Идет загрузка документа (152 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О районном Совете народных депутатов Украинской ССР

ВС УССР
Закон УССР от 15.07.1971 № 24-VIII
Утратил силу

ЗАКОН
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Про районну Раду народних депутатів Української РСР

Закон введено в дію
(згідно з Постановою Верховної Ради Української РСР
 від 15 липня 1971 року N 26-VIII)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президії Верховної Ради Української РСР
від 27 квітня 1972 року N 648-VIII
,
 від 29 березня 1973 року N 1527-VIII
,
 від 22 жовтня 1973 року N 2155-VIII
,
 Законом Української РСР
від 13 грудня 1979 року N 5437-IX
(Законом Української РСР від 13 грудня 1979 року N 5437-IX
цей Закон викладено у новій редакції)
,
 
Указами Президії Верховної Ради Української РСР
від 4 червня 1982 року N 3562-X
,
 від 3 липня 1986 року N 2460-XI

Закон втратив чинність
(згідно з Постановою Верховної Ради Української РСР
 від 8 грудня 1990 року N 534-XII)

Глава I
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 1. Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР районна Рада народних депутатів є органом державної влади в районі.

Стаття 2. Районна Рада народних депутатів обирається громадянами, які проживають на території району, на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на два з половиною роки.

Порядок проведення виборів до районної Ради визначається законами Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 3. Районна Рада народних депутатів вирішує всі питання районного значення, виходячи з загальнодержавних інтересів та інтересів громадян, які проживають на території Ради.

Районна Рада проводить у життя рішення вищестоящих державних органів, керує діяльністю нижчестоящих Рад народних депутатів.

Районна Рада бере участь в обговоренні питань обласного, республіканського і загальносоюзного значення, вносить з цих питань свої пропозиції.

Стаття 4. Районна Рада народних депутатів керує на своїй території державним, господарським і соціально-культурним будівництвом; затверджує плани економічного і соціального розвитку району, бюджет району і звіти про їх виконання; здійснює керівництво підпорядкованими їй державними органами, підприємствами, установами і організаціями; забезпечує додержання законів, охорону державного і громадського порядку, прав громадян; сприяє зміцненню обороноздатності країни.

Районна Рада розглядає накази, схвалені зборами виборців, затверджує план заходів по виконанню наказів, враховує накази при розробленні планів економічного і соціального розвитку і складанні бюджету, організує виконання наказів виборців та інформує громадян про їх реалізацію.

Порядок внесення, розгляду, врахування і виконання наказів виборців визначається законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 5. Районна Рада народних депутатів у межах своїх повноважень забезпечує комплексний економічний і соціальний розвиток на своїй території; здійснює контроль за роботою розташованих на цій території колгоспів та інших кооперативних об'єднань, додержанням законодавства підприємствами, установами і організаціями вищестоящого підпорядкування, координує і контролює їх діяльність у галузі землекористування, охорони природи, будівництва, благоустрою, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення.

Районна Рада в зазначених у цій статті питаннях заслуховує доповіді керівників колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, приймає по них рішення, в необхідних випадках вносить свої пропозиції до відповідних вищестоящих органів.

Стаття 6. З метою більш активної участі сільськогосподарських і промислових підприємств, а також організацій у розвитку районного господарства, підвищення заінтересованості районних Рад народних депутатів у результатах роботи підприємств і організацій у бюджети районів передається частина прибутків підприємств і господарських організацій республіканського і обласного підпорядкування, розташованих на території відповідних районів (за винятком відрахувань від прибутків підприємств і організацій, розташованих у містах, які є на території районів).

Види і розміри зазначених у цій статті відрахувань, порядок їх надходження в бюджети районів встановлюються законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 7. Діяльність районної Ради народних депутатів будується на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань, гласності, регулярної звітності виконавчого комітету, інших створюваних Радою органів перед Радою і населенням, широкого залучення громадян до участі в їх роботі. Районна Рада може заслуховувати повідомлення депутатів про виконання ними депутатських обов'язків, рішень і доручень Ради та її органів.

Районна Рада працює в тісному контакті з районними органами громадських організацій.

Стаття 8. Районна Рада народних депутатів керується у своїй діяльності Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР, цим Законом, іншими законами Союзу РСР і Української РСР, постановами та іншими актами Верховної Ради СРСР і Верховної Ради Української РСР, указами і постановами Президії Верховної Ради СРСР і Президії Верховної Ради Української РСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів Української РСР, рішеннями обласної Ради народних депутатів та її виконавчого комітету.

Стаття 9. Районна Рада народних депутатів приймає рішення в межах повноважень, наданих їй законодавством Союзу РСР і Української РСР, забезпечує їх виконання, здійснює контроль за проведенням рішень у життя.

Рішення районної Ради є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території Ради підприємствами, установами і організаціями, а також службовими особами і громадянами.

Районна Рада та її виконавчий комітет в разі невиконання їх рішень керівниками Підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування входять до відповідних вищестоящих органів з поданнями про накладення на цих керівників дисциплінарних стягнень аж до звільнення з посад, які вони займають. Про результати розгляду подань повинні бути повідомлені районна Рада або її виконавчий комітет не пізніш як у місячний строк.

Стаття 10. Районна Рада народних депутатів керує діяльністю міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Рад народних депутатів. Районна Рада має право скасовувати акти зазначених Рад у разі невідповідності цих актів законодавству.

Стаття 11. Утворення, ліквідація району, встановлення і перенесення його адміністративного центру, найменування і перейменування району проводяться Президією Верховної Ради Української РСР за поданням виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів, виходячи з господарсько-економічних і природно-географічних особливостей території, кількості населення та інтересів його обслуговування, з врахуванням думки відповідної районної Ради; зміна меж району в зв'язку з передачею території селищних і сільських Рад та окремих населених пунктів у межах області проводиться виконавчим комітетом обласної Ради за поданням виконавчого комітету відповідної районної Ради.

До складу району як адміністративно-територіальної одиниці включаються міста районного підпорядкування, селища міського типу і сільради.

Стаття 12. Відповідно до Положення про Державний прапор Української РСР на будинку, де відбувається сесія районної Ради народних депутатів, - на весь період сесії, а на будинку виконавчого комітету районної Ради - постійно піднімається Державний прапор Української РСР.

Підняття Державного прапора СРСР на будинку виконавчого комітету районної Ради проводиться в порядку, встановленому Положенням про Державний прапор СРСР.

Стаття 13. Районна Рада народних депутатів користується правами юридичної особи.

Районна Рада та її виконавчий комітет мають гербові печатки за зразками, які затверджуються Президією Верховної Ради Української РСР.

Глава II
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ РАЙОННОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 14. В галузі планування, обліку і звітності районна Рада народних депутатів:

1) затверджує поточні і перспективні плани економічного і соціального розвитку району, організує і контролює їх виконання; затверджує звіти про виконання поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку району; враховує при розробленні поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку району накази виборців, пропозиції колективів підприємств, установ і організацій, а також громадських організацій; затверджує основні планові показники економічного і соціального розвитку міст районного підпорядкування, селищ і сіл; розглядає виробничо-фінансові плани колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств; затверджує поточні і перспективні планові завдання підприємствам, установам і організаціям районного підпорядкування, а також плани розміщення, розвитку і спеціалізації зазначених підприємств, установ і організацій;

2) розглядає плани розміщення, розвитку і спеціалізації підприємств місцевої промисловості, підприємств і споруд комунального господарства, підприємств побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування, організацій і закладів культури, народної освіти та охорони здоров'я вищестоящого підпорядкування, в необхідних викладках вносить свої пропозиції до відповідних вищестоящих органів;

(пункт 2 статті 14 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президії Верховної Ради Української РСР від 04.06.82 р. N 3562-X)

3) розглядає проекти планів підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування, розташованих на території району, в частині, що стосується землекористування, охорони природи, будівництва, благоустрою, розвитку житлового і комунального господарства, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання і місцевих будівельних матеріалів, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення, в необхідних випадках вносить свої пропозиції до відповідних вищестоящих органів, затверджує з цих питань зведені планові показники з включенням їх до плану економічного і соціального розвитку району;

4) забезпечує складання балансів використання трудових ресурсів, місцевих будівельних матеріалів і палива, земельного балансу, балансу грошових доходів і витрат населення та інших балансів, необхідних для планування комплексного економічного і соціального розвитку на території району;

5) здійснює контроль за раціональним використанням мінерально-сировинних, лісових, водних і енергетичних ресурсів;

6) доводить до міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Рад народних депутатів планові показники для колгоспів, радгоспів, а також підприємств і організацій районного підпорядкування;

7) здійснює контроль за станом обліку і звітності на підприємствах, в установах і організаціях районного підпорядкування;

8) сприяє органам державної статистики; забезпечує додержання законодавства про порядок складання і подання звітних даних.

Стаття 15. В галузі бюджетно-фінансової роботи районна Рада народних депутатів:

1) затверджує бюджет району в загальній сумі доходів з виділенням основних доходних джерел і в загальній сумі видатків з виділенням асигнувань на фінансування районного господарства, соціально-культурних заходів, на утримання органів державної влади і управління району; враховує при складанні бюджету району накази виборців;

2) затверджує районний бюджет, поквартальний розподіл його доходів і видатків, розмір оборотної касової готівки по районному бюджету;

3) проводить розмежування доходів і видатків бюджету району між районним бюджетом, міськими (міст районного підпорядкування), селищними і сільськими бюджетами;

4) встановлює міські (міст районного підпорядкування), селищні і сільські бюджети у загальній сумі доходів і загальній сумі видатків по кожній міській, селищній, сільській Раді народних депутатів, а також розміри оборотної касової готівки по цих бюджетах; затверджує розміри відрахувань від державних податків і доходів у міські (міст районного підпорядкування), селищні і сільські бюджети;

5) організує виконання бюджету району; здійснює контроль за ходом виконання міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських бюджетів, за додержанням фінансової дисципліни, виконанням виробничо-фінансових планів і зобов'язань по платежах у бюджет, економним витрачанням бюджетних коштів підприємствами, установами і організаціями;

6) направляє доходи, додатково одержані при виконанні районного бюджету, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворюються на кінець року в результаті перевиконання доходів або економії по видатках, на фінансування районного господарства і соціально-культурних заходів, включаючи капітальні вкладення, на спорудження адміністративних будинків і придбання транспортних засобів для виконавчих комітетів районної, міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Рад народних депутатів, на проведення капітального ремонту будинків виконавчих комітетів, їх відділів і управлінь, судових органів, на придбання для них інвентаря та обладнання, ремонт транспортних засобів (вилучення з районного бюджету зазначених коштів, за винятком асигнувань, не використаних у зв'язку з невиконанням плану по державних капітальних вкладеннях і плану розвитку мережі соціально-культурних закладів, не допускається);

7) перерозподіляє в необхідних випадках у процесі виконання бюджету кошти районного бюджету з розділу в розділ, а також перерозподіляє асигнування на заробітну плату в межах затвердженого фонду заробітної плати;

8) затверджує звіт про виконання бюджету району;

9) надає в необхідних випадках з коштів районного бюджету одноразову грошову допомогу громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, а також в інших випадках, в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством;

10) керує роботою по обчисленню і стягненню державних та місцевих податків і зборів;

11) відповідно до законодавства знижує ставки і встановлює пільги по місцевих податках і зборах як для окремих категорій оподатковуваних об'єктів і груп платників, так і для окремих платників; має право не запроваджувати на території району збір з власників транспортних засобів;

12) відповідно до законодавства встановлює для окремих платників і груп платників додаткові пільги по державному миту і прибутковому податку з населення; звільняє у встановленому порядку господарства громадян, які зселяються з хуторів і малонаселених пунктів у великі поселення, від сплати сільськогосподарського податку;

13) відповідно до законодавства про прибутковий податок з колгоспів надає колгоспам, що потерпіли від стихійного лиха, відстрочку сплати прибуткового податку в межах поточного року, а також порушує клопотання перед відповідними вищестоящими органами про надання таким колгоспам більш тривалих відстрочок чи про звільнення їх повністю або частково від сплати податку за рахунок відповідного бюджету;

14) розглядає квартальні касові плани відділень Державного банку СРСР і вживає заходів до їх виконання; розглядає заявки колгоспів і затверджує плани довгострокового кредитування їх на капітальне будівництво, придбання техніки та інші заходи по розвитку сільськогосподарського виробництва, здійснює контроль за правильністю використання кредитів; розподіляє між міськими (міст районного підпорядкування), селищними і сільськими Радами народних депутатів ліміти грошових позичок Держбанку СРСР і Будбанку СРСР на індивідуальне житлове будівництво і ремонт будинків, які належать громадянам на праві особистої власності;

15) спрямовує роботу державних трудових ощадних кас, визначає розвиток і розміщення їх мережі;

16) спрямовує роботу місцевих органів державного страхування, подає їм допомогу в справі розвитку всіх видів страхування; надає окремим громадянам відповідно до законодавства пільги по державному обов'язковому страхуванню;

17) контролює правильність проведення самооподаткування сільського населення;

18) здійснює контроль за додержанням і правильним застосуванням міськими (міст районного підпорядкування), селищними і сільськими Радами народних депутатів наданих їм бюджетних прав, а також за станом у них бюджетно-фінансової роботи.

Стаття 16. В галузі керівництва агропромисловим комплексом районна Рада народних депутатів:

(абзац перший статті 16 у редакції Указу Президії
Верховної Ради Української РСР від 03.07.86 р. N 2460-XI)

1) керує сільським господарством та іншими галузями агропромислового комплексу, вживає заходів до зміцнення його матеріально-технічної бази; утворює районне агропромислове об'єднання, раду районного агропромислового об'єднання і змінює склад ради; затверджує планові завдання по державних закупівлях колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам; розглядає річні звіти колгоспів;

(пункт 1 статті 16 у редакції Указів Президії Верховної
Ради Української РСР від 04.06.82 р. N 3562-X
,
 від 03.07.1986 р. N 2460-XI)

2) забезпечує своєчасне виконання колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами планів і зобов'язань перед державою, проведення заходів по охороні посівів і насаджень, розвитку меліорації земель та їх сільськогосподарському освоєнню, підвищенню врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тваринництва, зниженню собівартості вироблюваної продукції та ефективному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

3) вживає заходів до вдосконалення економічної роботи в колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах, підвищення продуктивності праці, впровадження внутрігосподарського розрахунку, додержання принципів матеріальної заінтересованості колгоспників і робітників радгоспів; бере участь у роботі по визначенню спеціалізації колгоспів і радгоспів;

4) контролює правильність використання і зберігання сільськогосподарської техніки, автотранспорту, нафтопродуктів, мінеральних добрив та отрутохімікатів;

5) керує здійсненням ветеринарного нагляду в районі; контролює проведення заходів по запобіганню і ліквідації заразних хвороб тварин; встановлює в необхідних випадках карантин;

6) організує пропаганду і впровадження передового досвіду та досягнень науки в сільськогосподарське виробництво; подає допомогу в проведенні агротехнічного і зоотехнічного навчання колгоспників і робітників радгоспів;

7) сприяє зміцненню договірних відносин між заготівельними організаціями і колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами і організаціями; вживає заходів до організації промислової переробки сільськогосподарської сировини та організованого збуту продукції, що виробляється в районі;

8) здійснює контроль за виконанням колгоспами, радгоспами, підприємствами, установами та іншими організаціями, а також громадянами обов'язкових заходів по захисту рослин від шкідників і хвороб, по боротьбі з бур'янами, за додержанням правил по техніці безпеки при застосуванні хімічних засобів захисту і правил по карантину рослин;

9) реєструє Статути колгоспів, а також зміни і доповнення Статутів, розглядає при їх реєстрації зауваження і пропозиції, подані міськими (міст районного підпорядкування), селищними і сільськими Радами народних депутатів;

10) здійснює контроль за додержанням Статутів колгоспів, демократичних основ управління справами колгоспів, за правильним поєднанням особистих і громадських інтересів колгоспників;

11) розглядає і вирішує скарги колгоспників про виключення з членів колгоспу;

12) вживає заходів до збільшення виробництва сільськогосподарської продукції в підсобних господарствах підприємств, установ і організацій, а також в особистих підсобних господарствах колгоспників, робітників, службовців та інших громадян, до дальшого розвитку колективного садівництва і городництва;

(пункт 12 статті 16 у редакції Указу Президії Верховної
Ради Української РСР від 04.06.82 р. N 3562-X)

13) реєструє Статути (Положення) розташованих на території району міжгосподарських підприємств (організацій) у сільському господарстві, а також зміни і доповнення Статутів (Положень);

14) здійснює керівництво підпорядкованими їй міжгосподарськими підприємствами (організаціями) у сільському господарстві і контролює в межах наданих прав діяльність міжгосподарських підприємств (організацій) у сільському господарстві вищестоящого підпорядкування, подає допомогу колгоспам і радгоспам у створенні і розвитку підсобних підприємств і промислів, а також філіалів (цехів) промислових і торговельних підприємств та організацій.

Стаття 17. В галузі землекористування, використання і охорони вод, лісів, надр і охорони навколишнього середовища районна Рада народних депутатів:

1) здійснює державний контроль за використанням усіх земель на території району;

2) надає і вилучає земельні ділянки та вирішує земельні спори у випадках і в порядку, встановлених законодавством Союзу РСР і Української РСР; дає висновки про надання і вилучення земельних ділянок, які проводяться вищестоящими органами;

3) видає колгоспам, радгоспам та іншим землекористувачам державні акти на право користування землею;

4) приймає рішення про надання в тимчасове користування колгоспам, радгоспам, підприємствам, установам та іншим організаціям, а також громадянам земельних ділянок для сільськогосподарських цілей у порядку і на умовах, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР;

5) контролює здійснення землекористувачами заходів по підвищенню родючості грунтів, боротьбі з їх ерозією, рекультивації порушених земель, їх зрошенню і осушенню, створенню полезахисних лісових насаджень;

6) організує проведення робіт по землеустрою, дає висновки по планах землевпорядних робіт, що проводяться на території району;

7) визначає в необхідних випадках строки початку і місце геолого-зйомочних, розшукових, геодезичних та інших розвідувальних робіт, що здійснюються відповідними підприємствами, установами і організаціями на території району;

8) в межах і в порядку, встановлених законодавством, здійснює державне управління і державний контроль у галузі використання і охорони вод, лісів і надр на території району;

9) надає повністю або частково у відособлене користування водні об'єкти, вирішує спори про водокористування; контролює будівництво і експлуатацію іригаційних та меліоративних споруд;

10) контролює додержання всіма підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами встановленого порядку користування лісами, правил ведення лісового господарства, відтворення лісів, а також інших правил і норм, передбачених лісовим законодавством;

11) надає гірничі відводи для розробки родовищ загальнопоширених корисних копалин, здійснює контроль за додержанням встановленого порядку ведення робіт і приведенням земельних ділянок у стан, придатний для використання за призначенням; вирішує спори в питаннях користування надрами;

12) контролює додержання колгоспами, радгоспами, підприємствами, установами та іншими організаціями, а також громадянами законодавства про охорону природи; забезпечує проведення на території району заходів по охороні навколишнього середовища, раціональному використанню, збереженню та відновленню природних ресурсів і тваринного світу; здійснює контроль за додержанням встановлених правил мисливства і рибальства.

Стаття 18. В галузі промисловості районна Рада народних депутатів:

1) керує промисловими підприємствами районного підпорядкування, забезпечує виконання ними виробничо-фінансових планів, контролює використання основних фондів і оборотних коштів, якість вироблюваної продукції, затверджує підсумки їх фінансово-господарської діяльності, розподіл у встановленому порядку одержаного прибутку;

2) приймає за погодженням з вищестоящими органами державного управління рішення про організацію, реорганізацію або ліквідацію промислових підприємств районного підпорядкування;

3) розподіляє продукцію промислових підприємств районного підпорядкування, вироблену з місцевої сировини, відходів і сировини власних заготівель підприємств;

4) вживає заходів до розвитку виробництва товарів народного споживання і місцевих будівельних матеріалів на базі місцевої сировини з використанням нерозподілюваних у централізованому порядку відходів виробництва підприємств, розташованих на території району, а також до переробки продуктів сільського господарства; вирішує питання про використання додатково виявлених ресурсів місцевої сировини, палива та відходів промислового і сільськогосподарського виробництва;

5) подає допомогу розташованим на території району промисловим підприємствам вищестоящого підпорядкування в підвищенні ефективності виробництва і якості вироблюваної продукції, використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, підвищенні продуктивності праці, поліпшенні соціально-культурного та побутового обслуговування робітників і службовців;

6) дає висновки, що підлягають обов'язковому розглядові, в питаннях, пов'язаних з розширенням діючих та будівництвом нових промислових підприємств, будівель і споруд, вносить у необхідних випадках пропозиції про організацію, реорганізацію або ліквідацію промислових підприємств вищестоящого підпорядкування на території району;

7) сприяє роботі промислових підприємств в освоєнні нових форм планування і економічного стимулювання, подає допомогу в проведенні економічного аналізу їх роботи, виявленні і використанні резервів виробництва та прискоренні технічного прогресу;

8) вживає заходів до організації нових і розвитку діючих підприємств народних художніх промислів і ремесел; видає у встановленому порядку дозвіл на заняття промислами і ремеслами громадянам, які проживають на території району;

9) вживає заходів до розвитку риболовецького, мисливського та інших промислів.

Стаття 19. В галузі будівництва, планування і забудови районна Рада народних депутатів:

1) розглядає схему і проект районного планування і подає їх на затвердження до відповідних вищестоящих органів державного управління; у встановленому порядку затверджує або погоджує проекти планування і забудови населених пунктів;

2) здійснює контроль за будівництвом, що ведеться на території району; забороняє або зупиняє будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення, якщо воно проводиться з порушенням вимог законодавства;

3) керує будівельно-ремонтними організаціями районного підпорядкування, забезпечує виконання ними виробничо-фінансових планів;

4) організує житлове, комунальне, шляхове, культурно-побутове будівництво, будівництво об'єктів освіти, охорони здоров'я, торгівлі, громадського харчування та інших об'єктів за рахунок коштів, які виділяються місцевим Радам; вирішує за згодою колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, розташованих на території району, питання про спільне використання їх коштів, які виділяються на житлове, комунальне, шляхове, культурно-побутове будівництво, будівництво об'єктів освіти, охорони здоров'я, торгівлі і громадського харчування, а також в необхідних випадках про об'єднання коштів, виступає замовником або визначає замовника по цих видах будівництва;

5) затверджує проекти і титульні списки по будовах та об'єктах районного підпорядкування в межах кошторисної вартості, яка встановлюється законодавством Української РСР;

6) проводить у встановленому порядку роботи по реконструкції, розширенню, ремонту і благоустрою жилих будинків, об'єктів комунального, культурно-побутового призначення, охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення та інших об'єктів районного підпорядкування;

7) у встановленому порядку призначає державні приймальні комісії, розглядає і затверджує акти по прийманню в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів житлово-цивільного призначення, а також бере участь у прийманні в експлуатацію інших закінчених будівництвом об'єктів, розташованих на території району.

Стаття 20. В галузі шляхового будівництва, транспорту і зв'язку районна Рада народних депутатів:

1) керує будівництвом і ремонтом автомобільних шляхів місцевого значення на території району, сприяє будівництву і правильній експлуатації автомобільних шляхів загальнодержавного, республіканського та обласного значення;

2) залучає в порядку, встановленому законодавством, колгоспи, радгоспи, промислові, транспортні, будівельні та інші підприємства і господарські організації до участі в будівництві і ремонті місцевих автомобільних шляхів, їх озелененні; контролює раціональне використання робочої сили і механізмів на будівництві та ремонті шляхів;

3) керує транспортними підприємствами і організаціями районного підпорядкування;

4) здійснює контроль за діяльністю транспортних підприємств і організацій вищестоящого підпорядкування по обслуговуванню населення району;

5) затверджує маршрути і графіки руху місцевого транспорту; контролює роботу по гарантуванню безпеки руху транспорту і пішоходів;

6) забезпечує облік автомобілів та інших видів транспортних засобів підприємств, установ, організацій і громадян; контролює правильність використання автомототранспорту, що є в особистій власності громадян;

7) сприяє роботі залізничного, повітряного і водного транспорту; контролює організацію обслуговування пасажирів на вокзалах, в аеропортах і на пристанях;

8) здійснює контроль за роботою підприємств і організацій зв'язку по обслуговуванню населення району, подає їм допомогу в розвитку телефонного і поштового зв'язку, телебачення і радіофікації, в ремонті та охороні ліній зв'язку.

Стаття 21. В галузі житлового, комунального господарства і благоустрою районна Рада народних депутатів:

1) керує житловим і комунальним господарством, а також благоустроєм населених пунктів, підприємствами і організаціями комунального господарства районного підпорядкування, забезпечує виконання ними виробничо-фінансових планів;

2) забезпечує належний технічний стан, капітальний і поточний ремонт житлового фонду, що є у віданні Ради;

3) здійснює контроль за станом і правильною експлуатацією житлового фонду, комунальних підприємств і споруд, які належать підприємствам, установам і організаціям, а також контроль за утриманням кооперативних жилих будинків та жилих будинків, що є в особистій власності громадян; вживає заходів до забезпечення населення паливом;

4) залучає у встановленому порядку підприємства, установи і організації вищестоящого підпорядкування до участі в роботі по благоустрою населених пунктів; здійснює контроль за благоустроєм територій усіх підприємств і організацій, розташованих на території району;

5) розподіляє житловий фонд, який належить Раді; контролює правильність розподілу жилої площі в будинках державних, кооперативних та інших громадських організацій; видає у встановлених випадках громадянам єдині ордери на заселення жилої площі;

6) приймає рішення про організацію житлово-будівельних та інших кооперативів; реєструє Статути, зміни і доповнення, внесені до них, здійснює контроль за діяльністю кооперативів;

7) здійснює контроль за діяльністю виконавчих комітетів нижчестоящих Рад народних депутатів, а також підприємств, установ і організацій, незалежно від їх підпорядкування, по обліку громадян, які мають потребу в житлі;

8) вживає заходів до електрифікації, водопостачання, каналізації, газопостачання і теплопостачання населених пунктів району; здійснює керівництво експлуатацією водопровідних, каналізаційних і газових мереж та споруд районного підпорядкування, розглядає і дає висновки по планах будівництва зазначених, а також електричних і теплових мереж та споруд підприємствами, установами і організаціями вищестоящого підпорядкування; контролює будівництво і експлуатацію очисних споруд і пристроїв;

9) здійснює контроль за забезпеченням паливом та іншими видами комунальних послуг закладів народної освіти, культури, охорони здоров'я і соціального забезпечення, за проведенням ремонту їх приміщень і створенням необхідних житлово-побутових умов працівникам цих закладів, залучає розташовані на території району підприємства і організації за їх згодою до участі у виконанні зазначених заходів;

10) вживає заходів до розширення і охорони зелених насаджень, сприяє розвитку громадської ініціативи в справі благоустрою і озеленення населених пунктів району;

11) забезпечує утримання в належному стані кладовищ і братських могил, пам'ятників загиблим воїнам Радянської Армії і партизанам.

Стаття 22. В галузі торгівлі і громадського харчування районна Рада народних депутатів:

1) керує державною і кооперативною торгівлею, а також громадським харчуванням на території району, підприємствами і організаціями торгівлі та громадського харчування районного підпорядкування;

2) здійснює контроль за роботою підприємств і організацій торгівлі та громадського харчування вищестоящого підпорядкування;

3) затверджує планові завдання по товарообороту підприємствам і організаціям торгівлі та громадського харчування районного підпорядкування; затверджує за поданням райспоживспілки плани роздрібного товарообороту організацій споживчої кооперації по селищах і сільрадах;

4) контролює додержання Статутів споживчих товариств, демократичних основ управління справами споживчої кооперації;

5) вживає заходів до розширення торгівлі сільськогосподарськими продуктами через споживчу кооперацію на комісійних засадах;

6) вживає заходів до розвитку колгоспної торгівлі, будівництва і благоустрою колгоспних ринків; встановлює в порядку і в межах, що визначаються законодавством, розміри разового збору і ставки плати за послуги, що надаються на колгоспних ринках;

7) контролює роботу організацій державної торгівлі і споживчої кооперації по закупівлі, зберіганню, переробці та продажу сільськогосподарських продуктів, дикорослих плодів і ягід;

8) контролює додержання цін, правил торгівлі, стан ваговимірювальних приладів, а також додержання санітарних правил на підприємствах, в організаціях торгівлі та громадського харчування, на ринках та в інших місцях торгівлі;

9) вживає заходів до залучення в товарооборот місцевих ресурсів промислових і продовольчих товарів; здійснює заходи по підвищенню культури обслуговування, впровадженню нових форм торгівлі.

Стаття 23. В галузі побутового обслуговування районна Рада народних депутатів:

1) керує побутовим обслуговуванням населення, підприємствами і організаціями побутового обслуговування районного підпорядкування, забезпечує виконання виробничо-фінансових планів, контролює використання основних фондів та оборотних коштів, затверджує підсумки їх фінансово-господарської діяльності, розподіл у встановленому порядку одержаного прибутку;

2) здійснює контроль за роботою підприємств і організацій побутового обслуговування вищестоящого підпорядкування; контролює якість побутових послуг і правильне застосування прейскурантів на послуги, що надаються підприємствами побутового обслуговування;

3) приймає за погодженням з вищестоящими органами державного управління рішення про організацію, реорганізацію або ліквідацію підприємств і організацій побутового обслуговування районного підпорядкування;

4) здійснює заходи по підвищенню культури обслуговування, організує впровадження нових видів побутових послуг і форм побутового обслуговування населення.

Стаття 24. В галузі народної освіти районна Рада народних депутатів:

1) керує справою народної освіти, дошкільного і позашкільного виховання дітей; забезпечує загальну обов'язкову середню освіту молоді; здійснює облік дітей шкільного віку;

2) вживає заходів до зміцнення зв'язку школи з виробництвом, поліпшення трудового навчання, виховання і професійної орієнтації, до безплатного забезпечення шкільними підручниками учнів загальноосвітніх шкіл;

3) організує будинки піонерів, дитячі бібліотеки, технічні станції, станції юних натуралістів, піонерські табори; здійснює контроль за роботою дитячих будинків, шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл, дитячих дошкільних і позашкільних закладів, які не перебувають на районному бюджеті;

4) вживає заходів до зміцнення навчально-матеріальної бази загальноосвітніх і спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дитячих дошкільних і позашкільних закладів;

5) розподіляє у встановленому порядку фонд всеобучу; здійснює контроль за його використанням;

6) забезпечує безплатний проїзд до школи і з школи додому учнів загальноосвітніх шкіл, які проживають в сільській місцевості, а також безплатне підвезення учнів до місця занять по праці;

7) вживає заходів до організації дозвілля учнів у позашкільний час за місцем їх проживання, розробляє і здійснює заходи по запобіганню дитячій бездоглядності і правопорушенням серед неповнолітніх;

8) вирішує у випадках і в порядку, встановлених законодавством, питання про надання громадянам пільг по утриманню дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також по платі за харчування дітей у школах (групах) з продовженим днем;

9) забезпечує влаштування дітей, які залишилися без батьків, у дитячі будинки, школи-інтернати, інтернати при школах і на виховання в сім'ї громадян; вирішує питання усиновлення (удочеріння), керує справою опіки і піклування над неповнолітніми; здійснює охорону прав неповнолітніх.

Стаття 25. В галузі культурно-освітньої роботи і науки районна Рада народних депутатів:

1) керує культурно-освітньою роботою, культурно-освітніми організаціями і закладами районного підпорядкування, вживає заходів до зміцнення їх матеріально-фінансової бази, контролює діяльність інших організацій і закладів культури незалежно від підпорядкованості;

2) вживає заходів до організації необхідного комплексу закладів культури в кожному великому населеному пункті;

3) здійснює контроль за використанням коштів культфондів колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій і в необхідних випадках вживає за погодженням з ними заходів до централізованого використання зазначених коштів;

4) керує кінообслуговуванням населення, вживає заходів до розширення кіномережі;

5) вживає заходів до розвитку самодіяльної художньої творчості; організує проведення загальнорайонних заходів у галузі культури;

6) сприяє розвитку науки; подає допомогу в роботі розташованим на території району науково-дослідним установам, вищим і середнім спеціальним навчальним закладам;

7) сприяє впровадженню в побут радянських традицій, свят та обрядів;

8) здійснює відповідно до законодавства державне управління і державний контроль за охороною і використанням пам'яток історії та культури.

Стаття 26. В галузі охорони здоров'я районна Рада народних депутатів:

1) керує справою охорони здоров'я в районі, закладами охорони здоров'я районного підпорядкування, вживає заходів до зміцнення їх матеріально-технічної бази, організації медичної допомоги населенню;

2) здійснює контроль за роботою закладів охорони здоров'я вищестоящого підпорядкування;

3) організує охорону материнства і дитинства; забезпечує проведення оздоровчих заходів серед дітей і підлітків; контролює організацію медичної допомоги дітям і підліткам;

4) проводить заходи по забезпеченню додержання санітарних правил утримання жилих та громадських будинків і належного санітарного стану населених пунктів, вживає заходів до організації санітарно-освітньої роботи серед населення;

5) забезпечує проведення заходів по запобіганню поширенню інфекційних захворювань, а також по їх ліквідації; в разі загрози виникнення або поширення епідемічних інфекційних захворювань запроваджує у встановленому порядку на території району особливі умови і режими праці, навчання, пересування і перевезень, спрямовані на запобігання поширенню і ліквідацію цих захворювань;

6) забезпечує проведення заходів по запобіганню, зниженню інтенсивності та усуненню шуму у виробничих, жилих і громадських будинках, у дворах, на вулицях і площах населених пунктів;

7) здійснює державний контроль за додержанням правил по оздоровленню навколишнього середовища, забезпеченню санітарної охорони водойм, грунту і атмосферного повітря;

8) бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, встановлення меж округів санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

9) керує справою опіки і піклування над повнолітніми особами, визнаними судом недієздатними або обмежено дієздатними.

Стаття 27. В галузі фізичної культури і спорту районна Рада народних депутатів:

1) керує справою фізичної культури і спорту; організує проведення загальнорайонних спортивних заходів;

2) затверджує плани розміщення на території району спортивних будівель і споруд незалежно від підпорядкованості;

3) вживає заходів до розвитку зон масового відпочинку, їх оснащення і благоустрою, здійснює контроль за використанням цих зон.

Стаття 28. В галузі праці і підготовки кадрів районна Рада народних депутатів:

1) веде облік і регулює розподіл трудових ресурсів на території району, вживає заходів до їх раціонального використання; організує працевлаштування громадян;

2) затверджує плани працевлаштування молоді, яка закінчує загальноосвітні школи, і забезпечує їх виконання всіма підприємствами, установами і організаціями;

3) здійснює контроль за додержанням законодавства про працю, правил охорони праці і техніки безпеки на підприємствах, в установах і організаціях;

4) подає допомогу в роботі училищ механізації сільського господарства, а також навчальних закладів професійно-технічної освіти і комплектуванні їх учнями; здійснює контроль за підготовкою і перепідготовкою кадрів масових професій у колгоспах, радгоспах, на підприємствах, в установах та інших організаціях;

5) забезпечує виконання планів організованого набору робітників і переселення; здійснює контроль за виконанням колгоспами, радгоспами, підприємствами та іншими організаціями зобов'язань по створенню робітникам, які прибули по організованому набору, і переселюваному населенню необхідних виробничих і житлово-побутових умов;

6) сприяє розвиткові на підприємствах, в установах і організаціях соціалістичного змагання, впровадженню наукової організації праці, поширенню передових методів праці і підвищенню її продуктивності, зміцненню трудової і виробничої дисципліни;

7) планує контингент працівників народної освіти, культури, охорони здоров'я та інших працівників, необхідних для району, забезпечує правильну розстановку, використання і підвищення кваліфікації цих кадрів;

8) встановлює дні і години роботи підприємств і організацій, пов'язаних з обслуговуванням населення району.

Стаття 29. В галузі соціального забезпечення районна Рада народних депутатів:

1) керує справою соціального забезпечення; забезпечує своєчасне і правильне призначення і виплату встановлених законодавством пенсій і допомоги, надання громадянам передбачених законодавством пільг і переваг;

2) здійснює контроль за своєчасним внесенням відрахувань коштів колгоспів до централізованого союзного фонду соціального забезпечення колгоспників і до централізованого союзного фонду соціального страхування колгоспників, утворює районну раду соціального забезпечення колгоспників і контролює її діяльність;

3) порушує в порядку, передбаченому законодавством, клопотання про встановлення персональних пенсій;

4) проводить заходи по працевлаштуванню інвалідів, членів сімей військовослужбовців, загиблих воїнів і партизанів, організує професійне навчання інвалідів; забезпечує організацію виробництв з використанням праці інвалідів;

5) розглядає питання, пов'язані з влаштуванням громадян в установи соціального забезпечення; контролює роботу установ соціального забезпечення, розташованих на території району;

6) керує справою опіки і піклування над повнолітніми особами, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки, вживає заходів до поліпшення їх матеріально-побутових умов;

7) здійснює контроль за роботою органів лікарсько-трудової експертизи;

8) здійснює контроль за правильним призначенням і виплатою виконавчими комітетами міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Рад народних депутатів допомоги особам, які не мають права на одержання пенсій;

9) подає допомогу в роботі товариств сліпих і глухих.

Стаття 30. В галузі забезпечення соціалістичної законності, охорони державного і громадського порядку, прав громадян, здійснення народного контролю районна Рада народних депутатів:

1) забезпечує додержання законів Союзу РСР, Української РСР та інших актів вищестоящих органів державної влади і управління, охорону державного і громадського порядку, соціалістичної власності, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, державних установ, підприємств, кооперативних та інших громадських організацій; веде боротьбу з порушеннями державної дисципліни, проявами місництва, відомчого підходу до справи, з безгосподарністю і марнотратством у господарствах району; організує роз'яснення законодавства і подання юридичної допомоги населенню;

2) утворює районний комітет народного контролю і змінює його склад; керує діяльністю районного комітету народного контролю, заслуховує звіти про його роботу: розглядає скарги на постанови районного комітету народного контролю про притягнення до відповідальності службових осіб; скасовує постанови районного комітету народного контролю в разі невідповідності їх законодавству; вживає заходів до координації участі громадян у здійсненні державного і громадського контролю на території району;

3) скасовує в необхідних випадках накази і розпорядження керівників підпорядкованих Раді органів управління, а також підприємств, установ і організацій районного підпорядкування; скасовує суперечні законодавству рішення загальних зборів членів колгоспів (зборів уповноважених), загальних зборів членів споживчих товариств (зборів уповноважених), зборів уповноважених розташованих на території району міжгосподарських підприємств (організацій) у сільському господарстві, правлінь колгоспів, райспоживспілки та інших кооперативних організацій, рад міжгосподарських підприємств (організацій) у сільському господарстві;

4) зупиняє виконання суперечних законодавству наказів і розпоряджень керівників підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування в питаннях землекористування, охорони природи, будівництва, благоустрою, житлового і комунального господарства, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання і місцевих будівельних матеріалів, охорони і використання пам'яток історії та культури, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення і повідомляє про це відповідні вищестоящі органи;

5) забезпечує своєчасний і правильний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян; перевіряє стан справ щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян у колгоспах, радгоспах, на підприємствах, в установах та інших організаціях, розташованих на території району, заслуховує з цих питань звіти їх керівників;

6) приймає у випадках і в порядку, які визначаються законодавством, рішення, що передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність у встановлених межах;

7) здійснює керівництво підпорядкованими органами внутрішніх справ; забезпечує додержання правил паспортної системи;

8) наглядає за діяльністю виправно-трудових установ, розташованих на території району;

9) керує роботою органів запису актів громадянського стану та районним державним архівом;

10) відповідно до законодавства керує державним нотаріатом;

11) сприяє органам суду, прокуратури і юстиції в їх роботі;

12) керує діяльністю добровільних народних дружин по охороні громадського порядку і товариських судів;

13) керує справою протипожежної охорони на території району, здійснює контроль за роботою добровільних пожежних дружин;

14) вживає заходів до запобігання і ліквідації наслідків стихійного лиха, залучає в необхідних випадках колгоспи, радгоспи, підприємства, установи та інші організації, а також населення на боротьбу з стихійним лихом і на ліквідацію його наслідків;

15) організує роботу по охороні життя людей на річках, озерах та прибережних ділянках морів, водосховищах та інших водоймах;

16) контролює додержання законодавства про релігійні культи.

Стаття 31. В галузі оборонної роботи районна Рада народних депутатів:

1) забезпечує виконання Закону СРСР про загальний військовий обов'язок усіма службовими особами і громадянами, а також підприємствами, установами і організаціями;

2) керує цивільною обороною на території району;

3) сприяє проведенню призову громадян на дійсну військову службу в ряди Збройних Сил СРСР, а також організації та проведенню учбових зборів і початкової військової підготовки;

4) контролює додержання законодавства про пільги і переваги учасникам Великої Вітчизняної війни, громадянам, звільненим в запас і демобілізованим з рядів Збройних Сил СРСР, а також про пільги і допомогу для сімей громадян, які призвані на дійсну військову службу в ряди Збройних Сил СРСР;

5) веде роботу по військово-патріотичному вихованню населення, пропаганді бойових традицій; розвиває шефські зв'язки трудових колективів з військовими частинами; сприяє роботі добровільних оборонних товариств.

Стаття 32. Районна Рада народних депутатів розглядає і порушує клопотання про нагородження орденами і медалями СРСР, присвоєння почесних звань СРСР, а також про нагородження Почесною Грамотою і Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР та присвоєння почесних звань Української РСР.

Стаття 33. Районна Рада народних депутатів, крім прав і обов'язків, передбачених цим Законом, здійснює і інші права і обов'язки відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР.

Глава III
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАЙОННОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

1. СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 34. Сесії районної Ради народних депутатів скликаються виконавчим комітетом Ради не менш як чотири рази на рік, тобто один раз на три місяці.

Сесія районної Ради може бути також скликана за пропозицією не менш як третини від загальної кількості депутатів районної Ради.

Стаття 35. Перша сесія новообраної районної Ради народних депутатів скликається виконавчим комітетом районної Ради попереднього скликання не пізніш як через п'ятнадцять днів після виборів і відкривається одним з найстаріших за віком депутатів. Наступні сесії районної Ради відкриваються головою виконавчого комітету Ради.

Перша сесія районної Ради в новоутвореному районі скликається виконавчим комітетом обласної Ради народних депутатів не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня утворення району, а в разі проведення виборів до районної Ради новоутвореного району - не пізніш як через п'ятнадцять днів після виборів до районної Ради.

Стаття 36. Для ведення сесії районна Рада народних депутатів обирає з числа депутатів голову і секретаря.

Голова сесії районної Ради:

1) оголошує питання, що вносяться на розгляд Ради;

2) надає слово для виступу і стежить за додержанням встановленого регламенту;

3) оголошує запити, що надійшли від депутатів;

4) оголошує особисті заяви і фактичні довідки, що надійшли в письмовій формі;

5) проводить голосування і оголошує його результати.

Секретар сесії районної Ради веде протокол засідання і відповідає за своєчасне і правильне його оформлення.

Протокол сесії районної Ради підписується головою і секретарем сесії.

Стаття 37. Сесія районної Ради народних депутатів є правомочною при наявності не менш як двох третин від загальної кількості депутатів районної Ради.

Стаття 38. Питання на розгляд районної Ради народних депутатів вносяться виконавчим комітетом, постійними комісіями і депутатами Ради.

Пропозиції до порядку денного сесії районної Ради можуть подаватися районними органами громадських організацій.

Порядок денний і порядок роботи сесії затверджуються районною Радою.

Стаття 39. Засідання районної Ради народних депутатів є відкритими. В засіданнях можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати інших Рад, а також запрошені на сесію представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, преси, телебачення, радіо і громадяни.

Стаття 40. Рішення виконавчого комітету про скликання районної Ради народних депутатів, час скликання і місце проведення сесії, питання, що вносяться на розгляд Ради, доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за десять днів до сесії. З питань, що вносяться на розгляд Ради, виконавчий комітет районної Ради дає депутатам необхідні матеріали.

Стаття 41. Районна Рада народних депутатів є правомочною розглядати і вирішувати на сесіях будь-які питання, віднесені до її відання законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Виключно на сесіях вирішуються такі питання:

1) визнання повноважень депутатів; вирішення питань про дострокове припинення повноважень депутатів у випадках, передбачених законодавством;

2) обрання виконавчого комітету районної Ради і зміна його складу;

3) утворення, обрання постійних комісій районної Ради і зміна їх складу;

4) звіти про роботу виконавчого комітету і постійних комісій;

5) заслуховування повідомлень депутатів про виконання ними депутатських обов'язків, рішень і доручень Ради та її органів;

6) розгляд запитів депутатів і прийняття рішень по запитах;

7) утворення відділів і управлінь виконавчого комітету, затвердження і звільнення з посади їх керівників;

71) утворення районного агропромислового об'єднання, ради районного агропромислового об'єднання і зміна складу ради ;

(частину другу статті 41 доповнено пунктом 71 згідно з Указом
 Президії Верховної Ради Української РСР від 04.06.82 р. N 3562-X
,
 пункт 71 частини другої статті 41 у редакції Указу
Президії Верховної Ради Української РСР від 03.07.86 р. N 2460-XI)

8) утворення районного комітету народного контролю і зміна його складу, призначення і звільнення з посади голови комітету народного контролю, заслуховування звіту про роботу районного комітету народного контролю; скасування постанов районного комітету народного контролю в разі невідповідності їх законодавству;

9) утворення при виконавчому комітеті адміністративної комісії, спостережної комісії, комісії по боротьбі з пияцтвом, комісії у справах неповнолітніх, комісії по радянських традиціях, святах та обрядах, а також інших комісій, передбачених законодавством;

10) затвердження голови районного народного суду;

11) затвердження поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку району та звітів про виконання планів; затвердження планових завдань по державних закупівлях колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам;

12) затвердження бюджету району і звіту про його виконання;

13) розгляд і затвердження плану заходів по виконанню наказів виборців;

14) затвердження структури і штатів виконавчого комітету, його відділів і управлінь, виходячи з прийнятих нормативів і встановленої для даного виконавчого комітету кількості адміністративно-управлінського персоналу;

15) затвердження рішень виконавчого комітету про направлення доходів, додатково одержаних при виконанні районного бюджету, а також сум перевищення доходів над видатками, що утворюються на кінець року в результаті перевиконання доходів або економії по видатках;

16) розгляд схеми і проекту районного планування і подання їх на затвердження до відповідних вищестоящих органів державного управління;

17) затвердження подань до виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів про утворення, ліквідацію району, встановлення і перенесення його адміністративного центру, найменування і перейменування району.

Стаття 42. Рішення районної Ради народних депутатів приймаються більшістю від загальної кількості депутатів районної Ради і підписуються головою та секретарем виконавчого комітету Ради.

Рішення районної Ради про обрання або зміну складу виконавчого комітету підписуються головою і секретарем сесії Ради.

Стаття 43. Рішення районної Ради народних депутатів, що передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, набирають сили через десять днів після їх опублікування у пресі і діють на протязі строку, зазначеного в рішенні, але не більше строку повноважень Ради.

Рішення, що передбачають адміністративну відповідальність у питаннях боротьби з стихійним лихом, епідеміями та епізоотіями, можуть прийматися виконавчим комітетом районної Ради і набирають сили з часу їх опублікування.

Стаття 44. Рішення районної Ради народних депутатів доводяться виконавчим комітетом Ради до відома відповідних колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, службових осіб і громадян не пізніш як у семиденний строк після їх прийняття.

Пропозиції і рекомендації, які є в рішеннях районної Ради, на адресу розташованих на території району колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій вищестоящого підпорядкування підлягають обов'язковому розглядові їх керівниками. Про результати розгляду або про вжиті заходи повинна бути повідомлена Рада не пізніш як у десятиденний строк.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії Ради або передані в письмовій формі голові сесії, розглядаються районною Радою або надсилаються нею на розгляд відповідним державним і громадським органам та службовим особам, які зобов'язані в десятиденний строк розглянути ці пропозиції і зауваження і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також у виконавчий комітет районної Ради.

Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень депутатів здійснюється виконавчим комітетом районної Ради.

Стаття 45. Рішення районної Ради народних депутатів можуть бути скасовані обласною Радою народних депутатів у разі невідповідності цих рішень законодавству.

2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РАЙОННОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 46. Виконавчим і розпорядчим органом районної Ради народних депутатів є виконавчий комітет, який обирається нею з числа депутатів у складі: голови, заступників голови, секретаря і 7 - 9 членів виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету районної Ради встановлюється районною Радою.

Стаття 47. Виконавчий комітет районної Ради народних депутатів не менш як один раз на рік звітує перед Радою, яка його обрала, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

Стаття 48. Виконавчий комітет районної Ради народних депутатів є безпосередньо підзвітним як Раді, що його обрала, так і вищестоящому виконавчому і розпорядчому органові.

Стаття 49. Виконавчий комітет районної Ради народних депутатів керує державним, господарським і соціально-культурним будівництвом на території Ради на основі рішень районної Ради і вищестоящих органів державної влади і управління, забезпечує виконання цих рішень, здійснює контроль за проведенням їх у життя.

Виконавчий комітет районної Ради має право вирішувати всі питання, віднесені до відання Ради, за винятком тих, які відповідно до статті 41 цього Закону повинні вирішуватися тільки на сесіях Ради.

Стаття 50. Виконавчий комітет районної Ради народних депутатів скликає сесії Ради і забезпечує їх підготовку, організує попереднє обговорення проектів рішень Ради з найважливіших питань на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

Стаття 51. Виконавчий комітет районної Ради народних депутатів координує роботу постійних комісій Ради, залучає їх до підготовки питань, що розглядаються на сесіях Ради і засіданнях виконавчого комітету, знайомить комісії з планами роботи виконавчого комітету, з рішеннями вищестоящих органів державної влади і управління, розглядає подані комісіями висновки і пропозиції по результатах перевірок, узагальнює і поширює досвід роботи постійних комісій, забезпечує їх технічне обслуговування.

Стаття 52. Виконавчий комітет районної Ради народних депутатів сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень, у підготовці і проведенні звітів перед виборцями, а також перед колективами і громадськими організаціями, які висунули їх кандидатами в депутати, інформує депутатів про діяльність Ради та її органів, про хід виконання планів економічного і соціального розвитку району, про заходи, вжиті за критичними зауваженнями і пропозиціями депутатів, сприяє вивченню депутатами радянського законодавства, досвіду роботи Рад.

Стаття 53. Виконавчий комітет районної Ради народних депутатів розробляє і вносить до районної Ради поточні і перспективні плани економічного і соціального розвитку району, бюджет району; вживає заходів до здійснення планів і бюджету; подає районній Раді звіти про виконання планів і виконання бюджету.

Стаття 54. Виконавчий комітет районної Ради народних депутатів організує виконання рішень Ради і вищестоящих органів державної влади і управління; подає на розгляд Ради план заходів по виконанню наказів виборців, враховує їх при розробленні планів економічного і соціального розвитку району та при складанні бюджету району, організує виконання наказів виборців, здійснює контроль за їх реалізацією, інформує депутатів і населення про хід виконання наказів.

Стаття 55. Виконавчий комітет районної Ради народних депутатів здійснює керівництво роботою виконавчих комітетів міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Рад народних депутатів і подає їм допомогу в організації їх діяльності, вивчає і узагальнює досвід роботи нижчестоящих Рад, їх виконавчих комітетів і постійних комісій.

Стаття 56. Виконавчий комітет районної Ради народних депутатів керує відділами і управліннями виконавчого комітету, підприємствами, установами і організаціями районного підпорядкування; в період між сесіями Ради з наступним поданням на її затвердження на черговій сесії призначає виконуючими обов'язки і увільняє від виконання обов'язків керівників відділів і управлінь виконавчого комітету.

Виконавчий комітет районної Ради призначає і звільняє з посади інших керівних працівників відділів і управлінь виконавчого комітету, керівників підприємств, установ і організацій районного підпорядкування (згідно з переліком посад, який затверджується виконавчим комітетом районної Ради за погодженням з вищестоящим органом державного управління).

Виконавчий комітет районної Ради може брати на свій розгляд питання, віднесені до відання його відділів і управлінь.

Стаття 57. Призначення і звільнення з посади керівників перебуваючих у вищестоящому підпорядкуванні підприємств і організацій торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування і комунального господарства, організацій і закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення і культури, які розташовані на території району і мають важливе значення для обслуговування його населення, проводиться тільки за погодженням з виконавчим комітетом районної Ради народних депутатів.

Стаття 58. Виконавчий комітет районної Ради народних депутатів вживає заходів до залучення широких мас населення до участі в управлінні державними і громадськими справами як безпосередньо, так і через селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети, добровільні народні дружини по охороні громадського порядку, товариські суди, жіночі ради, батьківські комітети та інші органи громадської самодіяльності, подає їм всебічну допомогу в роботі.

Стаття 59. Виконавчий комітет районної Ради народних депутатів відповідно до законодавства забезпечує на території району здійснення необхідних заходів по підготовці і проведенню виборів до Верховної Ради СРСР, Верховної Ради Української РСР, місцевих Рад народних депутатів, а також до районних народних судів.

Стаття 60. Засідання виконавчого комітету районної Ради народних депутатів скликаються його головою в міру необхідності, але не менш як один раз на місяць, і є правомочними при наявності не менш як двох третин від загального складу виконавчого комітету Ради.

Стаття 61. У засіданнях виконавчого комітету районної Ради народних депутатів можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени постійних комісій, депутати Ради, керівники відділів і управлінь виконавчого комітету Ради, а також запрошені представники колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій.

Стаття 62. Виконавчий комітет районної Ради народних депутатів приймає рішення і видає розпорядження в межах повноважень, наданих йому законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 63. Рішення виконавчого комітету районної Ради народних депутатів приймаються більшістю від загального складу виконавчого комітету і підписуються головою та секретарем виконавчого комітету Ради.

Розпорядження виконавчого комітету районної Ради підписуються головою виконавчого комітету Ради.

На черговому засіданні виконавчого комітету його голова інформує про розпорядження, видані в період між засіданнями.

Стаття 64. Рішення і розпорядження виконавчого комітету районної Ради народних депутатів можуть бути скасовані районною Радою і виконавчим комітетом обласної Ради народних депутатів.

Стаття 65. Виконавчий комітет районної Ради народних депутатів має право скасовувати рішення і розпорядження виконавчих комітетів нижчестоящих Рад народних депутатів.

Стаття 66. Голова виконавчого комітету районної Ради народних депутатів організує роботу виконавчого комітету і керує його засіданнями, координує діяльність заступників голови виконавчого комітету, забезпечує колегіальність у роботі виконавчого комітету; організує виконання рішень районної Ради та її виконавчого комітету, вищестоящих органів державної влади і управління; видає розпорядження від імені виконавчого комітету Ради.

Голова виконавчого комітету районної Ради є розпорядником кредитів по районному бюджету і розпорядником поточного рахунку виконавчого комітету районної Ради в установах Державного банку СРСР.

В разі відсутності голови виконавчого комітету районної Ради його обов'язки за дорученням виконавчого комітету виконує один з заступників голови виконавчого комітету Ради.

Стаття 67. Заступники голови виконавчого комітету районної Ради народних депутатів здійснюють відповідно до розподілу обов'язків координацію діяльності відділів і управлінь виконавчого комітету, підпорядкованих Раді та її виконавчому комітету підприємств, установ і організацій; організують виконання рішень районної Ради та її виконавчого комітету, вищестоящих органів державної влади і управління у відповідних галузях господарського і соціально-культурного будівництва, а також виконують інші обов'язки, покладені на них виконавчим комітетом Ради.

Стаття 68. Секретар виконавчого комітету районної Ради народних депутатів організує роботу апарату виконавчого комітету; забезпечує підготовку матеріалів на розгляд районної Ради та її виконавчого комітету, своєчасне доведення до відповідних колгоспів, радгоспів, підприємств, установ і організацій, а також службових осіб і громадян рішень Ради та її виконавчого комітету; відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, а також виконує інші обов'язки, покладені на нього виконавчим комітетом Ради.

В разі відсутності секретаря виконавчого комітету районної Ради його обов'язки за дорученням виконавчого комітету виконує один з членів виконавчого комітету Ради.

Стаття 69. По закінченні повноважень районної Ради народних депутатів її виконавчий комітет зберігає свої повноваження аж до обрання Радою народних депутатів нового скликання виконавчого комітету.

Стаття 70. Відділи і управління виконавчого комітету районної Ради народних депутатів утворюються районною Радою.

Перелік відділів і управлінь виконавчого комітету районної Ради і порядок їх утворення встановлюються законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Відділи і управління виконавчого комітету районної Ради перебувають на бюджеті або на господарському розрахунку.

Компетенція відділів і управлінь виконавчого комітету районної Ради визначається Положеннями, які затверджуються Радою Міністрів Української РСР.

Стаття 71. Відділи і управління виконавчого комітету районної Ради народних депутатів керують дорученими їм галузями управління і підпорядковуються у своїй діяльності як районній Раді та її виконавчому комітетові, так і відповідному вищестоящому органові державного управління.

Стаття 72. Керівники відділів і управлінь виконавчого комітету районної Ради народних депутатів видають в межах компетенції відділів і управлінь накази на основі і на виконання рішень районної Ради, рішень і розпоряджень її виконавчого комітету, а також актів вищестоящих органів державної влади і управління.

Стаття 73. Відділи і управління виконавчого комітету районної Ради народних депутатів звітують про свою роботу перед Радою та її виконавчим комітетом, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

Стаття 731. Районне агропромислове об'єднання підпорядковується у своїй діяльності як районній Раді народних депутатів та її виконавчому комітетові, так і агропромисловому комітетові області.

Положення про районне агропромислове об'єднання затверджується виконавчим комітетом районної Ради народних депутатів.

(Закон доповнено статтею 731 згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 03.07.86 р. N 2460-XI)

Стаття 74. Виконавчий комітет районної Ради народних депутатів здійснює керівництво роботою адміністративної комісії, спостережної комісії, комісії по боротьбі з пияцтвом, комісії у справах неповнолітніх, комісії по радянських традиціях, святах та обрядах, які утворюються районною Радою при виконавчому комітеті. Компетенція зазначених комісій визначається Положеннями, які затверджуються Президією Верховної Ради Української РСР.

Районна Рада утворює при виконавчому комітеті також інші комісії, передбачені законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Виконавчий комітет районної Ради в питаннях своєї діяльності може утворювати комісії, завдання яких визначаються при їх утворенні.

3. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 75. Районна Рада народних депутатів обирає з числа депутатів постійні комісії для попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання районної Ради, а також для сприяння проведенню в життя рішень Ради, її виконавчого комітету і вищестоящих органів державної влади і управління, контролю за діяльністю державних органів, підприємств, установ і організацій.

Постійні комісії покликані всією своєю роботою сприяти безперервній і ефективній діяльності районної Ради.

Стаття 76. Основними завданнями постійних комісій районної Ради народних депутатів є:

розроблення пропозицій для розгляду районною Радою та її виконавчим комітетом;

підготовка висновків у питаннях, внесених на розгляд районної Ради та її виконавчого комітету;

участь в організаторській роботі по практичному здійсненню рішень районної Ради, її виконавчого комітету і рішень вищестоящих органів державної влади і управління;

контроль за діяльністю відділів і управлінь виконавчого комітету районної Ради, підприємств, установ і організацій по проведенню в життя рішень районної Ради, її виконавчого комітету та вищестоящих органів державної влади і управлінця, а також по додержанню законодавства Союзу РСР і Української РСР;

сприяння в організації і перевірці виконання наказів виборців.

Стаття 77. Постійні комісії обираються районною Радою народних депутатів на строк повноважень Ради даного скликання у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається районною Радою.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані депутати, які входять до складу виконавчого комітету районної Ради і комітету народного контролю, депутати, які є керівниками відділів і управлінь виконавчого комітету, а також депутати - народні судді і прокурор району.

Стаття 78. Постійні комісії районної Ради народних депутатів є відповідальними перед Радою, яка їх обрала, і їй підзвітними.

Стаття 79. Районна Рада народних депутатів утворює мандатну комісію, планово-бюджетну комісію, комісію по соціалістичній законності і охороні громадського порядку, комісію у справах молоді, а також постійні комісії з інших питань державного, господарського і соціально-культурного будівництва.

Стаття 80. Мандатна комісія районної Ради народних депутатів:

1) перевіряє повноваження депутатів Ради і подає на її розгляд пропозиції про визнання повноважень депутатів, а в разі порушення законодавства про вибори - про визнання виборів окремих депутатів недійсними;

2) підготовляє і вносить до виконавчого комітету Ради пропозиції в питаннях проведення виборів депутатів замість вибулих;

3) підготовляє висновки в питаннях, пов'язаних з недоторканністю депутата та іншими гарантіями депутатської діяльності або з відкликанням депутата виборцями.

Стаття 81. Планово-бюджетна комісія районної Ради народних депутатів:

1) попередньо розглядає внесені виконавчим комітетом на затвердження Ради поточні і перспективні плани економічного і соціального розвитку району, звіти про їх виконання і дає по них свої висновки;

2) попередньо розглядає внесений виконавчим комітетом на затвердження Ради бюджет району, звіт про його виконання і дає по них свої висновки;

3) розглядає і погоджує зауваження та пропозиції по планах економічного і соціального розвитку району, бюджету району та звітах про виконання планів і виконання бюджету, які надійшли від інших постійних комісій Ради;

4) веде роботу по виявленню внутрігосподарських резервів та додаткових доходів бюджету і посиленню режиму економії при витрачанні державних коштів;

5) здійснює контроль за виконанням планів економічного і соціального розвитку району і виконанням бюджету району;

6) бере участь у підготовці інших планових і бюджетно-фінансових питань, які вносяться на розгляд Ради та її виконавчого комітету.

Стаття 82. Комісія по соціалістичній законності і охороні громадського порядку районної Ради народних депутатів:

1) бере участь у розробленні і здійсненні заходів по забезпеченню соціалістичної законності, охорони державного і громадського порядку, прав громадян на території району;

2) дає висновки по проектах рішень районної Ради, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;

3) бере участь у перевірці додержання соціалістичної законності у відділах і управліннях виконавчого комітету Ради, в колгоспах, радгоспах, на підприємствах, в установах та інших організаціях, перевіряє стан справ щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян та організацію їх прийому;

4) подає допомогу в роботі добровільних народних дружин по охороні громадського порядку і товариських судів;

5) бере участь у роботі по роз'ясненню населенню законодавства, вихованню громадян в дусі суворого додержання законів, державної і трудової дисципліни, правил соціалістичного співжиття.

Стаття 83. Комісія у справах молоді районної Ради народних депутатів:

1) підготовляє і вносить на розгляд Ради та її виконавчого комітету проекти рішень та інші пропозиції в питаннях виховання, освіти, професійного навчання, праці, побуту, відпочинку і охорони здоров'я молоді, її участі в державному, господарському та соціально-культурному будівництві;

2) попередньо розглядає передані їй на висновок проекти рішень Ради та її виконавчого комітету в питаннях відання комісії і підготовляє відповідні висновки;

3) бере участь у питаннях відання комісії в попередньому розгляді планів економічного і соціального розвитку району, бюджету району і звітів про їх виконання;

4) здійснює контроль за виконанням у колгоспах, радгоспах, на підприємствах, в установах та інших організаціях рішень районної Ради та її виконавчого комітету в питаннях виховання, освіти, професійного навчання, праці, побуту, відпочинку і охорони здоров'я молоді, її участі в державному, господарському та соціально-культурному будівництві.

Стаття 84. Постійні комісії районної Ради народних депутатів з інших питань державного, господарського та соціально-культурного будівництва:

1) беруть участь у підготовці питань про стан і розвиток відповідних галузей господарського та соціально-культурного будівництва, які вносяться на розгляд Ради та її виконавчого комітету;

2) попередньо розглядають відповідні розділи і показники планів економічного і соціального розвитку району, бюджету району і звіти про виконання планів і виконання бюджету, вносять по них свої зауваження і пропозиції;

3) ведуть роботу по виявленню додаткових резервів і можливостей розвитку сільського господарства, місцевої промисловості, житлового, комунального господарства та благоустрою, поліпшення соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення, підготовляють з цих питань пропозиції і вносять їх на розгляд Ради або її виконавчого комітету;

4) перевіряють в межах своїх повноважень роботу відділів і управлінь виконавчого комітету Ради, колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, розташованих на території району, подають по результатах перевірки пропозиції на розгляд керівників колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, а в необхідних випадках вносять пропозиції на розгляд Ради або її виконавчого комітету.

Стаття 85. Постійні комісії районної Ради народних депутатів у питаннях, які належать до їх відання, мають право заслуховувати на своїх засіданнях доповіді і повідомлення керівників відділів і управлінь виконавчого комітету Ради, колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій і давати їм рекомендації.

Рекомендації постійних комісій районної Ради підлягають обов'язковому розглядові відповідними державними і громадськими органами, підприємствами, установами і організаціями. Про результати розгляду або про вжиті заходи повинні бути повідомлені комісії не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк або в інший строк, встановлений комісіями.

Стаття 86. Постійні комісії районної Ради народних депутатів у питаннях, які належать до їх відання, мають право вимагати від керівників відділів і управлінь виконавчого комітету Ради, колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, розташованих на території району, подання документів, письмових висновків, звітних даних та інших матеріалів.

Стаття 87. Постійні комісії районної Ради народних депутатів у питаннях, внесених ними на розгляд Ради або її виконавчого комітету, а також у питаннях, переданих комісіям на висновок, можуть виділяти свого доповідача або співдоповідача.

Стаття 88. Постійні комісії районної Ради народних депутатів можуть залучати до своєї роботи депутатів районної Ради, які не входять до складу комісії, а також працівників державних органів і громадських організацій.

Стаття 89. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде її засідання, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними і громадськими органами, колгоспами, радгоспами, підприємствами, установами та іншими організаціями, депутатами Ради, організує роботу по виконанню рішень комісії.

Стаття 90. Постійні комісії районної Ради народних депутатів проводять роботу за планом, затвердженим кожною комісією, ведуть облік своєї роботи.

Стаття 91. Засідання постійних комісій районної Ради народних депутатів скликаються в міру потреби, але не менш як один раз на три місяці, і є правомочними при наявності не менш як двох третин від загального складу комісії.

Стаття 92. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій, а також за дорученням районної Ради народних депутатів підготовлятися і розглядатися комісіями спільно. Рішення, прийняті постійними комісіями спільно, і спільно підготовлені ними висновки підписуються головами відповідних комісій.

Стаття 93. Всі питання в постійних комісіях вирішуються більшістю голосів від загального складу комісії.

Рішення і висновки постійної комісії підписуються головою комісії. Протоколи засідань постійної комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Член постійної комісії, пропозиції якого не дістали підтримки комісії, може внести їх у письмовій або усній формі при обговоренні даного питання районною Радою або її виконавчим комітетом.

Стаття 94. Засідання постійних комісій районної Ради народних депутатів є відкритими. В них можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної Ради, які не входять до складу цієї комісії, а також депутати інших Рад, представники державних і громадських органів, колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, розташованих на території району, органів громадської самодіяльності населення.

Стаття 95. Районна Рада народних депутатів може утворювати тимчасові комісії, завдання яких визначаються Радою при їх утворенні.

4. ДЕПУТАТ РАЙОННОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 96. Повноваження депутата районної Ради народних депутатів починаються з дня його обрання до Ради і закінчуються в день виборів до районної Ради нового скликання.

Стаття 97. Депутат районної Ради народних депутатів зобов'язаний бути присутнім на кожній сесії Ради, брати активну участь в діяльності Ради, її виконавчого комітету і постійних комісій, до складу яких він обраний, виконувати доручення Ради та її органів. В разі неможливості прибути на сесію депутат повідомляє про це у виконавчий комітет Ради.

Депутат районної Ради підтримує постійний зв'язок з виборцями, з колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом в депутати, а також з підприємствами, установами, організаціями, державними і громадськими органами, розташованими на території його виборчого округу, інформує виборців про роботу Ради, про виконання планів економічного і соціального розвитку району, рішень Ради і наказів виборців, бере участь в організації виконання законів, рішень Ради та її органів, вивчає громадську думку, повідомляє Раду та її органи про потреби населення, вживає заходів до їх задоволення, вносить на розгляд відповідних органів і службових осіб пропозиції в питаннях, які виникають у зв'язку з його депутатською діяльністю.

Депутат районної Ради бере участь в організації населення на виконання наказів виборців і в контролі за їх реалізацією колгоспами, радгоспами, підприємствами, установами та іншими організаціями, добивається втілення наказів у життя.

Депутат районної Ради розглядає пропозиції, заяви і скарги, які надійшли до нього, вживає заходів до їх правильного і своєчасного вирішення, веде прийом громадян, вивчає причини, що породжують скарги, і вносить свої пропозиції в Раду, інші державні і громадські органи, колгоспи, радгоспи, підприємства, установи і організації. Депутат має право здійснювати контроль за розглядом надісланих ним пропозицій, заяв і скарг у державних органах, колгоспах, радгоспах, підприємствах, установах та інших організаціях, розташованих на території району, і брати особисту участь у розгляді зазначених пропозицій, заяв і скарг.

Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати можуть об'єднуватися в депутатські групи.

Стаття 98. Депутат районної Ради народних депутатів користується ухвальним голосом в усіх питаннях, які розглядає Рада на сесії, має право обирати і бути обраним до органів районної Ради.

Депутат районної Ради має право пропонувати питання для розгляду районною Радою, вносити пропозиції щодо порядку денного сесії, порядку розгляду і суті обговорюваних питань, щодо персонального складу створюваних Радою органів і кандидатур службових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою, звертатися з запитами, брати участь у дебатах, ставити запитання, вносити проекти рішень і поправки до них, виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки.

Депутат районної Ради має право вносити пропозиції про заслухання на сесії Ради звіту або інформації будь-якого органу, службової особи, підзвітних або підконтрольних районній Раді.

Депутат районної Ради щодо обговорюваного на сесії питання може передати голові сесії свої пропозиції і зауваження в письмовій формі.

Депутат районної Ради має право вносити на розгляд виконавчого комітету і постійних комісій Ради пропозиції в питаннях, що виникають у зв'язку з його депутатською діяльністю.

Стаття 99. Депутат районної Ради народних депутатів має право звернутися з запитом до виконавчого комітету, керівників його відділів і управлінь, а також до керівників розташованих на території Ради колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій в питаннях, віднесених до відання районної Ради.

Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі. Запит, внесений у письмовій формі, підлягає оголошенню на сесії Ради.

Виконавчий комітет районної Ради, керівники його відділів і управлінь, колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну або письмову відповідь на запит на сесії Ради, а при необхідності більш тривалого часу на підготовку відповіді - в строк, встановлений Радою, з обов'язковим повідомленням про це на сесії. По відповіді на запит районна Рада приймає рішення.

Стаття 100. Депутат районної Ради народних депутатів має право звертатися в усі державні і громадські органи, колгоспи, радгоспи, підприємства, установи та інші організації, до службових осіб в питаннях депутатської діяльності і брати участь у розгляді поставлених питань. Зазначені органи і службові особи зобов'язані розглянути його пропозиції і дати відповідь у встановлені строки, а при зверненні в державні і громадські органи, колгоспи, радгоспи, підприємства, установи, організації і до службових осіб, підпорядкованих або підконтрольних Раді, - не пізніш як у десятиденний строк.

Депутат районної Ради в питаннях депутатської діяльності користується правом невідкладного прийому керівниками та іншими службовими особами відповідних державних і громадських органів, колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій.

Стаття 101. Депутат районної Ради народних депутатів за дорученням Ради або її органів може перевіряти роботу державних органів, колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій в питаннях, які належать до відання Ради, знайомитися з необхідними документами. Про результати перевірки депутат інформує відповідні державні органи, колгоспи, радгоспи, підприємства, установи та інші організації і, в разі необхідності, вносить пропозиції про поліпшення їх роботи, усунення виявлених недоліків, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні державної дисципліни і законності.

Депутат районної Ради має право порушувати в Раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок роботи державних органів, колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, розташованих на території району.

При виявленні порушення прав і охоронюваних законом інтересів громадян або іншого порушення законності депутат районної Ради як представник державної влади має право вимагати припинення цих порушень, а в необхідних випадках звернутися з вимогою до відповідних органів і службових осіб покласти край таким порушенням.

Службові особи державних і громадських органів, колгоспів, адміністрація радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, а також працівники міліції, до яких звернуто вимогу депутата, зобов'язані негайно вжити заходів для усунення порушення і при необхідності - для притягнення винних до відповідальності.

Стаття 102. Депутат районної Ради народних депутатів зобов'язаний звітувати про свою роботу і роботу Ради перед виборцями, а також перед колективами та громадськими організаціями, які висунули його кандидатом в депутати.

Звіти депутата районної Ради проводяться не менш як два рази на рік. Звіт депутата може бути проведено в будь-який час на вимогу колективів і громадських організацій, які висунули його кандидатом в депутати, або на вимогу зборів виборців за місцем їх проживання.

Депутат районної Ради інформує Раду про проведений звіт і про подані виборцями пропозиції.

Стаття 103. Депутат районної Ради народних депутатів здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Депутат районної Ради на час сесії Ради, засідання виконавчого комітету і постійної комісії, до складу яких його обрано, звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з збереженням середнього заробітку за місцем постійної роботи.

Стаття 104. Депутат районної Ради народних депутатів користується на території району правом безплатного проїзду на автомобільному і водному транспорті республіканського підпорядкування і на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), а також на залізничному транспорті.

Стаття 105. Депутат районної Ради народних депутатів не може бути з ініціативи адміністрації звільнений з роботи на підприємстві, в установі або організації, виключений з колгоспу або переведений в порядку дисциплінарного стягнення на нижчеоплачувану роботу без попередньої згоди Ради, а в період між сесіями - без попередньої згоди виконавчого комітету Ради.

Депутатові районної Ради, який був звільнений з роботи внаслідок обрання його на виборну посаду в органі Ради, надається після закінчення його повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а в разі її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому ж або, за його згодою, на іншому підприємстві, в установі, організації.

Час роботи депутата на виборній посаді в органі Ради зараховується до трудового стажу за тією спеціальністю, за якою депутат працював до обрання на виборну посаду в органі Ради.

Депутат районної Ради не може бути на території Ради притягнутий до кримінальної відповідальності, арештований або підданий заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, без згоди районної Ради, а в період між сесіями - без згоди її виконавчого комітету.

Рішення районної Ради або її виконавчого комітету в питанні, зазначеному в частині четвертій цієї статті, може бути скасоване відповідно обласною Радою або її виконавчим комітетом з передачею питання на повторний розгляд районної Ради. Якщо районна Рада підтвердить перше рішення, питання може бути вирішене по суті обласною Радою народних депутатів за поданням прокурора області.

Депутатові районної Ради забезпечуються і інші гарантії депутатської діяльності, встановлені законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 106. Депутат районної Ради народних депутатів має депутатське посвідчення і нагрудний знак депутата, які видаються йому після визнання Радою повноважень депутата. Депутатським посвідченням і нагрудним знаком депутат користується протягом строку своїх повноважень.

Стаття 107. Депутат районної Ради народних депутатів є відповідальним перед виборцями і їм підзвітним.

Депутат районної Ради, який не виправдав довір'я виборців або вчинив дії, не гідні високого звання депутата, може бути в будь-який час відкликаний за рішенням більшості виборців у встановленому законом порядку.

Стаття 108. Депутат районної Ради народних депутатів у разі вибуття на постійне місце проживання за межі району або неможливості з інших причин виконувати депутатські обов'язки в своєму виборчому окрузі звертається до районної Ради з заявою про складення своїх депутатських повноважень. Районна Рада на черговій сесії розглядає заяву депутата і приймає з цього питання рішення, яке доводить до відома виборців даного округу.

Стаття 109. Повноваження депутата районної Ради народних депутатів припиняються достроково в разі відкликання депутата виборцями.

Повноваження депутата районної Ради можуть бути припинені достроково за рішенням Ради, яке приймається в зв'язку з особистою заявою депутата про складення ним депутатських повноважень внаслідок обставин, що перешкоджають їх виконанню, або в зв'язку з набранням законної сили обвинувальним судовим вироком щодо особи, яка є депутатом.

Стаття 110. В разі вибуття депутата протягом строку повноважень районної Ради народних депутатів у відповідному виборчому окрузі в півторамісячний строк проводяться нові вибори. Вибори призначаються виконавчим комітетом Ради не пізніш як за місяць до їх проведення.

5. УЧАСТЬ НАСЕЛЕННЯ В РОБОТІ РАЙОННОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 111. Районна Рада народних депутатів здійснює свою діяльність у тісному зв'язку з громадськими організаціями і трудовими колективами, організує широку участь громадян у вирішенні питань місцевого і загальнодержавного значення.

Стаття 112. Районна Рада народних депутатів розвиває громадську самодіяльність населення, керує органами громадської самодіяльності, виносить найбільш важливі питання на обговорення громадян, залучає їх до роботи постійних комісій, виконавчого комітету та інших підзвітних Раді органів, сприяє роботі місцевих добровільних товариств.

Стаття 113. Районна Рада народних депутатів систематично інформує населення про свою діяльність, роботу постійних комісій, виконавчого комітету, його відділів і управлінь шляхом регулярних виступів депутатів Ради, працівників виконавчого комітету, його відділів і управлінь у трудових колективах і за місцем проживання громадян, а також через пресу, телебачення і радіо.

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР

О. ЛЯШКО

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

Я. КОЛОТУХА

м. Київ
15 липня 1971 року
N 24-VIII

 

Опрос