Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами во время осуществления досудебного расследования

ВР Украины
Закон от 16.11.2017 № 2213-VIII
редакция действует с 08.07.2018

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законом України
 від 21 червня 2018 року N 2469-VIII

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 387 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

абзац перший частини першої після слів "Розголошення без" доповнити словом "письмового";

у частині другій:

в абзаці першому слова "якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність" виключити;

в абзаці другому слова "або виправними роботами на строк до двох років" виключити, а після слів "або арештом на строк до шести місяців" доповнити словами "або обмеженням волі на строк до трьох років";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Дія, передбачена частиною другою цієї статті, якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність, -

карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

1) у частині першій статті 3:

доповнити пунктом 161 такого змісту:

"161) інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, - особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом";

пункт 25 після слова "арешт" доповнити словами "інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування";

2) у статті 27:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та повне фіксування технічними засобами судового засідання і процесуальних дій";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом";

3) частину шосту статті 28 після слова "потерпілий" доповнити словами "інші особи, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування";

4) частину другу статті 60 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань";

5) частину третю статті 87 доповнити пунктами 3 і 4 такого змісту:

"3) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи у зв'язку з недопущенням адвоката до цієї слідчої (розшукової) дії. Факт недопущення до участі в обшуку адвокат зобов'язаний довести в суді під час судового провадження;

4) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, якщо така ухвала винесена слідчим суддею без проведення повної технічної фіксації засідання";

6) частину четверту статті 99 викласти в такій редакції:

"4. Дублікат документа (документ, виготовлений таким самим способом, як і його оригінал), а також копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа";

7) частину другу статті 104 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Запис, здійснений за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час проведення слідчим, прокурором обшуку, є невід'ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані у записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні";

8) у статті 107:

у частині першій:

слова "в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею" виключити;

доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов'язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису надається стороні захисту";

у частині четвертій:

перше речення після слів "кримінального провадження" доповнити словами "під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Слідчий суддя, суд може обмежити чи заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування у разі, якщо на обґрунтування клопотання про проведення обшуку слідчий, прокурор надали результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій";

9) пункт 7 частини другої статті 160 після слів "речей і" доповнити словами "оригіналів або копій";

10) у пункті 6 частини першої статті 164 слова "речі і документи" замінити словами "речі і оригінали або копії документів";

11) у статті 165:

частину третю після слів "речей і" доповнити словами "оригіналів або копій";

у частині четвертій:

перше речення після слова "вилучених" доповнити словом "оригіналів";

у другому реченні слова "вилучених документів" замінити словами "документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються";

12) частину другу статті 168 доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:

"Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста";

13) у першому реченні частини першої статті 214 слово "та" виключити, а після слів "розпочати розслідування" доповнити словами і цифрами "та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань";

14) у статті 222:

частину першу після слів "розголошувати лише з" доповнити словом "письмового";

у частині другій слова "У необхідних випадках слідчий" замінити словом "Слідчий";

15) у статті 236:

частину першу після слова "представник" доповнити словом "адвокат";

частину третю після другого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку";

16) у статті 284:

частину першу доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) існує нескасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 цієї частини, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалося із дотриманням вимог щодо підслідності";

абзац другий частин четвертої і сьомої після цифри "9" доповнити цифрою "10";

17) у частині першій статті 303:

пункт 1 доповнити словами "іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування";

доповнити пунктом 91 такого змісту:

"91) рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування - особою, якій відмовлено у задоволенні скарги, її представником, законним представником чи захисником";

18) частину першу статті 308 після слова "потерпілий" доповнити словами "інші особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування";

19) пункт 2 частини третьої статті 314 після цифр "4 - 8" доповнити цифрою "10";

20) пункт 4 частини другої статті 315 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні".

3. Пункт 3 розділу І втратив чинність

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім норм щодо застосування під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.

2. Допустимість доказів, отриманих до набрання чинності цим Законом, визначається у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України:

1) протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

2) протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

забезпечити розроблення і затвердження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

вжити заходів щодо забезпечення судів, органів досудового розслідування, прокуратури засобами аудіо-, відеофіксації судових засідань та процесуальних дій.

4. Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 листопада 2017 року
N 2213-VIII

 

Опрос