує складання балансів використання трудових ресурсів, місцевих будівельних матеріалів і палива, балансу грошових доходів і витрат населення та інших балансів, необхідних для планування комплексного економічного і соціального розвитку на території міста;

5) здійснює контроль за раціональним використанням мінерально-сировинних, лісових, водних і енергетичних ресурсів;

6) здійснює контроль за станом обліку і звітності на підприємствах, в установах і організаціях міського підпорядкування;

7) сприяє органам державної статистики; забезпечує додержання законодавства про порядок складання і подання звітних даних.

Стаття 17. В галузі бюджетно-фінансової роботи міська Рада народних депутатів:

1) затверджує бюджет міста в загальній сумі доходів з виділенням основних доходних джерел і в загальній сумі видатків з виділенням асигнувань на фінансування міського господарства, соціально-культурних заходів, на утримання органів державної влади і управління міста; враховує при складанні бюджету міста накази виборців;

2) затверджує міський бюджет, поквартальний розподіл його доходів і видатків, розмір оборотної касової готівки по міському бюджету;

3) організує виконання бюджету міста; здійснює контроль за додержанням фінансової дисципліни, виконанням виробничо-фінансових планів і зобов'язань по платежах у бюджет, економним витрачанням бюджетних коштів підприємствами, установами і організаціями;

4) направляє доходи, додатково одержані при виконанні міського бюджету, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворюються на кінець року в результаті перевиконання доходів або економії по видатках, на фінансування міського господарства і соціально-культурних заходів, включаючи капітальні вкладення, на спорудження адміністративних будинків і придбання транспортних засобів для виконавчих комітетів міської, районних у місті, селищних і сільських Рад народних депутатів, на проведення капітального ремонту будинків виконавчих комітетів, їх відділів і управлінь, судових органів, на придбання для них інвентаря та обладнання, ремонт транспортних засобів (вилучення з міського бюджету зазначених коштів, за винятком асигнувань, не використаних у зв'язку з невиконанням плану по державних капітальних вкладеннях і плану розвитку мережі соціально-культурних закладів, не допускається);

5) перерозподіляє в необхідних випадках у процесі виконання бюджету кошти міського бюджету з розділу в розділ, а також перерозподіляє асигнування на заробітну плату в межах затвердженого фонду заробітної плати;

6) затверджує звіт про виконання бюджету міста;

7) надає в необхідних випадках з коштів міського бюджету одноразову грошову допомогу громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, а також в інших випадках, в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством;

8) керує роботою по обчисленню і стягненню державних та місцевих податків і зборів;

9) відповідно до законодавства знижує ставки і встановлює пільги по місцевих податках і зборах як для окремих категорій оподатковуваних об'єктів і груп платників, так і для окремих платників; має право не запроваджувати на території міста збір з власників транспортних засобів; надає пільги по сільськогосподарському податку;

10) відповідно до законодавства встановлює для окремих платників і груп платників додаткові пільги по державному миту і прибутковому податку з населення;

11) розглядає квартальні касові плани відділень Державного банку СРСР і вживає заходів до їх виконання; приймає рішення про надання установами Держбанку СРСР та Будбанку СРСР грошових позичок на індивідуальне житлове будівництво і ремонт будинків, які належать громадянам на праві особистої власності, в межах виділеного ліміту;

12) спрямовує роботу державних трудових ощадних кас, визначає розвиток і розміщення їх мережі;

13) спрямовує роботу місцевих органів державного страхування, подає їм допомогу в справі розвитку всіх видів страхування; надає окремим громадянам відповідно до законодавства пільги по державному обов'язковому страхуванню.

Стаття 18. В галузі промисловості міська Рада народних депутатів:

1) керує промисловими підприємствами міського підпорядкування, забезпечує виконання ними виробничо-фінансових планів, контролює використання основних фондів і оборотних коштів, якість вироблюваної продукції, затверджує підсумки їх фінансово-господарської діяльності, розподіл у встановленому порядку одержаного прибутку;

2) приймає за погодженням з вищестоящими органами державного управління рішення про організацію, реорганізацію або ліквідацію промислових підприємств, створення фірм, об'єднань і трестів міського підпорядкування;

3) розподіляє продукцію промислових підприємств міського підпорядкування, вироблену з місцевої сировини, відходів і сировини власних заготівель підприємств;

4) вживає заходів до розвитку виробництва товарів народного споживання і місцевих будівельних матеріалів на базі місцевої сировини з використанням нерозподілюваних у централізованому порядку відходів виробництва підприємств, розташованих на території міста, а також до переробки продуктів сільського господарства; вирішує питання про використання додатково виявлених ресурсів місцевої сировини, палива та відходів промислового і сільськогосподарського виробництва;

5) подає допомогу розташованим на території міста промисловим підприємствам вищестоящого підпорядкування у підвищенні ефективності виробництва і якості вироблюваної продукції, використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, підвищенні продуктивності праці, поліпшенні соціально-культурного та побутового обслуговування робітників і службовців;

6) дає висновки, що підлягають обов'язковому розглядові, в питаннях, пов'язаних з розширенням діючих та будівництвом нових промислових підприємств, будівель і споруд, вносить у необхідних випадках пропозиції про організацію, реорганізацію або ліквідацію промислових підприємств вищестоящого підпорядкування на території міста;

7) сприяє роботі промислових підприємств в освоєнні нових форм планування і економічного стимулювання, подає допомогу в проведенні економічного аналізу їх роботи, виявленні і використанні резервів виробництва та прискоренні технічного прогресу;

8) вживає заходів до організації нових і розвитку діючих підприємств народних художніх промислів і ремесел; видає у встановленому порядку дозвіл на заняття промислами і ремеслами громадянам, які проживають на території міста.

Стаття 19. В галузі будівництва, планування, забудови, землекористування, використання і охорони вод, лісів, надр і охорони навколишнього середовища міська Рада народних депутатів:

1) організує розроблення проекту генерального плану міста і проекту планування приміської зони, розглядає ці проекти і у встановленому порядку подає на затвердження до відповідних вищестоящих органів державного управління;

2) затверджує проекти детального планування і проекти забудови районів, мікрорайонів та інших містобудівних комплексів, проекти інженерних споруд і благоустрою міста;

3) затверджує правила забудови міста відповідно до його генерального плану;

4) здійснює контроль за будівництвом, що ведеться на території міста; забороняє або зупиняє будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення, якщо воно проводиться з порушенням вимог законодавства;

5) керує будівельними та ремонтно-будівельними організаціями міського підпорядкування, забезпечує виконання ними виробничо-фінансових планів;

6) організує житлове, комунальне, шляхове, культурно-побутове будівництво, будівництво об'єктів освіти, охорони здоров'я, торгівлі, громадського харчування та інших об'єктів за рахунок коштів, які виділяються місцевим Радам; вирішує за згодою підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, питання про спільне використання їх коштів, які виділяються на житлове, комунальне, шляхове, культурно-побутове будівництво, будівництво об'єктів освіти, охорони здоров'я, торгівлі і громадського харчування, а також в необхідних випадках про об'єднання коштів, виступає замовником або визначає замовника по цих видах будівництва;

7) затверджує проекти і титульні списки по будовах та об'єктах міського підпорядкування в межах кошторисної вартості, яка встановлюється законодавством Української РСР;

8) проводить у встановленому порядку роботи по реконструкції, розширенню, ремонту і благоустрою жилих будинків, об'єктів комунального, культурно-побутового призначення, охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення та інших об'єктів міського підпорядкування;

9) у встановленому порядку призначає державні приймальні комісії, розглядає і затверджує акти по прийманню в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів житлово-цивільного призначення, а також бере участь у прийманні в експлуатацію інших закінчених будівництвом об'єктів, розташованих на території міста;

10) здійснює державний контроль за використанням усіх земель на території міста; надає і вилучає земельні ділянки та вирішує земельні спори у випадках і в порядку, встановлених законодавством Союзу РСР і Української РСР; контролює здійснення землекористувачами заходів по охороні земель на території міста;

11) в межах і в порядку, встановлених законодавством, здійснює державне управління і державний контроль у галузі використання і охорони вод, лісів і надр на території міста;

12) надає повністю або частково у відособлене користування водні об'єкти, вирішує спори про водокористування;

13) контролює додержання всіма підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами встановленого порядку користування лісами, правил ведення лісового господарства;

14) надає гірничі відводи для розробки родовищ загальнопоширених корисних копалин, здійснює контроль за додержанням встановленого порядку ведення робіт і приведенням земельних ділянок у стан, придатний для використання за призначенням; вирішує спори в питаннях користування надрами;

15) контролює додержання підприємствами, установами і організаціями, а також громадянами законодавства про охорону природи; забезпечує проведення на території міста заходів по охороні навколишнього середовища.

Стаття 20. В галузі житлового, комунального господарства і благоустрою міська Рада народних депутатів:

1) керує житловим господарством, підпорядкованими Раді органами житлового господарства; затверджує зведені поточні і перспективні плани розвитку житлового господарства і забезпечує їх виконання;

2) забезпечує належний технічний стан, капітальний і поточний ремонт житлового фонду, що є у віданні Ради;

3) керує комунальним господарством, благоустроєм міста, а також підприємствами і організаціями комунального господарства та благоустрою міського підпорядкування; затверджує зведені поточні і перспективні плани розвитку комунального господарства і благоустрою, забезпечує їх виконання;

4) здійснює керівництво експлуатацією водопровідних, каналізаційних і газових мереж та споруд міського підпорядкування, розглядає і дає висновки по планах будівництва зазначених, а також електричних і теплових мереж та споруд підприємствами, установами і організаціями вищестоящого підпорядкування; контролює будівництво і експлуатацію очисних споруд і пристроїв;

5) здійснює контроль за діяльністю органів житлового і комунального господарства вищестоящого підпорядкування, за станом і правильною експлуатацією житлового фонду, комунальних підприємств і споруд, які належать підприємствам, установам і організаціям, а також контроль за утриманням кооперативних жилих будинків та жилих будинків, що є в особистій власності громадян; вживає заходів до забезпечення населення паливом;

6) здійснює контроль за забезпеченням паливом та іншими видами комунальних послуг закладів народної освіти, культури, охорони здоров'я і соціального забезпечення, за проведенням ремонту їх приміщень;

7) залучає у встановленому порядку підприємства, установи і організації вищестоящого підпорядкування до участі в роботі по благоустрою міста і будівництву шляхів; здійснює контроль за благоустроєм територій усіх підприємств і організацій, розташованих на території міста;

8) вживає заходів до розширення і охорони зелених насаджень, сприяє розвитку громадської ініціативи в справі благоустрою і озеленення;

9) веде облік громадян, які мають потребу в житлі; здійснює контроль за станом обліку робітників і службовців, які мають потребу в житлі, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від підпорядкованості;

10) розподіляє житловий фонд, який належить Раді; контролює правильність розподілу жилої площі, а також затверджує спільні рішення адміністрації і фабричних, заводських, місцевих комітетів професійних спілок про надання жилої площі в будинках державних, кооперативних та інших громадських організацій, за винятком випадків, передбачених законодавством; видає громадянам єдині ордери на заселення жилої площі;

11) веде облік нежилих приміщень і за погодженням з підприємствами, установами і організаціями здійснює їх розподіл;

12) приймає рішення про організацію житлово-будівельних та інших кооперативів; реєструє Статути, зміни і доповнення, внесені до них, здійснює контроль за діяльністю кооперативів;

13) проводить відповідно до законодавства найменування і перейменування проспектів, вулиць, провулків, площ, скверів, бульварів, парків, мостів та інших споруд, які є на території Ради, і встановлює нумерацію будинків;

14) забезпечує утримання в належному стані кладовищ і братських могил, пам'ятників загиблим воїнам Радянської Армії і партизанам.

Стаття 21. В галузі транспорту і зв'язку міська Рада народних депутатів:

1) керує міським транспортом, транспортними підприємствами і організаціями міського підпорядкування;

2) здійснює контроль за діяльністю транспортних підприємств і організацій вищестоящого підпорядкування по обслуговуванню населення міста;

3) забезпечує утримання в справному стані міських шляхів, мостів, дамб, переправ, а також дорожніх знаків;

4) затверджує правила користування, маршрути і графіки руху внутріміського транспорту; контролює роботу по гарантуванню безпеки руху транспорту і пішоходів;

5) забезпечує облік автомобілів та інших видів транспортних засобів підприємств, установ, організацій і громадян; контролює правильність використання автомототранспорту, що є в особистій власності громадян;

6) сприяє роботі залізничного, повітряного і водного транспорту; контролює організацію обслуговування пасажирів на вокзалах, в аеропортах і на пристанях;

7) здійснює контроль за роботою підприємств і організацій зв'язку по обслуговуванню населення міста, подає їм допомогу в розвитку телефонного і поштового зв'язку, телебачення і радіофікації, в ремонті та охороні ліній зв'язку.

Стаття 22. В галузі торгівлі і громадського харчування міська Рада народних депутатів:

1) керує державною і кооперативною торгівлею, а також громадським харчуванням на території міста, підприємствами і організаціями торгівлі та громадського харчування міського підпорядкування;

2) здійснює контроль за роботою підприємств і організацій торгівлі та громадського харчування вищестоящого підпорядкування;

3) затверджує планові завдання по товарообороту підприємствам і організаціям торгівлі та громадського харчування міського підпорядкування; затверджує план розгортання сезонної дрібнороздрібної мережі;

4) керує на території міста колгоспними ринками, вживає заходів до розвитку колгоспної торгівлі, будівництва і благоустрою колгоспних ринків, а також розширення торгівлі сільськогосподарськими продуктами через споживчу кооперацію на комісійних засадах; встановлює в порядку і в межах, що визначаються законодавством, розміри разового збору і ставки плати за послуги, що надаються на колгоспних ринках; контролює роботу організацій державної торгівлі і споживчої кооперації по закупівлі, зберіганню, переробці та продажу сільськогосподарських продуктів;

5) контролює додержання цін, правил торгівлі, стан ваговимірювальних приладів, а також додержання санітарних правил на підприємствах, в організаціях торгівлі та громадського харчування, на ринках та в інших місцях торгівлі;

6) вживає заходів до залучення в товарооборот місцевих ресурсів промислових і продовольчих товарів; здійснює заходи по підвищенню культури обслуговування, впровадженню нових форм торгівлі.

Стаття 23. В галузі побутового обслуговування міська Рада народних депутатів:

1) керує побутовим обслуговуванням населення, підприємствами і організаціями побутового обслуговування міського підпорядкування, забезпечує виконання виробничо-фінансових планів, контролює використання основних фондів та оборотних коштів, затверджує підсумки їх фінансово-господарської діяльності, розподіл у встановленому порядку одержаного прибутку;

2) здійснює контроль за роботою підприємств і організацій побутового обслуговування вищестоящого підпорядкування; контролює якість побутових послуг і правильне застосування прейскурантів на послуги, що надаються підприємствами побутового обслуговування;

3) приймає за погодженням з вищестоящими органами державного управління рішення про організацію, реорганізацію або ліквідацію підприємств і організацій побутового обслуговування, фірм, об'єднань і трестів міського підпорядкування;

4) здійснює заходи по підвищенню культури обслуговування, організує впровадження нових видів побутових послуг і форм побутового обслуговування населення.

Стаття 24. В галузі народної освіти міська Рада народних депутатів:

1) керує справою народної освіти, дошкільного і позашкільного виховання дітей; забезпечує загальну обов'язкову середню освіту молоді; здійснює облік дітей шкільного віку;

2) вживає заходів до зміцнення зв'язку школи з виробництвом, поліпшення трудового навчання, виховання і професійної орієнтації, до безплатного забезпечення шкільними підручниками учнів загальноосвітніх шкіл;

3) організує будинки піонерів, дитячі бібліотеки, технічні станції, станції юних натуралістів, піонерські табори; здійснює контроль за роботою дитячих будинків, шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл, дитячих дошкільних і позашкільних закладів, які не перебувають на міському бюджеті;

4) вживає заходів до зміцнення навчально-матеріальної бази загальноосвітніх і спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дитячих дошкільних і позашкільних закладів;

5) розподіляє у встановленому порядку фонд всеобучу; здійснює контроль за його використанням;

6) забезпечує безплатне підвезення учнів загальноосвітніх шкіл до місця занять по праці;

7) вирішує у випадках і в порядку, встановлених законодавством, питання про надання громадянам пільг по утриманню дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також по платі за харчування дітей у школах (групах) з продовженим днем;

8) забезпечує влаштування дітей, які залишилися без батьків, у дитячі будинки, школи-інтернати, інтернати при школах і на виховання в сім'ї громадян; вирішує питання усиновлення (удочеріння), а також опіки і піклування над неповнолітніми; здійснює охорону прав неповнолітніх;

9) вживає заходів до організації дозвілля учнів у позашкільний час за місцем їх проживання, розробляє і здійснює заходи по запобіганню дитячій бездоглядності і правопорушенням серед неповнолітніх.

Стаття 25. В галузі культурно-освітньої роботи і науки міська Рада народних депутатів:

1) керує культурно-освітньою роботою, культурно-освітніми організаціями і закладами міського підпорядкування, вживає заходів до зміцнення їх матеріально-фінансової бази, контролює діяльність інших організацій і закладів культури незалежно від підпорядкованості;

2) здійснює контроль за використанням коштів культфондів підприємств, установ та організацій і в необхідних випадках вживає за погодженням з ними заходів до централізованого використання зазначених коштів;

3) керує кінообслуговуванням населення, вживає заходів до розширення кіномережі;

4) вживає заходів до розвитку самодіяльної художньої творчості; організує проведення загальноміських заходів у галузі культури;

5) сприяє розвитку науки; подає допомогу в роботі розташованим на території міста науково-дослідним установам, вищим і середнім спеціальним навчальним закладам;

6) сприяє впровадженню в побут радянських традицій, свят та обрядів;

7) здійснює відповідно до законодавства державне управління і державний контроль за охороною і використанням пам'яток історії та культури.

Стаття 26. В галузі охорони здоров'я міська Рада народних депутатів:

1) керує справою охорони здоров'я в місті, закладами охорони здоров'я міського підпорядкування, вживає заходів до зміцнення їх матеріально-технічної бази, організації медичної допомоги населенню;

2) здійснює контроль за роботою закладів охорони здоров'я вищестоящого підпорядкування;

3) організує охорону материнства і дитинства; забезпечує проведення оздоровчих заходів серед дітей і підлітків; контролює організацію медичної допомоги дітям і підліткам;

4) проводить заходи по забезпеченню додержання санітарних правил утримання жилих та громадських будинків і належного санітарного стану міста; вживає заходів до організації санітарно-освітньої роботи серед населення; керує здійсненням ветеринарного нагляду;

5) забезпечує проведення заходів по запобіганню поширенню інфекційних захворювань, а також по їх ліквідації; в разі загрози виникнення або поширення епідемічних інфекційних захворювань запроваджує у встановленому порядку на території міста особливі умови і режими праці, навчання, пересування і перевезень, спрямовані на запобігання поширенню і ліквідацію цих захворювань;

6) забезпечує проведення заходів по запобіганню, зниженню інтенсивності та усуненню шуму у виробничих, жилих і громадських будинках, у дворах, на вулицях і площах міста;

7) здійснює державний контроль за додержанням правил по оздоровленню навколишнього середовища, забезпеченню санітарної охорони водойм, грунту і атмосферного повітря;

8) бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, встановлення меж округів санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

9) керує справою опіки і піклування над повнолітніми особами, визнаними судом недієздатними або обмежено дієздатними.

Стаття 27. В галузі фізичної культури і спорту міська Рада народних депутатів:

1) керує справою фізичної культури і спорту; організує проведення загальноміських спортивних заходів;

2) затверджує плани розміщення на території міста спортивних будівель і споруд незалежно від підпорядкованості;

3) вживає заходів до розвитку заміських зон масового відпочинку, їх оснащення і благоустрою, здійснює контроль за використанням цих зон.

Стаття 28. В галузі праці і підготовки кадрів міська Рада народних депутатів:

1) веде облік і регулює розподіл трудових ресурсів на території міста, вживає заходів до їх раціонального використання; організує працевлаштування громадян;

2) затверджує плани працевлаштування молоді, яка закінчує загальноосвітні школи, і забезпечує їх виконання всіма підприємствами, установами і організаціями;

3) здійснює контроль за додержанням законодавства про працю, правил охорони праці і техніки безпеки на підприємствах, в установах і організаціях;

4) подає допомогу в роботі навчальних закладів професійно-технічної освіти і комплектуванні їх учнями; здійснює контроль за підготовкою і перепідготовкою кадрів масових професій на підприємствах, в установах і організаціях;

5) забезпечує виконання планів організованого набору робітників і здійснює контроль за виконанням підприємствами і організаціями зобов'язань по створенню робітникам, які прибули по організованому набору на підприємства і будови, необхідних виробничих і житлово-побутових умов;

6) сприяє розвиткові на підприємствах, в установах і організаціях соціалістичного змагання, впровадженню наукової організації праці, поширенню передових методів праці і підвищенню її продуктивності, зміцненню трудової і виробничої дисципліни;

7) планує контингент працівників народної освіти, культури, охорони здоров'я та інших працівників, необхідних для міста, забезпечує правильну розстановку, використання і підвищення кваліфікації цих кадрів;

8) визначає за погодженням з підприємствами, установами і організаціями, розташованими на території міста, години початку їх роботи, встановлює дні і години роботи підприємств і організацій, пов'язаних з обслуговуванням населення.

Стаття 29. В галузі соціального забезпечення міська Рада народних депутатів:

1) керує справою соціального забезпечення; забезпечує своєчасне і правильне призначення і виплату встановлених законодавством пенсій і допомоги, надання громадянам передбачених законодавством пільг і переваг;

2) керує установами соціального забезпечення міського підпорядкування і здійснює контроль за роботою розташованих на території міста установ соціального забезпечення вищестоящого підпорядкування;

3) порушує в порядку, передбаченому законодавством, клопотання про встановлення персональних пенсій;

4) проводить заходи по працевлаштуванню інвалідів, членів сімей військовослужбовців, загиблих воїнів і партизанів, організує професійне навчання інвалідів; забезпечує організацію виробництв з використанням праці інвалідів;

5) розглядає питання, пов'язані з влаштуванням громадян в установи соціального забезпечення;

6) вирішує питання опіки і піклування над повнолітніми особами, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки, вживає заходів до поліпшення їх матеріально-побутових умов;

7) здійснює контроль за роботою органів лікарсько-трудової експертизи;

8) подає допомогу в роботі товариств сліпих і глухих.

Стаття 30. В галузі забезпечення соціалістичної законності, охорони державного і громадського порядку, прав громадян, здійснення народного контролю міська Рада народних депутатів:

1) забезпечує додержання законів Союзу РСР, Української РСР та інших актів вищестоящих органів державної влади і управління, охорону державного і громадського порядку, соціалістичної власності, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, державних установ, підприємств, кооперативних та інших громадських організацій; веде боротьбу з порушеннями державної дисципліни, проявами місництва, відомчого підходу до справи, з безгосподарністю і марнотратством у господарствах міста; організує роз'яснення законодавства і подання юридичної допомоги населенню;

2) утворює міський комітет народного контролю і змінює його склад, керує діяльністю міського комітету народного контролю, заслуховує звіти про його роботу; розглядає скарги на постанови міського комітету народного контролю про притягнення до відповідальності службових осіб; скасовує постанови міського комітету народного контролю в разі невідповідності їх законодавству; вживає заходів до координації участі громадян у здійсненні державного і громадського контролю на території міста;

3) скасовує в необхідних випадках накази і розпорядження керівників підпорядкованих Раді органів управління, а також підприємств, установ і організацій міського підпорядкування; скасовує суперечні законодавству рішення житлово-будівельних та інших кооперативів;

4) зупиняє виконання суперечних законодавству наказів і розпоряджень керівників підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування в питаннях землекористування, охорони природи, будівництва, благоустрою, житлового і комунального господарства, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання і місцевих будівельних матеріалів, охорони і використання пам'яток історії та культури, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення і повідомляє про це відповідні вищестоящі органи;

5) забезпечує своєчасний і правильний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян; перевіряє стан справ щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих на території міста, заслуховує з цих питань звіти їх керівників;

6) приймає у випадках і в порядку, які визначаються законодавством, рішення, що передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність у встановлених межах;

7) здійснює керівництво підпорядкованими органами внутрішніх справ; забезпечує додержання правил паспортної системи;

8) наглядає за діяльністю виправно-трудових установ, розташованих на території міста;

9) керує роботою органів запису актів громадянського стану та міським державним архівом;

10) відповідно до законодавства керує державним нотаріатом;

11) сприяє органам суду, прокуратури і юстиції в їх роботі;

111) керує державним арбітражем; у порядку, встановленому Законом СРСР "Про державний арбітраж в СРСР", призначає головного державного арбітра міста та його заступників, державних арбітрів державного арбітражу, утворює колегію в державному арбітражі міста і затверджує її склад; заслуховує звіти головного державного арбітра міста;

(статтю 30 доповнено пунктом 111 згідно із Указом Президії
 Верховної Ради Української РСР від 21.08.87 р. N 4453-XI)

12) керує діяльністю добровільних народних дружин по охороні громадського порядку і товариських судів;

13) керує справою протипожежної охорони на території міста і роботою добровільних пожежних дружин;

14) вживає заходів до запобігання і ліквідації наслідків стихійного лиха, залучає в необхідних випадках підприємства, установи і організації, а також населення на боротьбу з стихійним лихом і на ліквідацію його наслідків;

15) організує роботу по охороні життя людей на річках, озерах та прибережних ділянках морів, водосховищах та інших водоймах;

16) контролює додержання законодавства про релігійні культи.

Стаття 31. В галузі оборонної роботи міська Рада народних депутатів:

1) забезпечує виконання Закону СРСР про загальний військовий обов'язок усіма службовими особами і громадянами, а також підприємствами, установами і організаціями;

2) керує цивільною обороною на території міста;

3) сприяє проведенню призову громадян на дійсну військову службу в ряди Збройних Сил СРСР, а також організації та проведенню учбових зборів і початкової військової підготовки;

4) контролює додержання законодавства про пільги і переваги учасникам Великої Вітчизняної війни, громадянам, звільненим в запас і демобілізованим з рядів Збройних Сил СРСР, а також про пільги і допомогу для сімей громадян, які призвані на дійсну військову службу в ряди Збройних Сил СРСР;

5) веде роботу по військово-патріотичному вихованню населення, пропаганді бойових традицій; розвиває шефські зв'язки трудових колективів з військовими частинами; сприяє роботі добровільних оборонних товариств.

Стаття 32. Міська Рада народних депутатів розглядає і порушує клопотання про нагородження орденами і медалями СРСР, присвоєння почесних звань СРСР, а також про нагородження Почесною Грамотою і Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР та присвоєння почесних звань Української РСР.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ МІСТА РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

Стаття 33. Міська Рада народних депутатів;

1) затверджує поточні і перспективні плани економічного і соціального розвитку міста, організує і контролює їх виконання; затверджує звіти про виконання поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку міста; враховує при розробленні поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку міста накази виборців, пропозиції колективів підприємств, установ і організацій, а також громадських організацій; затверджує поточні і перспективні планові завдання підприємствам, установам і організаціям міського підпорядкування, а також плани розміщення, розвитку і спеціалізації зазначених підприємств, установ і організацій;

2) розглядає плани розміщення, розвитку і спеціалізації підприємств місцевої промисловості, підприємств і споруд комунального господарства, підприємств побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування, організацій і закладів культури, народної освіти та охорони здоров'я вищестоящого підпорядкування, в необхідних випадках вносить свої пропозиції до відповідних вищестоящих органів;

3) розглядає проекти планів підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування, розташованих на території міста, в частині, що стосується землекористування, охорони природи, будівництва, благоустрою, розвитку житлового і комунального господарства, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання і місцевих будівельних матеріалів, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення, в необхідних випадках вносить свої пропозиції до відповідних вищестоящих органів, затверджує з цих питань зведені планові показники з включенням їх до плану економічного і соціального розвитку міста;

4) затверджує бюджет міста і організує його виконання; враховує при складанні бюджету міста накази виборців; затверджує оборотну касову готівку по бюджету і поквартальний розподіл доходів і видатків; перерозподіляє в необхідних випадках у процесі виконання бюджету бюджетні кошти з розділу в розділ (крім асигнувань на заробітну плату); затверджує звіт про виконання бюджету міста; направляє доходи, додатково одержані при виконанні міського бюджету, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворюються на кінець року в результаті перевиконання доходів або економії по видатках, на фінансування міського господарства і соціально-культурних заходів, включаючи капітальні вкладення, на спорудження і ремонт адміністративного будинку і придбання інвентаря, обладнання і транспортних засобів для виконавчого комітету міської Ради, ремонт транспортних засобів (вилучення з міського бюджету зазначених коштів, за винятком асигнувань, не використаних у зв'язку з невиконанням плану по державних капітальних вкладеннях і плану розвитку мережі соціально-культурних закладів, не допускається);

5) відповідно до законодавства надає пільги по місцевих податках і зборах, а також за попереднім висновком районного фінансового органу - по сільськогосподарському податку;

6) розглядає генеральний план міста і у встановленому порядку подає його на затвердження до відповідних вищестоящих органів державного управління; здійснює державний контроль за використанням усіх земель на території міста; надає і вилучає земельні ділянки та вирішує земельні спори у випадках і в порядку, встановлених законодавством Союзу РСР і Української РСР; контролює здійснення землекористувачами заходів по охороні земель на території міста;

7) керує промисловими підприємствами і будівельними організаціями міського підпорядкування, житловим і комунальним господарством, благоустроєм міста, міським транспортом, державною і кооперативною торгівлею та громадським харчуванням, підприємствами і організаціями побутового обслуговування міського підпорядкування;

8) керує на території міста культурно-освітньою роботою, справою народної освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення;

9) забезпечує додержання законів Союзу РСР, Української РСР та інших актів вищестоящих органів державної влади і управління, охорону державного і громадського порядку, соціалістичної власності, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, державних установ, підприємств, кооперативних та інших громадських організацій; веде боротьбу з порушеннями державної дисципліни, проявами місництва, відомчого підходу до справи, безгосподарністю і марнотратством у господарствах міста; організує роз'яснення законодавства і подання юридичної допомоги населенню;

10) скасовує в необхідних випадках накази і розпорядження керівників підпорядкованих Раді органів управління, а також підприємств, установ і організацій міського підпорядкування; зупиняє виконання суперечних законодавству наказів і розпоряджень керівників підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування в питаннях землекористування, охорони природи, будівництва, благоустрою, житлового і комунального господарства, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання і місцевих будівельних матеріалів, охорони і використання пам'яток історії та культури, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення і повідомляє про це відповідні вищестоящі органи.

Стаття 34. Міська Рада народних депутатів міста районного підпорядкування може здійснювати інші права і обов'язки, передбачені статтями 16 - 32 цього Закону, в межах, що встановлюються законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 35. Керівництво діяльністю міських Рад народних депутатів міст районного підпорядкування здійснює районна Рада народних депутатів.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 36. Районна в місті Рада народних депутатів:

1) затверджує поточні і перспективні плани економічного і соціального розвитку району, організує і контролює їх виконання; затверджує звіти про виконання поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку району; враховує при розробленні поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку району накази виборців, пропозиції колективів підприємств, установ і організацій, а також громадських організацій; затверджує поточні і перспективні планові завдання підприємствам, установам і організаціям районного підпорядкування, а також плани розміщення, розвитку і спеціалізації зазначених підприємств, установ і організацій;

2) розглядає плани розміщення, розвитку і спеціалізації підприємств місцевої промисловості, підприємств і споруд комунального господарства, підприємств побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування, організацій і закладів культури, народної освіти та охорони здоров'я вищестоящого підпорядкування, в необхідних випадках вносить свої пропозиції до відповідних вищестоящих органів;

3) розглядає проекти планів підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування, розташованих на території району, в частині, що стосується землекористування, охорони природи, будівництва, благоустрою, розвитку житлового і комунального господарства, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання і місцевих будівельних матеріалів, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення, в необхідних випадках вносить свої пропозиції до відповідних вищестоящих органів, затверджує з цих питань зведені планові показники з включенням їх до плану економічного і соціального розвитку району;

4) затверджує бюджет району і організує його виконання; враховує при складанні бюджету району накази виборців; затверджує оборотну касову готівку по бюджету, перерозподіляє в необхідних випадках у процесі виконання бюджету кошти районного бюджету з розділу в розділ, а також перерозподіляє асигнування на заробітну плату в межах затвердженого фонду заробітної плати; затверджує звіт про виконання бюджету району; направляє доходи, додатково одержані при виконанні районного бюджету, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворюються на кінець року в результаті перевиконання доходів або економії по видатках, на фінансування районного господарства і соціально-культурних заходів, включаючи капітальні вкладення, на спорудження адміністративних будинків і придбання транспортних засобів для виконавчих комітетів районної в місті, селищних, сільських Рад народних депутатів, на проведення капітального ремонту будинків виконавчих комітетів, їх відділів і управлінь, судових органів, на придбання для них інвентаря та обладнання, ремонт транспортних засобів (вилучення з районного бюджету зазначених коштів, за винятком асигнувань, не використаних у зв'язку з невиконанням плану по державних капітальних вкладеннях і плану розвитку мережі соціально-культурних закладів, не допускається);

5) керує роботою по обчисленню і стягненню державних та місцевих податків і зборів; відповідно до законодавства знижує ставки і встановлює пільги по місцевих податках і зборах як для окремих категорій оподатковуваних об'єктів і груп платників, так і для окремих платників; надає пільги по сільськогосподарському податку; встановлює для окремих платників додаткові пільги по державному миту і прибутковому податку з населення;

6) керує діяльністю підприємств і організацій побутового обслуговування, торгівлі і громадського харчування районного підпорядкування, житловим, комунальним господарством і благоустроєм району, культурно-освітньою роботою, справою народної освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення;

7) забезпечує додержання законів Союзу РСР, Української РСР та інших актів вищестоящих органів державної влади і управління, охорону державного і громадського порядку, соціалістичної власності, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, державних установ, підприємств, кооперативних та інших громадських організацій; веде боротьбу з порушеннями державної дисципліни, проявами місництва, відомчого підходу до справи, з безгосподарністю і марнотратством у господарствах району; організує роз'яснення законодавства і подання юридичної допомоги населенню; утворює районний в місті комітет народного контролю і змінює його склад, керує діяльністю районного в місті комітету народного контролю, заслуховує звіти про його роботу; розглядає скарги на постанови районного в місті комітету народного контролю про притягнення до відповідальності службових осіб; скасовує постанови районного в місті комітету народного контролю в разі невідповідності їх законодавству; вживає заходів до координації участі громадян у здійсненні державного і громадського контролю на території району;

8) скасовує в необхідних випадках накази і розпорядження керівників підпорядкованих Раді органів управління, а також підприємств, установ і організацій районного підпорядкування; зупиняє виконання суперечних законодавству наказів і розпоряджень керівників підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування в питаннях землекористування, охорони природи, будівництва, благоустрою, житлового і комунального господарства, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання і місцевих будівельних матеріалів, охорони і використання пам'яток історії та культури, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення і повідомляє про це відповідні вищестоящі органи;

9) може здійснювати інші права і обов'язки, передбачені статтями 16 - 32 цього Закону, за винятком тих прав і обов'язків, які відповідно до законодавства здійснюються міською Радою народних депутатів по вирішенню питань загальноміського значення та по забезпеченню єдності в розвитку міського господарства.

Стаття 37. Керівництво діяльністю районних у місті Рад народних депутатів здійснює в межах прав, наданих законом, міська Рада народних депутатів.

Міська Рада народних депутатів затверджує основні планові показники економічного і соціального розвитку міських районів, встановлює бюджети районних у місті Рад народних депутатів у загальній сумі доходів і загальній сумі видатків по кожному міському району, а також розміри оборотної касової готівки по цих бюджетах, затверджує розміри відрахувань від державних податків і доходів у бюджети міських районів, проводить розмежування доходів і видатків бюджету міста між міським бюджетом і районними у місті бюджетами, здійснює контроль за ходом виконання бюджетів міських районів, а також вирішує інші питання, пов'язані з спрямовуванням і координацією діяльності районних у місті Рад з метою забезпечення єдності в розвитку міського господарства.

Міська Рада вирішує питання розвитку міського господарства, планування і забудови міста, роботи міського транспорту та інші найважливіші питання економічного і соціального розвитку міста з врахуванням думки районних у місті Рад народних депутатів.

4. ІНШІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ МІСЬКОЇ, РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 38. Міська, районна в місті Рада народних депутатів, здійснюючи керівництво діяльністю міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Рад народних депутатів, територія яких входить до складу території, об'єднуваної міською, районною в місті Радою, затверджує основні планові показники економічного і соціального розвитку міст, селищ і сіл, встановлює міські, селищні і сільські бюджети в загальній сумі доходів і в загальній сумі видатків, а також розміри оборотної касової готівки по цих бюджетах, затверджує розміри відрахувань від державних податків і доходів у міські, селищні і сільські бюджети, проводить розмежування доходів і видатків бюджету міста, району між міським, районним бюджетом та міськими, селищними і сільськими бюджетами, а також здійснює інші права і обов'язки, передбачені щодо міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Рад Законом Української РСР про районну Раду народних депутатів Української РСР.

Стаття 39. Міська, районна в місті Рада народних депутатів, крім прав і обов'язків, передбачених цим Законом, здійснює і інші права і обов'язки відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР.

Глава III
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ, РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

1. СЕСІЯ МІСЬКОЇ, РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 40. Сесії міської, районної в місті Ради народних депутатів скликаються виконавчим комітетом Ради не менш як чотири рази на рік, тобто один раз на три місяці.

Сесія міської, районної в місті Ради може бути також скликана за пропозицією не менш як третини від загальної кількості депутатів міської, районної в місті Ради.

Стаття 41. Перша сесія новообраної міської, районної в місті Ради народних депутатів скликається виконавчим комітетом відповідної Ради попереднього скликання не пізніш як через п'ятнадцять днів після виборів і відкривається одним з найстаріших за віком депутатів. Наступні сесії міської, районної в місті Ради відкриваються головою виконавчого комітету Ради.

Перша сесія міської, районної в місті Ради в новоутвореному місті, районі скликається виконавчим комітетом вищестоящої Ради народних депутатів не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня утворення міста, міського району, а в разі проведення виборів до Ради новоутвореного міста, міського району - не пізніш як через п'ятнадцять днів після виборів до міської, районної в місті Ради.

Стаття 42. Для ведення сесії міська, районна в місті Рада народних депутатів обирає з числа депутатів голову і секретаря.

Голова сесії міської, районної в місті Ради:

1) оголошує питання, що вносяться на розгляд Ради;

2) надає слово для виступу і стежить за додержанням встановленого регламенту;

3) оголошує запити, що надійшли від депутатів;

4) оголошує особисті заяви і фактичні довідки, що надійшли в письмовій формі;

5) проводить голосування і оголошує його результати.

Секретар сесії міської, районної в місті Ради веде протокол засідання і відповідає за своєчасне і правильне його оформлення.

Протокол сесії міської, районної в місті Ради підписується головою і секретарем сесії.

Стаття 43. Сесія міської, районної в місті Ради народних депутатів є правомочною при наявності не менш як двох третин від загальної кількості депутатів міської, районної в місті Ради.

Стаття 44. Питання на розгляд міської, районної в місті Ради народних депутатів вносяться виконавчим комітетом, постійними комісіями і депутатами Ради.

Пропозиції до порядку денного сесії міської, районної в місті Ради можуть подаватися міськими, районними в місті органами громадських організацій.

Порядок денний і порядок роботи сесії затверджуються міською, районною в місті Радою.

Стаття 45. Засідання міської, районної в місті Ради народних депутатів є відкритими. В засіданнях можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати інших Рад, а також запрошені на сесію представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, преси, телебачення, радіо і громадяни.

Стаття 46. Рішення виконавчого комітету про скликання міської, районної в місті Ради народних депутатів, час скликання і місце проведення сесії, питання, що вносяться на розгляд Ради, доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за десять днів до сесії. З питань, що вносяться на розгляд Ради, виконавчий комітет міської, районної в місті Ради дає депутатам необхідні матеріали.

Стаття 47. Міська, районна в місті Рада народних депутатів є правомочною розглядати і вирішувати на сесіях будь-які питання, віднесені до її відання законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Виключно на сесіях вирішуються такі питання:

1) визнання повноважень депутатів; вирішення питань про дострокове припинення повноважень депутатів у випадках, передбачених законодавством;

2) обрання виконавчого комітету Ради і зміна його складу;

3) утворення, обрання постійних комісій Ради і зміна їх складу;

4) звіти про роботу виконавчого комітету і постійних комісій;

5) заслуховування повідомлень депутатів про виконання ними депутатських обов'язків, рішень і доручень Ради та її органів;

6) розгляд запитів депутатів і прийняття рішень по запитах;

7) утворення відділів і управлінь виконавчого комітету, затвердження і звільнення з посади їх керівників;

8) утворення міського, районного в місті комітету народного контролю і зміна його складу, призначення і звільнення з посади голови комітету народного контролю, заслуховування звіту про роботу міського, районного в місті комітету народного контролю; скасування постанов міського, районного в місті комітету народного контролю в разі невідповідності їх законодавству;

9) утворення при виконавчому комітеті адміністративної комісії, спостережної комісії, комісії по боротьбі з пияцтвом, комісії у справах неповнолітніх, комісії по радянських традиціях, святах та обрядах, а також інших комісій, передбачених законодавством;

10) обрання міського (на правах обласного) суду і зміна його складу, заслуховування звіту про роботу міського суду; затвердження голови районного (міського) народного суду;

101) призначення головного державного арбітра міста та його заступників, затвердження призначення і звільнення з посади державних арбітрів державного арбітражу, утворення колегії в державному арбітражі міста і затвердження її складу;

(статтю 47 доповнено пунктом 101 згідно із Указом Президії
 Верховної Ради Української РСР від 21.08.87 р. N 4453-XI)

11) затвердження поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку міста, району та звітів про виконання планів;

12) затвердження бюджету міста, району і звіту про його виконання;

13) розгляд і затвердження плану заходів по виконанню наказів виборців;

14) затвердження структури і штатів виконавчого комітету, його відділів і управлінь, виходячи з прийнятих нормативів і встановленої для даного виконавчого комітету кількості адміністративно-управлінського персоналу;

15) затвердження рішень виконавчого комітету про направлення доходів, додатково одержаних при виконанні міського, районного в місті бюджету, а також сум перевищення доходів над видатками, що утворюються на кінець року в результаті перевиконання доходів або економії по видатках;

16) розгляд проекту генерального плану міста і проекту планування приміської зони і подання їх на затвердження до відповідних вищестоящих органів державного управління;

17) затвердження подань до виконавчого комітету міської Ради народних депутатів про встановлення і зміну меж району в місті.

Стаття 48. Рішення міської, районної в місті Ради народних депутатів приймаються більшістю від загальної кількості депутатів міської, районної в місті Ради і підписуються головою й секретарем виконавчого комітету Ради.

Рішення міської, районної в місті Ради про обрання або зміну складу виконавчого комітету підписуються головою і секретарем сесії Ради.

Стаття 49. Рішення міської (міст республіканського і обласного підпорядкування) Ради народних депутатів, що передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, набирають сили через десять днів після їх опублікування у пресі і діють на протязі строку, зазначеного в рішенні, але не більше строку повноважень Ради.

Рішення, що передбачають адміністративну відповідальність у питаннях боротьби з стихійним лихом, епідеміями та епізоотіями, можуть прийматися виконавчим комітетом міської (міст республіканського і обласного підпорядкування) Ради і набирають сили з часу їх опублікування.

Стаття 50. Рішення міської, районної в місті Ради народних депутатів доводяться виконавчим комітетом Ради до відома відповідних підприємств, установ і організацій, службових осіб і громадян не пізніш як у семиденний строк після їх прийняття.

Пропозиції і рекомендації, які є в рішеннях міської, районної в місті Ради, на адресу розташованих на території міста, району підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування підлягають обов'язковому розглядові їх керівниками. Про результати розгляду або про вжиті заходи повинна бути повідомлена Рада не пізніш як у десятиденний строк.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії Ради або передані в письмовій формі голові сесії, розглядаються міською, районною в місті Радою або надсилаються нею на розгляд відповідним державним і громадським органам та службовим особам, які зобов'язані в десятиденний строк розглянути ці пропозиції і зауваження і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також у виконавчий комітет міської, районної в місті Ради.

Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень депутатів здійснюється виконавчим комітетом міської, районної в місті Ради.

Стаття 51. Рішення міської (міста обласного, районного підпорядкування), а також рішення районної в місті Ради народних депутатів можуть бути скасовані вищестоящою Радою народних депутатів у разі невідповідності цих рішень законодавству.

Рішення міської Ради народних депутатів (міста республіканського підпорядкування) можуть бути скасовані Президією Верховної Ради Української РСР у разі невідповідності їх закону.

2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ, РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 52. Виконавчим і розпорядчим органом міської, районної в місті Ради народних депутатів є виконавчий комітет, який обирається нею з числа депутатів у складі: голови, заступників голови, секретаря і 7 - 11 членів виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету міської, районної в місті Ради встановлюється відповідно міською, районною в місті Радою.

Стаття 53. Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради народних депутатів не менш як один раз на рік звітує перед Радою, яка його обрала, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

Стаття 54. Виконавчий комітет міської (міста обласного, районного підпорядкування) і районної в місті Ради народних депутатів є безпосередньо підзвітним як Раді, що його обрала, так і вищестоящому виконавчому і розпорядчому органові.

Виконавчий комітет міської Ради (міста республіканського підпорядкування) є безпосередньо підзвітним як Раді, що його обрала, так і Раді Міністрів Української РСР.

Стаття 55. Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради народних депутатів керує державним, господарським і соціально-культурним будівництвом на території відповідної Ради на основі рішень міської, районної в місті Ради і вищестоящих органів державної влади і управління, забезпечує виконання цих рішень, здійснює контроль за проведенням їх у життя.

Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради народних депутатів має право вирішувати всі питання, віднесені до відання Ради, за винятком тих, які відповідно до статті 47 цього Закону повинні вирішуватися тільки на сесіях Ради.

Стаття 56. Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради народних депутатів скликає сесії Ради і забезпечує їх підготовку, організує попереднє обговорення проектів рішень Ради з найважливіших питань на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

Стаття 57. Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради народних депутатів координує роботу постійних комісій Ради, залучає їх до підготовки питань, що розглядаються на сесіях Ради і засіданнях виконавчого комітету, знайомить комісії з планами роботи виконавчого комітету, з рішеннями вищестоящих органів державної влади і управління, розглядає подані комісіями висновки і пропозиції по результатах перевірок, узагальнює і поширює досвід роботи постійних комісій, забезпечує їх технічне обслуговування.

Стаття 58. Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради народних депутатів сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень, у підготовці і проведенні звітів перед виборцями, а також перед колективами і громадськими організаціями, які висунули їх кандидатами в депутати, інформує депутатів про діяльність Ради та її органів, про хід виконання планів економічного і соціального розвитку міста, району, про заходи, вжиті за критичними зауваженнями і пропозиціями депутатів, сприяє вивченню депутатами радянського законодавства, досвіду роботи Рад.

Стаття 59. Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради народних депутатів розробляє і вносить до Ради поточні і перспективні плани економічного і соціального розвитку міста, району, бюджет міста, району; вживає заходів до здійснення планів і бюджету; подає Раді звіти про виконання планів і виконання бюджету.

Стаття 60. Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради народних депутатів організує виконання рішень Ради і вищестоящих органів державної влади і управління; подає на розгляд Ради план заходів по виконанню наказів виборців, враховує їх при розробленні планів економічного і соціального розвитку міста, району та при складанні бюджету міста, району, організує виконання наказів виборців, здійснює контроль за їх реалізацією, інформує депутатів і населення про хід виконання наказів.

Стаття 61. Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради народних депутатів здійснює керівництво роботою виконавчих комітетів нижчестоящих Рад народних депутатів і подає їм допомогу в організації їх діяльності, вивчає і узагальнює досвід роботи зазначених Рад, їх виконавчих комітетів і постійних комісій.

Стаття 62. Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради народних депутатів керує відділами і управліннями виконавчого комітету, підприємствами, установами і організаціями міського, районного підпорядкування; в період між сесіями Ради з наступним поданням на її затвердження на черговій сесії призначає виконуючими обов'язки і увільняє від виконання обов'язків керівників відділів і управлінь виконавчого комітету.

Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради призначає і звільняє з посади інших керівних працівників відділів і управлінь виконавчого комітету, керівників підприємств, установ і організацій міського, районного підпорядкування (згідно з переліком посад, який затверджується виконавчим комітетом Ради за погодженням з вищестоящим органом державного управління).

Виконавчий комітет міської Ради призначає і звільняє з посади державних арбітрів державного арбітражу міста за поданням головного державного арбітра міста з наступним поданням на затвердження Ради на черговій сесії.

(статтю 62 доповнено новою частиною третьою згідно із Указом
 Президії Верховної Ради Української РСР від 21.08.87 р. N 4453-XI
,
 у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою
)

Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради може брати на свій розгляд питання, віднесені до відання його відділів і управлінь.

Стаття 63. Призначення і звільнення з посади керівників перебуваючих у вищестоящому підпорядкуванні підприємств і організацій торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, органів житлового і комунального господарства, організацій і закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення і культури, які розташовані на території міста, району і мають важливе значення для обслуговування населення даного міста, району, проводиться тільки за погодженням з виконавчим комітетом відповідної міської, районної в місті Ради народних депутатів.

Стаття 64. Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради народних депутатів вживає заходів до залучення широких мас населення до участі в управлінні державними і громадськими справами як безпосередньо, так і через вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети, добровільні народні дружини по охороні громадського порядку, товариські суди, жіночі ради, батьківські комітети та інші органи громадської самодіяльності, подає їм всебічну допомогу в роботі.

Стаття 65. Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради народних депутатів відповідно до законодавства забезпечує на території міста, району здійснення необхідних заходів по підготовці і проведенню виборів до Верховної Ради СРСР, Верховної Ради Української РСР, місцевих Рад народних депутатів, а також до районних (міських) народних судів.

Стаття 66. Засідання виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів скликаються його головою в міру необхідності, але не менш як один раз на місяць, і є правомочними при наявності не менш як двох третин від загального складу виконавчого комітету Ради.

Стаття 67. У засіданнях виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени постійних комісій, депутати Ради, керівники відділів і управлінь виконавчого комітету Ради, а також запрошені представники підприємств, установ і організацій.

Стаття 68. Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради народних депутатів приймає рішення і видає розпорядження в межах повноважень, наданих йому законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 69. Рішення виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів приймаються більшістю від загального складу виконавчого комітету і підписуються головою та секретарем виконавчого комітету Ради.

Розпорядження виконавчого комітету міської, районної в місті Ради підписуються головою виконавчого комітету Ради.

На черговому засіданні виконавчого комітету його голова інформує про розпорядження, видані в період між засіданнями.

Стаття 70. Рішення і розпорядження виконавчого комітету міської (міста обласного, районного підпорядкування), а також рішення і розпоряджання районної в місті Ради народних депутатів можуть бути скасовані відповідно міською, районною в місті Радою і виконавчим комітетом вищестоящої Ради народних депутатів.

Рішення і розпорядження виконавчого комітету міської Ради міста республіканського підпорядкування можуть бути скасовані міською Радою народних депутатів і Радою Міністрів Української РСР.

Стаття 71. Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради народних депутатів має право скасовувати рішення і розпорядження виконавчих комітетів нижчестоящих Рад народних депутатів.

Стаття 72. Голова виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів організує роботу виконавчого комітету і керує його засіданнями, координує діяльність заступників голови виконавчого комітету, забезпечує колегіальність у роботі виконавчого комітету; організує виконання рішень міської, районної в місті Ради та її виконавчого комітету, вищестоящих органів державної влади і управління; видає розпорядження від імені виконавчого комітету Ради.

Голова виконавчого комітету міської, районної в місті Ради є розпорядником кредитів відповідно по міському, районному бюджету і розпорядником поточного рахунку виконавчого комітету міської, районної в місті Ради в установах Державного банку СРСР.

В разі відсутності голови виконавчого комітету міської, районної в місті Ради його обов'язки за дорученням виконавчого комітету виконує один з заступників голови виконавчого комітету Ради.

Стаття 73. Заступники голови виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів здійснюють відповідно до розподілу обов'язків координацію діяльності відділів і управлінь виконавчого комітету, підпорядкованих Раді та її виконавчому комітету підприємств, установ і організацій; організують виконання рішень міської, районної а місті Ради та її виконавчого комітету, вищестоящих органів державної влади і управління у відповідних галузях господарського і соціально-культурного будівництва, а також виконують інші обов'язки, покладені на них виконавчим комітетом Ради.

Стаття 74. Секретар виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів організує роботу апарату виконавчого комітету; забезпечує підготовку матеріалів на розгляд міської, районної в місті Ради та її виконавчого комітету, своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ і організацій, а також службових осіб і громадян рішень Ради та її виконавчого комітету; відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, а також виконує інші обов'язки, покладені на нього виконавчим комітетом Ради.

В разі відсутності секретаря виконавчого комітету міської, районної в місті Ради його обов'язки за дорученням виконавчого комітету виконує один з членів виконавчого комітету Ради.

Стаття 75. По закінченні повноважень міської, районної в місті Ради народних депутатів її виконавчий комітет зберігає свої повноваження аж до обрання Радою народних депутатів нового скликання виконавчого комітету.

Стаття 76. Відділи і управління виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів утворюються міською, районною в місті Радою.

Перелік відділів і управлінь виконавчого комітету міської, районної в місті Ради і порядок їх утворення встановлюються законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Відділи і управління виконавчого комітету міської, районної в місті Ради перебувають на бюджеті або на господарському розрахунку.

Компетенція відділів і управлінь виконавчого комітету міської, районної в місті Ради визначається Положеннями, які затверджуються Радою Міністрів Української РСР.

Стаття 77. Відділи і управління виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів керують дорученими їм галузями управління і підпорядковуються у своїй діяльності як міській, районній у місті Раді та її виконавчому комітетові, так і відповідному вищестоящому органові державного управління.

Стаття 78. Керівники відділів і управлінь виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів видають в межах компетенції відділів і управлінь накази на основі і на виконання рішень міської, районної в місті Ради, рішень і розпоряджень її виконавчого комітету, а також актів вищестоящих органів державної влади і управління.

Стаття 79. Відділи і управління виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів звітують про свою роботу перед Радою та її виконавчим комітетом, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

Стаття 80. Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради народних депутатів здійснює керівництво роботою адміністративної комісії, спостережної комісії, комісії по боротьбі з пияцтвом, комісії у справах неповнолітніх, комісії по радянських традиціях, святах та обрядах, які утворюються міською, районною в місті Радою при виконавчому комітеті. Компетенція зазначених комісій визначається Положеннями, які затверджуються Президією Верховної Ради Української РСР.

Міська, районна в місті Рада утворює при виконавчому комітеті також інші комісії, передбачені законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради в питаннях своєї діяльності може утворювати комісії, завдання яких визначаються при їх утворенні.

3. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ, РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 81. Міська, районна в місті Рада народних депутатів обирає з числа депутатів постійні комісії для попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання міської, районної в місті Ради, а також для сприяння проведенню в життя рішень Ради, її виконавчого комітету і вищестоящих органів державної влади і управління, контролю за діяльністю державних органів, підприємств, установ і організацій.

Постійні комісії покликані всією своєю роботою сприяти безперервній і ефективній діяльності міської, районної в місті Ради.

Стаття 82. Основними завданнями постійних комісій міської, районної в місті Ради народних депутатів є:

розроблення пропозицій для розгляду міською, районною в місті Радою та її виконавчим комітетом;

підготовка висновків у питаннях, внесених на розгляд міської, районної в місті Ради та її виконавчого комітету;

участь в організаторській роботі по практичному здійсненню рішень міської, районної в місті Ради, її виконавчого комітету і рішень вищестоящих органів державної влади і управління;

контроль за діяльністю відділів і управлінь виконавчого комітету міської, районної в місті Ради, підприємств, установ і організацій по проведенню в життя рішень міської, районної в місті Ради, її виконавчого комітету та вищестоящих органів державної влади і управління, а також по додержанню законодавства Союзу РСР і Української РСР;

сприяння в організації і перевірці виконання наказів виборців.

Стаття 83. Постійні комісії обираються міською, районною в місті Радою народних депутатів на строк повноважень Ради даного скликання у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається міською, районною в місті Радою.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані депутати, які входять до складу виконавчого комітету міської, районної в місті Ради і комітету народного контролю, депутати, які є керівниками відділів і управлінь виконавчого комітету, а також депутати - члени міського суду, народні судді, прокурор міста, району і головний державний арбітр міста.

(частина друга статті 83 із змінами, внесеними згідно із Указом
 Президії Верховної Ради Української РСР від 21.08.87 р. N 4453-XI)

Стаття 84. Постійні комісії міської, районної в місті Ради народних депутатів є відповідальними перед Радою, яка їх обрала, і їй підзвітними.

Стаття 85. Міська, районна в місті Рада народних депутатів утворює мандатну комісію, планово-бюджетну комісію, комісію по соціалістичній законності і охороні громадського порядку, комісію у справах молоді, а також постійні комісії з інших питань державного, господарського і соціально-культурного будівництва.

Стаття 86. Мандатна комісія міської, районної в місті Ради народних депутатів:

1) перевіряє повноваження депутатів Ради і подає на її розгляд пропозиції про визнання повноважень депутатів, а в разі порушення законодавства про вибори - про визнання виборів окремих депутатів недійсними;

2) підготовляє і вносить до виконавчого комітету Ради пропозиції в питаннях проведення виборів депутатів замість вибулих;

3) підготовляє висновки в питаннях, пов'язаних з недоторканністю депутата та іншими гарантіями депутатської діяльності або з відкликанням депутата виборцями.

Стаття 87. Планово-бюджетна комісія міської, районної в місті Ради народних депутатів:

1) попередньо розглядає внесені виконавчим комітетом на затвердження Ради поточні і перспективні плани економічного і соціального розвитку міста, району, звіти про їх виконання і дає по них свої висновки;

2) попередньо розглядає внесений виконавчим комітетом на затвердження Ради бюджет міста, району, звіт про його виконання і дає по них свої висновки;

3) розглядає і погоджує зауваження та пропозиції по планах економічного і соціального розвитку міста, району, бюджету міста, району та звітах про виконання планів і виконання бюджету, які надійшли від інших постійних комісій Ради;

4) веде роботу по виявленню внутрігосподарських резервів та додаткових доходів бюджету і посиленню режиму економії при витрачанні державних коштів;

5) здійснює контроль за виконанням планів економічного і соціального розвитку міста, району і виконанням бюджету міста, району;

6) бере участь у підготовці інших планових і бюджетно-фінансових питань, які вносяться на розгляд Ради та її виконавчого комітету.

Стаття 88. Комісія по соціалістичній законності і охороні громадського порядку міської, районної в місті Ради народних депутатів:

1) бере участь у розробленні і здійсненні заходів по забезпеченню соціалістичної законності, охорони державного і громадського порядку, прав громадян на території міста, району;

2) дає висновки по проектах рішень міської Ради, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;

3) бере участь у перевірці додержання соціалістичної законності у відділах і управліннях виконавчого комітету Ради, на підприємствах, в установах і організаціях, перевіряє стан справ щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян та організацію їх прийому;

4) подає допомогу в роботі добровільних народних дружин по охороні громадського порядку і товариських судів;

5) бере участь у роботі по роз'ясненню населенню законодавства, вихованню громадян в дусі суворого додержання законів, державної і трудової дисципліни, правил соціалістичного співжиття.

Стаття 89. Комісія у справах молоді міської, районної в місті Ради народних депутатів:

1) підготовляє і вносить на розгляд Ради та її виконавчого комітету проекти рішень та інші пропозиції в питаннях виховання, освіти, професійного навчання, праці, побуту, відпочинку і охорони здоров'я молоді, її участі в державному, господарському та соціально-культурному будівництві;

2) попередньо розглядає передані їй на висновок проекти рішень Ради та її виконавчого комітету в питаннях відання комісії і підготовляє відповідні висновки;

3) бере участь у питаннях відання комісії в попередньому розгляді планів економічного і соціального розвитку міста, району, бюджету міста, району і звітів про їх виконання;

4) здійснює контроль за виконанням на підприємствах, в установах і організаціях рішень міської, районної в місті Ради народних депутатів та її виконавчого комітету в питаннях виховання, освіти, професійного навчання, праці, побуту, відпочинку і охорони здоров'я молоді, її участі в державному, господарському та соціально-культурному будівництві.

Стаття 90. Постійні комісії міської, районної в місті Ради народних депутатів з інших питань державного, господарського та соціально-культурного будівництва:

1) беруть участь у підготовці питань про стан і розвиток відповідних галузей господарського та соціально-культурного будівництва, які вносяться на розгляд Ради та її виконавчого комітету;

2) попередньо розглядають відповідні розділи і показники планів економічного і соціального розвитку міста, району, бюджету міста, району і звіти про виконання планів і виконання бюджету, вносять по них свої зауваження і пропозиції;

3) ведуть роботу по виявленню додаткових резервів і можливостей розвитку місцевої промисловості, житлового, комунального господарства та благоустрою, поліпшення соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення, підготовляють з цих питань пропозиції і вносять їх на розгляд Ради або її виконавчого комітету;

4) перевіряють в межах своїх повноважень роботу відділів і управлінь виконавчого комітету Ради, підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, району, подають по результатах перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносять пропозиції на розгляд Ради або її виконавчого комітету.

Стаття 91. Постійні комісії міської, районної в місті Ради народних депутатів у питаннях, які належать до їх відання, мають право заслуховувати на своїх засіданнях доповіді і повідомлення керівників відділів і управлінь виконавчого комітету Ради, підприємств, установ і організацій та давати їм рекомендації.

Рекомендації постійних комісій міської, районної в місті Ради підлягають обов'язковому розглядові відповідними державними і громадськими органами, підприємствами, установами і організаціями. Про результати розгляду або про вжиті заходи повинні бути повідомлені комісії не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк або в інший строк, встановлений комісіями.

Стаття 92. Постійні комісії міської, районної в місті Ради народних депутатів у питаннях, які належать до їх відання, мають право вимагати від керівників відділів і управлінь виконавчого комітету Ради, підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, району, подання документів, письмових висновків, звітних даних та інших матеріалів.

Стаття 93. Постійні комісії міської, районної в місті Ради народних депутатів у питаннях, внесених ними на розгляд Ради або її виконавчого комітету, а також у питаннях, переданих комісіям на висновок, можуть виділяти свого доповідача або співдоповідача.

Стаття 94. Постійні комісії міської, районної в місті Ради народних депутатів можуть залучати до своєї роботи відповідно депутатів міської, районної в місті Ради, які не входять до складу комісії, а також працівників державних органів і громадських організацій.

Стаття 95. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде її засідання, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними і громадськими органами, підприємствами, установами і організаціями, депутатами Ради, організує роботу по виконанню рішень комісії.

Стаття 96. Постійні комісії міської, районної в місті Ради народних депутатів проводять роботу за планом, затвердженим кожною комісією, ведуть облік своєї роботи.

Стаття 97. Засідання постійних комісій міської, районної в місті Ради народних депутатів скликаються в міру потреби, але не менш як один раз на три місяці, і є правомочними при наявності не менш як двох третин від загального складу комісії.

Стаття 98. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій, а також за дорученням міської, районної в місті Ради народних депутатів підготовлятися і розглядатися комісіями спільно. Рішення, прийняті постійними комісіями спільно, і спільно підготовлені ними висновки підписуються головами відповідних комісій.

Стаття 99. Всі питання в постійних комісіях вирішуються більшістю голосів від загального складу комісії.

Рішення і висновки постійної комісії підписуються головою комісії. Протоколи засідань постійної комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Член постійної комісії, пропозиції якого не дістали підтримки комісії, може внести їх у письмовій або усній формі при обговоренні даного питання міською, районною в місті Радою або її виконавчим комітетом.

Стаття 100. Засідання постійних комісій міської, районної в місті Ради народних депутатів є відкритими. В них можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати міської, районної в місті Ради, які не входять до складу цієї комісії, а також депутати інших Рад, представники державних і громадських органів, підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, району, органів громадської самодіяльності населення.

Стаття 101. Міська, районна в місті Рада народних депутатів може утворювати тимчасові комісії, завдання яких визначаються відповідною Радою при їх утворенні.

4. ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ, РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 102. Повноваження депутата міської, районної в місті Ради народних депутатів починаються з дня його обрання до Ради і закінчуються в день виборів до міської, районної в місті Ради нового скликання.

Стаття 103. Депутат міської, районної в місті Ради народних депутатів зобов'язаний бути присутнім на кожній сесії Ради, брати активну участь в діяльності Ради, її виконавчого комітету і постійних комісій, до складу яких він обраний, виконувати доручення Ради та її органів. В разі неможливості прибути на сесію депутат повідомляє про це у виконавчий комітет Ради.

Депутат міської, районної в місті Ради підтримує постійний зв'язок з виборцями, з колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом в депутати, а також з підприємствами, установами, організаціями, державними і громадськими органами, розташованими на території його виборчого округу, інформує виборців про роботу Ради, про виконання планів економічного і соціального розвитку міста, району, рішень Ради і наказів виборців, бере участь в організації виконання законів, рішень Ради та її органів, вивчає громадську думку, повідомляє Раду та її органи про потреби населення, вживає заходів до їх задоволення, вносить на розгляд відповідних органів і службових осіб пропозиції в питаннях, які виникають у зв'язку з його депутатською діяльністю.

Депутат міської, районної в місті Ради бере участь в організації населення на виконання наказів виборців і в контролі за їх реалізацією підприємствами, установами і організаціями, добивається втілення наказів у життя.

Депутат міської, районної в місті Ради розглядає пропозиції, заяви і скарги, які надійшли до нього, вживає заходів до їх правильного і своєчасного вирішення, веде прийом громадян, вивчає причини, що породжують скарги, і вносить свої пропозиції в Раду, інші державні і громадські органи, підприємства, установи і організації. Депутат має право здійснювати контроль за розглядом надісланих ним пропозицій, заяв і скарг у державних органах, підприємствах, установах і організаціях, розташованих на території міста, району, і брати особисту участь у розгляді зазначених пропозицій, заяв і скарг.

Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати можуть об'єднуватися в депутатські групи.

Стаття 104. Депутат міської, районної в місті Ради народних депутатів користується ухвальним голосом в усіх питаннях, які розглядає Рада на сесії, має право обирати і бути обраним до органів міської, районної в місті Ради.

Депутат міської, районної в місті Ради має право пропонувати питання для розгляду міською, районною в місті Радою, вносити пропозиції щодо порядку денного сесії, порядку розгляду і суті обговорюваних питань, щодо персонального складу створюваних Радою органів і кандидатур службових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою, звертатися з запитами, брати участь у дебатах, ставити запитання, вносити проекти рішень і поправки до них, виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки.

Депутат міської, районної в місті Ради має право вносити пропозиції про заслухання на сесії Ради звіту або інформації будь-якого органу, службової особи, підзвітних або підконтрольних міській, районній в місті Раді.

Депутат міської, районної в місті Ради щодо обговорюваного на сесії питання може передати голові сесії свої пропозиції і зауваження в письмовій формі.

Депутат міської, районної в місті Ради має право вносити на розгляд виконавчого комітету і постійних комісій Ради пропозиції в питаннях, що виникають у зв'язку з його депутатською діяльністю.

Стаття 105. Депутат міської, районної в місті Ради народних депутатів має право звернутися з запитом до виконавчого комітету, керівників його відділів і управлінь, а також до керівників розташованих на території Ради підприємств, установ і організацій в питаннях, віднесених до відання міської, районної в місті Ради.

Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі. Запит, внесений у письмовій формі, підлягає оголошенню на сесії Ради.

Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради, керівники його відділів і управлінь, підприємств, установ і організацій, до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну або письмову відповідь на запит на сесії Ради, а при необхідності більш тривалого часу на підготовку відповіді - в строк, встановлений Радою, з обов'язковим повідомленням про це на сесії. По відповіді на запит міська, районна в місті Рада приймає рішення.

Стаття 106. Депутат міської, районної в місті Ради народних депутатів має право звертатися в усі державні і громадські органи, підприємства, установи і організації, до службових осіб в питаннях депутатської діяльності і брати участь у розгляді поставлених питань. Зазначені органи і службові особи зобов'язані розглянути його пропозиції і дати відповідь у встановлені строки, а при зверненні в державні і громадські органи, підприємства, установи, організації і до службових осіб, підпорядкованих або підконтрольних Раді, - не пізніш як у десятиденний строк.

Депутат міської, районної в місті Ради в питаннях депутатської діяльності користується правом невідкладного прийому керівниками та іншими службовими особами відповідних державних і громадських органів, підприємств, установ і організацій.

Стаття 107. Депутат міської, районної в місті Ради народних депутатів за дорученням Ради або її органів може перевіряти роботу державних органів, підприємств, установ і організацій в питаннях, які належать до відання Ради, знайомитися з необхідними документами. Про результати перевірки депутат інформує відповідні державні органи, підприємства, установи і організації і, в разі необхідності, вносить пропозиції про поліпшення їх роботи, усунення виявлених недоліків, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні державної дисципліни і законності.

Депутат міської, районної в місті Ради має право порушувати в Раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок роботи державних органів, підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, району.

При виявленні порушення прав і охоронюваних законом інтересів громадян або іншого порушення законності депутат міської, районної в місті Ради як представник державної влади має право вимагати припинення цих порушень, а в необхідних випадках звернутися з вимогою до відповідних органів і службових осіб покласти край таким порушенням.

Службові особи державних і громадських органів, адміністрація підприємств, установ і організацій, а також працівники міліції, до яких звернуто вимогу депутата, зобов'язані негайно вжити заходів для усунення порушення і при необхідності - для притягнення винних до відповідальності.

Стаття 108. Депутат міської, районної в місті Ради народних депутатів зобов'язаний звітувати про свою роботу і роботу Ради перед виборцями, а також перед колективами та громадськими організаціями, які висунули його кандидатом в депутати.

Звіти депутата міської, районної в місті Ради проводяться не менш як два рази на рік. Звіт депутата може бути проведено в будь-який час на вимогу колективів і громадських організацій, які висунули його кандидатом в депутати, або на вимогу зборів виборців за місцем їх проживання.

Депутат міської, районної в місті Ради інформує Раду про проведений звіт і про подані виборцями пропозиції.

Стаття 109. Депутат міської, районної в місті Ради народних депутатів здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Депутат міської, районної в місті Ради на час сесії Ради і засідання виконавчого комітету, до складу якого його обрано, звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з збереженням середнього заробітку за місцем постійної роботи.

Стаття 110. Депутат міської, районної в місті Ради народних депутатів користується на території міста правом безплатного проїзду на автомобільному і водному транспорті республіканського підпорядкування і на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі).

Стаття 111. Депутат міської, районної в місті Ради народних депутатів не може бути з ініціативи адміністрації звільнений з роботи на підприємстві, в установі або організації, виключений з колгоспу або переведений в порядку дисциплінарного стягнення на нижчеоплачувану роботу без попередньої згоди Ради, а в період між сесіями - без попередньої згоди виконавчого комітету Ради.

Депутатові міської, районної в місті Ради, який був звільнений з роботи внаслідок обрання його на виборну посаду в органі Ради, надається після закінчення його повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а в разі її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому ж або, за його згодою, на іншому підприємстві, в установі, організації.

Час роботи депутата на виборній посаді в органі Ради зараховується до трудового стажу за тією спеціальністю, за якою депутат працював до обрання на виборну посаду в органі Ради.

Депутат міської, районної в місті Ради не може бути на території Ради притягнутий до кримінальної відповідальності, арештований або підданий заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, без згоди міської, районної в місті Ради, а в період між сесіями - без згоди її виконавчого комітету.

Рішення міської, районної в місті Ради або її виконавчого комітету в питанні, зазначеному в частині четвертій цієї статті, може бути скасоване відповідно вищестоящою Радою або її виконавчим комітетом, а рішення міської Ради міста республіканського підпорядкування або її виконавчого комітету може бути скасоване Президією Верховної Ради Української РСР з передачею питання на повторний розгляд міської, районної в місті Ради. Якщо Рада підтвердить перше рішення, питання може бути вирішене по суті обласною Радою народних депутатів, Президією Верховної Ради Української РСР за поданням відповідно прокурора області, Прокурора Української РСР.

Депутатові міської, районної в місті Ради забезпечуються і інші гарантії депутатської діяльності, встановлені законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 112. Депутат міської, районної в місті Ради народних депутатів має депутатське посвідчення і нагрудний знак депутата, які видаються йому після визнання Радою повноважень депутата. Депутатським посвідченням і нагрудним знаком депутат користується протягом строку своїх повноважень.

Стаття 113. Депутат міської, районної в місті Ради народних депутатів є відповідальним перед виборцями і їм підзвітним.

Депутат міської, районної в місті Ради, який не виправдав довір'я виборців або вчинив дії, не гідні високого звання депутата, може бути в будь-який час відкликаний за рішенням більшості виборців у встановленому законом порядку.

Стаття 114. Депутат міської, районної в місті Ради народних депутатів у разі вибуття на постійне місце проживання за межі міста або неможливості з інших причин виконувати депутатські обов'язки в своєму виборчому окрузі звертається до міської, районної в місті Ради з заявою про складення своїх депутатських повноважень. Міська, районна в місті Рада на черговій сесії розглядає заяву депутата і приймає з цього питання рішення, яке доводить до відома виборців даного округу.

Стаття 115. Повноваження депутата міської, районної в місті Ради народних депутатів припиняються достроково в разі відкликання депутата виборцями.

Повноваження депутата міської, районної в місті Ради можуть бути припинені достроково за рішенням Ради, яке приймається в зв'язку з особистою заявою депутата про складення ним депутатських повноважень внаслідок обставин, що перешкоджають їх виконанню, або в зв'язку з набранням законної сили обвинувальним судовим вироком щодо особи, яка є депутатом.

Стаття 116. В разі вибуття депутата протягом строку повноважень міської, районної в місті Ради народних депутатів у відповідному виборчому окрузі в півторамісячний строк проводяться нові вибори. Вибори призначаються виконавчим комітетом Ради не пізніш як за місяць до їх проведення.

5. УЧАСТЬ НАСЕЛЕННЯ В РОБОТІ МІСЬКОЇ, РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 117. Міська, районна в місті Рада народних депутатів здійснює свою діяльність у тісному зв'язку з громадськими організаціями і трудовими колективами, організує широку участь громадян у вирішенні питань місцевого і загальнодержавного значення.

Стаття 118. Міська, районна в місті Рада народних депутатів розвиває громадську самодіяльність населення, керує органами громадської самодіяльності, виносить найбільш важливі питання на обговорення громадян, залучає їх до роботи постійних комісій, виконавчого комітету та інших підзвітних Раді органів, сприяє роботі місцевих добровільних товариств.

Стаття 119. Міська, районна в місті Рада народних депутатів систематично інформує населення про свою діяльність, роботу постійних комісій, виконавчого комітету, його відділів і управлінь шляхом регулярних виступів депутатів Ради, працівників виконавчого комітету, його відділів і управлінь у трудових колективах і за місцем проживання громадян, а також через пресу, телебачення і радіо.

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР

О. ЛЯШКО

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

Я. КОЛОТУХА

м. Київ
15 липня 1971 року
N 25-VIII

 

Опрос