Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно трансграничного сотрудничества

ВР Украины
Закон от 04.09.2018 № 2515-VIII
действует с 11.10.2018

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про транскордонне співробітництво" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 45, ст. 499; 2010 р., N 12, ст. 116; 2014 р., N 4, ст. 61):

1) у статті 1 абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"транскордонне співробітництво - спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних і інших відносин між суб'єктами і учасниками таких відносин в Україні і відповідними суб'єктами і учасниками таких відносин із сусідніх держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством;

єврорегіон - організаційна форма транскордонного співробітництва, що здійснюється відповідно до двосторонніх або багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво";

після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"об'єднання єврорегіонального співробітництва - форма транскордонного співробітництва зі статусом юридичної особи відповідно до національного законодавства держави, на території якої є його місцезнаходження, метою якого є заохочення, підтримка та розвиток в інтересах населення транскордонного та міжтериторіального співробітництва між суб'єктами і учасниками таких відносин у сферах спільної компетенції та відповідно до повноважень, встановлених згідно з національним законодавством відповідної держави;

європейське об'єднання територіального співробітництва - об'єднання суб'єктів транскордонного співробітництва України та відповідних суб'єктів сусідніх держав - членів Європейського Союзу зі статусом юридичної особи відповідно до національного законодавства держави - члена Європейського Союзу, на території якої є його місцезнаходження".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"суб'єкти транскордонного співробітництва - територіальні громади, їх представницькі органи та їх об'єднання, місцеві органи виконавчої влади України, що взаємодіють з територіальними громадами та відповідними органами влади сусідніх держав у межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством України та угодами про транскордонне співробітництво";

після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"транскордонне об'єднання - добровільне об'єднання суб'єктів та/або учасників транскордонного співробітництва України та сусідніх держав, передбачене угодою про транскордонне співробітництво".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;

абзаци восьмий і дев'ятий викласти в такій редакції:

"угода про транскордонне співробітництво - угода між територіальними громадами, їх представницькими органами та їх об'єднаннями, місцевими органами виконавчої влади України та відповідними органами влади сусідніх держав у межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством України, яка регламентує правові, організаційні, економічні та інші аспекти цього співробітництва;

учасники транскордонного співробітництва - юридичні та фізичні особи, громадські об'єднання, що беруть участь у транскордонному співробітництві";

2) у статті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Метою транскордонного співробітництва є формування добросусідських відносин та поглиблення взаємодії суб'єктів та учасників транскордонного співробітництва, що сприяє спільному вирішенню завдань місцевого та регіонального розвитку, на основі таких принципів";

після абзацу першого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"повага до внутрішніх справ держав;

повага до прав людини та її основоположних свобод;

взаємовигідне співробітництво".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

3) у статті 5:

у частині другій:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"шляхом створення транскордонних об'єднань та органів транскордонного співробітництва, зокрема об'єднань єврорегіонального співробітництва, європейських об'єднань територіального співробітництва".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"шляхом розроблення та реалізації спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій в окремих сферах, що передбачає координацію співробітництва та акумулювання на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

частину третю викласти в такій редакції:

"Суб'єкти транскордонного співробітництва України відповідно до законодавства України можуть обирати інші форми транскордонного співробітництва, не заборонені законодавством";

4) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:

"Загальну координацію транскордонного співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, за участю Міністерства закордонних справ України відповідно до повноважень, визначених законодавством та міжнародними договорами України";

5) у статті 7:

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

"дотримуються зобов'язань України за міжнародними договорами України про транскордонне співробітництво;

беруть участь у розробленні та реалізації спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"утворюють органи транскордонного співробітництва".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

після абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"вносять пропозиції щодо організації прикордонної торгівлі, створення транскордонних об'єднань;

здійснюють інші повноваження у сфері транскордонного співробітництва відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".

У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами дев'ятим і десятим;

6) статтю 8 після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Типова форма угоди про транскордонне співробітництво затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику.

Угоди про транскордонне співробітництво підлягають реєстрації шляхом надсилання повідомлення. Порядок повідомлення та забезпечення функціонування реєстру угод про транскордонне співробітництво затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною п'ятою;

7) статтю 9 доповнити частинами п'ятою і шостою такого змісту:

"Об'єднання єврорегіонального співробітництва має статус юридичної особи та утворюється відповідно до національного законодавства держави - члена Ради Європи, на території якої є його місцезнаходження.

Європейське об'єднання територіального співробітництва має статус юридичної особи і утворюється відповідно до національного законодавства держави - члена Європейського Союзу, на території якої є його місцезнаходження";

8) розділ II доповнити статтями 91 - 94 такого змісту:

"Стаття 91. Організаційно-правова форма, мета, завдання, діяльність об'єднання єврорегіонального співробітництва

Об'єднання єврорегіонального співробітництва утворюється на підставі угоди про заснування в організаційно-правовій формі непідприємницького товариства, що не має на меті одержання доходу (прибутку) для його подальшого розподілу серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Основним видом діяльності об'єднання єврорегіонального співробітництва є розроблення та реалізація спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій транскордонного співробітництва.

Завдання об'єднання єврорегіонального співробітництва визначаються угодою про заснування та статутом такого об'єднання.

Засновниками та/або членами об'єднання єврорегіонального співробітництва можуть бути територіальні громади в особі їх представницьких органів та їх об'єднань, місцеві органи виконавчої влади України та територіальні громади, відповідні органи влади держав - членів Ради Європи, які мають відповідні повноваження згідно з національним законодавством.

Об'єднання єврорегіонального співробітництва може мати, крім засновників, інших членів, що вступили до такого об'єднання в порядку, встановленому законом та статутом такого об'єднання.

Територіальні громади в особі їх представницьких органів та їх об'єднань, місцеві органи виконавчої влади України можуть бути засновниками та/або членами об'єднання єврорегіонального співробітництва на території держави - члена Ради Європи.

Стаття 92. Утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва на території України

Суб'єкти транскордонного співробітництва, які планують утворити об'єднання єврорегіонального співробітництва, готують проекти угоди про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва та статуту такого об'єднання.

В угоді про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва зазначаються:

найменування об'єднання єврорегіонального співробітництва, перелік членів-засновників, його місцезнаходження, строк існування (обмежений чи необмежений);

мета та завдання, організаційно-правова форма об'єднання єврорегіонального співробітництва;

зобов'язання членів-засновників щодо дій, пов'язаних з утворенням об'єднання, а також коштів та іншого майна, що передаються ними на момент створення об'єднання.

У статуті об'єднання єврорегіонального співробітництва вимагаються:

найменування об'єднання єврорегіонального співробітництва;

місцезнаходження об'єднання єврорегіонального співробітництва;

мета, завдання та види діяльності об'єднання єврорегіонального співробітництва;

умови та порядок прийняття членів об'єднання єврорегіонального співробітництва, права та обов'язки засновників та членів, а також умови та порядок їх виходу з об'єднання єврорегіонального співробітництва;

органи управління об'єднання єврорегіонального співробітництва, їх склад, компетенція, порядок діяльності;

порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління об'єднання єврорегіонального співробітництва, їх заміщення, зупинення, припинення (відкликання) їх повноважень;

порядок внесення змін до статуту об'єднання єврорегіонального співробітництва;

джерела надходжень та порядок використання коштів та іншого майна об'єднання єврорегіонального співробітництва, порядок здійснення контролю і ведення звітності об'єднання єврорегіонального співробітництва;

підстави та порядок припинення об'єднання єврорегіонального співробітництва, у тому числі вирішення майнових питань у разі його ліквідації.

Угода про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва, статут такого об'єднання складаються мовою держави, на території якої є його місцезнаходження, та мовою (мовами) члена (членів) об'єднання, причому всі тексти мають однакову юридичну силу.

Повноважний представник суб'єктів транскордонного співробітництва, які планують утворити об'єднання єврорегіонального співробітництва, надсилає проекти угоди та статуту об'єднання на погодження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регіональну політику, який спільно з Міністерством закордонних справ України протягом місяця з дня надходження перевіряє та погоджує угоду, за умови її відповідності статті 157 Конституції України та міжнародним зобов'язанням України у сфері транскордонного співробітництва.

Погоджена угода про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва підписується в установленому порядку та схвалюється на найближчому пленарному засіданні місцевої ради, на якому рада приймає рішення про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва і затверджує статут такого об'єднання.

Державна реєстрація об'єднання єврорегіонального співробітництва здійснюється за його місцезнаходженням відповідно до порядку, визначеного Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Типова угода про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва і типовий статут такого об'єднання затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 93. Участь суб'єктів транскордонного співробітництва в об'єднанні єврорегіонального співробітництва, що утворюється на території держави - члена Ради Європи

Суб'єкти, визначені частиною сьомою статті 91 цього Закону, можуть бути засновниками об'єднання єврорегіонального співробітництва, що утворюється на території держав - членів Ради Європи, за умови погодження проектів угоди про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва та статуту такого об'єднання відповідно до частини шостої статті 92 цього Закону.

Стаття 94. Матеріальне та фінансове забезпечення діяльності об'єднання єврорегіонального співробітництва

Об'єднання єврорегіонального співробітництва провадить свою діяльність на основі кошторису, що затверджується на кожний наступний рік відповідним органом управління об'єднання єврорегіонального співробітництва.

Джерелами фінансування об'єднання єврорегіонального співробітництва можуть бути:

разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів об'єднання;

кошти та інше майно, що надходять відповідно до програм міжнародної технічної, благодійної допомоги;

кошти від ведення об'єднанням єврорегіонального співробітництва основної діяльності;

пасивні доходи;

інші доходи, що не суперечать законодавству.

Оподаткування об'єднання єврорегіонального співробітництва здійснюється відповідно до положень Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових установ та організацій.

У разі припинення об'єднання єврорегіонального співробітництва його майно та інші кошти після задоволення вимог кредиторів передаються одному або декільком об'єднанням відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету в порядку, визначеному статутом такого об'єднання";

9) частину другу статті 10 після абзацу другого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"забезпечення фінансування ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій транскордонного співробітництва, що отримали фінансування в рамках програм міжнародної технічної допомоги;

формування та реалізація пільгових митних, валютно-фінансових, податкових та інших умов економічної діяльності для учасників транскордонного співробітництва;

укладення міждержавних та міжурядових угод щодо спрощення правил перетину кордону, форм транскордонного співробітництва".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

10) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:

"Державна фінансова підтримка надається проектам (програмам) транскордонного співробітництва, які мають достатню аргументацію щодо ефективного розв'язання актуальних проблем і були відібрані на конкурсній основі за цілями, пріоритетами, необхідними ресурсами та тривалістю їх реалізації згідно з порядком, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Пріоритетними визнаються ті програми, що отримали фінансування в рамках програм міжнародної технічної допомоги";

11) статтю 12 після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"погоджують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, участь суб'єктів транскордонного співробітництва у заснуванні об'єднання єврорегіонального співробітництва або відмовляють у такому погодженні з підстав, визначених частиною п'ятою статті 92 цього Закону та відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

розробляють та забезпечують реалізацію порядку фінансування проектів (програм) транскордонного співробітництва, що отримали фінансування в рамках програм міжнародної технічної допомоги".

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

12) статтю 13 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"розробляють регіональні програми транскордонного співробітництва".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;

13) частини першу і третю статті 14 викласти в такій редакції:

"Видатки на реалізацію проектів (програм) транскордонного співробітництва в Україні, а також на виконання всіх необхідних завдань, пов'язаних із здійсненням транскордонного співробітництва, у тому числі з необхідністю функціонування органів транскордонного співробітництва, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів (бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування (бюджетів територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст, у тому числі районів у містах, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад) на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законом. Для спільного фінансування проектів (програм) транскордонного співробітництва може використовуватися міжнародна технічна допомога, кредитні ресурси міжнародних фінансових організацій, кошти Європейського Союзу згідно із законодавством України";

"Обсяг коштів, що спрямовуються суб'єктами транскордонного співробітництва України на виконання державних програм розвитку транскордонного співробітництва, визначається у відповідних місцевих бюджетах та бюджетах суб'єктів транскордонного співробітництва".

2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) частину першу статті 26 доповнити пунктами 211 і 212 такого змісту:

"211) схвалення угод про об'єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об'єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об'єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін;

212) прийняття рішень про вступ до європейського об'єднання територіального співробітництва та про вихід з такого об'єднання";

2) частину першу статті 43 доповнити пунктами 151 і 152 такого змісту:

"151) укладення та схвалення угод про об'єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об'єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об'єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін;

152) прийняття рішень про вступ до європейського об'єднання територіального співробітництва та про вихід з такого об'єднання".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити створення та функціонування реєстру угод про транскордонне співробітництво;

затвердити порядок повідомлення та забезпечити функціонування реєстру угод про транскордонне співробітництво;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 вересня 2018 року
N 2515-VIII

 

Опрос