Идет загрузка документа (188 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Финансового соглашения (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком

ВР Украины
Закон от 08.11.2017 № 2186-VIII
действует с 16.12.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком

Верховна Рада України постановляє:

Фінансову угоду (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 19 грудня 2016 року в м. Брюсселі, яка набирає чинності з дня набрання чинності цим Законом, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
8 листопада 2017 року
N 2186-VIII

 

ФІНАНСОВА УГОДА
між Україною та Європейським Інвестиційним Банком

Брюссель, 19 грудня 2016 року

FI N 84.172
Serapis N 2012 0493

ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ:

УКРАЇНОЮ,

("Позичальник")

з одного боку, та

ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ, який знаходиться за адресою: 100 blvdKonradAdenauer, Luxembourg, L-2950 Luxembourg і який представлений ·,

("Банк")

з іншого боку (та спільно іменовані "Сторони").

ОСКІЛЬКИ:

(a) Відповідно до (i) Рішення N 466/2014/EU, опублікованого в Офіційному журналі Європейського Союзу N L 135 від 8 травня 2014 р., Європейський Парламент і Рада Європейського Союзу прийняли рішення надати Банку гарантію стосовно покриття втрат за операціями з фінансування, які здійснюються для підтримки інвестиційних проектів, що реалізуються за межами Європейського Союзу, ("Рішення") та (ii) угоди, укладеної між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, та Банком, якою запроваджується таке рішення, у випадку виникнення несплати, Європейський Союз, за гарантією, покриває деякі платежі не отримані Банком та які належать до сплати на його користь стосовно операцій Банку з фінансування, які були укладені із, серед іншого, Позичальником ("Гарантія ЄС"). На дату підписання цієї Угоди Україна є Країною, яка задовольняє критеріям (як визначено нижче).

(b) Україна є державою - учасником Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, підписаної у Нью-Йорку 10 червня 1958 р.

(c) 14 червня 2005 року Україна та Банк підписали рамкову угоду, яка була ратифікована Верховною Радою України 7 лютого 2006 року Законом України N 3392 "Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Інвестиційним Банком" та яка регулює діяльність Банку на території України ("Рамкова угода", що може бути змінена, заміщена або замінена). Рамкова угода яка набула чинності 8 квітня 2006 року і залишається чинною упродовж усього терміну дії Угоди (як визначено нижче). Підписанням цієї Угоди Позичальник визнає, що кошти позики, які будуть надані згідно цієї Угоди, підпадають під сферу застосування Рамкової угоди. Позичальник підтверджує статус переважного кредитора для Банку як міжнародної фінансової організації, що передбачено статтею 7 Рамкової угоди.

(d) Позичальник заявив, що реалізує проект з метою проведення ремонтних робіт на освітніх, дослідних та допоміжних об'єктах низки державних вищих навчальних закладів України для підвищення їхньої енергоефективності та здійснення інших інвестицій, не пов'язаних з енергофективністю (кожен окремо з яких іменується "Субпроектом", а усі разом - "Проект" або "Субпроекти"), більш детальна інформація про що міститься у Додатку A ("Технічний опис"). Проект складається з двох етапів, перший з яких охоплює Субпроекти в семи університетах України, визначених в ході оцінки та перелічених у Технічному описі ("Етап I"), а другий охоплюватиме Субпроекти, що їх має визначити Позичальник за підсумками належно проведеного збору заявок, та які повинні бути затверджені Банком ("Етап II"). Субпроекти, запропоновані до включення в Етап II, можуть включати Субпроекти в будь-якому з університетів-учасників Етапу I та, в разі затвердження Банком, будь-яких інших державних вищих навчальних закладах, що задовольняють критеріям Банку (кожен окремо з яких іменується "Кінцевий бенефіціар", а усі разом "Кінцеві бенефіціари"). Кожен Субпроект має бути розташований на тих територіях України, що перебуває під контролем уряду Позичальника.

(e) Загальна вартість Проекту відповідно до розрахунків Банку складає 160000000 (сто шістдесят мільйонів євро), в т. ч.:

Витрати проекту (без ПДВ та відсотків під час будівництва)

Сума (млн. євро)

Етап I

81,00

Етап II

79,00

ВСЬОГО

160,00

Позичальник зазначив, що планує фінансувати Проект наступним чином:

Джерело

Сума (млн. євро)

Кредит Банку

120,00

Інвестиційний грант E5P

10,00

Власні кошти Позичальника, у тому випадку, якщо не будуть доступні інші джерела фінансування.

30,00

ВСЬОГО

160,00

(f) Для того, щоб виконати план фінансування, викладений у пункті (e) Декларативної частини, Позичальник звернувся до Банку з проханням надати кредит у розмірі 120000000 євро (сто двадцять мільйонів євро) із власних ресурсів Банку згідно з мандатом Банку на зовнішнє кредитування в період з 2014 по 2020 рік відповідно до Рішення ("Мандат").

(g) Позичальник, діючи через Міністерство фінансів України ("Міністерство фінансів"), у співпраці із Міністерством освіти та науки України ("Міністерство освіти та науки"), надає кошти Кредиту кожному з Кінцевих бенефіціарів відповідно до угоди про передачу коштів позики, що має бути укладена, зокрема, між Міністерством фінансів, Міністерством освіти та науки і відповідним Кінцевим бенефіціаром на прийнятних для Банку умовах ("Угода про передачу коштів позики").

(h) Проект буде впроваджуватися Позичальником, що діятиме через Міністерство освіти та науки. Позичальник, діючи через Міністерство освіти та науки, здійснюватиме загальний нагляд та відповідатиме за реалізацію Проекту, в тому числі за створення групи управління та підтримки проекту ("ГУПП"), та за створення груп реалізації проекту у складі кожного Кінцевого бенефіціара ("ГРП").

(i) Банк, враховуючи, що фінансування Проекту входить до сфери його функцій та відповідає цілям, визначеним у Мандаті, а також враховуючи заяви та факти, викладені в цій Преамбулі, ухвалив рішення задовольнити прохання Позичальника щодо надання йому кредиту у сумі 120000000 євро (сто двадцять мільйонів євро) відповідно до цієї фінансової угоди ("Угода"); за умови, що розмір кредиту Банку за даною Угодою у жодному випадку не повинен перевищувати (i) 75 % (сімдесяти п'яти відсотків) загальних витрат на Компонент підвищення енергоефективності (відповідно до приведеного нижче визначення) та 50 % (п'ятдесяти відсотків) загальних витрат на Компонент, не пов'язаний з підвищенням енергоефективністі.

(j) Позичальник підтвердив, що його платіжні зобов'язання перед Банком не підпадають під дію боргової операції, реструктуризацію якої наразі проводить Позичальник відповідно до умов Механізму розширеного кредитування, затвердженого для Позичальника Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 р. ("Боргова операція").

(k) 4 травня 2016 року Банк отримав лист від Міністерства фінансів України ("Лист МФ"), щодо зовнішніх боргових зобов'язань України, що підлягають включенню в Боргову операцію згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2015 р. N 318-р, в якому було підтверджено, що такі боргові зобов'язання не включають зобов'язання боргу перед Банком. Позичальник підтверджує, що наведені в Листі МФ твердження в усіх аспектах залишаються правдивими та застосовними з посиланням на нормативно-правові акти України, що періодично регулюють боргові зобов'язання, і що ніякі нормативно-правові акти України, що регулюють Боргову операцію не впливають чи не будуть впливати на будь-які боргові зобов'язання Позичальника перед Банком.

(l) Статутом Банку передбачено, що Банк забезпечує використання своїх коштів якомога раціональніше в інтересах Європейського Союзу; і, відповідно, умови кредитних операцій Банку повинні бути сумісними із відповідними принципами Європейського Союзу.

(m) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє важливу роль у зменшенні екологічних та соціальних ризиків, у тому числі порушень прав людини, пов'язаних із проектами, які він фінансує. У зв'язку із цим Банк запровадив свою політику прозорості, метою якої є посилення відповідальності Групи компаній Банку перед її учасниками та мешканцями Європейського Союзу загалом.

(n) Обробка персональних даних проводиться Банком у відповідності із діючим законодавством Європейського Союзу стосовно захисту осіб у зв'язку з обробкою персональних даних установами та органами Європейського Союзу та вільного руху таких даних.

(o) Укладаючи цю Угоду, кожна Сторона визнає, що Банк зобов'язаний дотримуватись Списків санкцій (як це визначено нижче), а також те, що Банк, відповідно, не може прямо чи опосередковано надавати кошти для або в інтересах Суб'єкту санкцій (як це визначено нижче).

ТАКИМ ЧИНОМ сторони домовились про таке:

ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Тлумачення

У цій Угоді:

(a) посилання на статті, Преамбулу, додатки та доповнення є відповідними посиланнями на статті, Преамбулу, додатки та доповнення до цієї Угоди, якщо у прямій формі не встановлено інше;

(b) посилання на будь-який закон означає, якщо прямо не зазначено інше, посилання на законодавство Позичальника та закон, який може час від часу змінюватися або знов набувати чинності;

(c) посилання на будь-яку іншу угоду чи інструмент означає посилання на таку угоду чи інструмент, який може змінюватись, оновлюватись, доповнюватись, подовжуватись або переформульовуватись;

(d) посилання на будь-який "суб'єкт" включає будь-яку фізичну особу, фірму, компанію, державну корпорацію чи відомство або будь-яке об'єднання, траст, спільне підприємство, консорціум або партнерство (незалежно від наявності або відсутності самостійної юридичної особи); та

(e) якщо інше не вимагається контекстом, слова, що вказують однину, включають множину і навпаки, а посилання на одну стать включає посилання на інші статі.

Визначення

У цій Угоді:

"Кінцевий термін Акцепту" для повідомлення означає:

(a) 16:00 за люксембурзьким часом у день доставки, якщо повідомлення доставлено до 14:00 за люксембурзьким часом у Робочий день, або

(b) 11:00 за люксембурзьким часом наступного дня, який є Робочим днем, якщо повідомлення надійшло після 14:00 за люксембурзьким часом у будь-який такий день чи в день, який не є Робочим днем.

"Прийнятий Транш" означає Транш, здійснений на основі Пропозиції щодо вибірки коштів, належним чином ухваленої Позичальником відповідно до її умов в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до його завершення.

"Уповноваження" означає уповноваження, дозвіл, погодження, затвердження, постанову, ліцензію, звільнення (пільга), подачу, нотаріальне засвідчення або реєстрацію.

"Робочий день" означає день (інший, ніж субота чи неділя), в який Банк та комерційні банки є відкритими для здійснення загальних операцій у Люксембурзі.

"Подія зміни в законодавстві" має значення, надане йому у Статті 4.3.A(3).

"Рахунки для одержання коштів" мають значення, надані їм у Статті 1.2.D.

"Угода" має значення, надане їй у пункті (l) Преамбули.

"Кредит" має значення, надане йому у Статті 1.1.

"Рішення" має значення, надане йому у пункті (a) Преамбули.

"Боргова операція" має значення, надане їй у пункті (j) Преамбули.

"Компенсація за відстрочку" означає компенсацію, що розраховується для відстроченої або призупиненої суми вибірки коштів як процент (якщо більше нуля), на який:

(a) процентна ставка, що застосовувалася б до такої суми, якби ця сума була надана Позичальнику у Заплановану дату вибірки, перевищує

(b) відповідну міжбанківську ставку (1-місячну ставку) мінус 0,125 % (12,5 базисних пунктів). Якщо значення цього проценту виявляється від'ємним, він вважається нульовим.

Така компенсація нараховується від Запланованої дати вибірки до Фактичної дати вибірки або, залежно від обставин, до дати скасування Прийнятого траншу відповідно до цієї Угоди.

"Рахунок вибірки" має значення, надане йому в Статті 1.2.D.

"Акцепт вибірки" означає примірник Пропозиції вибірки, належним чином підписаний Позичальником.

"Кінцевий термін Акцепту вибірки" означає дату й час закінчення терміну Пропозиції вибірки, зазначеного в ній.

"Дата вибірки" означає дату проведення фактичної вибірки Траншу Банком.

"Пропозиція вибірки" означає лист, форма якого значною мірою відповідає зразку, викладеному в Додатку C.1.

"Подія дестабілізації" означає одну з таких обставин або обидві з них:

(a) суттєві перебої в роботі тих платіжних або комунікаційних систем або тих фінансових ринків, які, в кожному конкретному випадку, повинні функціонувати для здійснення платежів у зв'язку з цією Угодою; або

(b) виникнення будь-якої іншої події, яка спричиняє порушення (що має технічний характер або пов'язане із системами) здійснення казначейських або платіжних операцій або Банку, або Позичальника, в результаті чого ця сторона не має можливості:

"Інвестиційний грант E5P" означає інвестиційний грант з ресурсів фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P), що надаються або підлягають надання для цілей реалізації Проекту

"Дата набуття чинності" має значення, надане їй у Статті 12.4.

"Посібник ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань" означає посібник, який періодично публікується Банком на своєму веб-сайті.

"Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів" означає опубліковану на веб-сайті Банку заяву, в якій визначені стандарти, які Банк застосовує до фінансованих ним проектів, і обов'язки різних сторін

"Країна, яка задовольняє критеріям" означає будь-яку країну, зазначену в Доповненні III до Рішення, яке може час від часу змінюватись Комісією відповідно до Статей 4(2) і 18 Рішення, або будь-яку іншу країну, щодо якої Європейський парламент і Рада прийняли рішення відповідно до пункту 4(1) Статті 4 Рішення.

"Компонент з енергоефективності" означає, в контексті будь-якого з Субпроектів, задовольняючі критеріям витрати проекту на роботи з енергоефективності, що мають на меті підвищення енергоефективності будівель в управлінні або під контролем відповідного Кінцевого бенефіціара, визначених у результаті енергетичних аудитів, які згадуються у Статті 6.5(g)(i).

"Середовище" означає (настільки, наскільки це впливає на добробут людей) таке:

(a) фауна та флора;

(b) ґрунти, вода, повітря, клімат і ландшафт;

(c) культурна спадщина, антропогенне середовище; та

(d) техногенне середовище,

а також охоплює без обмежень професійну та колективну гігієну праці і техніку безпеки.

"Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу" означає дослідження як результат проведення оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу для виявлення та оцінювання потенційних екологічних та соціальних наслідків, пов'язаних із Субпроектом, і формулювання рекомендацій щодо заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та/або усунення будь-яких наслідків. Дослідження має пройти громадські консультації із прямими і непрямими учасниками проекту.

"Екологічні та соціальні стандарти" означають:

(a) будь-які Екологічні закони і Соціальні закони, які застосовуються до будь-якого Субпроекту, Позичальника або Кінцевого бенефіціара;

(b) Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів;

(c) Екологічні та соціальні стандарти, визначені у Посібнику ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань; та

(d) Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу.

"Дозвіл природоохоронних або соціальних органів" означає будь-який дозвіл, ліцензію, повноваження, погодження чи інше схвалення, які вимагаються відповідно до екологічного законодавства або соціального законодавства у зв'язку з Проектом або Субпроектом.

"Скарга про порушення екологічного або соціального законодавства" означає будь-яку скаргу, процесуальні дії, формальне повідомлення чи розслідування, які здійснюються будь-якою особою в рамках екологічного або соціального законодавства.

"Екологічне законодавство" означає:

(a) закони ЄС, тією мірою, наскільки вони впроваджені в законах України, або так, як визначено Банком, до дати підписання цієї Угоди;

(b) закони та нормативно-правові акти України; та

(c) відповідні міжнародні угоди,

основною метою яких є збереження, захист та вдосконалення навколишнього середовища.

"Гарантія ЄС" має значення, надане їй у пункті (a) Преамбули.

"EURIBOR" має значення, надане йому в Додатку B.

"Є" або "євро" означає законну валюту країн - членів Європейського Союзу, які приймають або прийняли її в якості своєї валюти згідно з відповідними положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства та Договору про функціонування Європейського Союзу або договорів, що приймаються їм на заміну.

"Випадок невиконання зобов'язань" означає будь-яку обставину, подію або інцидент, зазначені у Статті 10.1.

"Інструмент зовнішнього боргу" має значення, надане йому у Статті 7.1.

"Остання дата надання кредиту" означає дату через 60 (шістдесят) місяців після Дати набрання чинності цією Угодою або будь-яку пізнішу дату, яка підлягає письмовому погодженню Сторонами, за умови, що продовжується застосування Гарантії ЄС до кожного Траншу, що виплачується або має бути виплачений.

"Кінцевий бенефіціара" та "Кінцеві бенефіціари" має значення, надане у пункті (d) Преамбули.

"Фінансування тероризму" означає забезпечення чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Статтях 1 - 4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом.

"Фіксована ставка" означає річну відсоткову ставку, визначену Банком відповідно до застосовних принципів, із відповідними змінами та доповненнями, що визначаються керівними органами Банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, які деноміновані у валюті Траншу та до яких застосовуються еквівалентні умови для погашення основної суми та сплати відсотків.

"Транш із фіксованою ставкою" означає Транш, до якого застосовується Фіксована ставка

"Плаваюча ставка" означає плаваючу відсоткову ставку із фіксованим Спредом, тобто річну процентну ставку, яку Банк визначає для кожного наступного Періоду визначення плаваючої ставки і яка дорівнює Відповідній міжбанківській ставці плюс Спред.

"Базисний період плаваючої ставки" означає кожний період між однією Датою платежу та наступною відповідною Датою платежу. Перший Базисний період плаваючої ставки починається з дати вибірки Траншу.

"Транш із плаваючою ставкою" означає Транш, до якого застосовується Плаваюча ставка.

"Рамкова угода" має значення, надане їй у пункті (c) Преамбули.

"Посібник з питань закупівель" означає опублікований на веб-сайті Банку посібник із закупівлі, який інформує ініціаторів проектів, що повністю чи частково фінансуються Банком, про організацію дій для здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для Субпроекту.

"МОП" означає Міжнародну організацію праці.

"Стандарти МОП" означає:

(a) будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписана і ратифікована, або з інших причин застосовна і обов'язкова для України;та

(b) основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці).

"Випадок дострокового погашення з компенсацією" означає випадок дострокового погашення, яка є відмінною від тієї, що зазначена в Статтях 4.3.A(2), 4.3A(4)(a) або 4.3.A(4)(c).

"LIBOR" має значення, надане йому в Додатку B.

"Позика" означає загальну суму Траншів, що час від часу надаються Банком за цією Угодою.

"Угода про передачу коштів позики" має значення, надане їй у пункті (g) Преамбули.

"Мандат" має значення, надане йому в пункті (f) Преамбули.

"Випадок дестабілізації ринку" означає будь-яку з таких обставин:

(a) на обґрунтовану думку Банку, мають місце події чи обставини, які негативно впливають на доступ Банку до своїх джерел фінансування;

(b) на думку Банку, кошти не доступні з його загальних джерелах фінансування для належного фінансування Траншу у відповідній валюті та/або для відповідного терміну погашення та/або за графіком вибірки такого Траншу;

(c) для Траншу, відносно якого проценти виплачуються або будуть виплачуватись за Плаваючою ставкою:

"Істотна несприятлива зміна" означає будь-яку подію чи зміну умов, яка, на думку Банку, суттєвим чином:

(a) погіршує спроможність Позичальника виконувати свої фінансові чи інші зобов'язання за цією Угодою; або

(b) погіршує (фінансовий та інший) стан або перспективи Позичальника.

"Дата погашення" означає останню дату погашення Траншу, зазначену відповідно до Статті 4.1A(b)(iv).

"Міністерство фінансів" має значення, надане йому в пункті (g) Преамбули.

"Міністерство освіти та науки" має значення, надане йому в пункті (g) Преамбули.

"Лист МФ" має значення, надане йому в пункті (k) Преамбули.

"Відмивання грошей" означає:

(a) присвоєння чи передачу власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності з метою прикриття незаконного джерела власності або допомогу будь-якій особі, причетній до такої діяльності для уникнення правових наслідків від таких дій;

(b) приховування чи прикриття справжнього характеру, джерела, знаходження, положення, руху, прав, пов'язаних з володінням власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності;

(c) набуття, володіння або використання власності, знаючи при отриманні, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності; або

(d) участь, організація для здійснення, спроби здійснити, а також допомога, пособництво, сприяння та консультування у будь-яких діях, які вказані в вищезазначених пунктах.

"Компонент, не пов'язаний з енергоефективністю" в контексті будь-якого включеного до Етапу II Субпроекту означає відповідні критеріям витрати, що не відносяться до Компоненту з енергоефективності.

"Дата платежу" означає: 20 червня та 20 грудня кожного року до Дати погашення включно, за виключенням того, що у випадку, коли будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем, це означає: це означає:

(a) для Траншу із фіксованою ставкою - наступний Відповідний робочий день, без коригування відсотків, що підлягають сплаті відповідно до Статті 3.1; та

(b) для Траншу із плаваючою ставкою - наступний день, якщо такий день існує, календарного місяця, на який припадає Відповідний робочий день, або, якщо це неможливо, найближчий попередній день, що є Відповідним робочим днем, в усіх випадках із коригуванням процентів, що підлягають сплаті відповідно до Статті 3.1.

"Етап I" має значення, надане йому в пункті (d) Преамбули.

"Етап II" має значення, надане йому в пункті (d) Преамбули.

"ЕЕ-Субпроекти Етапу II" означає Субпроекти, що потрапляють в Енергоефективний компонент Етапу II і "ЕЕ-Субпроект Етапу II" означає будь-який з них.

"Не-ЕЕ Субпроекти A Етапу II" означають Субпроекти, що містять Компонент не пов'язаний з енергоефективністю і, які будуть здійснюватись у державних вищих навчальних закладах, що беруть участь в Етапі I та перераховані в Додатку A (Технічний опис) і "Не-ЕЕ Субпроект A Етапу II" означає будь-який з них.

"Не-ЕЕ Субпроекти B Етапу II" означають Субпроекти, що містять Компонент не пов'язаний з енергоефективністю і які не потрапляють під визначення "Не-ЕЕ Субпроекти A Етапу II", та "Не-ЕЕ Субпроект B Етапу II" означає будь-який з них.

"ГРП" має значення, надане їй в пункті (h) Преамбули.

"ГУПП" має значення, надане їй у пункті (h) Преамбули.

"Сума дострокового погашення" означає суму Траншу, яку Позичальник достроково погашає згідно із Статтею 4.2A.

"Дата дострокового погашення" означає дату, яка є Датою платежу, станом на яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення.

"Дострокове погашення" означає будь-яку подію, описану у Статті 4.3A.

"Компенсація за дострокове погашення" означає по відношенню до будь-якої основної суми, що достроково погашається або анулюється, суму, яку ЄІБ повідомляє Позичальнику як поточну вартість (станом на Дату дострокового погашення) позитивної різниці, у разі її наявності, між:

(a) процентами, які були б нараховані на Суму дострокового погашення у період з Дати дострокового погашення до Дати погашення, якби вона не була достроково погашена; та

(b) процентами, які були б нараховані таким чином протягом такого періоду, якби вони обчислювалися за Ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,15 % (15 базисних пунктів).

Зазначена поточна вартість розраховується за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу, що застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу.

"Повідомлення про дострокове погашення" означає письмове повідомлення Позичальнику від Банку відповідно до Статті 4.2C.

"Запит на дострокове погашення" означає письмовий запит Позичальника в Банк стосовно дострокового погашення всієї Позики або її частини відповідно до Статті 4.2A.

"Заборонена поведінка" означають будь-яке Фінансування тероризму, Відмивання грошей або Заборонену практику.

"Заборонена практика" означає будь-яке:

(a) Примушення, що означає обмеження можливостей чи завдання шкоди, а також погрози завдання шкоди, прямо або опосередковано, по відношенню до будь-якої сторони або власності з метою неналежного впливу на дії сторони;

(b) Змову, що означає домовленість між двома або більше сторонами для досягнення неналежної мети, в тому числі неналежного впливу на дії іншої сторони;

(c) Корупцію, що означає пропозицію, надання, одержання або вимагання у прямій чи опосередкованій формі будь-якої цінності з метою неналежного впливу на дії іншої сторони;

(d) Шахрайство, що означає будь-яку дію або бездіяльність, у тому числі неправдиві заяви, які навмисне або через необачність вводять в оману, або спроби ввести в оману сторону з метою одержання фінансової чи іншої вигоди або з метою уникнення зобов'язання, або

(e) Перешкоджання, що означає в рамках розслідування Примушення, Змови, Корупції чи Шахрайства у зв'язку з цією Позикою або Проектом, (a) навмисне знищення, фальсифікацію, зміну чи приховування підтверджуючих матеріалів для розслідування, та/або погрожування, переслідування або приниження будь-якої сторони з метою перешкоджання розголошення фактів, пов'язаних з розслідуванням або проведення розслідування, або (b) дії, направлені на суттєве перешкоджання здійснення визначених в Угоді прав аудиту або доступу до інформації.

"Проект" має значення, надане йому у пункті (d) Преамбули.

"Ставка перерозподілу" означає Фіксовану ставку, яка є дійсною на день обчислення компенсації для позик із фіксованою ставкою, які деноміновані в тій самій валюті й мають ті самі умови сплати відсотків і той самий графік погашення до Дати погашення, що застосовуються до Траншу, відносно якого пропонується чи вимагається дострокове погашення. У випадках, коли період є коротшим за 48 (сорок вісім) місяців, буде використовуватись найбільш відповідна еквіваленту ставка грошового ринку, а саме Відповідна міжбанківська ставка мінус 0,125 % (12,5 базисних пунктів) для періодів до 12 (дванадцяти) місяців. Для періодів, що припадають в межах від 12 (дванадцяти) до 48 (сорока восьми) місяців в залежності від ситуації буде застосовуватись пункт запропонованої ціни за курсом своп, опублікованим Reuters для відповідної валюти та визначеним Банком на момент розрахунку.

"Відповідний робочий день" означає:

(a) (для євро) день, коли введена в дію 19 листопада 2007 року Транс-європейська автоматизована експрес-система валових розрахунків у реальному режимі часу, яка використовує єдину платформу, (TARGET2) є відкритою для врегулювання платежів в євро;

(b) (для доларів) день, коли банки м. Нью-Йорк працюють і здійснюють основні операції.

"Відповідна міжбанківська ставка" означає:

(a) EURIBOR для Траншу деномінованого у євро; та

(b) LIBOR для Траншу деномінованого в доларах.

"Суб'єкти санкцій" означають будь-яку фізичну особу чи організацію, вказані в одному чи декількох Списках санкцій.

"Списки санкцій" означає:

(a) будь-які економічні, фінансові чи промислові обмежувальні заходи та ембарго на торгівлю зброєю, накладені Європейським Союзом відповідно до Розділу 2 Частини V Угоди про Європейський Союз а також Статті 215 Договору про функціонування ЄС, включаючи ті, які доступні на офіційних веб-сайтах ЄС, http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm та http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, але не обмежуючись ними, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій наступній сторінці; або

(b) будь-які економічні, фінансові чи торгові обмежувальні заходи та ембарго, накладені Радою безпеки ООН відповідно Статті 41 Статуту ООН які доступні на офіційному веб-сайті ООН http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій наступній сторінці.

"Запланована дата вибірки" означає дату, станом на яку заплановано вибірку Траншу згідно зі Статтями 1.2.B та 1.2.C.

"Соціальне законодавство" означає таке:

(a) будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, що застосовується в Україні та стосується соціальних питань;

(b) будь-які стандарти МОП; і

(c) будь-який договір, конвенція або угода Організації Об'єднаних Націй з прав людини, що є підписаним і ратифікованим або іншим чином застосовним і обов'язковим для України.

"Соціальні питання" означають усе або будь-яке із викладеного нижче:

(a) умови праці та зайнятості;

(b) техніка безпеки та гігієна праці;

(c) захист та розширення прав та можливостей корінних народів, національних меншин та вразливих груп;

(d) культурна спадщина (матеріальна і нематеріальна);

(e) громадське здоров'я, безпека та захист;

(f) вимушене фізичне переселення та/або втрата стабільного економічного положення і втрата особами засобів до існування, і

(g) участь громадськості та взаємодія із зацікавленими сторонами.

"Спред" означає фіксований спред стосовно Відповідної міжбанківської ставки (негативний чи позитивний), який визначається Банком та повідомляється Позичальнику у відповідній Пропозиції вибірки.

"Субпроект" та "Субпроекти" має значення, надане йому у пункті (d) Преамбули.

"Технічний опис" має значення, надане йому у пункті (d) Преамбули.

"Транш" означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У випадку ненадання Акцепту вибірки, Транш означає Транш, який запропонований за Статтею 1.2.B.

"Долар" означає законну валюту Сполучених Штатів Америки

"Експерти з верифікації" означає експертів, призначених Банком для проведення вибіркових перевірок на різних етапах реалізації Проекту з метою підтвердження того, що ефект підвищення енергоефективності досягнуто в повній мірі на виконання вимог Банку.

ТАКИМ ЧИНОМ сторони домовились про таке:

СТАТТЯ 1
Кредит і вибірка

1.1 Сума кредиту

Цією Угодою Банк надає Позичальнику, а Позичальник приймає кредит у сумі 120000000 євро (сто двадцять мільйонів євро) для фінансування Проекту ("Кредит").

1.2 Процедура вибірки

1.2.A Транші

Банк виплачує Кредит 30 (тридцятьма) Траншами. Сума кожного Траншу, якщо він не дорівнює невикористаному залишку Кредиту, становить як мінімум (або еквівалент суми) 3000000 (три мільйони євро).

Від Банку не повинно вимагатися відправляти Позичальнику більше однієї Пропозиції вибірки на календарний місяць або більше шести Пропозицій вибірки на календарний рік. Протягом календарного місяця відбувається не більше однієї виплати Траншу в рамках цієї Фінансової Угоди.

1.2.B Пропозиція вибірки

На запит Позичальника, за умови, що жодна із обставин, згаданих у Статті 1.6B не виникла та не продовжується, Банк надсилає Позичальнику Пропозицію вибірки для вибірки Траншу. Найбільш пізній строк для отримання Позичальником Пропозиції вибірки становить 10 (десять) днів до Останньої дати використання Кредиту. У Пропозиції вибірки повинні бути зазначені:

(a) валюта, сума та еквівалент Траншу у євро;

(b) Запланована дата вибірки, яка є Відповідним робочим днем, що припадає щонайменше на 10 (десятий) день після дати Пропозиції вибірки та найпізніше на Останню дату використання Кредиту або до цієї дати;

(c) базова відсоткова ставка Траншу, який може бути:

(d) періодичність сплати відсотків по Траншу відповідно до положень Статті 3.1;

(e) перша Дата платежу по Траншу;

(f) умови погашення основної суми Траншу відповідно до положень Статті 4.1;

(g) першу та останню дату погашення основної суми Траншу;

(h) для Траншу із фіксованою ставкою - фіксовану відсоткову ставку та для Траншу із плаваючою ставкою - Спред, який застосовується до настання Дати погашення включно; а також

(i) Кінцевий термін акцепту вибірки.

1.2.C Акцепт вибірки

Позичальник може прийняти Пропозицію вибірки, надавши Банкові Акцепт вибірки не пізніше Кінцевого терміну акцепту вибірки. До Акцепту вибірки додається:

(a) код IBAN (або належний формат відповідно до місцевої банківської практики) та SWIFT BIC банківського рахунка, на який повинно бути здійснено вибірку Траншу відповідно до Статті 1.2.D, а також

(b) підтвердження повноважень особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) на підписання Акцепту вибірки, і зразок підпису такої особи або таких осіб або декларацією Позичальника, стосовно того, що не відбулося жодних змін у зв'язку з повноваженнями особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) на підписання Акцепту вибірки за цією Угодою.

Якщо Пропозиція вибірки є належним чином прийнятою Позичальником згідно з її умовами в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну акцепту вибірки, Банк надає Позичальнику Прийнятий транш згідно з відповідною Пропозицією вибірки, а також умовами цієї Угоди.

Позичальник вважається таким, що відмовився від будь-якої Пропозиції вибірки, яка не є належним чином прийнятою згідно з її умовами в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну акцепту вибірки.

1.2.D Рахунок вибірки

Вибірка кожного Траншу здійснюється на рахунок Позичальника ("Рахунок вибірки"):

(a) в євро або доларах, за необхідності;

(b) відкритий та підтримуваний Позичальником у Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк"), Публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" (АТ "Ощадбанк"), або у будь-якому іншому банку, який є задовільним для Банку згідно з його письмовим підтвердженням;та

(c) про який Позичальник повідомив Банк у письмовій формі не пізніше ніж за десять (10) днів до Запланованої дати вибірки (із кодом IBAN або в іншому прийнятному форматі, відповідно до місцевої банківської практики).

Для реалізації Проекту Позичальник може відкривати рахунки у будь-якій валюті (разом із Рахунком вибірки - "Рахунки для одержання коштів"), про що Позичальник повідомляє Банк у письмовій формі. Кожен Рахунок для одержання коштів повинен бути рахунком Позичальника, створеним для цілей цього Проекту та відокремленими від будь-яких інших активів Позичальника. Кошти, наявні на Рахунку можуть бути перераховані на будь-який Рахунок для одержання коштів.

Позичальник визнає, що платежі на Рахунок вибірки є вибіркою, передбаченою цією Угодою.

Для кожного Траншу може бути вказаний лише один Рахунок вибірки.

Позичальник має забезпечити, що законодавство Позичальника (включаючи будь-які нормативні акти Національного банку України) з валютного регулювання чи конвертації платежів не буде застосовуватись до платежів за цією Позикою, включаючи без обмежені платежі з будь-якого Рахунку для одержання коштів контрагентам, належним чином визначеним для цілей імплементації Проекті або будь-якого із Субпроектів.

1.3 Валюта вибірки

Вибірка кожного Траншу виконується у євро або доларах.

Для розрахунку сум, що підлягають вибірці в доларах, і для визначення їхнього еквіваленту в євро, Банк використовує курс, який публікується Європейським Центральним Банком у Франкфурті, безпосередньо на момент або незадовго до подання Пропозиції вибірки, в залежності від рішення Банку.

1.4 Умови вибірки

1.4.A Перший Транш

Вибірка першого Траншу згідно зі Статтею 1.2 здійснюється за умови отримання Банком, у формі і за змістом задовільними для Банку, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки, таких документів або підтверджень:

(a) юридичного висновку, наданого Міністерством юстиції Позичальника англійською мовою щодо належного укладення цієї Угоди Позичальником, її чинності, можливості примусового виконання та обов'язкового характеру, а також на підтвердження того, що на права Сторін за цією Угодою не впливає реалізація Боргової операції, та на підтвердження того, що твердження, зроблені Позичальником у Листі, є надалі правильними. Такий висновок повинен бути прийнятним для Банку за формою та змістом і повинен супроводжуватися відповідними документами, що підтверджують повноваження Позичальника для укладення цієї Угоди, а також підтвердженням того, що ратифікація цієї Угоди Парламентом України є необхідною для того, щоб ця Угода набрала чинності, та належної ратифікації цієї Угоди відповідно до законів України, що застосовуються, а також підтвердженням правового, чинного, обов'язкового та здійсненного характеру Рамкової угоди згідно із законодавством України (відповідальна установа - Міністерство юстиції);

(b) підтвердження того, що реалізація Боргової операції не матиме негативного впливу на права Сторін цієї Угоди, і що всі положення, викладені Позичальником у Листі МФ, в усіх аспектах залишаються правдивими та застосовними з посиланням на нормативно-правові акти України, що регулюють Боргову операцію (відповідальна установа - Міністерство фінансів);

(c) підтвердження того, що не потрібно отримувати жодні дозволи у сфері валютного законодавства та регулювання в Україні для того, щоб Позичальник міг отримувати вибірки коштів, як зазначається в Угоді, здійснювати погашення виплачених Траншів відповідно до умов Угоди, а також сплачувати проценти та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, у тому числі, відкривати та мати рахунки, які Позичальник повідомляє Банку для надання вибірок за Кредитом (відповідальна установа - Міністерство фінансів);

(d) підтвердження, що всі необхідні у зв'язку з Угодою Уповноваження було отримано, та що вони є повними й діючими; а також

(e) підтвердження того, що у складі Міністерства освіти і науки (за участю інших відповідних міністерств України) було утворено ГУПП, яка повноцінно функціонує задовільним для Банку чином (відповідальна установа - Міністерство освіти та науки);

1.4.B Перший Транш Етапу II

(a) Вибірка першого Траншу згідно зі Статтею 1.2 для ЕЕ-Субпроектів Етапу II (або будь-якого з них) здійснюється за умови попереднього затвердження Банком усіх ЕЕ-Субпроектів Етапу 2, запропонованих до включення в Етап II для фінансування за даною Угодою.

(b) Вибірка першого Траншу згідно зі Статтею 1.2 для Не-ЕЕ Субпроектів A Етапу II (або будь-якого з них) здійснюється за умови попереднього затвердження Банком усіх Не-ЕЕ Субпроектів A Етапу II, запропонованих до включення в Етап II для фінансування за даною Угодою.

(c) Вибірка першого Траншу згідно зі Статтею 1.2 для Не-ЕЕ Субпроектів B Етапу II (або будь-якого з них) здійснюється за умови попереднього затвердження Банком усіх ЕЕ Не-ЕЕ Субпроектів B Етапу II, запропонованих до включення в Етап II для фінансування за даною Угодою.

1.4.C Другий та подальші Транші

Вибірка кожного Траншу відповідно до Статті 1.2 після першого Траншу здійснюється за умови отримання Банком підтверджень, що за формою та змістом є задовільними для нього, на дату, яка припадає на 7 (сьомий) Робочий день до Запланованої дати вибірки, або раніше цієї дати, та свідчать, що:

(a) принаймні 80 % (вісімдесят відсотків) коштів останнього Траншу та 100 % (сто відсотків) коштів усіх попередніх Траншів (якщо такі мали місце) були надані Кінцевим бенефіціарам згідно з відповідними Угодами про передачу коштів позики та спрямовані на допустимі витрати у відповідних Субпроектах;

(b) частка коштів усіх попередніх Траншів, виділених на Компонент з енергоефективності, не перевищує 75 % (сімдесяти п'яти відсотків) від загальних відповідних критеріям витрат на Компонент з енергоефективності;та

(c) частка коштів усіх попередніх Траншів, спрямованих на Компонент, не пов'язаний з енергоефективністю, не повинна перевищувати 50 % (п'ятдесяти відсотків) загальних відповідних критеріям витрат на Компонент, не пов'язаний з енергоефективністю.

1.4.D Усі транші

Вибірка кожного Траншу згідно зі Статтею 1.2, включаючи перший, здійснюється за таких умов:

(a) отримання Банком, за формою та змістом, задовільними для Банку, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки для запропонованого Траншу, таких документів та підтверджень:

(b) отримання Банком, за його вимогою та за формою та змістом, задовільними для Банку, не пізніше дати Акцепту вибірки пропонованого Траншу, завірених копій контракту або контрактів, укладених у зв'язку з Проектом та прийнятних для фінансування коштом цього Кредиту на агреговану суму не менше суми Траншів, що підлягають вибірці (в тому числі Траншу, стосовно вибірки якого надійшов запит), при цьому умови контрактів мають бути прийнятні для Банку;

(c) на Заплановану дату вибірки коштів пропонованого Траншу:

1.5 Відстрочення вибірки

1.5.A Підстави для відстрочення

На письмовий запит Позичальника Банк відстрочує вибірку будь-якого Прийнятого траншу цілком або частково до дати, яка зазначена Позичальником та яка є датою, що припадає не пізніше ніж через 6 (шість) місяців від Запланованої дати його вибірки і не пізніше ніж за 60 днів до першої дати виплати Траншу, зазначеного у Пропозиції вибірки. У такому разі Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму відстроченої вибірки.

Будь-який запит про відстрочення є дійсним стосовно Траншу, лише якщо його зроблено щонайменше за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати його вибірки.

Якщо для Прийнятого траншу, будь-які з умов, зазначених у Статті 1.4, не виконано станом на зазначену дату і Заплановану дату вибірки (або дату, на яку очікується вибірка у разі попереднього відстрочення), вибірку буде відстрочено до дати, яка погоджена між Банком та Позичальником і яка припадає не раніше, ніж через 7 (сім) Банківських днів після виконання всіх умов вибірки (без упередження до права Банка призупинити та/або анулювати невибрану частину Кредиту цілком або частково згідно зі Статтею 1.6.B). У такому випадку, Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму відстроченої вибірки.

1.5.B Анулювання вибірки, відстроченої на 6 (шість) місяців

Банк може шляхом надіслання письмового повідомлення Позичальнику анулювати вибірку, яку відкладено згідно зі Статтею 1.5.A на загальний термін понад 6 (шість) місяців. Анульована сума залишається доступною для вибірки згідно зі Статтею 1.2.

1.6 Анулювання та призупинення

1.6.A Право Позичальника на анулювання

Позичальник може в будь-який час шляхом надіслання Банкові письмового повідомлення анулювати цілком або частково невибрану частину Кредиту, і таке анулювання одразу набере чинність. Однак таке повідомлення не є чинним стосовно Прийнятого траншу, який має Заплановану дату вибірки, що припадає в межах 5 (п'яти) Робочих днів із дати надіслання повідомлення.

1.6.B Право Банку на призупинення та анулювання

(a) Банк має право у будь-який час, надіславши Позичальнику письмове повідомлення, призупинити та/або анулювати повністю або частково невибрану частину Кредиту, і таке призупинення та/або анулювання одразу набере чинність:

(b) Банк також має право призупинити вибірку частини Кредиту, відносно якої він не отримав Акцепт вибірки із негайним набранням чинності у разі виникнення Події дестабілізації ринку.

(c) Будь-яке призупинення триває допоки Банк не припинить його або не анулює призупинену суму.

1.6.C Компенсація за призупинення та анулювання Траншу

1.6.C(1) ПРИЗУПИНЕННЯ

Якщо Банк призупиняє Прийнятий транш або після настання Випадку дострокового погашення із компенсацією або Випадку невиконання зобов'язань Позичальником, Позичальник сплачує Банку компенсацію за відстрочення, розраховану на суму призупиненої вибірки.

1.6.C(2) АНУЛЮВАННЯ

Якщо згідно зі Статтею 1.6.A Позичальник анулює:

(a) Транш із фіксованою ставкою, який є Прийнятим Траншем, він сплачує Банку компенсацію згідно зі Статтею 4.2.B; або

(b) Транш із плаваючою ставкою, який є Прийнятим Траншем чи будь-яку частину Кредиту, за винятком Прийнятого Траншу, жодна компенсація не сплачується.

Якщо Банк анулює:

За винятком випадків, вказаних вище у пунктах (a) і (b), після анулювання Траншу Банком не підлягає сплаті жодна компенсація.

Компенсація розраховується на основі припущення, що анульовану суму виплачено та погашено станом на Заплановану дату вибірки або, за умови, що вибірка Траншу на поточний момент відкладена або призупинена, станом на дату отримання повідомлення про анулювання.

1.7 Анулювання після закінчення терміну дії Кредиту

Наступного дня після Останньої дати надання Кредиту та, якщо інше при цьому не погоджено у письмовій формі Банком, Банк може автоматично анулювати будь-яку частину Кредиту, стосовно якої не надано Акцепту вибірки згідно зі Статтею 1.2.C без надсилання повідомлення Позичальнику й без виникнення відповідальності з боку будь-якої сторони.

1.8 Комісія за проведення оцінки

Позичальник сплачує Банку комісію за оцінку в сумі 50000 євро (п'ятдесят тисяч євро). Комісія за оцінку підлягає сплаті в ту з наведених нижче дат, що настає раніше:

(a) дата першого Траншу (в цьому випадку Банк може, і Позичальник даною Угодою надає йому такі повноваження, утримати з першого Траншу суму, еквівалентну несплаченій комісії за проведення оцінки, і ця сума, утримана Банком з першого Траншу для сплати комісії за проведення оцінки, трактується як така, що була видана Банком);

(b) Остання дата надання Кредиту (або дата, коли Кредит призупинено або анульовано згідно зі Статтею 1.6.B, якщо вона настає раніше).

1.9 Суми, що належать до сплати згідно зі Статтею 1

Суми, що належать до сплати згідно із пунктом 1.05 Статті 1 та пунктом 1.06 Статті 1, сплачуються у валюті відповідного Траншу. Вони сплачуються в межах 15 (п'ятнадцяти) днів з дати отримання Позичальником вимоги Банку або в межах будь-якого тривалішого періоду, зазначеного у вимозі Банку.

СТАТТЯ 2
Позика

2.1 Сума позики

Позика охоплює сукупну суму Траншів, які надаються Банком за цією Угодою, що підтверджується Банком згідно зі Статтею 2.3.

2.2 Валюта погашень, відсотків та інших витрат

Відсотки, погашення та інші витрати, що підлягають сплаті стосовно кожного Траншу, сплачуються Позичальником у валюті, в якій здійснюється вибірка Траншу.

Будь-який інший платіж здійснюється у валюті, яка зазначена Банком з урахуванням валюти витрат, які повинні бути компенсовані шляхом здійснення такого платежу.

2.3 Підтвердження Банком

У межах 10 (десяти) днів з моменту вибірки кожного Траншу Банк надсилає Позичальнику графік погашення, зазначений у Статті 4.1, якщо це є необхідним, із зазначенням дати вибірки, валюти, вибраної суми, умов погашення та відсоткової ставки стосовно такого Траншу.

СТАТТЯ 3
Відсотки

3.1 Відсоткова ставка

3.1.A Транші із фіксованою ставкою

Позичальник сплачує відсотки на непогашений залишок кожного Траншу із фіксованою ставкою за Фіксованою ставкою один раз на півроку відносно заборгованості станом на відповідні Дати платежу, які зазначені у Пропозиції вибірки, починаючи з першої такої Дати платежу після Дати вибірки Траншу. Якщо період між Датою вибірки та першою Датою платежу становить 30 днів або менше, тоді сплата відсотків, нарахованих під час такого періоду, переноситься на наступну Дату платежу.

Відсотки обчислюються на підставі Статті 5.1(a).

3.1.B Транші із плаваючою ставкою

Позичальник сплачує відсотки на непогашений залишок кожного Траншу із плаваючою ставкою за Плаваючою ставкою один раз на півроку відносно заборгованості станом на відповідні Дати платежу, які зазначено в Пропозиції вибірки, починаючи з першої такої Дати платежу після дати вибірки Траншу. Якщо період між датою вибірки та першою Датою платежу становить 30 (тридцять) днів або менше, тоді сплата відсотків, нарахованих під час такого періоду, переноситься на наступну Дату платежу.

Банк повідомляє Позичальнику Плаваючу ставку в межах 10 (десяти) днів після початку кожного Базисного періоду Плаваючої ставки.

Якщо згідно зі Статтею 1.5 та Статтею 1.6 вибірка будь-якого Траншу із плаваючою ставкою відбувається після Запланованої дати вибірки, Відповідна міжбанківська ставка, що встановлюється до першого Базисного періоду Плаваючої ставки, визначається так, нібито вибірка відбулася станом на Заплановану дату вибірки.

Відсотки обчислюються стосовно кожного Базисного періоду Плаваючої ставки на підставі Статті 5.1(b). Якщо Плаваюча ставка для Базисного періоду Плаваючої ставки є нижчою нуля, вона встановлюється нульовою.

3.2 Відсотки на прострочені суми

Без обмеження дії Статті 10 та як виняток зі Статті 3.1, у випадку якщо Позичальник не сплачує у встановлений термін будь-яку суму, котра підлягає сплаті на відповідну дату за цією Угодою, відсотки нараховуються на будь-яку прострочену суму, що підлягає сплаті за умовами цієї Угоди, від належної дати платежу до фактичної дати платежу за річною ставкою, що дорівнює:

(a) для прострочених сум у зв'язку з Траншем із плаваючою ставкою, Відповідній міжбанківській ставці плюс 2 % (200 базисних пунктів);

(b) для прострочених сум у зв'язку з Траншем із фіксованою ставкою, ставці, яка є більшою із двох: (a) відповідної Фіксованої ставки плюс 2 % (200 базисних пунктів) та (b) Відповідної міжбанківської ставки плюс 2 % (200 базисних пунктів); і

(c) для прострочених сум інших, ніж зазначені у пунктах (a) або (b), Відповідній міжбанківській ставці плюс 2 % (200 базисних пунктів)

та сплачуються згідно з вимогою Банку. Для визначення Відповідної міжбанківської ставки стосовно Статті 3.2 відповідні періоди в контексті Додатку B є послідовними періодами тривалістю в один місяць, які починаються станом на належну дату платежу.

Якщо прострочена сума є сумою у валюті, відмінній від валюти Позики, застосовується така річна ставка, тобто Відповідна міжбанківська ставка, яка зазвичай фіксується Банком для трансакцій у тій валюті плюс 2 % (200 базисних пунктів), обчислюється відповідно до ринкової практики для такої ставки.

3.03 Випадок дестабілізації ринку

Якщо у будь-який час (i) від дати отримання Банком Акцепту вибірки коштів відносно такого Траншу, та (ii) до дати, яка припадає на дату за тридцять (30) календарних днів до Запланованої дати вибірки коштів, трапляється Подія дестабілізації ринку, Банк може повідомити Позичальника про вступ в силу цього положення. У цьому випадку процентна ставка, що встановлюється для цього Акцептованого траншу до Дати погашення, є ставкою (у формі річної процентної ставки), що визначається Банком як така, що покриває всі витрати Банка на фінансування відповідного Траншу на основі внутрішньої базисної ставки Банку, що застосовується на той час, або іншого методу визначення ставки, що обґрунтовано визначається Банком. Позичальник має право відмовитися у письмовій формі від такої вибірки не пізніше кінцевого строку, зазначеного у повідомленні, внаслідок чого Позичальник несе відповідальність за всі відповідні витрати у разі їх наявності. У цьому випадку Банк не здійснює виплату коштів, і відповідний Кредит залишається доступним для вибірки згідно зі Статтею 1.2.B. Якщо Позичальник не відмовляється від вибірки своєчасно, Сторони погоджуються, що вибірка коштів та її умови є повністю обов'язковими для виконання обома Сторонами.

У такому випадку Спред або Фіксована ставка, раніше повідомлені Банком у Пропозиції вибірки коштів, більше не застосовуються.

СТАТТЯ 4
Погашення

4.1 Звичайне погашення

4.1.A Погашення частковими платежами

(a) Позичальник здійснює погашення кожного Траншу частковими платежами у Дати платежу, зазначені у відповідній Пропозиції вибірки, згідно з положеннями графіка погашення, що надається відповідно до Статті 2.3.

(b) Кожен графік погашення кредиту складається на основі того, що:

4.2 Добровільне дострокове погашення

4.2.A Можливість дострокового погашення

Згідно зі Статтями 4.2.B, 4.2.C та 4.4 Позичальник може здійснити дострокове погашення будь-якого Траншу цілком або частково разом із нарахованими відсотками та компенсацією, якщо така є, після надсилання Запиту на дострокове погашення разом із повідомленням, яке надсилається щонайменше на 1 (один) місяць раніше та в якому зазначаються

(a) Сума дострокового погашення,

(b) Дата дострокового погашення,

(c) якщо необхідно, вибір способу застосування Суми дострокового погашення згідно зі Статтею 5.5.C(i); та

(d) номер Угоди ("FI N 84.172"), вказаний на титульній сторінці цієї Угоди.

Згідно зі Статтею 4.2.C Запит на дострокове погашення є обов'язковим і безвідкличним.

4.2.B Компенсація за дострокове погашення

4.2.B(1)ТРАНШ ІЗ ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ

Якщо Позичальник достроково погашає Транш із фіксованою ставкою, Позичальник сплачує Банку станом на Дату дострокового погашення Компенсацію за дострокове погашення стосовно Траншу із фіксованою ставкою, який достроково погашається.

4.2.B(2) ТРАНШ ІЗ ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ

Позичальник може достроково погасити Транш із плаваючою ставкою без компенсації станом на будь-яку відповідну Дату платежу.

4.2.C Механізм дострокового погашення

Після представлення Банкові Позичальником Запиту на дострокове погашення не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Дати дострокового погашення Банк надає Позичальнику Повідомлення про дострокове погашення. У Повідомленні про дострокове погашення зазначається Сума дострокового погашення, нараховані відсотки на цю суму, що повинні бути сплачені, та Компенсація за дострокове погашення, яка підлягає сплаті згідно зі Статтею 4.2.B, або, залежно від випадку, зазначається, що жодна компенсація не підлягає сплаті, метод застосування Суми дострокового погашення та Кінцевий термін Акцепту.

Якщо Позичальник приймає Повідомлення про дострокове погашення не пізніше Кінцевого терміну Акцепту, він здійснює дострокове погашення. У будь-якому іншому випадку Позичальник не може здійснювати дострокове погашення.

Позичальник супроводжує дострокове погашення сплатою нарахованих відсотків і компенсації, якщо така є, відповідно до Суми дострокового погашення, як це зазначено у Запиті на дострокове погашення.

4.3 Обов'язкове дострокове погашення

4.3.A Випадки дострокового погашення

4.3.A(1) ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Якщо загальна вартість Проекту знизиться із суми, наведеної у пункті (e) Преамбули до такого рівня, що:

(a) сума Кредиту, виділена на Компонент з енергоефективності, перевищує 75 % (сімдесят п'ять відсотків) загальної прийнятної вартості Компоненту з енергоефективності; або

(b) сума Кредиту, виділена на Компонент, не пов'язаний з енергоефективністю, перевищує 50 % (п'ятдесят відсотків) загальної прийнятної вартості Компонента, не пов'язаного з енергоефективністю,

Банк може шляхом надіслання повідомлення Позичальнику відразу анулювати невиплачену частину Кредиту та/або вимагати дострокового погашення Позики на суму не меншу за суму, на яку Кредит перевищує межі, зазначені вище у абзацах (a) та/або (b), у відповідних випадках. Позичальник повинен оплатити суму, яка вимагається, на зазначену Банком дату, при цьому така дата повинна припадати не раніше ніж через 30 (тридцять) днів з дати вимоги.

4.3.A(2) РІВНІ УМОВИ З ФІНАНСУВАННЯМ, ЩО НАДАЄТЬСЯ НЕ ЄІБ

Якщо Позичальник добровільно здійснює (для уникнення сумнівів, дострокове погашення повинно включати переоформлення або анулювання, залежно від випадку) дострокове повне або часткове погашення будь-якого Фінансування, що надається не ЄІБ, і таке дострокове погашення не здійснюється з коштів позики або інших боргових коштів, термін погашення якого принаймні дорівнює залишковому терміну погашення такого Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, Банк має право шляхом надіслання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Позики. Банк може вимагати дострокового погашення такої ж частки Вибраних Траншів, що й частка Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, в загальному непогашеному обсязі усього Фінансування, що надається не ЄІБ.

Позичальник зобов'язується виплатити необхідну суму, що вимагається, у дату, яку зазначить Банк і яка повинна припадати не раніше, ніж через 30 (тридцять) днів після дати подання вимоги.

Для цілей цієї Статті "Фінансування, що надається не ЄІБ" охоплює будь-яку іншу позику (за винятком цієї Позики та будь-яких інших прямих позик, наданих Банком Позичальнику), боргове зобов'язання, інші форми фінансової заборгованості чи будь-яке зобов'язання стосовно сплати або дострокового погашення грошових сум, первісно наданих Позичальнику на термін понад 5 (п'ять) років.

4.3.A(3) ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ

Позичальник негайно проінформує Банк, якщо відбулася або може відбутися Подія зміни в законодавстві. У такому випадку або якщо Банк має обґрунтовані підстави вважати, що Подія зміни в законодавстві відбулася або повинна відбутися, Банк може вимагати від Позичальника проведення консультацій з ним. Такі консультації повинні бути проведені в межах 30 (тридцяти) днів з дати вимоги Банку. Якщо після спливу 30 (тридцяти) днів з дати такої вимоги про проведення консультацій Банк вважає, що впливу Події зміни в законодавстві не можна уникнути у спосіб, який би задовольнив Банк, Банк може, повідомивши про це Позичальнику, скасувати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Позики, а також нарахованих відсотків і всіх інших сум, що нараховані та підлягають сплаті за цією Угодою.

Позичальник повинен сплатити зазначену суму станом на дату, зазначену Банком, при цьому така дата повинна припадати не раніше ніж через 30 (тридцять) днів із дати вимоги.

Для цілей цієї статті "Подія зміни в законодавстві" означає прийняття, оприлюднення, виконання або ратифікацію чи будь-які зміни будь-якого закону, правила або нормативно-правого акту (або у застосуванні чи офіційному тлумаченні будь-якого закону, правила або нормативно-правового акту) або будь-яке подальше законодавство, яке регулює Боргову операцію та впливає на боргові зобов'язання Позичальника перед Банком згідно цієї Угоди), що відбувається після дати підписання цієї Угоди та, на обґрунтовану думку Банку, може мати істотний негативний вплив на спроможність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою або на будь-яке забезпечення, надане у зв'язку з цією Угодою

4.3.A(4) НЕЗАКОННІСТЬ

Якщо:

(a) у будь-якій відповідній юрисдикції для Банку стає незаконним виконання будь-яких з його зобов'язань, передбачених цією Угодою, або фінансування чи обслуговування Позики;

(b) Рамкова угода є або може бути:

(c) по відношенню до Гарантії ЄС:

Банк може, шляхом повідомлення Позичальника, негайно (i) призупинити надання або скасувати невикористану частину Кредиту та/або (ii) вимагати дострокового погашення Позики, а також всіх нарахованих або непогашених сум за цією Угодою на дату, вказану Банком в його повідомленні Позичальнику.

4.3.A(5) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРОМ

Якщо Банк визначить, що Кінцевий бенефіціар не дотримався будь-якого зобов'язання, покладеного на нього в обмін на будь-яку частину Позики, надану йому, Банк може повідомити про це Позичальника. Протягом 30 (тридцяти) днів після надання такого повідомлення, Позичальник:

(a) за попередньої згоди з Банком перерозподіляє кошти Позики на інший прийнятний Субпроект, або

(b) повертає суму Позики.

В обох випадках сума має дорівнювати сумі, наданій відповідному Кінцевому бенефіціару в рамках Кредиту.

4.3.B Механізм дострокового погашення

Будь-яка сума, сплати якої вимагає Банк відповідно до Статті 4.3.A, разом із будь-якими процентами або іншими сумами, що нараховані або підлягають сплаті за цією Угодою, включаючи, без обмежень, будь-яку компенсацію, що підлягає сплаті відповідно до Статті 4.3.C та Статті 4.4, повинна бути сплачена у дату, зазначену Банком в його повідомлені про вимогу.

4.3.C Компенсація за дострокове погашення

У разі настання Випадку дострокового погашення з компенсацією, компенсація, якщо вона є, визначається відповідно до Статті 4.2.B.

4.4 Загальні умови

Повернена або достроково погашена сума не підлягає повторному запозиченню. Ця Стаття 4 не обмежує дію Статті 10.

Якщо Позичальник здійснює дострокове погашення Траншу у дату, яка не є відповідною Датою платежу, Позичальник відшкодовує Банку таку суму, яка, за свідченням Банку, є необхідною для відшкодування Банку за отримання коштів не у відповідну Дату платежу.

СТАТТЯ 5
Платежі

5.1 Правило розрахунку днів

Будь-яка сума, що підлягає сплаті Позичальником за цією Угодою у формі процентів, відшкодування або комісії та обчислюється стосовно певної частини року, визначається на підставі таких відповідних правил:

(a) відносно відсотків та відшкодувань, належних до сплати, для Траншу із фіксованою ставкою рік складається з 360 (трьохсот шістдесяти) днів, а місяць - із 30 (тридцяти) днів;

(b) відносно відсотків та відшкодувань, належних до сплати, для Траншу із плаваючою ставкою рік складається з 360 (трьохсот шістдесяти) днів, та кількості днів, що минули;

(c) відносно комісій, рік складається з 360 (трьохсот шістдесяти) днів, та кількості днів, що минули.

5.2 Час та місце платежу

Якщо в цій Угоді або у вимозі Банку не зазначено іншого, усі суми, за виключенням сум відсотків, відшкодування та основної суми, сплачуються протягом 15 (п'ятнадцяти) днів із дати отримання Позичальником вимоги Банку.

Кожна сума, яка сплачується Позичальником за цією Угодою, сплачується на відповідний рахунок, про який Банк повідомляє Позичальнику. Банк зазначає рахунок не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до встановленої дати першого платежу Позичальником і повідомляє про будь-яку зміну рахунку не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) Банківських днів до дати першого платежу, до якого застосовується зміна. Цей строк повідомлення не застосовується в разі платежу відповідно до Статті 10.

Позичальник вказує в кожному проведеному платежі за цією Угодою номер угоди ("FI N 84.172"), зазначений на титульній сторінці цієї Угоди.

Сума, що належить до сплати Позичальником, вважається сплаченою тоді, коли Банк отримує її.

Будь-які виплати для, або від Банку в рамках цієї Угоди, повинні здійснюватися з використанням рахунку(ів), що є прийнятними для Банку.

5.3 Відсутність зарахування зустрічних вимог Позичальником

Усі платежі (звільнені від будь-яких відрахувань), які здійснює Позичальник за цією Угодою, розраховуються та проводяться без зарахування зустрічних вимог або взаємозаліку.

5.4 Порушення системи платежів

Якщо Банк визначає (на свій розсуд) або отримує повідомлення від Позичальника про те, що сталася Подія порушення системи платежів:

(a) Банк може та буде, якщо Позичальник попросить про це, консультуватись із Позичальником з метою погодження із Позичальником внесення таких змін до здійснення або керування цією Угодою, наскільки Банк вважатиме необхідним за таких обставин;

(b) Банк не зобов'язаний консультуватися з Позичальником відносно будь-яких змін, зазначених в абзаці (a), якщо, на його думку, за даних умов такі дії є нераціональними, та, за будь-яких умов, Банк не зобов'язаний погоджувати такі зміни, і

(c) Банк не несе відповідальність за будь-які пошкодження, витрати чи збитки, які виникають в результаті Події порушення системи платежів або в результаті будь-якої дії чи бездіяльності відповідно до чи у зв'язку із цією Статтею 5.4.

5.5 Застосування отриманих сум

5.5.A Загальні

Позичальник виконує свої платіжні зобов'язання лише за умови, що оплачені ним суми отримані відповідно до умов цієї Угоди.

5.5.B Часткові платежі

Якщо Банк отримує платіж, який є недостатнім для погашення всіх сум, належних до сплати Позичальником за цією Угодою, Банк застосовує такий платіж:

(A) по-перше, для пропорційного покриття будь-яких несплачених зборів, витрат, відшкодувань та витрат, належних до сплати за цією Угодою;

(B) по-друге, для покриття будь-яких нарахованих відсотків, що належать до сплати, але не сплачені за цією Угодою;

(C) по-третє, в рахунок оплати будь-якої основної суми боргу, що належить до сплати, але не сплачена за цією Угодою; та

(D) по-четверте, в рахунок оплати будь-якої іншої належної суми, що належить до сплати, але не сплачена за цією Угодою.

5.5.C Розподіл коштів, пов'язаних із Траншем

(a) У випадку:

(b) Суми, що отримуються Банком на вимогу відповідно до Статті 10.1 та використовуються для погашення Траншу, повинні використовуватися для зменшення невиплачених часткових платежів у зворотному порядку настання термінів їх сплати. Банк має право використовувати суми, отримані між Траншами, на свій розсуд.

СТАТТЯ 6
Зобов'язання та заяви Позичальника

Зобов'язання у цій Статті 6 залишаються чинними з дати цієї Угоди допоки залишається невиплаченою будь-яка сума за цією Угодою або залишається чинним Кредит.

A. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ПРОЕКТОМ

6.1 Використання Позики та наявність інших коштів

Позичальник використовує усі запозичені ним за цією Угодою кошти виключно для фінансування Проекту і за відповідною письмовою згодою Банку для технічної підтримки, що потрібна для ГУПП та/або ГУПів і є необхідною для здійснення Проекту.

Позичальник надає кошти вибраних Траншів Кінцевим бенефіціарам відповідно до Угод про передачу коштів позики на прийнятних для Банку умовах та реалізує свої права за такою Угодою про передачу коштів позики таким чином, щоб захистити інтереси Позичальника та Банку, виконати положення цієї Угоди та досягти цілей, для яких надано Кредит. Якщо Банк не погодиться на інше, Позичальник не має права переуступати, змінювати, скасовувати або відмовлятися від будь-якого права або положення будь-якої Угоди про передачу коштів позики.

Позичальник повинен забезпечити наявність у нього інших коштів, зазначених у пункті 4 Преамбули, а також витрачання цих коштів в обсягах необхідних для фінансування Проекту.

6.2 Виконання Проекту

Позичальник реалізує Проект відповідно до Технічного опису, в який за погодженням Банку періодично можуть вноситись зміни, та завершує Проект до кінцевої дати, зазначеної в цих документах.

Позичальник цим бере на себе зобов'язання доти, доки будь-який Транш або будь-яка частина Траншу за цією Угодою залишаються непогашеними: (i) забезпечувати повний контроль, або, у відповідних випадках, слідкувати, аби відповідний Кінцевий бенефіціар забезпечував повний контроль над усіма активами, що складають частину кожного Субпроекту, та (ii) не вчиняти і не дозволяти вчинення жодних дій, які могли б завадити такому впровадженню або експлуатації Субпроекту або, у відповідних випадках, слідкувати, аби відповідний Кінцевий бенефіціар не вчиняв та не дозволяв вчинення таких дій.

6.3 Збільшена вартість Проекту

Якщо загальна вартість Проекту перевищить оцінку вартості Проекту, зазначену у пункті (e) Преамбули, Позичальник повинен буде знайти кошти для фінансування надлишкової вартості, не звертаючись до Банку, аби забезпечити виконання Проекту відповідно до Технічного опису. Банк повинен бути проінформований Позичальником стосовно планів щодо фінансування такої надлишкової вартості без зволікань.

6.4 Процедура закупівель

Позичальник:

(a) зобов'язується сам і повинен зобов'язати кожного Кінцевого бенефіціара забезпечити придбання устаткування, замовлення послуг та інших робіт для відповідного Субпроекту шляхом прийнятної процедури закупівель, що є задовільною для Банку та відповідає політиці і стандартам, зазначеним в Посібнику з питань закупівель (включно, зокрема, з публікацією в Офіційному журналі Європейського Союзу оголошень по компонентах, що передбачають міжнародні конкурсні торги);

(b) забезпечує, щоб кожен Кінцевий бенефіціар:

(c) зобов'язується сам і повинен зобов'язати кожного Кінцевого бенефіціара забезпечити аби усі договори за відповідним Субпроектом, підписані після дати цієї Угоди (відповідно до політики і стандартів закупівель, згаданих вище у пункті (a)), містили:

6.5 Продовження зобов'язань за Проектом

Позичальник зобов'язується сам і повинен, наскільки це можливо в контексті відповідного Субпроекту, зобов'язати кожного Кінцевого бенефіціара забезпечити:

(a) Обслуговування: обслуговування, здійснення поточного та капітального ремонту та оновлення усього майна, що є частиною Проекту, так, як це необхідно для його підтримання в належному робочому стані;

(b) Активи Проекту: (у разі відсутності попереднього письмового погодження Банку у письмовій формі) набуття та збереження за собою права володіння усіма або переважною більшістю активів, з яких складається Проект, або, у відповідних випадках, заміни та поновлення таких активів, а також підтримки Проекту переважно в безперервному робочому режимі згідно з його початковою метою; при цьому Банк може не надавати своє погодження лише у випадках, коли запропонована дія могла б мати негативний вплив на інтереси Банку як кредитора Позичальника або унеможливила б фінансування Проекту чи відповідного Субпроекту Банком відповідно до його Статуту або статті 309 Договору про функціонування Європейського Союзу;

(c) Страхування: страхування робіт та майна, що входять до складу Проекту, згідно із відповідною практикою галузі, що застосовується до подібних робіт в інтересах суспільства;

(d) Права та дозволи: збереження чинності усіх прав проїзду чи користування, а також усіх дозволів, ліцензій або погоджень, необхідних для виконання та функціонування Проекту; та

(e) Екологічні і соціальні стандарти:

(f) Законодавство ЄС: виконання та експлуатацію Проекту згідно з відповідними стандартами законодавства ЄС тією мірою, наскільки вони реалізовані в законах України або визначені Банком у цій Угоді;

(g) Роботи та проектування у сфері енергоефективності:

(h) ГУПП:

(i) ГРП:

(j) Експерти з верифікації:

(k) Інші зобов'язання

B. ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

6.6 Дотримання законодавства

Позичальник бере зобов'язання, а також забезпечує, щоб Кінцеві бенефіціари в усіх відношеннях дотримувались законів та нормативно-правових актів, дія яких поширюється на них або на Проект (або, з урахуванням обставин, відповідний Субпроект) у тих випадках, коли їх недотримання спричиняє або з великою долею ймовірності спричинить Істотну несприятливу зміну.

6.7 Чесність

(a) Заборонена поведінка:

(b) Санкції:

Позичальник бере зобов'язання (і гарантує, що кожен Кінцевий бенефіціар зобов'язується):

(c) Керівництво:

Позичальник бере зобов'язання (і гарантує, що кожен Кінцевий бенефіціар зобов'язується) приймати в розумні терміни відповідні заходи щодо будь-яких належним чином уповноважених агентів чи представників Позичальника або відповідного Кінцевого бенефіціара (у відповідних випадках) із прямими повноваженнями щодо прийняття рішень і управління стосовно Позики, Проекту або, згідно з обставинами, відповідного Субпроекту, які:

6.8 Загальні заяви та гарантії

Позичальник заявляє та гарантує Банкові, що:

(d) він має повноваження брати на себе та виконувати свої зобов'язання за цією Угодою, і що були вчинені всі необхідні дії для того, щоб уповноважити Позичальника брати та виконувати ці зобов'язання;

(e) зобов'язання за цією Угодою є для нього дійсними, обов'язковими до виконання та такими, що можуть бути примусово виконані;

(f) взяття на себе та виконання ним його зобов'язань за цією Угодою та дотримання її положень не суперечить і не створює конфлікт а також не буде суперечити або створювати конфлікт:

(g) після 21 жовтня 2014 року не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни;

(h) не відбулася та на поточний момент не є такою, що залишилась без уваги або належного рішення, жодна подія чи обставина, яка становить Випадок невиконання зобов'язань;

(i) не відбувається і настільки, наскільки йому відомо, не повинен відбуватися і не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляд жодного судового процесу, арбітражної справи, адміністративних проваджень чи розслідування, що вже спричинив або в разі негативного результату може спричинити Істотну несприятливу зміну, і стосовно нього не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали;

(j) він отримав усі необхідні Уповноваження у зв'язку із цією Угодою та для законного виконання своїх зобов'язань за цією Угодою, і Проект і всі ці Уповноваження є цілком чинними й можуть бути прийняті за докази;

(k) його зобов'язання щодо здійснення платежів за цією Угодою за правом оплати знаходяться на рівні не нижче, ніж всі інші поточні та майбутні незабезпечені та несубординовані зобов'язання за будь-якими з його боргових інструментів, за винятком зобов'язань, що в обов'язковому порядку мають переважну силу відповідно до законодавства, що застосовується до компаній взагалі;

(l) він виконує вимоги Статті 6.5(e) та, наскільки йому відомо (після проведення належного ретельного дослідження), не подавалася і не існує загрози подання проти нього або будь-якого Кінцевого бенефіціара Скарги про порушення екологічного або соціального законодавства;

(m) він не порушує (і не буде порушувати після вибірки Позики) жодні обмеження та заборони щодо набуття фінансової заборгованості, які застосовуються до нього;

(n) Проект підпадає під дію Рамкової угоди;

(o) він виконує усі зобов'язання, визначені у цій Статті 6;

(p) наскільки йому відомо, жодні кошти, вкладені у Проект Позичальником або у будь-який з Субпроектів відповідним Кінцевим бенефіціаром, не отримані незаконним шляхом, в тому числі шляхом Відмивання коштів, та не мають відношення до Фінансування тероризму;

(q) ані Позичальник, ані будь-яка інша особа, що діє від його імені або під його контролем, не вчинила і не вчинить (i) будь-яку Заборонену поведінку у зв'язку з Проектом або будь-якими операціями, передбаченими в цій Угоді; або (ii) будь-яку незаконну діяльність, пов'язану з Фінансуванням тероризму або Відмиванням грошей;

(r) Проект (включаючи, без обмеження, переговори, присудження і виконання контрактів, які фінансуються або будуть фінансуватися з коштів Позики) не пов'язаний з будь-якою Забороненою поведінкою та не став її причиною; та

(s) його платіжні зобов'язання за цією Угодою не підпадають під дію Боргової операції.

Заяви та гарантії, викладені вище, залишаються чинними після підписання цієї Угоди та, за винятком викладеного вище у пункті (g), уважаються такими, що повторюються станом на кожну дату Акцепту вибірки, кожну Дату вибірки та кожну Дату платежу.

СТАТТЯ 7
Забезпечення

7.1 Принцип рівних умов

Позичальник забезпечує, щоб його зобов'язання щодо здійснення платежів за цією Угодою за правом оплати знаходилися на рівні не нижче, ніж всі інші поточні та майбутні незабезпечені зобов'язання за будь-якими його Зовнішніми борговими інструментами.

Зокрема, якщо Банк пред'являє вимогу згідно зі Статтею 10.1 або якщо відбулася і триває або може відбутися Випадок невиконання зобов'язань за будь-яким незабезпеченим та несубординованим Зовнішнім борговим інструментом Позичальника або будь-якої з його агенцій, Позичальник не здійснює (або не дозволяє) жодні платежі у зв'язку із жодним таким Зовнішнім борговим інструментом (регулярні або ні) без одночасної сплати або резервування на визначеному рахунку для сплати у наступну Дату платежу суми, що дорівнює сумі в тій самій пропорції до суми несплаченого боргу за цією Угодою, що і пропорція між цим платежем за цим Зовнішнім борговим інструментом та загальною сумою боргу за цим Інструментом. Для цієї цілі не враховується жодна сплата Зовнішнього боргового інструменту, що здійснюється з коштів, отриманих від випуску іншого інструменту, на який в основному підписалися ті ж самі особи, що володіють правами вимоги за цим Зовнішнім борговим інструментом

У цій Угоді термін "Зовнішній борговий інструмент" означає: (a) інструмент, у тому числі будь-яку квитанцію або виписку з рахунку, що підтверджує або становить зобов'язання щодо сплати кредиту, депозиту, авансу або іншого подібного надання кредиту (включаючи без обмежень будь-яке надання кредиту за угодою рефінансування або зміни графіка погашення), (b) зобов'язання, що підтверджується облігацією, борговою розпискою або іншим подібним письмовим підтвердженням заборгованості; або (c) гарантія, надана Позичальником стосовно зобов'язання третьої сторони; у кожному з цих випадків за умови, що таке зобов'язання: (i) регулюється системою законодавства, відмінною від системи законодавства Позичальника, або (ii) підлягає сплаті у валюті, що не є валютою країни Позичальника, або (iii) підлягає сплаті особі, яка зареєстрована, має постійне місце проживання, є резидентом, має головний офіс або місце роботи за межами країни Позичальника.

7.2 Додаткове забезпечення

Якщо Позичальник надасть третій стороні будь-яке забезпечення стосовно виконання будь-якого Зовнішнього боргового інструменту Позичальника, чи будь-яке переважне або пріоритетне право у зв'язку з ним, то він, якщо цього вимагатиме Банк, також повинен буде надати еквівалентне забезпечення Банкові стосовно виконання його зобов'язань за цією Угодою або надати Банкові еквівалентне переважне чи пріоритетне право.

7.3 Включення положень

Якщо Позичальник укладає із будь-яким іншим середньостроковим або довгостроковим кредитором угоду про фінансування, яка включає положення щодо зниження рейтингу, щодо зобов'язань підтримувати фінансові показники на певному рівні або щодо перехресного дефолту, та/або положення стосовно рівного статусу, яке надає більші переваги відповідному фінансовому кредитору, ніж будь-яке аналогічне положення цієї Угоди, Позичальник негайно інформує про це Банк і на вимогу Банку, негайно підписує угоду про внесення змін до цієї Угоди, аби забезпечити еквівалентне положення на користь Банку.

СТАТТЯ 8
Інформація та візити

8.1 Інформація стосовно Проекту та Кінцевих бенефіціарів

Позичальник:

(a) надає Банку англійською мовою:

(b) представляє Банку без затримки англійською мовою для затвердження всі істотні зміни у Проекті, також з урахуванням інформації, що була надана Банку у зв'язку з Проектом до підписання Угоди, стосовно, окрім іншого, ціни, проектної документації, планів, графіку витрат за комплексом заходів або плану фінансування Проекту.

(c) негайно інформує Банк про:

(d) надає Банку, у формі і за змістом задовільними для Банку:

(e) надає на запит Банку:

(f) зберігає і підтримує актуальною (та, для кожного Субпроекта, забезпечує зберігання і підтримку актуальності з боку відповідного Кінцевого бенефіціара) документацію, що стосується Проекту або, за відповідних обставин, Субпроекту (у тому числі екологічні дослідження, пов'язані з ОВНС), та оперативно надає її (чи забезпечує таке надання з боку відповідного Кінцевого бенефіціара) на запит Банку;

(g) повідомляє Банк про призупинення виплат будь-яким Кінцевим бенефіціаром або про будь-які судові чи адміністративні провадження, розпочаті проти будь-якого Кінцевого бенефіціара, в кожному випадку протягом п'яти днів після настання такої події; та

(h) негайно повідомляє Банк про будь-які звіти стосовно Проекту або будь-якого з Субпроектів за результатами аудитів, проведених Урядом України або незалежними уповноваженими органами.

8.2 Інформація стосовно Позичальника

Позичальник:

(a) надає Банку:

(b) забезпечує, щоб його процедури та облікові документи повністю відображали операції, пов'язані із фінансуванням, виконанням та функціонуванням Проекту; та

(c) негайно інформує Банк про:

8.3 Візити Банку, право доступу та розслідування

(a) Позичальник забезпечує та передбачає у кожній Угоді про передачу коштів позики те, що кожен Кінцевий бенефіціар дозволяє призначеним Банком особам, яких можуть супроводжувати представники Європейського суду аудиторів, Європейської Комісії та/або Європейського офісу з питань боротьби з шахрайством:

(b) Без обмеження застосовності наведених вище у пункті (a) положень, об'єми візиту та перевірки Експертів з верифікації, призначених Банком, можуть включати, зокрема, такі аспекти:

(c) Позичальник сприяє, та має забезпечити сприяння з боку кожного з Кінцевих бенефіціарів, розслідуванню, яке Банк або будь-яка інша компетентна установа або орган Європейського Союзу може проводити стосовно заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки;

(d) Позичальник надає Банку, або забезпечує надання Банку всієї необхідної допомоги для досягнення цілей, визначених у цій Статті.

(e) Позичальник визнає, що Банк може бути зобов'язаний надати інформацію стосовно Позичальника та Проекту будь-якій компетентній установі або органу Європейського Співтовариства згідно із відповідними обов'язковими положеннями законодавства Європейського Співтовариства.

8.4 Мова

Документи, свідоцтва, повідомлення та інформація від Позичальника за цією Угодою мають надаватися англійською мовою за винятком випадків, коли оригінал документу складений іншою мовою; в такому випадку документ має бути наданий Банку в оригіналі разом із його завіреним англомовним перекладом.

СТАТТЯ 9
Платежі та витрати

9.1 Податки, мита і збори

Позичальник сплачує будь-який податок, мито, обов'язковий платіж, збір або інші платежі або утримання аналогічного характеру (у тому числі будь-які штрафи або відсотки до сплати у зв'язку з будь-якою їх несплатою або несвоєчасною сплатою), включаючи гербові та реєстраційні збори, що виникають у зв'язку з укладанням або виконанням цієї Угоди або будь-якого пов'язаного документа та у процесі створення, оформлення, реєстрації або звернення стягнення на будь-яке забезпечення Позики настільки, наскільки це є застосовним.

Позичальник сплачує основну суму, відсотки, відшкодування та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, в повному обсязі без вирахування будь-яких національних або місцевих зборів за умови, що, якщо Позичальник зобов'язаний зробити будь-яке таке відрахування, його буде додано до належного Банкові платежу таким чином, щоб чиста сума, отримана Банком після його вирахування, дорівнювала сумі, що підлягає сплаті.

9.2 Інші платежі

Позичальник сплачує усі платежі і витрати, у тому числі оплату професійних послуг, витрати на банківське обслуговування чи обмін, які понесені у зв'язку з підготовкою, підписанням, виконанням, примусовим виконанням та припиненням цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, будь-якої поправки, доповнення чи відмови від прав стосовно цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, а також під час внесення змін, створення і реалізації будь-якого забезпечення для Позики й управління таким забезпеченням.

9.3 Збільшені витрати, відшкодування та взаємозалік

(a) Позичальник сплачує Банку будь-які суми або витрати, понесені або завдані Банку внаслідок впровадження, запровадження або будь-якої зміни (або тлумачення чи застосування) будь-якого закону або нормативно-правового акту, або дотримання будь-якого закону або нормативно-правового акту, що відбулося після дати даної Угоди, згідно з чим або внаслідок чого:

Банк надає документальне підтвердження будь-яких таких витрат, що збільшилися, тоді, коли, з обґрунтованої точки зору, це можливо зробити.

(b) Без обмеження будь-яких інших прав Банку в рамках цієї Угоди або в рамках законодавства, що застосовується, Позичальник відшкодовує збитки і звільняє Банк від відповідальності забудь-які збитки, понесені в результаті будь-якого платежу або часткового погашення, які здійснюються не у відповідності з тим, як це прямо передбачено в цій Угоді.

(c) Тією мірою, наскільки це дозволено згідно з застосовним законодавством, Банк може зарахувати будь-яке зобов'язання зі строк виконання, що настав, яке підлягає сплаті Позичальником за цією Угодою (в тій мірі, що належать Банку на підставі вигодонабуття) в рахунок погашення будь-якого зобов'язання (незалежно від того, чи настав термін його виконання), яке має Банк до Позичальника незалежно від місця оплати, реєструючого відділення або валюти кожного зобов'язання. Якщо зобов'язання деноміновані в різних валютах, Банк може конвертувати будь-яке зобов'язання за ринковим обмінним курсом у рамках своєї звичайної діяльності з метою здійснення зарахування. За наявності хоч одного непогашеного або невстановленого зобов'язання Банк має право здійснити зустрічний залік в розмірі, який він добросовісно визначить в якості розміру відповідного зобов'язання.

Банк повідомляє Позичальника про свій намір реалізувати свої права згідно з цією Статтею та про будь-який взаємозалік, проведений згідно з цією Статтею, - у кожному із цих випадків тоді, коли, з обґрунтованої точки зору, це можливо зробити.

СТАТТЯ 10
Випадки невиконання зобов'язань

10.1 Право вимагати погашення

Позичальник повинен відразу погасити всю Позику або її частину (як буде зазначено Банком) разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими або несплаченими сумами за цією Угодою після отримання письмової вимоги Банку, висунутої відповідно до викладених нижче положень.

10.1.A Негайна вимога

Банк має право пред'явити таку вимогу негайно:

(a) якщо Позичальник не сплачує у належну дату будь-яку суму, яка підлягає сплаті відповідно до цієї Угоди, в належному місці та валюті, в якій ця сума повинна бути сплаченою, за винятком випадків, коли:

(b) якщо будь-яка інформація або документ, наданий Банку Позичальником, або будь-яка заява або підтвердження, зроблені або які вважаються зробленими Позичальником в цій Угоді чи відповідно до неї, або у зв'язку з обговоренням чи виконанням цієї Угоди, є або виявляється такою, що була недостовірною, неповною або такою, що вводить в оману в будь-якому суттєвому відношенні станом на той момент, коли це було зроблено, або вважається таким, що було зроблено;

(c) якщо після будь-якого невиконання зобов'язань Позичальником у зв'язку з будь-якою позикою або будь-якого зобов'язання, що випливає з будь-якої фінансової трансакції, за винятком цієї Позики,

(d) якщо Позичальник не може погасити свої борги у зазначений термін або затримує погашення боргів, або укладає чи намагається укласти компромісну угоду з кредиторами;

(e) якщо Позичальник не виконує будь-яке зобов'язання у зв'язку з будь-якою іншою позикою, наданою йому з ресурсів Банку, або Європейського Союзу, або іншого фінансового інструменту, наданого йому Банком;

(f) у випадку арешту, виконання, секвестру або іншого процесу стягується майно Позичальника чи будь-яке майно, що утворює частину Проекту, і такий процес не припиняється або триває протягом 14 (чотирнадцяти) днів;

(g) якщо відбувається Істотна несприятлива зміна в порівнянні з умовами Позичальника на дату підписання цієї Угоди;

(h) якщо для Позичальника є або стає незаконним виконання будь-якого зі своїх зобов'язань за цією Угодою, або ця Угода не є дійсною відповідно до її умов або вважається Позичальником недійсною відповідно до її умов;

(i) якщо відбувається будь-яка подія, яка може поставити під загрозу обслуговування будь-якого Траншу в повному обсязі або частково чи негативно вплинути на будь-яке забезпечення за ним; або

(j) якщо на будь-яке зобов'язання, взяте Позичальником за цією Угодою, негативно впливає реалізація Позичальником Боргової операції.

10.1.B Вимога після повідомлення про відшкодування

Банк також може висунути таку вимогу:

(a) якщо Позичальник не виконає будь-якого зобов'язання за цією Угодою, яке не є зобов'язанням, зазначеним у Статті 10.1.A; або

(b) якщо будь-який факт, викладений у Преамбулі, істотно змінюється і не відновлюється в істотному обсязі та, якщо така зміна завдає шкоди інтересам Банку як кредитора Позичальника або негативно впливає на виконання чи функціонування Проекту,

за винятком випадків, коли невиконання чи обставина, що призводить до невиконання, можуть бути виправлені та виправляються в межах прийнятного терміну, зазначеного в повідомленні, надісланому Банком Позичальнику.

10.2 Інші права за законом

Стаття 10.1 не обмежує будь-якого іншого права Банку за законом вимагати дострокового погашення Позики.

10.3 Компенсація

10.3.A Транші із фіксованою ставкою

У разі вимоги згідно зі Статтею 10.1 стосовно будь-якого Траншу із фіксованою ставкою Позичальник сплачує Банкові суму, що вимагається, разом з Компенсацією за дострокове погашення щодо будь-якої суми від основної суми боргу, строк сплати якої настав. Сума Компенсації за дострокове погашення нараховується з належної дати платежу, зазначеної в повідомленні про вимогу Банку і розраховується на підставі того, що дострокове погашення здійснюється станом на дату, зазначену таким чином.

10.3.B Транші із плаваючою ставкою

У разі вимоги згідно зі Статтею 10.1 стосовно будь-якого Траншу із плаваючою ставкою Позичальник сплачує Банкові суму, що вимагається, разом із сумою, яка дорівнює поточній вартості в розмірі 0,15 % (п'ятнадцять базисних пунктів) річних, що розраховується й нараховується на Суму дострокового погашення суми основного боргу таким самим чином, як обчислювалися б та нараховувалися б відсотки, якщо та сума залишилася б непогашеною відповідно до початкового графіка погашення Траншу до Дати погашення.

Вартість обчислюється за відсотковою ставкою, що дорівнює Ставці перерозподілу, яка застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу.

10.3.C

10.3.D Загальні положення

Суми, що підлягають сплаті Позичальником згідно зі Статтею 10.3, сплачуються станом на Дату дострокового погашення, зазначену у вимозі Банку.

10.4 Збереження права

Жодне невикористання, або затримка у використанні, або окреме чи часткове здійснення Банком під час здійснення будь-яких зі своїх прав чи засобів правового захисту за цією Угодою не тлумачиться як відмова від такого права чи засобу правового захисту. Права та засоби правового захисту, які передбачено в цій Угоді, є накопичувальними й не виключають будь-яких прав чи засобів правового захисту, які передбачено законодавством у зв'язку із цією Угодою.

СТАТТЯ 11
Законодавство та юрисдикція

11.1 Законодавство, що застосовується

Ця Угода та її складення, тлумачення та чинність регулюються згідно з міжнародним публічним правом. Закони Позичальника щодо наявності або тлумачення договорів не застосовуються до цієї Угоди.

11.2 Юрисдикція

Будь-який спір, розбіжність, протиріччя або претензія (надалі разом - "Спір"), які виникають у зв'язку з існуванням, чинністю, тлумаченням, упровадженням або припиненням дії цієї Угоди по можливості вирішуються мирно шляхом домовленості між Банком та Позичальником шляхом консультацій і переговорів Якщо Спір не може бути вирішено мирно Банком та Позичальником протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту повідомлення про Спір будь-якою Стороною, Спір повинен бути розв'язаний шляхом прийняття остаточного та обов'язкового для виконання рішення арбітражним судом згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), що діє станом на дату цієї Угоди, та цей регламент вважається включеним у цю Статтю через посилання.

Кількість арбітрів дорівнюватиме трьом. Мовою арбітражу буде англійська. Арбітражні слухання проходитимуть у Гаазі, у Нідерландах.

За відсутності іншої домовленості усі документи будуть подаватися та всі слухання будуть проводитися протягом шести місяців після формування складу арбітражу. Арбітраж виносить рішення протягом 60 (шістдесяти) днів після надання останніх документів.

Будь-яке остаточне рішення арбітражу буде обов'язковим для виконання з дня його винесення, та Сторони цим відмовляються від будь-якого права подавати апеляцію стосовно законності та (або) суті справи до будь-якого суду. Незважаючи на Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, арбітраж не приймає або надає, та Позичальник не просить у будь-якого судового органу вжиття проти Банку будь-яких тимчасових заходів або засобів юридичного захисту до винесення остаточного рішення.

Позичальник без затримки виконує та дотримується такого рішення на своїй території.

У випадку якщо Позичальник не дотримується свого зобов'язання, про яке йдеться у попередньому абзац, протягом 3 місяців з дати винесення рішення, то настільки, наскільки Позичальник може за будь-якою юрисдикцією вимагати для себе або своїх активів недоторканності стосовно притягнення до суду, виконавчих дій, накладення арешту або іншого юридичного процесу, Позичальник цим остаточно погоджується не вимагати та остаточно відмовляється від такої недоторканості настільки, наскільки це дозволяють закони такої юрисдикції.

11.3 Підтвердження сум, що підлягають сплаті

Для будь-якої юридичної дії, що виникає у зв'язку із цією Угодою, довідка Банку щодо будь-якої суми або ставки, яка має бути сплачена Банкові за цією Угодою, вважатиметься справжнім доказом такої суми або ставки за умови відсутності явної помилки.

11.4 Цілісність угоди

Ця Угода становить повну домовленість між Банком і Позичальником стосовно надання Кредиту згідно з даною Угодою та замінює усі попередні угоди - прямі та неявні - щодо цього питання.

11.5 Недійсність

Якщо в будь-який час будь-яке положення цієї Угоди є або стало незаконним, недійсним або незастосовним в будь-якому відношенні, або ця Угода є або стала нечинною в будь-якому відношенні, в рамках законодавства будь-якої юрисдикції, та така незаконність, недійсність або незастосовність не порушують:

(a) законність, дійсність чи застосовність в цій юрисдикції будь-якого іншого положення цієї Угоди, або чинність цієї Угоди в будь-якому іншому відношенні в цій юрисдикції, та

(b) законність, дійсність чи застосовність в інших юрисдикціях цього чи будь-якого іншого положення цієї Угоди, або чинність цієї Угоди згідно зі законами таких інших юрисдикцій.

11.6 Зміни

До цієї Угоди можуть уноситися зміни шляхом укладання письмової угоди між сторонами. Такі зміни набувають чинності на умовах, викладених у відповідному інструменті внесення змін, без необхідності проведення будь-яких внутрішніх процедур (а саме ратифікації та затвердження), якщо зазначені вищі зміни:

(a) не вимагають будь-якого збільшення фінансових зобов'язань Позичальника або накладення додаткових зобов'язань на Позичальника згідно з Угодою;

(b) не роблять необхідним внесення змін до Законів України або затвердження нових Законів України; та

(c) не вносять будь-які інші правила окрім тих, що передбачені в указах Президента або постановах Кабінету Міністрів Позичальника.

11.7 Примірники

Ця Угода може бути укладена в будь-якій кількості примірників, всі вони разом складають один і той же інструмент. Кожен примірник є оригіналом, але всі примірники разом складають один і той же інструмент.

СТАТТЯ 12
Прикінцеві положення

12.1 Повідомлення іншій Стороні

Повідомлення та інша інформація, які надаються за цією Угодою та які адресуються будь-якій стороні цієї Угоди, повинні бути в письмовій формі та надсилатися на її адресу чи повідомлятися за факсимільним номером, які зазначено нижче, або на таку іншу адресу або за таким іншим факсимільним номером, про які сторона заздалегідь повідомляє іншій стороні в письмовій формі:

Для Банку

До уваги: OPS

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Факс: + 352 4379 67495

Для Позичальника

До уваги: Міністерство фінансів України

вул. Грушевського, буд. 12/2

м. Київ 01008

Україна

Факс: +380 44 2775487

12.2 Форма повідомлення

Будь-які повідомлення або інша інформація, що надається за цією Угодою, повинні бути у письмовій формі.

Повідомлення та інша інформація, для яких в цій Угоді встановлюються фіксовані строки або які самі встановлюють фіксовані строки, що є обов'язковими для адресата, можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом чи факсом. Такі повідомлення та інша інформація будуть вважатися отриманими іншою стороною на дату доставки у випадку надсилання кур'єром або рекомендованим листом, або при отриманні надісланого повідомлення у випадку надсилання факсом.

Інші повідомлення та інформація можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом чи факсом або, у разі письмової домовленості між сторонами, електронною поштою або іншими електронними засобами зв'язку.

Без обмеження дійсності жодного повідомлення, що надсилається по факсу відповідно до положень вище, копія кожного повідомлення, надісланого по факсу, повинна також надсилатися відповідній стороні листом не пізніше ніж на наступний Робочий день.

Повідомлення, які робляться Позичальником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, доставлятимуться Банкові разом із достатнім доказом повноважень особи чи осіб, уповноваженої (уповноважених) підписувати таке повідомлення від імені Позичальника, та засвідченим зразком підпису такої (таких) особи чи осіб, якщо це вимагатиметься Банком.

12.3 Зміни, пов'язані зі сторонами

Позичальник не може переуступати або передавати будь-які зі своїх прав або зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Банку.

Банк може переуступати усі або частину своїх прав і пільг або передати (шляхом новації, субучасті або іншим чином) усі або частину своїх прав, пільг і зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Позичальника, за винятком переуступлень та передач у межах значення цього абзацу Статті 12.3 Європейському центральному банку, будь-якому національному центральному банку, який є членом Європейської системи центральних банків, або Комісії ЄС, для яких погодження Позичальника не потрібно.

12.4 Набуття чинності цією Угодою

Ця Угода набирає чинності з дати ("Дата набуття чинності"), коли набуває чинності Закон України, яким ратифіковано цю Угоду.

Якщо Дата набуття чинності не наступить впродовж 24 (двадцяти чотирьох) місяців з дати цієї Угоди, ця Угода в силу не вступає, а відтак не потребуватимуться жодні подальші дії.

12.5 Преамбула, додатки та доповнення

Преамбула і наступні Додатки становлять частину цієї Угоди:

Додаток A

Технічний опис і звітність

Додаток B

Визначення EURIBOR

Додаток C

Форми для Позичальника

До цієї Угоди додаються такі Доповнення:

Доповнення I

Повноваження підписанта від Позичальника

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони цієї Угоди забезпечили підписання цієї Угоди у 4 (чотирьох) оригінальних примірниках англійською мовою та забезпечили, щоб Юрій Буца, заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції та Марта Пінк, юридичний радник, парафували кожну сторінку цієї Угоди від їхнього імені.

У Брюсселі 19 числа Грудня 2016 року.

Підписано за та від імені

Підписано за та від імені

УКРАЇНИ

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКУ

[Юрій Буца]

[Вазіль Худак]

[заступник Міністра фінансів України
з питань європейської інтеграції]

[Віце-президент]

 

Технічний опис та звітність

A.1. Технічний опис

Мета, місце

Проект охоплює ремонтні роботи на існуючих освітніх, дослідних та допоміжних об'єктах низки державних вищих навчальних закладів України задля підвищення їхньої енергоефективності та здійснення інших інвестицій у освітнє обладнання, не пов'язане з Компонентом енергоефективності. Завдання проекту полягає у зменшенні експлуатаційних витрат, а також у покращенні якості об'єктів призначених для викладацької, навчальної та науково-дослідної діяльності в університетах.

Опис

Компонент з енергоефективності включатиме в себе інвестиції, що мають на меті покращити енергоспоживання будівель. Зокрема, Компонент з енергоефективності може включати, але не виключно енергоефективні інвестиції у термозахисні конструкції, системи кондиціонування та тепловентиляції, електромонтажні роботи та модернізацію систем теплопостачання.

Інші види інвестицій, що відносяться до Компоненту, не пов'язаного з енергоефективністю, ставлять собі за мету в цілому покращити умови викладання.

Позику буде спрямовано на фінансування прийнятних витрат, що відносяться до Компонента енергоефективності та Компонента, не пов'язаного з енергоефективністю.

Проект складається з двох етапів - Етап I та Етап II.

Етап I складатиметься з інвестицій у енергоефективність, що відносяться до Компонента з енергоефективності, в наступних семи університетах з загальною сумою інвестицій 81 млн. євро.

(a) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

(b) Національний педагогічний інститут ім. Драгоманова, м. Київ

(c) Національний Університет "Львівська політехніка", м. Львів

(d) Полтавський національний технічний інститут ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

(e) Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

(f) Сумський державний університет, м. Суми

(g) Вінницький національний технологічний університет, м. Вінниця

Етап II включатиме інвестиції на суму близько 79 млн. євро. Суб-проекти, запропоновані для фінансування на Етап II підлягають попередньому узгодженню з Банком. Етап II включає інвестиції в підвищення енергоефективності, що входять до Компонента з енергоефективності, а також може включати інші не пов'язані з енергоефективністю освітні інвестиції за умови, що:

Запропонований об'єм Етапу II має відповідати критеріям прийнятності, погодженим з Банком.

Позичальник (що діє через Міністерство освіти і науки) має здійснювати детальний моніторинг економічного розвитку Проекту, його соціального впливу та впливу на навколишнє середовище та права людини, а також інших аспектів впровадження Проекту, що час від часу може вимагатись Банком. Банк може публікувати звіти з виконання проекту, що стосуються Субпроектів, що фінансуються банком.

Календар

Початок Проекту очікується в 2017 році. Очікується, що Проект буде завершено протягом 5 (п'яти) років з Дати набуття чинності

Загальні винятки

Наступні витрати не будуть мати право на фінансування відповідно до цієї Угоди: ПДВ та інші податки і збори, придбання землі, придбання будівель, технічне обслуговування та інші експлуатаційні витрати, придбання вторинних активів, відсотки під час будівництва, придбання ліцензій на використання публічних ресурсів (наприклад, телекомунікаційних ліцензій), патенти, торгові марки і товарні знаки. Чисті фінансові операції не є прийнятними.

Виключені сектори:

• виготовлення та розповсюдження зброї та боєприпасів, озброєння та військової техніки

• виготовлення та розповсюдження тютюну або алкогольної продукції

• азартні ігри і парі

• місця утримання під вартою, наприклад, в'язниці, поліцейські ділянки, школи з функціями місць утримання під вартою

• сектори і види діяльності з сильним етичним аспектом, що можуть нести значний репутаційний ризик.

Окремі категорії інвестицій виключаються з позики:

• інвестиції в секторах, крім тих, які згадані в технічному описі

• інвестиції за межами географічного охоплення Проекту, викладеного в технічному описі.

A.2. ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПРОЕКТОМ, ЩО МАЄ НАДАВАТИСЯ БАНКУ, ТА СПОСІБ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ

1. Надання інформації: призначення відповідальної особи

Зазначена нижче інформація має надаватися Банку. Відповідальність за це несе:

Контактна особа з технічних питань

Відповідальне міністерство

Міністерство освіти та науки

Контактна особа

Роман Греба

Посада

Заступник міністра освіти та науки, керівник апарату

Функція/Департамент

Управління з питань державного майна та підприємств

Адреса

проспект Перемоги 10, м. Київ, 01135, Україна

Телефон

+380 44 4814774

Факс

+380 44 4814774

Електронна пошта

greba@mon.gov.ua

Контактна особа з фінансових питань

Відповідальне міністерство

Міністерство фінансів

Контактна особа

Юрій Буца

Посада

Заступник міністра з питань європейської інтеграції

Функція/Департамент

Департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями

Адреса

Вул. М. Грушевського, 12 м. Київ, 01008, Україна

Телефон

+380 44 206 58 48
+38 044 277 53 33

Факс

+380 44 425 90 26
+380 44 277 54 87

Електронна пошта

yb@minfin.gov.ua
kolosova@minfin.gov.ua

Зазначена(і) контактна(і) особа(и) є відповідальною(ими) контактною(ими) особою(ами) станом на цей час.

У разі будь-яких змін Позичальник повинен негайно повідомити про них Банк.

2. Інформація щодо конкретних питань

Позичальник надає Банку таку інформацію не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.

Документ/інформація

Кінцевий термін

• Стосовно Субпроектів, що передбачають проведення Оцінки впливу на довкілля відповідно до законодавства ЄС та вітчизняного законодавства, Міністерство освіти та науки повинно надати банку примірник (бажано в електронному форматі) Дослідження впливу на довкілля ("ДВД"), включно з коротким змістом звіту (КЗЗ), або посилання на сторінку в Інтернеті, де розміщуватиметься ДВД принаймні протягом 3 років після публікації, а також підтвердить, що всі заходи мінімізації негативного впливу були включені у проект за результатами оцінки впливу на довкілля задля дотримання вимог політики прозорості Банку.

До виділення коштів Позики на відповідний Субпроект.

• Якщо певний Субпроект програми потенційно може вплинути на природну територію, що знаходиться під особливою охороною і вважається заповідною згідно вітчизняного або міжнародного законодавства чи відповідних угод, Міністерство освіти та науки повинно отримати підтвердження від компетентного природоохоронного органу, або за результатами рівнозначної оцінки погодженої Банком, стосовно того, що дана схема не має значного негативного впливу на територію, що знаходиться під особливою охороною і вважається заповідною згідно вітчизняного або міжнародного законодавства чи відповідних угод.

До виділення коштів Позики на відповідний Субпроект.

3. Інформація про реалізацію Проекту

Позичальник надає Банку таку інформацію про хід реалізації Проекту не пізніше крайнього терміну, зазначеного нижче.

Документ/інформація

Кінцевий термін

Частота звітності

Звіт про хід реалізації Проекту, що включає наступне:
- Стисла оновлена інформація стосовно технічного опису, який пояснює причини суттєвих змін у порівнянні з початковим об'ємом роботи;
- Оновлена інформація стосовно дати завершення кожного з Субпроектів проекту з поясненням причин будь-якої можливої затримки;
- Оновлена інформація щодо вартості Проекту з поясненням будь-якого можливого її підвищення у порівнянні з початковою бюджетною вартістю;
- Опис будь-якого серйозного проблемного питання стосовно впливу на довкілля або соціальні питання;
- Оновлена інформація щодо потреб та завантаженості Проекту з відповідними коментарями;
- Будь-яке суттєве проблемне питання та ризик, що можуть вплинути на виконання Проекту;
- Будь-які судові справи стосовно Проекту, що знаходяться у провадженні.

31 березня
30 червня
30 вересня
31 грудня

ЩОКВАРТАЛЬНО

4. Інформація про завершення Проекту та перший рік функціонування

Позичальник надає Банкові таку інформацію про завершення Проекту та його функціонування на початковому етапі не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.

Документ/інформація

Кінцевий термін подання до Банку

Звіт про завершення Проекту, що містить:
- Короткий опис технічних характеристик Проекту на момент завершення з поясненням будь-яких суттєвих змін;
- Дату завершення кожного окремого основного Субпроекта Проекту з поясненням причини будь-якої можливої затримки;
- Остаточна вартість проекту з поясненням будь-якого її підвищення у порівнянні початковою бюджетною вартістю;
- Кількість нових робочих місць, створених Проектом як на період реалізації, так і на постійній основі;
- Опис будь-якого серйозного проблемного питання стосовно впливу на довкілля;
- Оперативна інформація стосовно Закупівель;
- Оновлена інформація щодо потреб та завантаженості Проекту з відповідними коментарями;
- Будь-яке суттєве проблемне питання та ризик, що можуть вплинути на виконання Проекту;
- Будь-які судові справи стосовно Проекту, що знаходяться у провадженні.
- Оновлена інформація щодо фактичних показників Проекту для внесення у банківську таблицю Вимірювання результатів (REM).

Протягом 6 місяців після завершення робіт

Мова звітів

Англійська

 

Додаток B

ВИЗНАЧЕННЯ EURIBORТАLIBOR

A. EURIBOR

"EURIBOR" означає:

(a) стосовно відповідного періоду тривалістю менше одного місяця - Екранну ставку (як визначено нижче) терміном в один місяць;

(b) стосовно відповідного періоду тривалістю один чи більше місяців, для яких доступна Екранна ставка, - відповідну Екранну ставку терміном на відповідну кількість місяців, та

(c) стосовно відповідного періоду тривалістю більше одного місяця, для якого Екранна ставка не доступна, - ставку, отриману шляхом лінійної інтерполяції стосовно двох Екранних ставок, одна з яких застосовується для найближчого періоду, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інший - для найближчого періоду, який є довшим за тривалість відповідного періоду,

(період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - "Репрезентативний період").

Для цілей вищевказаних пунктів (b) та (c) "доступна" означає ставки, для даних термінів погашення, що розраховуються та публікуються Глобальними системами визначення ставок, лтд (ГСВС) або таким іншим надавачем послуг, вибраним Європейським інститутом грошових ринків (ЄІГР), під егідою ЄІГР та EURIBOR ACI, або будь-яким правонаступником, визначеним Банком як такий, що виконує функції ЄІГР та EURIBOR ACI.

"Екранна ставка" означає відсоткову ставку для депозитів у євро на відповідний період, опубліковану об 11:00 за брюссельським часом або пізніше за згодою Банку, у день ("Дата зміни орієнтовної базової ставки"), який настає за 2 (два) Відповідні банківські дні до першого дня відповідного періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на сторінці, яка офіційно використовується замість неї, або у разі її відсутності у будь-якому виданні, вибраному Банком для цієї мети.

Якщо Екранна ставка не буде опублікована таким чином, Банк звертається до головних офісів чотирьох найбільших банків єврозони, вибраних Банком, із проханням оголосити ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у євро на співставну суму приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на Дату зміни орієнтовної базової ставки основними банкам на міжбанківському ринку в єврозоні на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка для такої Дати зміни орієнтовної базової ставки дорівнюватиме середньому арифметичному таких котирувань.

Якщо у відповідь на запит надається менше 2 (двох) котирувань, ставка на Дату зміни орієнтовної базової ставки буде дорівнювати середньому арифметичному ставок, найбільших банків в єврозоні, вибраних Банком, приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на день, який настає через 2 (два) Відповідні банківські дні після Дати зміни орієнтовної базової ставки, для позик у євро на співставну суму у провідних європейських банках на період, що дорівнює Репрезентативному періодові.

Якщо отримана таким чином ставка нижче нуля, EURIBOR вважатиметься рівним нулю.

У випадку, якщо в наявності немає жодної із зазначених вище ставок, EURIBOR повинна бути ставкою (вираженою як річна відсоткова ставка), яка визначена Банком як така, що включає всі витрати Банку для фінансування відповідного Траншу на основі базової ставки, що застосовується і створена Банком або альтернативним методом визначення ставок, який Банк вважає за доцільне використати.

B. LIBOR

"LIBOR" означає по відношенню до доларів США:

(a) стосовно відповідного періоду тривалістю менше одного місяця - Екранну ставку (як визначено нижче) терміном в один місяць;

(b) стосовно відповідного періоду тривалістю один чи більше місяців, для яких доступна Екранна ставка, - відповідну Екранну ставку терміном на відповідну кількість місяців, та

(c) стосовно відповідного періоду тривалістю більше одного місяця, для якого Екранна ставка не доступна, - ставку, отриману шляхом лінійної інтерполяції стосовно двох Екранних ставок, одна з яких застосовується для найближчого періоду, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інший - для найближчого періоду, який є довшим за тривалість відповідного періоду,

(період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - "Репрезентативний період").

Для цілей вищевказаних пунктів (b) та (c) "доступна" означає "розрахована та оприлюднена" під егідою ICE Benchmark Administration Limited (або будь-яким правонаступником даної функції за визначенням Банку) на даний строк виплати позики.

"Екранна ставка" означає відсоткову ставку для депозитів у доларах США на відповідний період, яка визначається ICE Benchmark Administration Limited (або будь-яким правонаступником, визначеним Банком як такий, що виконує функції ICE Benchmark Administration Limited) та оприлюднену провайдерами фінансової інформації об 11:00 за лондонським часом або пізніше за згодою Банку, у день ("Дата зміни орієнтовної базової ставки"), який настає за 2 (два) робочих дні у Лондоні до першого дня відповідного періоду.

Якщо Екранна ставка не буде опублікована жодним з провайдерів фінансових новин, прийнятним для Банку, Банк звертається до головних лондонських офісів 4 (чотирьох) найбільших банків лондонського міжбанківського ринку, вибраних Банком, із проханням оголосити ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у доларах США на співставну суму приблизно об 11:00 за лондонським часом станом на Дату зміни орієнтовної базової ставки основними банками на лондонському міжбанківському ринку на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка дорівнюватиме середньому арифметичному таких котирувань.

Якщо у відповідь на запит надається менше 2 (двох) котирувань, Банк звертається до головних нью-йоркських офісів 4 (чотирьох) найбільших банків міжбанківського ринку м. Нью-Йорк, вибраних Банком, із проханням оголосити ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у доларах США на співставну суму (приблизно об 11:00 за нью-йоркським часом станом на другий робочий день в Нью-Йорку після Дати зміни орієнтовної базової ставки) основним банкам європейського ринку на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка дорівнюватиме середньому арифметичному таких котирувань.

Якщо отримана таким чином ставка нижче нуля, LIBOR вважатиметься рівним нулю.

У випадку, якщо в наявності немає жодної із зазначених вище ставок, LIBOR повинна бути ставкою (вираженою як річна відсоткова ставка), яка визначена Банком як така, що включає всі витрати Банку для фінансування відповідного Траншу на основі базової ставки, що застосовується і створена Банком або альтернативним методом визначення ставок, який Банк вважає за доцільне використати.

C. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Для цілей викладених вище визначень:

(a) "Робочий день у Лондоні" означає день, коли у м. Лондон банки працюють в звичайному режимі, а "Робочий день в Нью-Йорку" означає день, коли у м. Нью-Йорк банки працюють в звичайному режимі.

(b) Усі відсотки, отримані в результаті будь-яких підрахунків, зазначених у цьому Додатку, у разі необхідності округлюватимуться до найближчої однієї стотисячної процентного пункту, причому половинне значення округлюватиметься в бік збільшення.

(c) Банк негайно інформує Позичальника про котирування, отримані Банком.

(d) Якщо будь-яке із зазначених вище положень припиняє відповідати положенням, прийнятим під егідою:

 

Додаток C

Форми для Позичальника

C.1 Форма Пропозиції вибірки / Акцепту вибірки (Статті 1.2.B та 1.2.C)

Кому:

Міністерство фінансів України

Від:

Європейський інвестиційний банк

Дата:

 

Тема:

Пропозиція вибірки / Акцепт вибірки для Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, яку датовано [·] ("Фінансова угода")

Номер Угоди FINr 84.172

Номер Serapis 2012 0493

_____________________________________________________________________________________

Шановні панове!

Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі.

У відповідь на ваш запит на отримання Пропозиції вибірки від Банку та відповідно до Статті 1.2.B Фінансової угоди цим ми пропонуємо надати вам такий Транш:

(a) Валюта і сума, що підлягає вибірці, у євро еквіваленті:

(b) Запланована дата вибірки:

(c) Базова відсоткова ставка:

(d) Періодичність сплати відсотків:

(e) Дати платежів:

(f) Умови погашення основної суми:

(g) Перша та остання дати погашення основної суми:

(h) Фіксована ставка або Спред, що застосовуються до настання Дати погашення:

Для надання Траншу відповідно до умов Фінансової угоди Банк повинен отримати Акцепт вибірки у формі примірника цієї Пропозиції вибірки, належним чином підписаної від вашого імені, надісланої за таким факсимільним номером [·] не пізніше ніж у Кінцевий термін Акцепту вибірки [час] за Люксембурзьким часом [дата].

До Акцепту вибірки повинні додаватися (якщо не надано заздалегідь):

У разі неприйняття до зазначеного вище часу пропозиція, яка міститься в цьому документі, вважається відхиленою, і автоматично втрачає чинність.

Якщо ви приймаєте Транш, описаний в цій Пропозиції вибірки, застосовуються всі умови цієї Фінансової угоди, зокрема положення Статті 1.4.

З повагою,

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

Ми цим приймаємо зазначену вище Пропозицію вибірки і підтверджуємо, що жодне зобов'язання Позичальника за цією Угодою не підпадає під дію Боргової операції:

_________________________________________

Підписано за та від імені УКРАЇНИ

Дата:

Сертифікати, що мають бути надані Позичальником

C.2 Форма свідоцтва від Позичальника (Стаття 1.4.B)

Кому:

Європейський інвестиційний банк

Від:

Україна

Дата:

 

Тема:

Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком від [·] ("Фінансова угода")

Номер Угоди FINr 84.172

Номер Serapis 2012 0493

_____________________________________________________________________________________

Шановні панове!

Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі.

Для цілей Статті 1.4 Фінансової угоди цим ми підтверджуємо вам таке:

(a) перелік витрат за Проектом, що повинні фінансуватися з Траншу, включно з переліком витрат, виділених на Компонент з енергоефективності;

(b) не відбувся і не триває без виправлення жоден Випадок дострокового погашення;

(c) не відбулося жодних істотних змін у будь-якому аспекті Проекту або змін, про які зобов'язані звітувати ми або вимушений звітувати Кінцевий бенефіціар згідно зі Статтею 8.1, за винятком тих, про які ми раніше повідомляли;

(d) ми маємо достатньо коштів для забезпечення своєчасного завершення та виконання схвалених Субпроектів згідно з Додатком A.1;

(e) жодна подія чи обставина, що становить або могла б, із плином часу або після надання повідомлення за Фінансовою угодою, становити Випадок невиконання зобов'язань не мала місця і не триває без виправлення чи без відмовлення;

(f) не відбувається та, наскільки нам відомо, не повинен відбуватися й не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляду жодного судового процесу, арбітражної справи, адміністративних процедур чи розслідування, що вже спричинило або в разі негативного результату може спричинити Істотну несприятливу зміну, і стосовно нас чи наших дочірніх компаній не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали;

(g) заяви та гарантії, які повинні бути зроблені або повторені нами згідно зі Статтею 6.8, є правильними в усіх аспектах;

(h) зобов'язання Позичальника за цією Фінансовою угодою не підпадають під дію та не зазнають впливу від реалізації Позичальником Боргової операції; та

(i) не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни в порівнянні з тим, якою була ситуація на дату підписання Фінансової угоди.

З повагою,

Підписано за та від імені УКРАЇНИ

Дата:

 

ДОПОВНЕННЯ I

Уповноваження та повноваження підписанта

____________

Опрос