Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об органах судейского самоуправления

ВР Украины
Закон от 02.02.1994 № 3909-XII
Утратил силу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про органи суддівського самоврядування

Закон введено в дію з дня опублікування - 6 квітня 1994 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 2 лютого 1994 року N 3910-XII)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законом України
від 21 червня 2001 року N 2535-III

Закон втратив чинність
(згідно із Законом України
 від 7 лютого 2002 року N 3018-III)

(У тексті Закону слова "Республіки Крим", "державної виконавчої влади", "арбітражний", "арбітражних", "арбітражного" замінено відповідно словами "Автономної Республіки Крим", "виконавчої влади", "господарський", "господарських", "господарського" згідно із Законом України від 21 червня 2001 року N 2535-III)

ГЛАВА 1
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Організаційні форми суддівського самоврядування

1. Суддівське самоврядування є однією з найважливіших гарантій забезпечення незалежності судів і суддів України. 

2. Суддівським самоврядуванням є колективне вирішення професійними суддями питань внутрішньої діяльності судів. 

(статтю 1 доповнено новою частиною другою згідно 
із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

3. До питань внутрішньої діяльності судів належать: організаційне і кадрове забезпечення судів, матеріально-технічне, фінансове забезпечення функціонування судів та діяльності суддів, соціальний захист і побутове забезпечення суддів та членів їх сімей та інші питання, які не пов'язані із здійсненням правосуддя. Рішення із зазначених питань органами суддівського самоврядування приймаються в межах бюджетного фінансування та відповідно до чинного законодавства.

(статтю 1 доповнено частиною третьою згідно із 
Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

4. Порядок здійснення суддівського самоврядування визначається Конституцією України, цим та іншими законами України, регламентом і положеннями, що приймаються з'їздом суддів України, конференціями або зборами суддів. 

(статтю 1 доповнено частиною четвертою згідно із
Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III, 
у зв'язку з цим частину другу вважати частиною п'ятою)

5. Суддівське самоврядування здійснюється через конференції суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів), конференцію суддів військових судів, конференцію суддів господарських судів, збори суддів вищих спеціалізованих судів, збори суддів Верховного Суду України, з'їзд суддів України. 

(частина п'ята статті 1 у редакції Закону 
України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

Стаття 2. Законодавство про органи суддівського самоврядування

1. Діяльність органів суддівського самоврядування визначається Конституцією Українизаконами України "Про статус суддів", "Про судоустрій України", "Про господарські суди" та цим Законом.

(частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

2. Законодавство про органи суддівського самоврядування встановлює порядок скликання і проведення конференцій, зборів, з'їзду суддів України та їх повноваження.

Стаття 3. Завдання органів суддівського самоврядування

Завданням органів суддівського самоврядування є:

створення найбільш сприятливих умов для забезпечення діяльності судів;

удосконалення підготовки кадрів, підвищення кваліфікації суддів, подання їм методичної допомоги;

зміцнення незалежності суддів, захист від втручання в їх судову діяльність;

 здійснення контролю за організацією діяльності судів. 

(статтю 3 доповнено абзацом п'ятим згідно
із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

ГЛАВА 2
КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ЗБОРИ СУДДІВ

Стаття 4. Повноваження конференцій суддів місцевих та апеляційних судів

(назва статті 4 із змінами, внесеними згідно
із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

Конференції суддів місцевих та апеляційних судів:

(абзац перший статті 4 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

1) обирають членів кваліфікаційної комісії суддів;

2) обговорюють питання застосування законодавства, що виникли в судовій практиці, пропозиції суддів про необхідність дачі роз'яснень з цих питань;

3) звертаються до Верховного Суду України з пропозиціями щодо звернення до Конституційного Суду України про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, офіційне тлумачення Конституції України та законів України; 

(пункт 3 у редакції Закону
України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

4) обговорюють питання про організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності судів;

5) обирають делегатів на з'їзд суддів України;

6) розглядають інші питання організації діяльності місцевих та апеляційних судів (крім господарських і військових судів).

(пункт 6 статті 4 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

Стаття 5. Повноваження конференції суддів військових судів України

Конференція суддів військових судів України:

1) обирає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів військових судів;

2) обговорює питання застосування законодавства, що виникли в судовій практиці, пропозиції суддів про необхідність дачі роз'яснень з цих питань;

3) звертаються до Верховного Суду України з пропозиціями щодо звернення до Конституційного Суду України про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, офіційне тлумачення Конституції України та законів України; 

(пункт 3 статті 5 у редакції Закону
України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

4) обговорює питання про організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності судів;

5) обирає делегатів на з'їзд суддів України;

6) розглядає інші питання організації діяльності військових судів.

Стаття 6. Повноваження конференції суддів господарських судів України

Конференція суддів господарських судів України:

1) обирає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів господарських судів;

2) обговорює питання про подання суддям господарських судів методичної допомоги і підвищення їх кваліфікації;

3) звертається до Вищого господарського суду України з пропозиціями про необхідність дачі роз'яснень з питань, що виникли у судовій практиці по окремих категоріях справ, президією Вищого господарського суду України; 

(пункт 3 статті 6 із змінами, внесеними згідно
із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

4) обговорює питання про організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності господарських судів;

5) обирає делегатів на з'їзд суддів України;

6) вносить пропозиції на розгляд з'їзду суддів України;

7) вирішує інші питання організації діяльності судів.

Стаття 7. Порядок скликання конференцій суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових і господарських судів)

(назва статті 7 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

1. Конференції суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням голови відповідного апеляційного суду; 

(частина перша статті 7 у редакції Закону
України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

2. Чергові конференції суддів скликаються, як правило, у першому кварталі поточного року головами відповідних апеляційних судів, які затверджують орієнтовний перелік питань, що виносяться на обговорення конференції, визначають дату і місце її проведення. 

(частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

3. Позачергові конференції суддів можуть бути скликані головами відповідних апеляційних судів, відповідними радами суддів як за власною ініціативою, так і на вимогу не менше третини складу суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів). 

(частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

4. Про час початку роботи конференції і питання, що виносяться на обговорення конференції, судді повідомляються не пізніш як за один місяць до дня початку проведення конференції.

5. На конференцію можуть бути запрошені депутати, представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних і наукових закладів, правоохоронних органів, інших державних органів і громадських організацій.

Стаття 8. Порядок скликання конференції суддів військових судів України

1. Конференція суддів військових судів України скликається не рідше одного разу на рік.

Президія Верховного Суду України приймає рішення про скликання конференції суддів військових судів, затверджує орієнтовний перелік питань, що виносяться на обговорення конференції, визначає дату і місце її проведення.

2. Позачергову конференцію може бути скликано президією Верховного Суду України, а також радою військових суддів як за власною ініціативою, так і на вимогу не менше третини складу суддів військових судів України.

3. На конференцію суддів військових судів можуть бути запрошені народні депутати України, представники органів виконавчої влади, навчальних і наукових закладів, правоохоронних органів, інших державних органів і громадських організацій.

4. Про час початку роботи конференції і питання, що виносяться на її обговорення, судді повідомляються не пізніш як за один місяць до дня початку проведення конференції.

Стаття 9. Порядок скликання конференції суддів господарських судів України

1. Конференція суддів господарських судів скликається не рідше одного разу на рік.

Президія Вищого господарського суду України приймає рішення про скликання конференції, затверджує орієнтовний перелік питань, що виносяться на обговорення конференції, та визначає дату і місце її проведення.

2. Позачергову конференцію може бути скликано президією Вищого господарського суду України, а також радою суддів господарських судів як за власною ініціативою, так і на вимогу не менше третини складу суддів господарських судів України.

3. На конференцію суддів можуть бути запрошені народні депутати України, представники органів виконавчої влади, навчальних і наукових закладів, правоохоронних органів, інших державних органів і громадських організацій.

4. Про час початку роботи конференції і питання, що виносяться на її обговорення, судді повідомляються не пізніш як за один місяць до дня початку проведення конференції.

Стаття 10. Обрання делегатів на конференції суддів військових та господарських судів України

1. Делегати на конференцію суддів військових судів України обираються зборами суддів військових судів регіонів, Військово-Морських Сил України та військової палати Верховного Суду України за нормою - один делегат від чотирьох військових суддів. Делегати обираються шляхом таємного або відкритого голосування на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів.

(частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

2. Делегати на конференцію суддів господарських судів обираються зборами суддів місцевих господарських судів за нормою - один делегат від шести суддів. Делегати обираються шляхом таємного або відкритого голосування на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатур для обрання делегатами.

(частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

Стаття 11. Повноважність конференцій суддів 

(назва статті 11 у редакції Закону
України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

1. Учасниками конференцій суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є всі судді місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів), які знаходяться в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

(частина перша статті 11 у редакції Закону 
України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

2. Конференції суддів місцевих та апеляційних судів є повноважними, якщо в їх роботі бере участь не менше двох третин загальної кількості суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів), які знаходяться в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

(частина друга статті 11 у редакції Закону
України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

3. Конференція суддів військових судів є правомочною, якщо в ній бере участь не менш як дві третини від числа делегатів.

4. Конференція суддів господарських судів є правомочною, якщо в ній бере участь не менш як дві третини від числа делегатів.

Стаття 12. Порядок проведення конференцій суддів

1. Конференції місцевих та апеляційних судів відкриває голова відповідного апеляційного суду. 

(частина перша статті 12 у редакції Закону
України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

2. Конференцію суддів військових судів відкриває Голова Верховного Суду України.

3. Конференцію суддів господарських судів відкриває Голова Вищого господарського суду України.

4. Конференція суддів обирає відкритим голосуванням президію у кількісному складі, який визначається конференцією, та інші органи. Президія керує роботою конференції суддів.

5. Конференція суддів обговорює і затверджує перелік питань, що підлягають розгляду конференцією, визначає порядок роботи.

6. Рішення конференції приймається, як правило, відкритим голосуванням більшістю голосів делегатів.

Стаття 13. Ради суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, військових та господарських судів

1. Конференції суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі обирають відповідні ради суддів. Конференції суддів військових судів, конференції господарських судів обирають відповідно раду суддів військових судів, раду суддів господарських судів. Кількісний склад рад визначається конференціями.

2. Ради суддів зі свого складу обирають голову і секретаря. Голови і заступники голів судів не можуть бути головами рад суддів.

3. У період між конференціями рада суддів організовує виконання рішень конференції, а також вирішує питання про скликання позачергової конференції суддів. 

(стаття 13 у редакції Закону
України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

Стаття 14. Збори суддів Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду та їх повноваження

(назва статті 14 із змінами, внесеними згідно
із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

1. Збори суддів Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду скликаються президіями цих судів як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як третини загальної кількості суддів.

(частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

2. Збори суддів Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду обирають делегатів на з'їзд суддів України.

(частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

3. Збори суддів Верховного Суду України мають право звертатися до Пленуму Верховного Суду України з пропозиціями про дачу роз'яснень з питань, що виникли у судовій практиці.

(частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

4. Збори суддів Верховного Суду України обговорюють питання застосування законодавства, що виникли у судовій практиці, пропозиції суддів Верховного Суду України про необхідність дачі роз'яснень з цих питань.

5. Збори суддів Вищого господарського суду України обговорюють питання, що виникли у судовій практиці, та вносять пропозиції на розгляд конференції суддів господарських судів України, обирають делегатів на конференцію суддів господарських судів України.

ГЛАВА 3
З'ЇЗД СУДДІВ УКРАЇНИ

Стаття 15. Повноваження з'їзду суддів України

1. З'їзд суддів України є найвищим органом суддівського самоврядування.

2. З'їзд суддів України:

1) обирає із числа суддів судів загальної юрисдикції (крім господарських і військових судів) членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

(пункт 1 частини другої статті 15 із змінами, внесеними
 згідно  із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

11) обирає за пропозицією делегатів з'їзду членів Вищої ради юстиції, суддів Конституційного Суду України; 

(частину другу статті 15 доповнено пунктом 11 згідно
із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

2) розглядає питання подання суддям методичної допомоги і підвищення їх кваліфікації;

3) ставить питання про необхідність роз'яснень застосування законодавства пленумом Верховного Суду України; 

(пункт 3 частини другої статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

4) вносить пропозиції щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності судів України;

5) розглядає питання, пов'язані з виконанням Закону України "Про статус суддів";

6) пункт 6 виключено

(згідно із Законом України
від 21.06.2001 р. N 2535-III,
у зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 6)

6) обговорює інші питання організації діяльності судів.

Стаття 16. Порядок скликання з'їзду суддів України

1. З'їзд суддів України скликається не рідше одного разу на п'ять років.

2. Президія Верховного Суду України і президія вищого спеціалізованого суду приймають спільне рішення про скликання з'їзду, створюють організаційний комітет, затверджують орієнтовний перелік питань, що виносяться на обговорення, та визначають дату і місце проведення з'їзду суддів України.

(частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно
із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

3. На з'їзд суддів можуть бути запрошені представники органів законодавчої і виконавчої влади, члени науково-консультативних рад Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду, представники навчальних і наукових закладів, громадських організацій.

(частина третя статті 16 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

4. Позачерговий з'їзд суддів може бути скликано за ініціативою президій Верховного Суду України і вищого спеціалізованого суду, радою суддів України як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї третини складу суддів судів загальної юрисдикції.

(частина четверта статті 16 із змінами, внесеними
 згідно  із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

Стаття 17. Обрання делегатів на з'їзд суддів України

1. Делегати на з'їзд суддів України обираються за нормою представництва один делегат від шести суддів господарських та військових судів та один делегат від десяти суддів інших судів загальної юрисдикції. 

(частина перша статті 17 у редакції Закону
України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

2. Делегати на з'їзд суддів України обираються шляхом відкритого або таємного голосування на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатур для обрання делегатами.

Стаття 18. Правомочність з'їзду суддів України

З'їзд суддів України є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від числа делегатів, обраних за нормами, передбаченими статтею 17 цього Закону.

Стаття 19. Порядок проведення з'їзду суддів України

1. З'їзд суддів України відкриває Голова Верховного Суду України або Голова вищого спеціалізованого суду.

(частина перша статті 19 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

2. З'їзд відкритим голосуванням обирає президію у кількісному складі, який визначається з'їздом. Президія керує роботою з'їзду.

3. З'їзд обговорює і затверджує перелік питань, внесених на розгляд, визначає порядок роботи, обирає мандатну комісію, секретаріат та інші органи.

Стаття 20. Прийняття рішень з'їздом суддів України

Рішення з'їзду суддів України приймаються більшістю голосів, як правило, відкритим голосуванням.

Стаття 21. Рада суддів України

1. З'їзд суддів України відкритим голосуванням обирає раду суддів України, кількісний склад і представництво в якій визначаються з'їздом. 

(частина перша статті 21 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

2. Частина друга статті 21 виключена

(згідно із Законом України
від 21.06.2001 р. N 2535-III)

2. Рада суддів України із свого складу відкритим голосуванням обирає голову, заступника голови, секретаря і президію. 

(статтю 21 доповнено новою частиною другою згідно
 із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

3. Повноваження та порядок роботи Ради суддів України визначається цим та іншими законами України, положенням про неї, яке затверджується з'їздом суддів України.

(статтю 21 доповнено частиною третьою 
згідно із Законом України від 21.06.2001 р.
N 2535-III)

4. Рада суддів України в період між з'їздами вирішує питання, віднесені до повноважень органів суддівського самоврядування, організує і контролює виконання рішень з'їзду та підзвітна йому.

(статтю 21 доповнено частиною четвертою
 згідно із Законом України від 21.06.2001 р.
N 2535-III)

5. Рада суддів України:

1) вирішує питання, пов'язані з кадровим, фінансовим та матеріально-технічним забезпеченням судів, соціальним захистом і побутовим забезпеченням суддів та членів їх сімей;

2) здійснює контроль за організацією діяльності судів загальної юрисдикції;

3) приймає інші рішення з питань, віднесених до компетенції органів суддівського самоврядування. 

(статтю 21 доповнено частиною п'ятою
згідно із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III,
у зв'язку з цим частину третю вважати частиною шостою)

6. Рада суддів України має право прийняти рішення про скликання позачергового з'їзду суддів України. 

Стаття 22. Матеріально-технічне забезпечення роботи конференцій, з`їзду суддів України і рад суддів

1. Матеріально-технічне, фінансове, інформаційне забезпечення роботи конференцій та рад суддів місцевих та апеляційних судів, конференцій і рад суддів військових та господарських судів покладається відповідно на голів відповідних апеляційних судів, Голову Верховного Суду України, Голову Вищого господарського суду України.

(частина перша статті 22 у редакції
Закону України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

2. Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення роботи з'їзду суддів України та ради суддів України покладається на Голову Верховного Суду України та голів вищих спеціалізованих судів.

(частина друга статті 22 із змінами, внесеними згідно
із Законом України від 21.06.2001 р. N 2535-III)

 

 

Президент України

Л. КРАВЧУК

м. Київ
 2 лютого 1994 року
N 3909-XII

 
 

Опрос