Идет загрузка документа (188 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Финансового соглашения (Проект "Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации") между Украиной и Европейским инвестиционным банком

ВР Украины
Закон от 15.07.2015 № 601-VIII
действует с 17.08.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації") між Україною та Європейським інвестиційним банком

Верховна Рада України постановляє:

Фінансову угоду (Проект "Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації") між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 24 грудня 2014 року в м. Києві, яка набирає чинності з дати набрання чинності цим Законом, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 липня 2015 року
N 601-VIII

 

 

ФІНАНСОВА УГОДА
(Проект "Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації")
між Україною та Європейським інвестиційним банком

Київ, 24 грудня 2014 року

FI No.82.844
Serapis No. 2013-0283

Цю Угоду укладено між:
Україною

 
("Позичальник")

з одного боку, та

 

Європейським інвестиційним банком,
юридична адреса якого 98-100 blvd Konrad
Adenauer, L-2950 Luxembourg, в особі
Ласло Бараняя, Віце-президента

("Банк")

з іншого боку, що спільно іменуються "Сторони"

ОСКІЛЬКИ:

(1) У відповідності до (i) Рішення N 466/2014/EU, опублікованого в Офіційному віснику Європейського Союзу N L 135 від 8 травня 2014 р., Європейський парламент і Рада Європейського Союзу вирішили надати гарантії Банку стосовно збитків за фінансовими операціями на підтримку інвестиційних проектів за межами Європейського Союзу ("Рішення") і (ii) угоди, укладеної між Європейським Союзом в особі Європейської комісії і Банком, який впроваджує таке рішення, у випадку несплати Європейський Союз гарантією покриває певні платежі, які не отримані Банком і підлягають сплаті на користь Банку стосовно операцій Банку з фінансування, укладених, серед іншого, з Позичальником ("Гарантія ЄС"). На дату цієї Угоди Україна є Прийнятною країною (як визначено нижче). Україна є державою - учасником Конвенції про визнання та приведення у виконання іноземних арбітражних рішень, укладеної в Нью-Йорку 10 червня 1958 р. ("Нью-Йоркська Конвенція").

(2) 14 червня 2005 р. Позичальник і Банк підписали Рамкову угоду, яка ратифікована Парламентом України 7 лютого 2006 р. в Законі України 3392 "Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною і Європейським інвестиційним банком", і яка регулює діяльність Банку в Україні (надалі, яка заміщується або повторно укладається у відповідний час - "Рамкова угода"), яка набула чинності 8 квітня 2006 р., і яка продовжує бути повністю чинною протягом терміну дії цієї Угоди. Шляхом підписання цієї Угоди Позичальник підтверджує, що фінансування кредиту, який буде надано відповідно до цієї Угоди, підпадає під дію Рамкової угоди.

(3) Позичальником є Україна в особі Міністерства фінансів України, що діє спільно з Агентом. Позичальник надав запит Банку щодо надання на свою користь кредиту на загальну суму 400000000,00 євро (чотириста мільйонів євро). Метою кредиту є фінансування портфеля проектів (кожен "Субпроект" і усі Субпроекти разом "Проект"), кожен окремий проект на території України реалізується малими та середніми підприємствами (кожне як "МСП") і компаніями з середнім рівнем капіталізації (кожна "Компанія з середнім рівнем капіталізації"), а також Прийнятними підприємствами (разом з МСП та компаніями з середнім рівнем капіталізації - кожен "Кінцевий бенефіціар"), які відповідають критеріям прийнятності, викладеним у Додаткових листах (як визначено нижче). Позичальник за сприяння Агента та будь-якого Посередника, здійснює визначення, оцінку та моніторинг фінансування кожного Субпроекту. Основні характеристики "МСП", "Компанії з середнім рівнем капіталізації" та "Прийнятного підприємства" на дату цієї Угоди зазначені у Додатку II до цієї Угоди.

(4) Субпроекти будуть реалізовуватися або (a) МСП та компаніями з середнім рівнем капіталізації стосовно принаймні 70 % (сімдесят процентів) Кредиту; або (b) Прийнятними підприємствами стосовно до 30 % (тридцять процентів) Кредиту. Субпроекти мають бути прийнятними для фінансування Банком з урахуванням Статуту Банку і положень Статті 309 Договору про функціонування Європейського Союзу і положень цієї Угоди. Кошти Кредиту мають бути використані виключно для цілей Проекту.

(5) Позичальник фінансує кожен Субпроект шляхом (a) субфінансування (кожне "Субфінансування") відповідно до угод про субфінансування (кожна така угода -"Угода про субфінанансування") між Позичальником і Посередником або Кінцевим бенефіціаром і (b) угод про субкредитування (кожна "Субкредитна угода"), передаючи кошти Кредиту за допомогою прийнятних механізмів від Посередника до Кінцевого бенефіціара, що реалізує Субпроект.

(6) Критерії прийнятності і докладна інформації щодо процедур розподілу коштів для Субпроектів викладені в одному або декількох Додаткових листах відповідно до вимог різних типів Субпроектів, які мають бути повідомлені Банком Позичальнику, які можуть бути відповідним чином змінені Банком відповідно до його процедур, що є чинними у відповідний час (кожен такий лист - "Додатковий лист"). Позичальник надає Агенту копію Додаткового листа з поправками у відповідний час.

(7) Фінансова вигода - це сприятливі кредитні умови, запропоновані Кінцевому бенефіціару, які виникають завдяки участі Банку в кредитуванні у розмірі, принаймні, 25 базисних пунктів (що становить 0,25 процентів річних). Така фінансова вигода надається кожному Кінцевому бенефіціару Позичальником або відповідним Посередником в рамках кожної Угоди про субфінансування або Субкредитної угоди у відповідності до цієї Фінансової угоди ("Угода"). Характер Фінансової вигоди більш детально викладено в статті 6.02(f)

(8) Загальна вартість Проекту, за оцінками Банку, складає 800000000 євро (вісімсот мільйонів євро). Проект буде фінансуватися в розмірі до 400000000 євро (чотириста мільйонів євро) за рахунок кредиту від Банку і в розмірі до 400000000 євро (чотириста мільйонів євро) за рахунок коштів Посередників, Кінцевих бенефіціарів, або за рахунок коштів, отриманих з інших джерел, у кожному разі, без права регресу на Банк.

(9) З метою фінансування Проекту Позичальник надав запит до Банку на кредит в еквіваленті 400000000 євро (чотириста мільйонів євро), що має бути наданий з власних коштів Банку і відповідно до мандату на зовнішнє фінансування 2014 - 2020 рр. Рішення N 466/2014/EU Європейської Ради та Європейського парламенту ("Мандат").

(10) Банк з урахуванням того, що фінансування Проекту підпадає під сферу дії його функцій та відповідає цілям Мандату, і враховуючи заяви і факти, викладені в цій Преамбулі, вирішив задовольнити запит Позичальника на надання йому кредиту на суму 400000000 євро (чотириста мільйонів євро) в рамках цієї Угоди.

(11) Статут Банку передбачає, що Банк забезпечує, щоб його кошти були використані в максимально можливий раціональний спосіб в інтересах Європейського Союзу, і, відповідно, умови кредитних операцій Банку мають відповідати чинним правилам Європейського Союзу.

(12) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє суттєво важливу роль у зменшенні екологічних і соціальних ризиків, включаючи порушення прав людини, пов'язані з проектами, які він фінансує. Тому Банк запровадив свою політику відкритості, метою якої є посилення відповідальності Групи ЄІБ перед зацікавленими сторонами та громадянами Європейського Союзу в цілому.

(13) Обробка персональних даних здійснюється Банком у відповідності до чинного законодавства Європейського Союзу про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних установами та організаціями ЄС і про вільний рух таких даних.

(14) Шляхом укладання цієї Угоди

кожна Сторона підтверджує, що Банк зобов'язаний дотримуватися кожного чинного Переліку санкцій (як визначено нижче), і що Банк відповідно не може надавати кошти прямо або опосередковано Особі або в інтересах Особи, до якої застосовуються санкції (як визначено нижче).

Виходячи з вищезазначеного, сторони домовилися про наступне:

ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

a) Тлумачення

В цій Угоді:

b) Визначення

У цій Угоді:

"Кінцевий строк отримання" для повідомлення означає:

(a) 16:00 за Люксембурзьким часом в день вручення, якщо повідомлення доставлено до 14:00 за Люксембурзьким часом в Робочий день; або

(b) 11:00 за Люксембурзьким часом на наступний день, який є Робочим днем, якщо повідомлення доставлено після 14:00 за Люксембурзьким часом в будь-який такий день або доставлено в день, який не є Робочим днем.

"Схвалений транш" означає Транш стосовно Пропозиції на виплату, який був схвалений належним чином з боку Позичальника у відповідності до умов на або до Кінцевої дати згоди на виплату.

"Агент" означає Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" - "Укрексімбанк", або інший український банк, запропонований Позичальником та погоджений в письмовій формі Банком, який виконує свої агентські функції відповідно до умов агентської угоди, яка має бути укладена між Позичальником та агентом, та включає в себе (без обмежень) підтвердження того, що Посередники та Кінцеві бенефіціари застосовують і виконують відповідні Вимоги Проекту, готують будь-які необхідні для Банку та Позичальника звіти, проводять маркетингові заходи та консультації із учасниками Проекту,

"Розподіл коштів" має значення, присвоєне цьому терміну в Статті 1.10 B.

"Лист про розподіл коштів" має значення, присвоєне цьому терміну в Статті 1.10 B.

"Період розподілу коштів" має значення, присвоєне цьому терміну в Статті 1.10 A.

"Заявка на розподіл коштів" має значення, присвоєне цьому терміну в Статті 1.10 A.

"Дозвіл" означає санкціонування, дозвіл, згоду, схвалення, резолюцію, ліцензію, виключення, подання на реєстрацію, нотаріальне засвідчення або реєстрацію.

"Робочий день" означає день (інший, ніж субота або неділя), в який Банк та комерційні банки відкриті для ведення загальної діяльності в Люксембурзі та Києві.

"Випадок зміни права" має значення, присвоєне йому в Статті 4.03A(2).

"Угода" має значення, присвоєне їй у Преамбулі (7).

"Кредит" має значення, присвоєне йому в Статті 1.01.

"Рішення" має значення, присвоєне йому у Преамбулі (1).

"Відшкодування за відстрочення" означає відшкодування, розраховане на суму виплати, що відстрочена або призупинена за процентною ставкою (за умови, якщо вона вище нуля), на яку:

a) процентна ставка, яка б застосовувалася до такої суми, якщо б вона була виплачена Позичальнику на Дату виплати за графіком; перевищує

b) Відповідну міжбанківську ставку (одномісячну ставку) мінус 0,125 % (12,5 базисних пунктів), якщо тільки така величина менше нуля, у випадку чого вона буде встановлена на рівні нуля.

Таке відшкодування нараховується від Дати виплати за графіком до Дати виплати або, залежно від обставин, до дати анулювання Схваленого траншу у відповідності до цієї Угоди.

"Згода на виплату" означає копію Пропозиції на виплату, належним чином скріплену підписом Позичальника.

"Кінцева дата згоди на виплату" означає дату та час завершення терміну дії Пропозиції на виплату, як визначено в ній.

"Дата виплати" означає дату, на яку фактична виплата Траншу була здійснена Банком.

"Пропозиція на виплату'" означає лист, суттєво у формі, викладеній у Доповненні B.

"Випадок дестабілізації" означає будь-який з випадків або обидва з них:

a) суттєву дестабілізацію таких платіжних або комунікаційних систем або фінансових ринків, які в кожному випадку мають функціонувати для того, щоб платежі були здійснені у зв'язку з цією Угодою; або

b) виникнення будь-якого іншого випадку, який потягне за собою дестабілізацію (технічного або системного характеру) казначейських або платіжних операцій Банку або Позичальника, яка перешкоджатиме такій стороні:

і така дестабілізація (в кожному такому випадку відповідно до пункту (a) або (b) вище) не спричинена і знаходиться поза контролем, сторони, операції якої було дестабілізовано.

"Звіт для ЄІБ про розподіл коштів" має значення, надане йому в Статті 1.15.

"Прийнятна країна" означає будь-яку країну, зазначену в Додатку III до Рішення, з поправками, внесеними у відповідний час Комісією відповідно до Статей 4(2) і 18 Рішення, або будь-яку іншу країну, стосовно якої Європейський парламент та Рада прийняли рішення відповідно до Статті 4(1) Рішення.

"Прийнятне підприємство" означає будь-яке підприємство:

(a) безвідносно до кількості його працівників;

(b) що залучає Субфінансування із загальною вартістю Субпроекту не більше еквівалента 50000000 євро; та

(c) що залучає Субфінансування у сферах, які вважаються пріоритетними для Банку, включаючи (без обмеження) розвиток місцевого приватного сектора, зменшення негативного впливу та адаптацію до змін клімату і розвиток соціальної та економічної інфраструктури.

"Довкілля" означає наступні позиції, в тій мірі, в якій вони впливають на людський добробут:

(a) фауна та флора;

(b) грунт, вода, повітря, клімат та ландшафт; і

(c) культурна спадщина і антропогенне середовище, та включає без обмеження професійну безпеку і охорону здоров'я населення.

"Екологічне законодавство" означає:

(a) законодавство ЄС, тою мірою, якою воно реалізовано у законодавстві України, або як визначено Банком до дати підписання цієї Угоди;

(b) законодавство України та інші нормативні акти, і

(c) чинні міжнародні договори,

основною метою яких є збереження, захист та покращення стану Довкілля.

"Гарантія ЄС" має значення, надане їй в Преамбулі (1).

"EURIBOR" має значення, присвоєне йому в Доповненні A.

"EUR" або "євро" означає закону валюту Держав - членів Європейського Союзу, які приймають або прийняли її як свою валюту у відповідності до відповідних положень Договору про Європейський Союз і Договору про функціонування Європейського Союзу або договорів, які їх заміняють.

"Випадок невиконання зобов'язань" означає будь-яку з обставин або подій, які визначені в Статті 10.01.

"Інструмент зовнішнього боргу" має значення, надане йому в Статті 7.01.

"Кінцева дата доступності" означає дату, що наступає через тридцять шість місяців з дати цієї Угоди або будь-яку інші більш пізню дату, узгоджену між сторонами у письмовій формі, за умови, що Гарантія ЄС продовжує діяти і застосовується до кожного Траншу, що буде виплачений.

"Кінцевий бенефіціар" має значення, присвоєне йому в Преамбулі (3).

"Фінансування тероризму" означає надання або збір коштів будь-якими шляхами прямо або опосередковано з наміром, що вони мають бути використані або наскільки відомо, що вони мають бути використані повністю або частково з метою здійснення будь-яких злочинів в рамках значення Статей 1 - 4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 р. про боротьбу з тероризмом.

"Фіксована ставка" означає річну процентну ставку, визначену Банком у відповідності з чинними принципами, які у відповідний час встановлюються керівними органами Банку для кредитів, які надаються за фіксованою процентною ставкою, деномінованих у валюті Траншу, та які мають аналогічні умови погашення основної суми та виплати процентів.

"Транш з фіксованою ставкою" означає Транш, до якого застосовується Фіксована ставка.

"Плаваюча ставка" означає плаваючу процентну ставку з фіксованим спредом, а саме річну процентну ставку, що дорівнює Відповідній міжбанківській ставці плюс Спред, що визначається Банком для кожного наступного Базисного періоду плаваючої ставки.

"Базисний період плаваючої ставки" означає кожен період, починаючи з однієї Дати платежу до наступної відповідної Дати платежу, і перший Базисний період плаваючої ставки починається на дату виплати Траншу.

"Транш з плаваючою ставкою" означає Транш, до якого застосовується Плаваюча ставка.

"Рамкова угода" має значення, присвоєне їй в Преамбулі (2).

"Настанови щодо закупівель" означають Настанови щодо закупівель, опубліковані на веб-сайті ЄІБ, що інформують ініціаторів проектів, що фінансуються повністю або частково з боку ЄІБ, про заходи, які мають бути здійснені для закупівлі робіт, товарів і послуг, що необхідні для Проекту.

"Випадок дострокового погашення, що підлягає відшкодуванню" означає випадок дострокового погашення, окрім випадків, визначених в пунктах 4.03A(1) або 4.03A(3).

"Посередник" означає прийнятну українську фінансову установу, яка влаштовує Позичальника і Банк, як зазначено Банком Позичальнику у письмовій формі у відповідний час, і така фінансова установа буде діяти як фінансовий посередник для запозичення коштів Позики від Позичальника і передачі їх під свій власний кредитний ризик Кінцевому бенефіціару для реалізації Субпроекту. Кожний Посередник є юридичною установою, заснованою в рамках законодавства України. Статус фінансової установи як посередника залишається таким, що залежить від попередньої письмової згоди і постійної оцінки і схвалення Банку.

"LIBOR" має значення, присвоєне йому в Доповненні A.

"Позика" означає сукупну суму Траншів, які виплачуються у відповідний час Банком в рамках цієї Угоди.

"Мандат" має значення, надане в Преамбулі (9).

"Випадок дестабілізації ринку" означає будь-яку з наступних обставин:

(a) на обгрунтовану думку Банку, існують події або обставини, які негативно впливають на доступ Банку до джерел його фінансування;

(b) на думку Банку, кошти не доступні з його звичайних джерел фінансування з метою достатнього фінансування Траншу у відповідній валюті та/або протягом відповідного періоду погашення та/або стосовно варіанту компенсації такого Траншу; і

(c) стосовно Траншу, за яким проценти сплачуються або будуть сплачуватися за Плаваючою ставкою:

"Суттєва негативна зміна" означає, стосовно Позичальника, будь-який випадок або зміну умов, який має вплив на Позичальника, та який, на думку Банку, завдає суттєвого негативного впливу на:

a) здатність Позичальника виконувати свої фінансові або інші зобов'язання в рамках цієї Угоди; або

b) фінансовий стан, або перспективи Позичальника

"Дата погашення" означає останню дату погашення Траншу, визначену відповідно до Статті 4.0lA(b) (iv).

"Компанія з середнім рівнем капіталізації" має значення, надане в Преамбулі (3). Критерії для визначення підприємства у якості Компанії з середнім рівнем капіталізації наведені у Додатковому листі, у який періодично вносяться зміни та доповнення.

"Відмивання грошей" означає:

(a) Обмін або передача майна, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності або від участі в такій діяльності, для цілей приховування або маскування незаконного походження майна або допомоги будь-якій особі, яка втягнута до вчинення такої діяльності, для ухилення від правових наслідків такої дії;

(b) Приховання або маскування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, розміщення, пересування, прав стосовно майна або власності на майно, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності або від участі в такій діяльності;

(c) Придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно походить від злочинної діяльності або від участі в такій діяльності; або

(d) Участь, зв'язок для здійснення, спроби здійснення і допомога, підбурювання, пособництво і консультування у здійсненні будь-якої з дій, зазначених у попередніх пунктах.

"Нью-Йоркська конвенція" має значення, надане їй в Преамбулі (1).

"Субкредитна угода" має значення, надане їй в Преамбулі (5).

"Дата платежу" означає 20 травня та 20 листопада до настання Дати погашення, за умови, що у випадку, якщо будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем, вона означає:

(a) для Траншу з фіксованою ставкою наступний Відповідний робочий день без перерахунку процентів, що належать до виплати в рамках Статті 3.01; та

(b) для Траншу з плаваючою ставкою наступний день, якщо такий є, такого календарного місяця, що є Відповідним робочим днем, або, якщо такого немає, найближчий попередній день, який є Відповідним робочим днем, в усіх випадках з відповідним перерахунком процентів, що належать до виплати в рамках Статті 3.01.

"Сума дострокового погашення" означає суму Траншу, який має бути достроково погашений Позичальником у відповідності до Статті 4.02A.

"Дата дострокового погашення" означає дату, яка є Датою платежу, на яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення.

"Випадок дострокового погашення" означає будь-який з випадків, зазначених в Статті 4.03A.

"Відшкодування у випадку дострокового погашення" означає стосовно будь-якої основної суми заборгованості, що підлягає достроковому погашенню або анулюванню, суму, яка повідомлена Банком Позичальнику як поточна вартість (на дату Дострокового погашення) надлишку, якщо такий є:

(a) процентів, які були б нараховані після цього на Суму дострокового погашення за період від Дати дострокового погашення до Дати погашення, якщо вона не погашалася достроково; що перевищує

(b) проценти, які б були нараховані таким чином за такий період, якщо б вони були розраховані за Ставкою у випадку перерозподілу коштів, мінус 0,15 % (п'ятнадцять базисних пунктів).

Зазначена поточна вартість розраховується за дисконтною ставкою, що дорівнює Ставці у випадку перерозподілу коштів, що застосовується на кожну відповідну Дату платежу.

"Повідомлення про дострокове погашення" означає письмове повідомлення від Позичальника у відповідності до Статті 4.02C.

"Заявка на дострокове погашення" означає письмову заявку від Позичальника Банку щодо дострокового погашення усієї або частини Позики у відповідності до Статті 4.02A.

"Заборонена діяльність" означає будь-яке Фінансування тероризму, Відмивання грошей або Заборонені дії.

"Заборонені дії" означають будь-які:

(a) "Дії, пов'язані з примушенням" означають завдання збитків або нанесення шкоди, або загрозу завдати збитків або нанести шкоду прямо або опосередковано будь-якій стороні або власності сторони з метою вплинути неправомірним чином на дії сторони;

(b) "Дії, обумовлені змовою" означають домовленість між двома або більше сторонами, спрямовану на досягнення неправомірної мети, включаючи неправомірний вплив на дії іншої сторони;

(c) "Корупційні дії" означають пропонування, надання, отримання або вимагання, безпосередньо або опосередковано, будь-чого, що має цінність стороною з метою неправомірного впливу на дії іншої сторони;

(d) "Шахрайські дії" означають будь-яку дію або її уникнення, включаючи невірну заяву, що свідомо або з необережності вводить в оману, або є спробою введення в оману сторони з метою отримання фінансової або іншої вигоди або з метою уникнення зобов'язання; або

(e) "Перешкоджаючі дії" означають стосовно розслідування Дій, пов'язаних з примушенням, Дій, обумовлених змовою, Корупційних дій або Шахрайських дій у зв'язку з цією Позикою або Проектом (a) навмисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування доказів, що є суттєвими для розслідування; та/або погрози, переслідування або залякування будь-якої сторони, щоб перешкодити їй розкрити ту інформацію, що стосується розслідування, або продовжувати розслідування, або (b) дії, що передбачають суттєве перешкоджання реалізації договірних прав перевірки або доступу до інформації.

"Проект" має значення, надане йому в Преамбулі (3).

"Ставка у випадку перерозподілу коштів" означає Фіксовану ставку, чинну на дату розрахунку відшкодування для кредитів з фіксованою ставкою, деномінованих у тій же валюті, і які мають такі ж умови виплати процентів і такий же графік погашення до Дати погашення, як і Транш, стосовно якого пропонується або вимагається дострокове погашення. Для тих випадків, коли період коротший за 48 місяців, використовуватиметься еквівалент ставки грошового ринку, який найбільше підходить, що є Відповідною міжбанківською ставкою за мінусом 0,125 % (12,5 базисних пунктів) для періодів, що не перевищують 12 (дванадцяти) місяців. Для періодів від 12 до 48 місяців, залежно від обставин, буде застосовуватися пропозиція по ставках свопу, яка опублікована Рейтерс для зв'язаної валюти і якої дотримується Банк під час обчислення.

"Відповідний робочий день" означає:

(a) для євро, день, в який Транс'європейська автоматизована система валових експрес-розрахунків в режимі реального часу, яка використовує єдину спільну платформу і яка започаткована 19 листопада 2007 р. (TARGET2) відкрита для розрахунку платежів в євро; і

(b) для доларів США, день, в який банки відкриті для ведення діяльності в м. Нью-Йорку.

"Відповідна міжбанківська ставка" означає:

(a) EURIBOR для Траншу, деномінованого в євро; та

(b) LIBOR для Траншу, деномінованого в доларах США.

"Особи, до яких застосовуються санкції" означають будь-яку фізичну або юридичну особу, що перелічена в одному або декількох Переліках санкцій.

"Переліки санкцій" означають:

(a) будь-які економічні, фінансові або торгові обмежувальні заходи та ембарго на поставки зброї, введені Європейським Союзом відповідно до глави 2 Розділу V Договору про Європейський Союз, а також Статті 215 Договору про функціонування Європейського Союзу, включаючи без обмеження ті, що були опубліковані на офіційних веб-сайтах ЄС http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm та http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf з поправками та змінами, що можуть вноситися у відповідний час або на будь-якій іншій сторінці, яка їх замінює; або

(b) будь-які економічні, фінансові або торгові обмежувальні заходи та ембарго на поставки зброї, введені Радою безпеки ООН відповідно до Статті 41 Статуту ООН, включаючи без обмеження ті, що були опубліковані на офіційному вебсайті ООН http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm з поправками та змінами, що можуть вноситися у відповідний час або на будь-якій іншій сторінці, яка її замінює.

"Дата виплати за графіком" означає дату, на яку Транш запланований для виплати у відповідності зі Статтею 1.02B.

"МСП" має значення, надане у Преамбулі (3). Критерії для визначення підприємства у якості МСП наведені у Додатковому листі, у який періодично вносяться зміни та доповнення.

"Спред" означає фіксований спред Відповідної міжбанківської ставки (який є додатнім або від'ємним), визначений Банком і повідомлений Позичальнику у відповідній Пропозиції на виплату.

"Угода про субфінансування" має значення, присвоєне їй у Преамбулі (5).

"Субпроект" має значення, надане у Преамбулі (3).

"Транш" означає кожну виплату, яка виконана або має бути виконана в рамках цієї Угоди. У випадку, якщо жодної Згоди на виплату не було отримано, Транш означає Транш, який запропоновано в рамках Статті 1.02B.

"Дол. США" означає законну валюту Сполучених Штатів Америки.

СТАТТЯ 1
Кредит і виплати

1.01 Сума Кредиту

Відповідно до цієї Угоди Банк встановлює на користь Позичальника, і Позичальник приймає кредит на суму, еквівалентну 400000000 євро (чотирьомстам мільйонам євро) для фінансування Проекту ("Кредит").

1.02 Процедура виплати

1.02A Транші

Банк виплачує Кредит Траншами, кількість яких не перевищуватиме п'ятнадцяти. Сума кожного Траншу, якщо не є невибраним залишком Кредиту, мінімально складає (або є еквівалентною) 10000000 (десять мільйонів) євро. Банк не направляє Позичальнику більше однієї Пропозиції на виплату за один календарний місяць, і не має бути більше однієї виплати Траншу за один календарний місяць згідно з цією Фінансовою угодою.

Максимальна сума першого Траншу не перевищує 30 % (тридцяти процентів) загальної суми Кредиту.

1.02B Пропозиція на виплату

На вимогу Позичальника, за умови, що жодний випадок, зазначений у Статті 1.06B, не виник і не триває, Банк надсилає Позичальнику Пропозицію на виплату для виплати Траншу. Крайній строк для отримання Позичальником Пропозиції на виплату є 10 (десять) днів до Кінцевої дати доступності. У Пропозиції на виплату зазначатиметься:

(a) валюта, сума Траншу і еквівалент в євро;

(b) Дата виплати за графіком, яка є Відповідним Робочим днем і настає не раніше ніж через 10 (десять) днів після дати Пропозиції на виплату і на Кінцеву дату доступності або до настання такої Дати;

(c) базис процентної ставки Траншу, що є:

(d) періодичність сплати процентів за Транш відповідно до положень Статті 3.01;

(e) Дата першого платежу за Траншем;

(i) строки погашення основної суми Траншу відповідно до положень Статті 4.01;

(g) дати першого і останнього погашення основної суми Траншу;

(h) для Траншу з Фіксованою ставкою - Фіксовану ставку і для Траншу з Плаваючою ставкою - Спред, який застосовується до Дати погашення; і

(i) Кінцева дата Згоди на виплату.

1.02C Згода на виплату

Позичальник може прийняти Пропозицію на виплату, надавши Банку Згоду на виплату не пізніше Кінцевої дати Згоди на виплату. Згода на виплату супроводжується наступним:

(a) Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) (або відповідний формат, який відповідає місцевій банківській практиці) і СВІФТ BIC банківського рахунку, на який має бути здійснена виплата Траншу відповідно до Статті 1.02D; і

(b) підтвердження повноважень особи або осіб, уповноважених підписувати Згоду на виплату, і картка із зразками підписів такої особи або осіб, або заяви Позичальника, що ніяких змін не відбулося у зв'язку з повноваженнями особи або осіб, уповноважених підписувати Згоди на виплату у відповідності з цією Угодою.

Якщо Пропозиція на виплату належним чином прийнята Позичальником відповідно до її умов на Кінцеву дату Згоди на виплату або до настання такої дати, Банк надає Схвалений Транш Позичальнику згідно з відповідною Пропозицією на виплату і згідно з умовами цієї Угоди.

Позичальник вважається таким, що відмовився від будь-якої Пропозиції на виплату, яка не була належним чином схвалена відповідно до її умов на Кінцеву дату Згоди на виплату або до настання такої дати.

1.02D Рахунок для виплати

Виплата здійснюється на рахунок в євро або доларах США ("Рахунок для одержання коштів у євро або доларах США") Позичальника, який відкритий і ведеться в Публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" (АТ "Ощадбанк"), Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") або будь-якому іншому банку, який Банк підтвердив письмово як прийнятний для нього, і який Позичальник повідомив Банку письмово не пізніше ніж за 10 (десять) днів до Дати виплати за графіком (із зазначенням коду IBAN або у відповідному форматі згідно з місцевою банківською практикою).

З метою реалізації Проекту Позичальник може відкрити рахунки в будь-якій валюті (разом з Рахунком для одержання коштів в євро або доларах США, "Рахунки для одержання коштів"), про які Позичальник повідомляє Банк у письмовій формі. Такі рахунки є рахунками Позичальника, відкритими для цілей цього Проекту і відокремленими від будь-яких інших активів Позичальника. Кошти, наявні в рамках Рахунку для одержання коштів в євро або доларах США, можуть бути переказані на будь-який Рахунок для одержання коштів.

Позичальник визнає, що виплати на такий Рахунок для одержання коштів в євро або доларах США, становлять виплати за цією Угодою, так якби вони були зроблені на власний банківський рахунок Позичальника.

Для кожного Траншу може бути вказаний лише один рахунок.

1.03 Валюта виплати

Банк виплачує кожний Транш в євро або доларах США.

Для розрахунку сум, доступних для виплати в доларах США, і для визначення їх еквіваленту в євро Банк застосовує ставку, опубліковану Європейським центральним банком у Франкфурті, яка доступна на дату подання Пропозиції на виплату або безпосередньо до такої дати, на розсуд Банку.

1.04 Умови виплати

1.04A Перший Транш

Умовою виплати першого Траншу згідно Статті 1.02 є отримання Банком в формі і за змістом, задовільним для нього, на дату або до дати, яка настає за 7 (сім) Робочих днів до Дати виплати за графіком, наступних документів або підтверджень:

(a) юридичний висновок, виданий Міністерством юстиції Позичальника англійською мовою про належне оформлення цієї Угоди Позичальником, законність, забезпеченість правовою санкцією та обов'язковий характер цього документу. Такий висновок має бути у формі і за змістом, прийнятним для Банку, та має супроводжуватися відповідними документами, що підтверджують повноваження Позичальника укласти цю Угоду, підтвердження того, що ратифікація цієї Угоди Парламентом України є необхідною для того, щоб Угода мала юридичну силу відповідно до законодавства України, а також підтвердження належної ратифікації цієї Угоди відповідно до чинного законодавства України та підтвердження правового характеру, законності, обов'язкової сили та забезпеченості правовою санкцією Рамкової угоди відповідно до законодавства України;

(b) підтвердження того, що не потрібно ніякої згоди відповідно до будь-яких нормативних положень валютного контролю, щоб дозволити Позичальнику отримувати виплати, як це передбачено у цій Угоді, для погашення виплачених Траншів відповідно до умов цієї Угоди та для сплати процентів і всіх інших сум, що належать до сплати за цією Угодою, в тому числі відкриття і обслуговування рахунків, на які Позичальник доручає Банку виплачувати Кредит, були отримані;

(c) підтвердження, що всі реєстрації в будь-якому відповідному урядовому органі, регулюючому органі в будь-якій юрисдикції, що застосовується, і будь-які погодження валютного контролю, необхідні у зв'язку з цією Угодою, були отримані і в даний час чинні і мають повну силу і дію;

(d) підтвердження сплати будь-яких комісій, що підлягають сплаті Позичальником відповідно до цієї Угоди;

(e) підтвердження, що модельні Угоди про субфінансування для Посередників і Кінцевих бенефіціарів, і обов'язкові положення для включення в Субкредитні угоди для Кінцевих бенефіціарів, як вимагається умовами цієї Угоди, було узгоджено відповідно до вимог Банку, і їх копії надаються Банку; і

(f) належним чином оформлений Додатковий лист(и).

1.04B Всі Транші

Умови виплати кожного Траншу згідно Статті 1.02, включаючи перший, наступні:

(a) Банк отримав у формі і за змістом, задовільні для нього на дату або до дати, яка настає за 7 (сім) Робочих днів до Дати виплати за графіком для цілей запропонованого Траншу, наступні документи або підтвердження:

(b) на Дату виплати за графіком для запропонованого Траншу Банк переконується, що

1.05 Відстрочення виплати

1.05A Підстави для відстрочення виплати

Після письмового запиту Позичальника Банк відстрочує виплату будь-якого Схваленого Траншу в цілому або частково до дати, зазначеної Позичальником, яка є датою, що настає не пізніше ніж через 6 (шість) місяців після Дати виплати за графіком і не пізніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до першої дати погашення Траншу, зазначеної в Пропозиції на виплату. В такому випадку Позичальник сплачує Відшкодування за відстрочення, нараховане на суму відстроченої виплати.

Будь-який запит на відстрочення має чинність щодо Траншу тільки, якщо він зроблений, щонайменше, за 7 (сім) Робочих днів до Дати виплати за графіком.

Якщо для Схваленого Траншу будь-яка з умов, на які є посилання в Статті 1.04, не виконана на зазначену дату і на Дату виплати за графіком (або на очікувану дату для виплати у випадку попереднього відстрочення), виплата буде відстрочена до дати, узгодженої між Банком і Позичальником, яка настає не раніше ніж через 7 (сім) Робочих днів після виконання всіх умов виплати (без шкоди для права Банка призупинити та/або скасувати невиплачену частину Кредиту в цілому або частково відповідно до Статті 1.06B). У такому випадку Позичальник сплачує Відшкодування за відстрочення, нараховане на суму відстроченої виплати.

1.05B Анулювання виплати, відстроченої на 6 (шість) місяців

Банк може шляхом надсилання письмового повідомлення Позичальнику анулювати виплату, яка була відстрочена згідно Статті 1.05A у сукупності більше ніж на 6 (шість) місяців. Анульована сума залишається доступною для виплати згідно Статті 1.02.

1.06 Скасування та призупинення дії

1.06A Право Позичальника на скасування

Позичальник може у будь-який час шляхом надання письмового повідомлення Банку скасувати, повністю або частково та негайно, невиплачену частину Кредиту. Однак, повідомлення не буде мати сили щодо Схваленого траншу, який має Дату виплати за графіком, що настає протягом 5 (п'яти) Робочих днів з дати повідомлення.

1.06B Право Банку на призупинення дії та скасування

(a) Банк може, шляхом надання письмового повідомлення Позичальнику, призупинити дію та/або скасувати невиплачену частину Кредиту повністю або частково в будь-який час та негайно:

(b) Банк також може призупинити дію частини Кредиту, стосовно якої він не отримав Згоду на виплату, якщо виникає Випадок дестабілізації ринку.

(c) Будь-яке призупинення дії триває до тих пір, поки Банк не завершить призупинення дії або не скасує призупинену суму.

1.06C Відшкодування щодо призупинення дії та скасування Траншу

1.06C(1) ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ

Якщо Банк призупиняє дію Схваленого траншу, чи після Випадку дострокового погашення, що підлягає відшкодуванню, чи після Випадку невиконання зобов'язань. Позичальник сплачує Банку Відшкодування за відстрочення, нараховане на суму призупиненої виплати.

1.06C(2) СКАСУВАННЯ

Якщо відповідно до Статті 1.06A Позичальник скасовує:

a) Транш з фіксованою ставкою, що є Схваленим траншем, він надає відшкодування Банку відповідно до Статті 4.02B; і

b) Транш з плаваючою ставкою, що є Схваленим траншем, або будь-яку частину Кредиту, іншу ніж Схвалений транш, ніяке відшкодування не виплачується.

Якщо Банк скасовує:

(i) Транш з фіксованою ставкою, що є Схваленим траншем, після Випадку дострокового погашення, що підлягає відшкодуванню, або відповідно до Статті 1.05B, Позичальник здійснює на користь Банка Відшкодування у випадку дострокового погашення; або

(ii) Схвалений транш після Випадку невиконання зобов'язань, Позичальник надає відшкодування Банку відповідно до Статті 10.03.

За винятком таких випадків, після скасування Траншу Банк не сплачує ніякого відшкодування.

Відшкодування розраховується таким чином, якби скасована сума вважалася виплаченою та погашеною на Дату виплати за графіком, або тою мірою, якою виплата Траншу у такий час відстрочена або призупинена, на дату повідомлення про скасування.

1.07 Скасування після закінчення строку дії Кредиту

У день, наступний після Кінцевої дати доступності, якщо інше конкретно не погоджено письмово Банком, частина Кредиту щодо якої не було надано ніякої Згоди на виплату відповідно до Статті 1.02C, автоматично скасовується без надання Банком будь-якого повідомлення Позичальнику та без зобов'язань, що виникають з боку будь-якої зі сторін.

1.08 Комісії

Позичальник уповноважує Банк утримати з першого Траншу комісію за оцінку стосовно оцінки, яка проводиться Банком в зв'язку з Проектом. Сума комісії за оцінку становить 50000 євро (п'ятдесят тисяч євро). Сума, яка утримується Банком з першого Траншу в оплату комісії за оцінку розглядається як виплачена Банком.

1.09 Суми, які підлягають сплаті за Статтею 1

Суми, які підлягають сплаті за Статтею 1.05 та 1.06, сплачуються у валюті відповідного Траншу. Вони підлягають сплаті протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати отримання Позичальником вимоги Банку або протягом будь-якого більш тривалого періоду, зазначеного у запиті Банку.

1.10 Процедура розподілу коштів

1.10A Подання Субпроектів

Починаючи з дати цієї Угоди та протягом 36 (тридцяти шести) місяців після такої дати (надалі іменується "Період розподілу коштів"), Позичальник надає на розгляд Банку один або більше запитів на розподіл коштів, підготовлених ним (кожен - "Заявка на розподіл коштів"). Субпроекти є прийнятними для фінансування позики Банком відповідно до критеріїв Банку, які встановлюються час від часу згідно з процедурами Банку, існуючими на той момент, і які зазначаються в певний час у Додатковому листі. Такі критерії переглядаються на основі параметрів, що застосовуються Банком до відповідного типу Субпроекту, за умови, що такий перегляд може мати місце тільки стосовно коштів, які ще мають бути розподілені. Усі Заявки на розподіл коштів супроводжуються переліком Субпроектів, який містить інформацію за змістом і формою, яку Банк час від часу повідомляє Позичальнику.

1.10B Розподіл коштів

Якщо Заявка на розподіл коштів для Субпроекту, подана до Банку відповідно до Статті 1.10A, схвалена Банком, Банк повідомляє Позичальника шляхом надання листа про розподіл коштів (кожен - "Лист про розподіл коштів"), в якому зазначено:

(a) які Субпроекти схвалені; і

(b) частка Кредиту, яку Банк розподіляє на Субпроекти (кожна така частка надалі іменується "Розподіл коштів", і цей термін включає в себе повторне використання коштів відповідно до Статті 1.13).

1.10C Прийнятність

Щоб бути прийнятним для кредитного фінансування з боку Банку, Позичальник передбачає в кожній Угоді про субфінансування і забезпечує, щоб це було передбачено в кожній Субкредитній угоді, що жодний Кінцевий бенефіціар не може бути Особою, до якої застосовуються санкції, і що Банк може вжити будь-які заходи, щоб відсторонити Кінцевого бенефіціара від використання Позики, якщо Банк визначає, що такий Кінцевий бенефіціар є або стає Особою, до якої застосовуються санкції.

1.10D Кінцевий строк для виплати грошових коштів Кінцевим бенефіціарам

Позичальник, отримавши виплату(и) за цією Угодою, забезпечує, щоб сукупна сума цих коштів була повністю виплачена Кінцевим бенефіціарам, для яких Банк схвалив розподіл коштів шляхом надання Листа про розподіл коштів, протягом дванадцяти (12) місяців після закінчення Періоду розподілу коштів, за винятком тих випадків, коли Позичальник повторно використовує кошти відповідно до Статті 1.13 або добровільно достроково погашає відповідну суму згідно Статті 4.02.

1.11 Сума розподілу коштів

Сума кожного Розподілу коштів для будь-якого Субпроекту не перевищує:

(a) У випадку Субпроекту, ініційованого МСП або Компанією з середнім рівнем капіталізації з вартістю Субпроекту, що не перевищує суму, еквівалентну 25000000 євро (двадцяти п'яти мільйонам євро), 100 % (ста процентів) відповідної суми Субфінансування, проте, ні в якому разі не більше суми, еквівалентної 12500000 євро (дванадцяти мільйонам п'ятиста тисячам євро); і

(b) у випадку Субпроекту, ініційованого Компанією з середнім рівнем капіталізації з вартістю Субпроекту, що перевищує суму, еквівалентну 25000000 євро (двадцяти п'яти мільйонам євро), 50 % (п'ятдесяти процентів) від вартості Субпроекту, проте, ні в якому разі не більше суми, еквівалентної 25000000 євро (двадцяти п'яти мільйонам євро); і

(c) у випадку Субпроекту, ініційованого компанією будь-якого розміру в сферах, які Банк вважає пріоритетними, 50 % (п'ятдесяти процентів) від вартості Субпроекту, проте, ні в якому разі не більше суми, еквівалентної 25000000 євро (двадцяти п'яти мільйонам євро),

в кожному випадку, відповідно до детальних положень, які містяться у відповідних Додаткових листах. Ці порогові значення можуть змінюватися час від часу на розсуд Банку.

1.12 Перерозподіл коштів

Позичальник може на свій розсуд у будь-який час до завершення Періоду розподілу коштів перерозподілити кошти відповідно до Статті 1.10 будь-якої частини такого Траншу, який вже був розподілений, проте щодо якого ще не було проведено жодної виплати коштів на користь Кінцевого бенефіціара.

Якщо протягом Періоду розподілу коштів,

(a) Кінцевий бенефіціар не відповідає положенням відповідної Угоди про Субфінансування або Субкредитної угоди (в залежності від обставин), при виконанні положень Статті 6.03, або відповідний Субпроект не відповідає положенням Додаткового листа, включаючи критерії прийнятності, про що Банк у відповідний час повідомляє Позичальнику; або

(b) Позичальник повідомив Банк, і Банк погодився з цим, що він має намір перерозподілити частину Кредиту протягом обґрунтованого періоду часу, погодженого з Банком,

відповідна частина Позики невідкладно перерозподіляється Позичальником з метою фінансування іншого Субпроекту(ів), які відповідають критеріям, викладеним у Додатковому листі і на умовах процедур розподілу коштів, встановлених у Статті 1.10, за винятком тих випадків, коли Позичальник добровільно достроково погашає відповідну частину відповідної Позики згідно Статті 4.02.

1.13 Повторне використання

(a) Повторне використання

Якщо в будь-який момент після завершення Періоду розподілу коштів:

відповідна частина Позики використовується Позичальником для цілей фінансування інших Субпроектів, які відповідають критеріям, викладеним у Додатковому листі, на який є посилання у Преамбулі, і на умовах процедур розподілу коштів, викладених в Статті 1.10, за винятком тих випадків, коли Позичальник добровільно достроково погашає відповідну суму згідно Статті 4.02 або використовується Позичальником для погашення частини Траншу (за яким Субкредитування або Субфінансування було розподілено) відповідно до графіку погашення, встановленого Банком Позичальнику згідно зі статтею 2.03. Будь-яке таке погашення Траншу сплачується Позичальником на наступну Дату платежу. Якщо сума коштів, сплачена Кінцевим бенефіціаром або Посередником згідно з підпунктами 1.13(a)(i) до (v) перевищує суму заборгованості, що має бути сплачена Позичальником відповідно до графіка погашення на наступну Дату погашення, Позичальник повторно використовує або достроково погашає таке перевищення згідно з вимогами цієї Статті.

Кожний субпроект, який фінансується шляхом такого повторного використання коштів, вважається Субпроектом.

(b) Порядок повторного використання

Позичальник:

(i)

забезпечує, щоб кожен Посередник повторно використовув достроково погашені Кінцевими бенефіціарами суми в межах періоду в 180 (сто вісімдесят) днів для цілей фінансування інших Субпроектів, які відповідають критеріям, викладеним у Додатковому листі, на який є посилання у Преамбулі, і на умовах процедур розподілу коштів, викладених у Статті 1.10

(ii)

забезпечує, щоб кожен Посередник сплачував будь-яку суму коштів, отриману таким Посередником відповідно до Статті 1.13(a), Позичальнику, діючи через Міністерство фінансів Позичальника, якщо сумарна загальна сума (за винятком сум, які повторно використовуються відповідним Посередником або які мають бути використані для погашення на наступну заплановану дату погашення), що знаходиться у Посередника), перевищує суму, еквівалентну 500000 (п'ятиста тисячам євро) на період більше 180 (ста вісімдесяти) днів;

(iii)

діючи через Міністерство фінансів Позичальника, зараховує такі суми, одержані ним відповідно до Статті 1.13(b)(i) на рахунок накопичення ("Рахунок накопичення"), який Міністерство фінансів Позичальника має в банку, що є прийнятним для Банку в рамках Статті 1.02D;

(iv)

(A) здійснює погашення позики на безпосередньо наступну послідуючу Дату платежу згідно з графіком погашення відповідно до Статті 1.13(a) вище;

(B) надає в якості субкредиту будь-яку суму, зараховану в кредит Рахунку накопичення, Посередникам для повторного використання на умовах процедур розподілу, викладених у Статті 1.10, за винятком того, що кінцеві строки розподілу, викладені в Статті 1.10, не застосовується, проте, Позичальник забезпечує, щоб Посередник, який отримує такі суми, виплатив їх Кінцевим бенефіціарам протягом 180 (ста вісімдесяти) днів з дати будь-якого такого повторного використання; або

(C) достроково погашає таку частину Позики Банку відповідно до Статті 4.03(A)(6);

(v)

забезпечує, якщо сума, зарахована на Рахунок накопичення, перевищує суму, еквівалентну 1000000 (одному мільйону євро) на період більше 180 (ста вісімдесяти) днів, щоб така сума була погашена Банку протягом наступного бюджетного періоду Позичальника; і

(vi)

щорічно подає Банку звіт про баланс і суми, виплачені на Рахунок накопичення і з Рахунку накопичення.

1.14 Невиконання розподілу коштів

У випадку, якщо Позичальник після отримання виплати коштів у рамках цієї Угоди (i) не надає отриману суму відповідному Посереднику на основі відповідної Угоди про субфінансування; або (ii) Посередник не надає отриману суму відповідному Кінцевому бенефіціару на основі відповідної Субкредитної угоди протягом шести (6) місяців з моменту отримання відповідного Листа про розподіл коштів щодо такого Субфінансування, він негайно повідомляє про це Банк.

Банк, після проведення консультацій з Позичальником, може погодитись на подовження зазначеного вище строку, або може шляхом надання повідомлення Позичальнику вимагати погашення суми, не наданої Кінцевим бенефіціарам відповідно до Статті 4.03А(6), враховуючи право Позичальника на перерозподіл коштів відповідно до Статті 1.10.

1.15 Звіт для ЄІБ про розподіл коштів

(a) Позичальник спільно з Агентом запроваджує та підтримує внутрішню систему звітності з метою моніторингу Розподілених коштів ("Звіт для ЄІБ про розподіл коштів").

(b) Звіт для ЄІБ про розподіл коштів включає в себе назву кожного Кінцевого бенефіціара та відповідного Посередника, дати та суми виплат на користь відповідного Кінцевого бенефіціара, а також їх процентну ставку (або еквівалент), строк дії і будь-яку іншу інформацію, зазначену в Додатковому листі.

(c) Позичальник надає Банку Звіт для ЄІБ про розподіл коштів щодо кожного виплаченого Траншу, включаючи підтвердження середньої фінансової вигоди, переданої Кінцевим бенефіціарам, а також інформацію про усі Субпроекти, щодо яких були розподілені кошти у рамках цієї Угоди, на запит Банку, та у будь-якому випадку не пізніше 44 (сорока чотирьох) місяців з Дати набуття чинності.

СТАТТЯ 2
Позика

2.01 Сума Позики

Позика складається із загальної суми Траншів, виплачених Банком у рамках цієї Угоди, що підтверджується Банком відповідно до Статті 2.03.

2.02 Валюта погашення, проценти та інші збори

Проценти, платежі погашення та інші збори, які підлягають сплаті щодо кожного Траншу, сплачуються Позичальником у валюті, в якій виплачується Транш.

Будь-який інший платіж виконується у валюті, зазначеній Банком, відповідно до валюти витрат, які мають бути відшкодовані шляхом здійснення такого платежу.

2.03 Підтвердження з боку Банку

Не пізніше, ніж на Дату виплати за графіком кожного Траншу, Банк, якщо це необхідно, надає Позичальнику графік погашення, як це вказано у Статті 4.01, із зазначенням Дати виплати, валюти, виплаченої суми, умов погашення та процентної ставки щодо такого Траншу.

СТАТТЯ 3
Проценти

3.01 Процентна ставка

3.01A Транші з фіксованою ставкою

Позичальник сплачує проценти на непогашений залишок кожного Траншу з фіксованою ставкою за Фіксованою ставкою кожні півроку по закінченню періоду у відповідні Дати платежу, зазначені в Пропозиції на виплату, починаючи з першої такої Дати платежу, яка настає після Дати виплати Траншу. Якщо період з Дати виплати до першої Дати платежу складає 30 (тридцять) днів або менше, тоді виплата процентів, нарахованих протягом такого періоду, переноситься на наступну Дату платежу.

Проценти розраховуються на основі Статті 5.01(a).

3.01B Транші з плаваючою ставкою

Позичальник сплачує проценти на непогашений залишок кожного Траншу з плаваючою ставкою за Плаваючою ставкою кожні півроку по закінченню періоду у відповідні Дати платежу, зазначені в Пропозиції на виплату, починаючи з першої такої Дати платежу, яка настає після Дати виплати Траншу. Якщо період з Дати виплати до першої Дати платежу складає 30 (тридцять) днів або менше, тоді виплата процентів, нарахованих протягом такого періоду, переноситься на наступну Дату платежу.

Банк повідомляє Плаваючу ставку Позичальнику протягом 5 (п'яти) днів після початку кожного Базисного періоду плаваючої ставки.

Якщо, відповідно до Статей 1.05 та 1.06, виплата будь-якого Траншу з плаваючою ставкою виконується після Дати виплати за графіком, Відповідна міжбанківська ставка, яка застосовується до першого Базисного періоду плаваючої ставки, застосовується таким чином, якби виплата була виконана на Дату виплати за графіком.

Проценти розраховуються для кожного Базисного періоду плаваючої ставки на основі Статті 5.01(b). Якщо Плаваюча ставка для будь-якого Базисного періоду плаваючої ставки нижче нуля, вона буде встановлена на рівні нуля.

3.02 Проценти на прострочені суми

Не завдаючи шкоди Статті 10, та за виключенням Статті 3.01, якщо Позичальник не сплачує будь-яку суму, яка належить до сплати Позичальником в рамках цієї Угоди на відповідну дату платежу, проценти нараховуються на будь-яку прострочену суму, яка підлягає сплаті на умовах цієї Угоди з дати, на яку мав бути виконаний платіж, до дати фактичного платежу за річною ставкою, що дорівнює:

(i) для прострочених сум, пов'язаних з Траншами з плаваючою ставкою, Плаваюча ставка, що застосовується, плюс 2 % (200 базисних пунктів);

(ii) для прострочених сум, пов'язаних з Траншами з фіксованою ставкою, більша з наступних ставок: (a) Фіксована ставка, що застосовується, плюс 2 % (200 базисних пунктів) і (b) Відповідна міжбанківська ставка плюс 2 % (200 базисних пунктів);

(iii) для прострочених сум, інших ніж зазначені в пп. (i) або (ii) вище, Відповідна міжбанківська ставка плюс 2 % (200 базисних пунктів),

та підлягають сплаті відповідно до вимоги Банку. Для цілей визначення Відповідної міжбанківської ставки у зв'язку з цією Статтею 3.02, відповідними періодами у значенні, наведеному у Доповненні A, є послідовні періоди тривалістю один місяць, які починаються на дату платежу.

Якщо прострочена сума виражена у валюті, яка відрізняється від валюти Позики, застосовується наступна річна ставка, а саме, відповідна міжбанківська ставка, яка в цілому зберігається Банком для трансакцій у такій валюті, плюс 2 % (200 базисних пунктів), та розраховується відповідно до ринкової практики щодо такої ставки.

3.03 Випадок дестабілізації ринку

Якщо в будь-який час (i) з моменту отримання Банком Згоди на виплату щодо Траншу, та (ii) до дати, яка настає за тридцять (30) календарних днів до Запланованої дати виплати, відбувається Випадок дестабілізації ринку, Банк може повідомити Позичальника, що застосовується цей пункт. У такому випадку процентна ставка, яка застосовується до такого Схваленого траншу до Дати погашення є ставкою (вираженою, як процентна ставка річних), яка визначається Банком, як повна вартість для Банку фінансування за відповідним Траншем на основі діючої на такий момент внутрішньо встановленої базисної ставки Банку, або на основі альтернативного методу визначення ставки, обґрунтовано визначеного Банком. Позичальник має право у письмовій формі відмовитися від такої виплати протягом строку, вказаного в повідомленні, і він покриває витрати, понесені в результаті цього, якщо такі є, і в цьому випадку Банк не виконує виплату, а відповідний Кредит залишається доступним для виплати відповідно до Статті 1.02B. Якщо Позичальник вчасно не відмовляється від виплати, сторони погоджуються, що виплата та її умови є повністю обов'язковими для обох сторін.

У кожному випадку Спред або Фіксована ставка, раніше повідомлені Банком у Пропозиції на виплату, більше не застосовуються.

СТАТТЯ 4
Погашення

4.01 Звичайне погашення

4.01A Погашення внесками погашення

(a) Позичальник погашає кожний Транш внесками погашення на Дати погашення, вказані у відповідній Пропозиції на виплату відповідно до умов графіку погашення, що надається згідно Статті 2.03.

(b) Кожний графік погашення складається на основі того, що:

4.02 Добровільне дострокове погашення

4.02A Варіант дострокового погашення

Відповідно до Статей 4.02B, 4.02C та 4.04, Позичальник може здійснити дострокове погашення всього або частини будь-якого Траншу разом з нарахованими процентами та відшкодуваннями, якщо такі є, після надання Запиту про дострокове погашення із наданням щонайменше за 1 (один) місяць попереднього повідомлення із зазначенням (i) Суми дострокового погашення (ii) Дати дострокового погашення; (iii) якщо доречно, методу застосування Суми дострокового погашення відповідно до Статті 5.05C (i) та (iv) номер Угоди ("FI nr"), зазначений на титульному листі цієї Угоди.

Відповідно до Статті 4.02C Запит про дострокове погашення є обов'язковим та безвідкличним.

4.02B Відшкодування у випадку дострокового погашення

4.02B(1) ТРАНШ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ

Якщо Позичальник достроково погашає Транш з фіксованою ставкою, Позичальник виплачує Банку на Дату дострокового погашення Відшкодування у випадку дострокового погашення стосовно Траншу з фіксованою ставкою, який достроково погашається;

4.02B(2) ТРАНШ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ

Позичальник може достроково погасити Транш з плаваючою ставкою без відшкодування у будь-яку відповідну Дату платежу.

4.02C Механізми дострокового погашення

Після надання Позичальником Банку Запиту про дострокове погашення, Банк надає Позичальнику Повідомлення про дострокове погашення не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Дати дострокового погашення. У Повідомленні про дострокове погашення зазначається Сума дострокового погашення, нараховані на неї проценти, які підлягають сплаті, Відшкодування у випадку дострокового погашення, яке підлягає оплаті відповідно до Статті 4.02B, або, залежно від обставин, що ніяке відшкодування не підлягає сплаті, метод застосування Суми дострокового погашення та Кінцевий строк отримання.

Якщо Позичальник приймає Повідомлення про дострокове погашення не пізніше Кінцевого строку отримання, він має здійснити дострокове погашення. У будь-якому іншому випадку, Позичальник може не здійснювати дострокове погашення.

Позичальник одночасно із достроковим погашенням сплачує нараховані проценти та відшкодування, якщо такі існують, які підлягають сплаті на Суму дострокового погашення, як зазначено у Повідомленні про дострокове погашення.

4.03 Примусове дострокове погашення

4.03A Випадки дострокового погашення

4.03A(1) PARI PASSU ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ, НАДАНОГО ІНШИМИ УСТАНОВАМИ, ОКРІМ ЄІБ

Якщо Позичальник добровільно здійснює дострокове погашення (для уникнення сумнівів, дострокове погашення включає в себе повторну купівлю або скасування, залежно від обставин) частини або всієї суми будь-якого Фінансування, наданого іншими установами, окрім ЄІБ, і таке дострокове погашення не виконується за рахунок надходжень за позикою або за іншою заборгованістю, зі строком дії, який щонайменш дорівнює строку дії достроково погашеного Фінансування, наданого іншими установами, окрім ЄІБ, термін якого ще не сплив, Банк може, повідомивши Позичальника, скасувати невиплачену частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Позики. Частка Позики, дострокового погашення якої може вимагати Банк, є такою самою, як і частка, яку становить достроково погашена сума Фінансування, наданого іншими установами, окрім ЄІБ до сукупної непогашеної суми всіх Фінансувань, наданих іншими установами, окрім ЄІБ.

Позичальник сплачує суму, сплата якої вимагається на дату, зазначену Банком, така дата є датою, яка настає не раніше, ніж через 30 (тридцять) днів після дати вимоги.

Для цілей цієї Статті тлумачення терміну "Фінансування, надане іншими установами, окрім ЄІБ" включає в себе будь-яку позику (за винятком Позики, і будь-яких інших прямих позик, наданих Банком Позичальнику), кредитні облігації, або іншу форму фінансової заборгованості, або будь-які зобов'язання щодо платежу, або погашення грошових коштів, які були раніше надані Позичальнику на строк понад п'ять років.

4.03A(2) ЗМІНА ЗАКОНОДАВСТВА

Позичальник негайно інформує Банк, якщо відбувається Випадок зміни законодавства, або він може відбутися. У такому випадку, або якщо Банк має обґрунтовані підстави вважати, що Випадок зміни законодавства відбувся або може відбутися, Банк може вимагати, щоб Позичальник провів з ним консультації. Така консультація відбувається протягом 30 (тридцяти) днів від дати вимоги Банку. Якщо після закінчення терміну в 30 (тридцять) днів з дати такої вимоги щодо консультації Банк дійде висновку, що вплив Випадку зміни законодавства не може бути пом'якшений задовільним для нього чином, Банк може, надавши повідомлення Позичальнику, скасувати невиплачену частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Позики разом із нарахованими процентами та всіма іншими сумами, що нараховуються або підлягають виплаті в рамках цієї Угоди. Позичальник здійснює виплату суми, що вимагається, на дату, визначену Банком, і така дата є датою, що настає не раніше, ніж через 30 (тридцять) днів після дати вимоги.

Для цілей цієї Статті термін "Випадок зміни законодавства" означає прийняття, офіційне оприлюднення, підписання або ратифікацію будь-яких змін або доповнень до будь-якого закону, правила або нормативного документу (або у застосуванні або офіційному тлумаченні будь-якого закону, правила або нормативного документу), що відбувається після дати підписання цієї Угоди, що, на обґрунтовану думку Банку, завдає суттєвого негативного впливу на спроможність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою, або будь-яке забезпечення, надане у зв'язку із цією Угодою.

4.03A(3) НЕЗАКОННІСТЬ

Якщо:

(a) для Банку стає незаконним у будь-якій відповідній юрисдикції виконувати будь-яке зі своїх зобов'язань, як це передбачено у цій Угоді, або фінансувати або обслуговувати Позику;

(b) Рамкова угода є або може бути:

(c) по відношенню до Гарантії ЄС:

Банк може шляхом надання повідомлення Позичальнику негайно (i) призупинити або скасувати невибрану частину Кредиту та/або (ii) вимагати дострокового погашення Позики разом із нарахованими процентами та всіма іншими сумами, нарахованими та несплаченими за цією Угодою на дату, зазначену Банком у своєму повідомленні на адресу Позичальника.

4.03A (4) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРОМ

Якщо Банк визначає, що Кінцевий бенефіціар не виконав будь-яке зобов'язання, передбачене згідно Статті 6.03 у відношенні Субпроекту, він може надати повідомлення про це Позичальнику. Протягом періоду в 90 (дев'яносто) днів після надання такого повідомлення, Позичальник, на свій розсуд:

(a) перерозподіляє відповідну частину Позики на інший Субпроект; або

(b) достроково погашає суму, субкредитовану відповідному Кінцевому бенефіціару.

4.03A (5) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ З БОКУ ПОСЕРЕДНИКА

Якщо Банк визначає, що Посередник не виконав будь-яке зобов'язання, передбачене згідно Статті 6.02 у відношенні Субпроекту, він може надати повідомлення про це Позичальнику. Протягом періоду в 90 (дев'яносто) днів після надання такого повідомлення, Позичальник, на свій розсуд:

(a) перерозподіляє відповідну частину Позики на інший Субпроект; або

(b) достроково погашає Банку суму, субкредитовану відповідному Посереднику.

4.03A (6) ІНШЕ ПРИМУСОВЕ ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ

(a) Якщо інше не узгоджено Сторонами письмово, Позичальник негайно здійснює дострокове погашення на користь Банку частини Позики, яка не була розподілена, перерозподілена, або повторно використана, або яка була розподілена, перерозподілена, або повторно використана, але не була виплачена Кінцевому бенефіціару до дати, яка настає через 36 (тридцять шість) місяців після Дати набуття чинності.

(b) Якщо Банк визначає, що Позичальник або Посередник не поінформував Кінцевих бенефіціарів про підтримку з боку ЄІБ відповідно до цієї Угоди, та/або не переказав фінансову вигоду Кінцевим бенефіціарам відповідно до Угоди, він може вимагати від Позичальника достроково погасити частину Позики, щодо якої не була переказана фінансова вигода, або була переказана недостатня фінансова вигода Кінцевим бенефіціарам. Позичальник здійснює виплату суми, яка вимагається на дату, зазначену Банком, така дата є датою, яка настає не раніше, чим через 30 (тридцять) днів з дати такої вимоги.

4.03B Механізми дострокового погашення

Будь-яка сума, яка вимагається Банком згідно Статті 4.03A разом із будь-якими процентами або іншими сумами, нарахованими або такими, що підлягають виплаті за Угодою, включаючи, без обмежень, будь-яке відшкодування, яке підлягає сплаті згідно Статті 4.03C та Статті 4.04, виплачується на дату, вказану Банком у його повідомленні про вимогу, яка є датою, що настає не раніше ніж через 30 (тридцять) днів після дати такого повідомлення про вимогу.

4.03C Відшкодування у випадку дострокового погашення

У разі настання Випадку дострокового погашення, що підлягає відшкодуванню, відшкодування, за наявності, визначається відповідно до Статті 4.02B.

4.04 Загальні положення

Погашена або достроково погашена сума не може бути повторно запозичена. Ця Стаття 4 не завдає шкоди Статті 10.

Якщо Позичальник достроково погашає Транш на дату, іншу, ніж відповідна Дата платежу, Позичальник відшкодовує Банку таку суму, щодо якої Банк надасть підтвердження, що вона є необхідною для компенсації Банку видатків на одержання коштів у будь-яку іншу дату, окрім відповідної Дати платежу.

СТАТТЯ 5
Платежі

5.01 Принципи розрахунку кількості днів

Будь-яка сума, що належить до виплати за процентами, відшкодуванням або комісією з боку Позичальника у рамках Угоди, і розраховується стосовно частини року, визначається за такими відповідними принципами:

(a) стосовно процентів та відшкодувань, які підлягають сплаті за Траншем з фіксованою ставкою - рік тривалістю 360 (триста шістдесят) днів та місяць тривалістю 30 (тридцять) днів;

(b) стосовно процентів та відшкодувань, які підлягають сплаті за Траншем з плаваючою ставкою - рік тривалістю 360 (триста шістдесят) днів та кількість днів, що спливли;

(c) стосовно комісій - рік тривалістю 360 (триста шістдесят) днів та кількість днів, що спливли.

5.02 Час та місце платежу

Якщо не визначено інше, у цій Угоді або у вимозі Банку, всі суми, крім суми процентів, відшкодування та основної суми, виплачуються протягом 15 (п'ятнадцяти) днів після отримання Позичальником вимоги Банку.

Кожна сума, що підлягає виплаті Позичальником в рамках цієї Угоди, виплачується на відповідний рахунок, про який Банк повідомляє Позичальнику. Банк вказує рахунок не менше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати здійснення першого платежу Позичальником, та повідомляє про будь-які зміни рахунку не менше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати першого платежу, до якого застосовуються зміни. Цей період повідомлення не застосовується у випадку платежу згідно Статті 10.

Позичальник зазначає в кожному платежі, виконаному за цією Угодою, номер Угоди ("FI nr"), зазначений на титульному листі цієї Угоди.

Сума, що належить до сплати Позичальником, вважається сплаченою, коли Банк отримує її.

Будь-які виплати з боку Банку та платежі на користь Банку за цією Угодою та будь-які виплати з боку Позичальника та платежі на користь Позичальника за будь-якою Угодою про субфінансування, виконуються із використанням рахунк(у/ів), прийнятних для Банку. Для уникнення сумнівів, рахунки, що обслуговуються будь-якою із наступних установ, є прийнятними для Банку:

(a) будь-яка фінансова установа, 100 % емітованих акцій якої належать Позичальнику;

(b) будь-який Посередник; та

(c) будь-яка державна чи приватна фінансова установа на території Позичальника, на користь якої Банк здійснює виплати.

5.03 Заборона взаємозаліку для Позичальника

Всі платежі, які мають виконуватися Позичальником за цією Угодою, розраховуються та виконуються без взаємозаліку або зустрічних вимог (та без будь-яких відрахувань щодо них).

5.04 Дестабілізація платіжних систем

Якщо Банк визначає (на свій розсуд), що настав Випадок дестабілізації, або якщо Позичальник повідомив Банку, що відбувся Випадок дестабілізації:

(a) Банк може та має, якщо цього вимагатиме Позичальник, проконсультуватися з Позичальником з метою узгодження з Позичальником таких змін до дії або адміністрування Угоди, які Банк може вважати за необхідні в існуючих обставинах;

(b) Банк не зобов'язаний консультуватися з Позичальником стосовно будь-яких змін, зазначених у пункті (a), якщо, на його думку, в цьому немає необхідності за існуючих обставин, і, в кожному разі, не зобов'язаний погоджуватися на такі зміни; та

(c) Банк не несе відповідальності за будь-які втрати, витрати або збитки, включаючи збитки, що виникли в результаті Випадку дестабілізації, або за виконання або невиконання будь-яких дій відповідно до Статті 5.04, або у зв'язку з нею.

5.05 Застосування отриманих сум

(a) Загальна інформація

Суми, отримані від Позичальника, використовуються для виконання його платіжних зобов'язань, виключно, якщо вони отримані відповідно до умов цієї Угоди.

(b) Часткові платежі

Якщо Банк отримує платіж, який є недостатнім для виконання зобов'язань за усіма сумами, які підлягають сплаті на такий час з боку Позичальника відповідно до цієї Угоди, Банк застосовує такий платіж:

(c) Розподіл сум, пов'язаних із Траншами

СТАТТЯ 6
Зобов'язання та заяви Позичальника

Зобов'язання, що містяться в цій Статті 6, залишаються в силі з дати підписання цієї Угоди на такий період, протягом якого будь-яка сума залишається непогашеною в рамках цієї Угоди або Кредиту, що має юридичну силу.

6.01 Використання Позики

(a) Позичальник надає кошти Позики Посередникам, прийнятним для Банку, на умовах, прийнятних для Банку, та надає Банку всю таку інформацію та документацію, яку Банк може обґрунтовано вимагати для того, щоб перевірити дотримання Позичальником положень цієї Статті 6.01.

(b) Позичальник має використовувати та забезпечувати, щоб кожен Посередник використовував кошти Позики, усі суми, запозичені Позичальником за цією Угодою, виключно з метою фінансування Субпроектів, на які були розподілені кошти відповідно до умов цієї Угоди та Додаткового листа.

(c) Позичальник забезпечує, щоб загальна сума позики, наданої Банком не перевищувала 50 % (п'ятдесят відсотків) загальної суми дозволеного фінансування, зобов'язання щодо надання якого були прийняті на себе Посередниками у рамках Угод про субфінансування. Позичальник підтверджує Банку у формі, прийнятній для Банку, наприкінці Періоду розподілу коштів, що фінансування Кінцевих бенефіціарів, укладене протягом Періоду розподілу коштів, та профінансоване за рахунок ресурсів, які не належать ЄІВ, Посередниками, принаймні, надано в тому самому обсязі, що і Позика Банку, розподілена для Кінцевих бенефіціарів. На вимогу Банку Позичальник надає додаткову детальну інформацію, задовільну для Банку, про відповідний кредитний портфель Посередників, із зазначенням суми, номеру, строків дії, галузевої та географічної структури відповідного кредитного портфеля.

(d) Позичальник забезпечує виконання Субпроектів малими та середніми підприємствами або компаніями з середнім рівнем капіталізації в обсязі щонайменше 70 % (сімдесяти відсотків) Позики.

(e) Позичальник зобов'язується перед Банком (i) забезпечувати, щоб фінансова вигода принаймні, 25 базисних пунктів (що становить 0,25 % річних), яка надається за цією Угодою, надавалася Кінцевим бенефіціарам в рамках кожної Угоди про субфінансування відповідно до цієї Угоди, ефективно та прозоро; та (ii) надавати Банку усю таку інформацію та документацію, яку Банк може обґрунтовано попросити надати з метою перевірки дотримання Позичальником цієї Статті 6.01.

6.02 Угоди про субфінансування

Позичальник:

(a) забезпечує, щоб кожна Угода про субфінансування з кожним Посередником по суті була такою самою, як зразок Угоди про субфінансування, затверджений в рамках Статті 1.04A;

(b)

(c) відображає фінансові умови за результатами відповідного надання ресурсів Банком Позичальнику у відповідній Угоді про субфінансування. Зокрема, середній строк погашення суми Субфінансування, наданої Позичальником та виділеної для певного Траншу в рамках Кредиту, наскільки це можливо, відповідає умовам відповідного Траншу та, у будь-якому випадку, становить щонайменше два роки;

(d) забезпечує, задовільним для Банку чином, позначення відповідного продукту шляхом включення посилання на Банк в назві продукту або документації, що стосується продукту;

(e) вносить до свого веб-сайту інформаційну сторінку про діяльність Банку, що здійснюється на користь Проекту, включаючи критерії прийнятності та зазначення вигідних умов Банку;

(f) забезпечує, щоб фінансові умови, які застосовуються до кожної Угоди про субфінансування, відображали вигоду фінансування, що надається Банком, і щоб така вигода (яка періодично визначається Банком для кожного Посередника) чітко визначалася та вказувалася в прозорій формі відповідному Кінцевому бенефіціару шляхом включення до кожної Угоди про субфінансування наступної статті:

Участь Європейського інвестиційного банку.

Європейський інвестиційний банк, фінансуюча установа Європейського Союзу, створена Статтею 308 Договору про функціонування Європейського Союзу, бере участь разом з місцевими фінансовими установами у фінансуванні інвестиційних програм, які відповідають цілям Європейського Союзу. Позика, що надається, відповідає всім критеріям прийнятності для фінансування Європейським інвестиційним банком. (  ) надає (  ) фінансову вигоду, що відображується на процентній ставці. Така фінансова вигода становить мінімум 25 базисних пунктів (що становить 0,25 % річних) у порівнянні з річною процентною ставкою, яку (  ) застосовував би до цієї позики без участі ЄІБ."

(g) забезпечує, щоб у кожній Угоді про субфінансування Посередник або Кінцевий бенефіціар зобов'язався:

(h) використовує свої права в рамках кожної Угоди про субфінансування також в інтересах Банку;

(i) забезпечує, щоб кожна Угода про субфінансування містила умови, відповідно до цієї Угоди; та

(j) надає запит на будь-які виплати від, і робить будь-які платежі на користь, Позичальника у рамках Угоди про субфінансування на банківський рахунок на ім'я такого Посередника, відкритий у належним чином уповноваженій фінансовій установі в Україні;

6.03 Субкредитні Угоди

Позичальник забезпечує, щоб кожен Посередник:

(a) забезпечував, щоб кожна Субкредитна угода з Кінцевим бенефіціаром містила всі положення, наявність яких в такій угоді вимагається умовами цієї Угоди;

(b) забезпечував, щоб кожному Кінцевому бенефіціару було повідомлено в кожній Субкредитній угоді про походження коштів або інвестицій, що надійшли в розпорядження останнього відповідно до цієї Угоди;

(c) забезпечував, відповідно до вимог Банку, щоб кожна Субкредитна угода містила заяву, яка чітко відображає те, що фінансування було надане з використанням, повністю або частково, коштів, наданих Банком відповідно до цієї Угоди;

(d) розмістив на своєму веб-сайті інформаційну сторінку про діяльність Банку на користь Проекту, включаючи критерії прийнятності та посилання на вигідні умови Банку;

(e) забезпечував, щоб фінансові умови, які застосовуються до кожної Субкредитної угоди, відображали вигоду фінансування, що надається Банком, та щоб така вигода (яка має періодично визначатися Банком для кожного Посередника) чітко визначалася та прозоро вказувалася для відповідного Кінцевого бенефіціара шляхом включення в кожну Субкредитну угоду наступної статті:

"Участь Європейського інвестиційного банку.

Європейський інвестиційний банк, фінансуюча установа Європейського Союзу, створена Статтею 308 Договору про функціонування Європейського Союзу, бере участь разом з місцевими фінансовими установами у фінансуванні інвестиційних програм, які відповідають цілям Європейського Союзу. Позика, що надається, відповідає всім критеріям прийнятності для фінансування Європейським інвестиційним банком. (  ) надає (  ) фінансову вигоду, що відображується на процентній ставці. Така фінансова вигода становить мінімум 25 базисних пунктів (що становить 0,25 % річних) у порівнянні з річною процентною ставкою, яку (  ) застосовував би до цієї позики без участі ЄІБ."

(f) забезпечував, щоб у кожній Субкредитній угоді Кінцевий бенефіціар зобов'язався:

(g) використовує свої права в рамках кожної Субкредитної угоди також в інтересах Банку та, в тій мірі, в якій це не викликає жодних суперечок, в інтересах Позичальника,

(h) забезпечує, щоб кожна Субкредитна угода містила умови, відповідно до цієї Угоди; та

(i) відображає фінансові умови за результатами відповідного надання ресурсів Банком Позичальнику у відповідній Субкредитній угоді. Зокрема, середній строк погашення суми позик, наданих Посередником та виділеної для певного Траншу в рамках Позики, наскільки це можливо, відповідає умовам відповідного Траншу та, у будь-якому випадку, становить щонайменше два роки;

6.04 Збільшена вартість Проекту

Якщо загальна вартість Проекту перевищує орієнтовне значення, вказане в Преамбулі (8), Позичальник забезпечує, щоб Посередник та/або Кінцевий бенефіціар отримав кошти для фінансування надлишкової вартості без регресу на Банк таким чином, щоб забезпечити завершення Проекту. Плани з фінансування надлишкової вартості будуть негайно доведені до відома Банку.

Для уникнення сумнівів, жодне збільшення вартості Проекту не вплине на обмеження, викладені у Статті 6.02(b).

6.05 Процедура закупівлі

Позичальник:

(a) забезпечує, щоб кожен Кінцевий бенефіціар, закупив обладнання, забезпечив надання послуг та замовив роботи за відповідним Субпроектом шляхом проведення відкритого міжнародного тендеру або інших прийнятних процедур закупівель, як визначено у відповідному Додатковому листі; та

(b) забезпечує, та забезпечуватиме, щоб кожен Посередник забезпечив, щоб у всіх контрактах у рамках Субпроекту, які він має отримати після дати цієї Угоди (відповідно до процедур закупівель, згідно з пунктом (a) вище), передбачалися:

(c) забезпечує, та забезпечуватиме, щоб кожен Посередник забезпечив, щоб кожен Кінцевий бенефіціар погодився забезпечити, в тій мірі, в якій це можливо, щоб у всіх контрактах в рамках Субпроекту, які він має отримати після дати цієї Угоди (відповідно до процедур закупівель, згідно з пунктом (a) вище), передбачалися:

6.06 Дотримання законів

(a) Позичальник виконує та забезпечує виконання кожним Посередником та кожним Кінцевим бенефіціаром, в усіх аспектах усіх законів та нормативних положень, дія яких поширюється на нього або на Субпроект, якщо незабезпечення цього призводить, або може обґрунтовано призвести, до Суттєвої негативної зміни.

6.07 Зобов'язання щодо добросовісності

(a) Заборонена діяльність:

(b) Санкції:

Позичальник не (та забезпечує, щоб жоден Посередник або Кінцевий бенефіціар не):

(c) Управління:

Позичальник зобов'язується (та забезпечує, щоб кожен Посередник і Кінцевий бенефіціар зобов'язався) вжити в обґрунтований термін відповідні заходи щодо будь-якого з відповідних належним чином уповноважених агентів і представників Позичальника, Посередників та Кінцевих бенефіціарів (залежно від обставин), які мають повноваження щодо прийняття безпосередніх рішень та здійснення контролю щодо Позики або Проекту, які:

з метою забезпечення того, щоб така особа була відсторонена, звільнена або в будь-якому випадку виключена з діяльності відповідного Позичальника, Посередника та/або Кінцевого бенефіціара (залежно від обставин) стосовно Позики та Субпроектів (залежно від обставин).

(d) ФАТФ:

Позичальник забезпечує, щоб кожен Посередник вводив, підтримував та дотримувався внутрішніх процедур та систем контролю відповідно до рекомендацій та стандартів Групи з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, зі змінами та доповненнями, що вносяться час від часу.

6.08 Зобов'язання

Позичальник забезпечує, щоб жоден Субпроект:

(a) не знаходився в області України, яка переживає активний конфлікт;

(b) не викликав настання нового активного конфлікту в Україні; або

(c) не продовжував будь-який існуючий активний конфлікт в Україні.

6.09 Загальні заяви та гарантії

Позичальник заявляє та гарантує. Банку, що:

(a) він має право оформлювати, вручати та виконувати свої зобов'язання за цією Угодою і, що були виконані всі дії, необхідні для того, щоб санкціонувати оформлення, вручення та виконання ним цієї Угоди;

(b) ця Угода створює його юридично дійсні, обов'язкові та такі, що мають позовну силу, зобов'язання;

(c) оформлення та вручення, виконання його зобов'язань згідно з та у відповідності до положень цієї Угоди не:

(d) з 25 листопада 2014 року не відбулося жодної Суттєвої негативної зміни;

(e) не відбувся та не триває жоден невиправлений або нескасований випадок або обставина, яка є Випадком невиконання зобов'язань;

(f) не триває та, наскільки йому відомо, не загрожує, або не очікується жоден судовий, арбітражний, адміністративний процес або розслідування у будь-якому суді, арбітражному органі або установі, який призвів або, за умови винесення негативного рішення, може обґрунтовано призвести до Суттєвої негативної зміни, а також не існує жодного невиконаного рішення суду або арбітражу стосовно нього;

(g) він отримав всі необхідні Повноваження у зв'язку з цією Угодою та з метою правомірного виконання своїх зобов'язань за цією Угодою та Проектом, та всі такі Повноваження мають повну силу та дію, та є прийнятними в якості доказу;

(h) його платіжні зобов'язання згідно з цією Угодою мають право пріоритетності платежу не менше ніж pari passu стосовно усіх інших теперішніх та майбутніх незабезпечених або несубординованих зобов'язань згідно з будь-яким із його боргових інструментів, за винятком зобов'язань, які є обов'язковими за першочерговістю згідно з законодавством, що застосовується до компаній в цілому;

(i) він не порушує (та не буде порушувати після виплати Позики) жодні обмеження, які поширюються на нього, стосовно прийняття на себе фінансової заборгованості;

(j) Проект підпадає під дію Рамкової угоди;

(k) він виконує всі зобов'язання згідно з цим розділом 6;

(l) наскільки йому відомо, жодні кошти, вкладені в Проект Позичальником, не мають незаконного походження, включаючи надходження від Легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або надходження, пов'язані з Фінансуванням тероризму;

(m) ні Позичальник, а ні будь-яка інша особа, що діє від його імені або під його контролем не здійснювала або не здійснюватиме:

(n) Проект (включаючи без обмежень, обговорення, вручення та виконання контрактів, що фінансуються або мають фінансуватися у рамках Позики) не включав в себе, або не призводив до будь-якої Забороненої діяльності; та

(o) він дотримується всіх умов та вимог, викладених у будь-якому Додатковому листі;

Заяви та гарантії, викладені вище, залишаються чинними після підписання цієї Угоди та, за винятком заяв, викладених у параграфі (d) вище, вважаються такими, що повторюються, на кожну Дату згоди на виплату, Дату виплати та кожну Дату платежу.

СТАТТЯ 7
Забезпечення

Всі зобов'язання цієї Статті 7 залишаються чинними з дати цієї Угоди на такий строк, поки будь-яка сума залишається непогашеною згідно з цією Угодою або є чинним Кредит.

7.01 Рівень пріоритетності Pari passu

Позичальник забезпечує щоб, його платіжні зобов'язання згідно з цією Угодою мали та матимуть у майбутньому право пріоритетності платежу не менше, ніж рагі passu стосовно усіх інших теперішніх та майбутніх незабезпечених або несубординованих зобов'язань за будь-яким його Інструментом зовнішнього боргу.

А саме, якщо Банк надає вимогу за Статтею 10.01, або якщо випадок або потенційний випадок невиконання зобов'язань за будь-яким незабезпеченим та несубординованим Інструментом зовнішнього боргу Позичальника, або будь-якої з його агенцій, настав або триває, Позичальник не виконує (або не розпоряджається щодо виконання) будь-якого платежу щодо будь-якого іншого такого Інструменту зовнішнього боргу (як запланованого за графіком, так і іншого) без одночасної сплати, або виділення на спеціальному рахунку для платежу на наступну Дату платежу, суми, яка дорівнює, тій самій частці непогашеного боргу за цією Угодою, яка відповідає частці, яку складає платіж за таким Інструментом зовнішнього боргу по відношенню до загальної суми непогашеної заборгованості за таким Інструментом. Із цією метою, будь-який платіж за Інструментом зовнішнього боргу, виконаний за рахунок надходжень від випуску іншого інструменту, на який підписалися, в цілому, ті самі особи, що мають вимоги за Інструментом зовнішнього боргу, до уваги братися не буде.

У цій Угоді термін "Інструмент зовнішнього боргу" означає:

(a) інструмент, включаючи будь-який чек або виписку з рахунка, які підтверджують зобов'язання, або які є зобов'язанням виплатити позику, депозит, аванс або аналогічне надання кредиту (включаючи, без обмежень, будь-яке надання кредиту у рамках угоди про рефінансування або реструктуризацію);

(b) зобов'язання, засвідчене облігацією, корпоративною облігацією або аналогічним письмовим підтвердженням заборгованості; та

(c) гарантію, надану Позичальником щодо зобов'язання третьої сторони;

за умови, у кожному разі, що таке зобов'язання:

7.02 Додаткове забезпечення

Якщо Позичальник надає третій стороні будь-яке забезпечення для будь-якого Інструменту зовнішнього боргу, або будь-яку перевагу або привілей стосовно такого Інструменту зовнішнього боргу, Позичальник має, якщо цього вимагає Банк, надати Банку еквівалентне забезпечення для виконання своїх зобов'язань за цією Угодою або надати Банку еквівалентну перевагу або привілей.

7.03 Статті, які можуть бути включені

Якщо Позичальник підписує з будь-яким іншим кредитором, що надає середньострокове та довгострокове фінансування, угоду про фінансування, яка включає в себе статтю щодо втрати рейтингу, фінансові ковенанти, положення про перехресне невиконання зобов'язань та/або положення про принцип pari passu, не передбачені в цій Угоді, або є більш вигідними для відповідного кредитора, що надає фінансування, ніж аналогічне(і) положення цієї Угоди, Позичальник негайно повідомляє про це Банку та, на вимогу Банку, негайно оформлює угоду для внесення змін та доповнень до цієї Угоди для того, щоб забезпечити наявність аналогічного положення на користь Банку.

СТАТТЯ 8
Інформація та Відвідування

8.01 Інформація стосовно Проекту та Кінцевих бенефіціапів

Позичальник разом з Агентом:

(a) вручає Банку:

за обов'язкової умови, що, якщо така інформація або документ не вручаються Банку в строк, а Позичальник не усуває проблему протягом обґрунтованого періоду часу, встановленого Банком в письмовій формі, Банк може виправити цей недолік, у міру можливості, шляхом залучення його власного персоналу або консультанта або будь-якої іншої третьої сторони, за рахунок Позичальника, а Позичальник зобов'язується надавати такій особі усю допомогу, необхідну для цієї цілі;

(b) подає на схвалення з боку Банку, без затримки, будь-яку суттєву зміну в Проекті, також беручи до уваги розкритгя інформації, що здійснюється на користь Банку у зв'язку з Проектом до підписання цієї Угоди;

(c) як правило, інформує Банк про будь-який факт або подію, відомі йому, які, на обґрунтовану думку Позичальника, можуть завдати суттєвої шкоди або вплинути на стан виконання або функціонування будь-якого Субпроекту, Угоди про субфінансування або Субкредитної угоди, або загальний стан будь-якого Посередника або Кінцевого бенефіціара, і, якщо це вимагається, негайно надає або вручає Банку всі документи та інформацію, необхідні для того, щоб Банк міг стежити за ходом реалізації Субпроектів та фінансовим станом кожного Посередника і Кінцевого бенефіціара;

(d) якщо вимагається таким чином, передає до Банку копію будь-якої Угоди про субфінансування, Субкредитної угоди, або будь-якої або аналогічної угоди чи інструменту, а також будь-якого доповнення або поправки до неї;

(e) негайно повідомляє Банк про:

(f) негайно повідомляє Банк в письмовій формі про факт належної ратифікації цієї Угоди відповідно до чинного законодавства України;

(g) як правило, інформує Банк про будь-який факт або подію, відомі йому, які, на обґрунтовану думку Позичальника, можуть завдати суттєвої шкоди або вплинути на стан виконання або функціонування будь-якого Субпроекту або загальний стан будь-якого Посередника або Кінцевого бенефіціара;

(h) вручає Банку всі документи та інформацію, які можуть обґрунтовано вимагатися Банком, стосовно фінансування, реалізації та функціонування кожного Субпроекту, а також діяльності та фінансового стану кожного Кінцевого бенефіціара;

(i) забезпечує, щоб у кожній:

(j) як тільки йому стає відомо про це по відношенню до Субфінансування, або як тільки йому повідомляє про це Посередник або Кінцевий бенефіціар відповідно до умов Угоди про субфінансування, або Кінцевий бенефіціар відповідно до умов Субкредитної угоди, негайно повідомляє Банк про будь-яку справжню заяву, скаргу, факт або відомості щодо Забороненої діяльності, пов'язаної з будь-якими коштами, наданими в рамках Субфінансування або будь-якого Субпроекту;

(k) як тільки йому стає відомо про це, або як тільки йому повідомляє про це Посередник або Кінцевий бенефіціар відповідно до умов Угоди про субфінансування, або Кінцевий бенефіціар відповідно до умов Субкредитної угоди негайно повідомляє Банк, якщо в будь-який час він дізнається про незаконне походження коштів, включаючи надходження від Легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або надходження, пов'язані з Фінансуванням тероризму, стосовно Субфінансування або Субпроекту;

(l) як тільки йому стає відомо про це, або як тільки йому повідомляє про це Посередник або Кінцевий бенефіціар відповідно до умов Угоди про субфінансування, або Кінцевий бенефіціар відповідно до умов Субкредитної угоди негайно повідомляє Банк, про будь-які заходи, вжиті таким Посередником або Кінцевим бенефіціаром відповідно до Статті 6.02 або 6.03;

(m) вручає Банку, на його вимогу, належним чином завірену копію та переклад на англійську мову будь-якої Субкредитної угоди або Угоди про субфінансування, а також будь-якого доповнення або поправки до неї;

(n) якщо Банк вимагає цього, повідомляє Банк про повторне використання коштів відповідно до статті 1.13;

(o) повідомляє Банк про будь-яке повідомлення про припинення дії:

(p) повідомляє Банк про будь-який факт або подію, в результаті якої будь-який Посередник або Кінцевий бенефіціар, або будь-який член (a) органів управління, або (b) будь-якої з контролюючих організацій Посередника або Кінцевого бенефіціара став або стає Особою, до якої застосовуються санкції; та

(q) в тій мірі, в якій це дозволено законодавством, повідомляє Банк про будь-який суттєвий судовий процес, арбітраж або адміністративний розгляд або розслідування, проведене судом, адміністрацією або аналогічним органом державної влади, які, наскільки йому відомо, є поточними, неминучими або порушеними проти Посередника або Кінцевого бенефіціара, або його контролюючих організацій або членів його органів управління у зв'язку з Забороненою діяльністю, пов'язаною з будь-якою Угодою про субфінансування, Субкредитною угодою або будь-яким Субпроектом.

8.02 Інформація стосовно Позичальника

Позичальник разом з Агентом, залежно від обставин:

(a) вручає Банку:

(b) забезпечує, щоб його облікові записи повністю відображали операції, що мають відношення до фінансування, виконання та функціонування Субпроекту; та

(c) негайно повідомляє Банк про:

8.03 Відвідування. Права доступу та Розслідування

(a) Позичальник забезпечить, щоб у кожній Угоді про субфінансування, та кожен Посередник або Кінцевий бенефіціар, зазначений у кожній Угоді про субфінансування, та кожен Кінцевий бенефіціар, зазначений у кожній Субкредитній угоді зобов'язується дозволити особам, призначеним Банком, які можуть супроводжуватися представниками Європейської рахункової палати, Європейської комісії та Європейського бюро по боротьбі з шахрайством:

(b) Позичальник, та кожен Посередник або Кінцевий бенефіціар, зазначений у кожній Угоді про субфінансування, та кожен Кінцевий бенефіціар. зазначений у кожній Субкредитній угоді, зобов'язується сприяти проведенню розслідувань з боку Банку та інших компетентних установ або органів Європейського Союзу, у зв'язку з будь-яким передбаченням або можливістю виникнення Забороненої діяльності, і надавати Банку, або забезпечувати надання Банку всієї допомоги, необхідної для цілей, описаних в цій Статті.

(c) Позичальник визнає, що Банк може бути зобов'язаний передавати інформацію стосовно Позичальника та Проекту до будь-якої компетентної установи або органу Європейського Союзу згідно з відповідними обов'язковими положеннями законодавства Європейського Союзу.

8.04 Мова

Документи, підтвердження, повідомлення та інформація, надана або оформлена Позичальником згідно цієї Угоди, надається англійською мовою, за винятком якщо мовою оригіналу документа не є англійська мова, в такому випадку документ має надаватися до Банку на його оригінальній мові із завіреним перекладом його на англійську мову.

СТАТТЯ 9
Збори та витрати

9.01 Податки, мита та комісії

Позичальник сплачує будь-який податок, збір, нарахування, мито, та інші платежі або стягнення аналогічного характеру (включаючи будь-які проценти, що підлягають сплаті у зв'язку з неможливістю сплати або затримкою у сплаті зазначеного вище), включаючи гербовий збір та реєстраційний збір, які виникають в результаті підписання або виконання цієї Угоди або будь-якого відповідного документу та у зв'язку зі створенням, оформленням, реєстрацією або зверненням стягнення на будь-яке забезпечення для Позики в відповідних межах.

Позичальник сплачує всю основну суму, проценти, компенсації та інші суми, що належать до сплати в рамках цієї Угоди брутто без відрахування будь-якого національного або місцевого податку будь-якого характеру; за умови, якщо Позичальник зобов'язаний здійснити будь-яке таке відрахування, він збільшить платіж з урахуванням податків на користь Банку таким чином, щоб після відрахування чиста сума, отримана Банком, була еквівалентна сумі, яка належить до сплати.

9.02 Інші збори

Позичальник сплачує всі збори та витрати, включаючи професійні гонорари, банківську комісію або комісійні збори, понесені у зв'язку з підготовкою, підписанням, виконанням, забезпеченням виконання та припиненням дії цієї Угоди або будь-якого відповідного документу, будь-якої поправки, доповнення або відмови стосовно цієї Угоди або будь-якого відповідного документу, та в ході зміни, створення, управління, звернення стягнення на та реалізації будь-якого забезпечення для цієї Позики.

9.03 Додаткові витрати, компенсація та взаємозалік

(a) Позичальник сплачує Банку будь-які суми або витрати, понесені Банком в результаті запровадження або будь-якої зміни у (або через тлумачення або застосування) будь-якого законодавства або нормативно-правового акту, або дотримання будь-якого законодавства або нормативно-правового акту, прийнятого після Дати набуття чинності, відповідно до або в результаті якого:

Банк надає документальне підтвердження будь-якого такого збільшення витрат у випадках, коли це є обґрунтованим з практичної точки зору.

(b) Без завдання шкоди будь-яким іншим правам Банку за цією Угодою або відповідно до будь-якого чинного законодавства, Позичальник має надати відшкодування та гарантувати Банку не завдання будь-яких збитків, понесених в результаті будь-яких платежів або часткового звільнення від зобов'язань, яке здійснюється шляхом, іншим, ніж це чітко передбачено в цій Угоді.

(c) В тій мірі, в якій це дозволено відповідно до кожного законодавства, що застосовується, Банк може здійснити взаємозалік будь-якого зобов'язання, строк погашення якого вже настав, що підлягає до сплати Позичальником за цією Угодою (в тій мірі, в якій воно фактично належить Банку) стосовно будь-якого зобов'язання (незалежно від того настав строк його погашення чи ні) Банку перед Позичальником, незалежно від місця платежу, розрахункового відділення або валюти цих зобов'язань. Якщо зобов'язання деноміновані в різних валютах, Банк може для цілей взаємозаліку конвертувати будь-яке із зобов'язань за ринковим курсом обміну в ході здійснення його звичайної комерційної діяльності. Якщо будь-яке із зобов'язань є непогашеним або невстановленим, Банк може здійснити взаємозалік на суму, добросовісно визначену ним, в якості суми такого зобов'язання. Банк повідомляє Позичальника про намір здійснення прав згідно з цією Статтею та про будь-який взаємозалік, впливає здійснений ним згідно з цією Статтею, у будь-якому випадку, коли це є обґрунтованим з практичної точки зору.

СТАТТЯ 10
Випадки невиконання зобов'язань

10.01 Право вимоги погашення

Позичальник негайно погашає повністю всю Позику або її частину (на вимогу Банку) разом з нарахованими процентами та всіма іншими сумами, нарахованими або непогашеними згідно цієї Угоди, на письмову вимогу, висунуту Банком відповідно до наступних положень.

10.01A Негайна вимога

Банк може висунути таку вимогу негайно:

(a) якщо Позичальник не погашає на дату строку платежу суму, що підлягає до сплати відповідно до цієї Угоди, за місцем та у валюті, в якій вона чітко підлягає до сплати, якщо тільки:

(b) якщо будь-яка інформація або документ, надані Банку Позичальником або від його імені, або будь-які заяви, гарантії чи твердження, зроблені або такі, що вважаються зробленими, Позичальником у цій Угоді чи відповідно до неї, або в зв'язку з обговоренням або виконанням умов цієї Угоди є або виявляються невірними, неповними або такими, що вводять в оману в будь-якому суттєвому відношенні, в той час, коли це зроблене чи вважається зробленим;

(c) якщо після будь-якого випадку невиконання Позичальником зобов'язань у відношенні будь-якої позики або будь-якого зобов'язання, що виникає з будь-якої фінансової трансакції, іншої, ніж Позика:

(d) якщо Позичальник не може виплатити свій борг, коли настає строк його виплати, або тимчасово призупиняє виплату своїх боргів, або укладає чи намагається укласти компромісну угоду зі своїми кредиторами;

(e) якщо Позичальник не виконує будь-які зобов'язання у відношенні будь-якої іншої позики, наданої йому за рахунок ресурсів Банку або Європейського Союзу або фінансового інструменту, укладеного з Банком;

(f) якщо будь-який опис майна, здійснення судочинства, накладання арешту, або інша судова справа ініціюється або примусово виконується у відношенні майна Позичальника або будь-якого майна, що є частиною Проекту, та не скасовується, чи не припиняється протягом 14 (чотирнадцяти) днів;

(g) якщо трапляється Суттєва негативна зміна, порівняно зі станом Позичальника на дату цієї Угоди;

(h) якщо є або стає незаконним для Позичальника виконувати будь-які свої зобов'язання в рамках цієї Угоди, або ця Угода не є чинною відповідно до її умов, або визнається Позичальником не чинною відповідно до її умов; або

(i) якщо настає будь-який випадок, який вірогідно поставить під загрозу обслуговування всього будь-якого Траншу або його частини, або негативно вплинути на будь-яке забезпечення за ним.

10.01B Вимога після надання повідомлення щодо засобів судового захисту

Банк може також висунути таку вимогу:

(a) якщо Позичальник не виконує будь-яке зобов'язання в рамках цієї Угоди, що не є зобов'язанням, вказаним в Статті 10.01A, або Додатковому листі; або

(b) якщо будь-який факт, зазначений у Преамбулі, в значній мірі змінюється та суттєво не відновлюється, або якщо зміни завдають шкоди інтересам Банку у якості кредитора Позичальника, або негативно впливають на реалізацію або функціонування Проекту;

якщо тільки невиконання зобов'язань або обставини, що спричиняють невиконання, не можна усунути чи не усунено протягом обґрунтованого періоду часу, вказаного в повідомленні, наданому Банком Позичальнику.

10.02 Інші права за законом

Стаття 10.01 не обмежує будь-які інші права Банку за законом щодо вимоги дострокового погашення Позики.

10.03 Відшкодування

10.03A Транші з фіксовано ставкою

У випадку вимоги в рамках Статті 10.01 у відношенні будь-якого Траншу з фіксованою ставкою Позичальник сплачує Банку суму, що вимагається, разом з Відшкодуванням у випадку дострокового погашення на будь-яку суму основного боргу, що підлягає достроковому погашенню. Таке Відшкодування у випадку дострокового погашення нараховується від дати строку платежу, вказаної у повідомленні Банку щодо вимоги, та має розраховуватися, виходячи з того, що дострокове погашення здійснюється на дату, вказану таким чином.

10.03B Транші з плаваючою ставкою

У випадку вимоги в рамках Статті 10.01 у відношенні будь-якого Траншу з плаваючою ставкою Позичальник сплачує Банку суму, що вимагається, разом з сумою, рівною поточній вартості 0,15 % (п'ятнадцять базисних пунктів) річних, яка розрахована і нараховується на основну суму боргу, що підлягає достроковому погашенню в той же спосіб, що і проценти розраховувалися і нараховувалися б, якщо б така сума залишилася непогашеною відповідно до початкового графіку погашення Траншу до Дати погашення.

Вартість розраховується за обліковою ставкою, рівною Ставці у випадку перерозподілу коштів, яка застосовується на кожну відповідну Дату платежу.

10.03C Загальні положення

Суми, що підлягають до сплати Позичальником відповідно до цієї Статті 10.03, сплачуються на дату дострокового погашення, вказану у вимозі Банку.

10.04 Відсутність відмови від прав

Жодне невиконання або затримка у виконанні, або одиничне чи часткове застосування Банком будь-яких своїх прав або засобів захисту прав в рамках цієї Угоди не трактується, як відмова від такого права або засобу захисту прав. Права та засоби захисту прав, передбачені цією Угодою, є кумулятивними та не виключають будь-які права чи засоби захисту прав, передбачені законом.

СТАТТЯ 11
Законодавство та юрисдикція, різне

11.01 Регулююче законодавство

Ця Угода та її укладання, тлумачення та дійсність регулюються міжнародним публічним правом. Законодавство Позичальника, яке стосується до існування або тлумачення угод, не застосовуються до Цієї угоди.

11.02 Юрисдикція

Будь-який спір, незгода, протиріччя або претензія (що разом іменуються як "Спір"), що виникають у зв'язку з дією, дійсністю, тлумаченням, виконанням або припиненням дії цієї Угоди буде, наскільки це можливо, вирішуватись мирним шляхом за згодою між Банком та Позичальником шляхом консультацій та переговорів. Якщо Спір між Банком та Позичальником не може бути вирішеним мирним шляхом протягом 60 (шістдесяти) днів після передачі повідомлення про Спір будь-якою із Сторін, Спір буде вирішуватись арбітражем, рішення якого носить остаточний і обов'язковий характер, згідно з Арбітражним регламентом Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL), що діє на дату цієї Угоди, правила якого вважаються включеними шляхом посилання в цю Статтю.

Кількість арбітрів дорівнює трьом. Мовою проведення арбітражних процедур є англійська. Арбітражне судочинство відбувається в Гаазі, Нідерланди.

Якщо немає інших домовленостей, всі документи щодо спору передаються та всі слухання завершуються протягом шести місяців після формування складу арбітражного суду (Арбітражний суд). Арбітражний суд виносить своє рішення протягом 60 (шістдесяти) днів після отримання останніх документів щодо спору.

Будь-яке остаточне рішення Арбітражного суду є обов'язковим, починаючи з дня, коли воно винесене, і цим Сторони відмовляються від права подавати апеляції за законом та/або по суті до будь-якого суду. Незважаючи на Арбітражний регламент UNCITRAL, Арбітражний суд не вживає або не вдається до будь-яких проміжних заходів або до застосування заходів юридичного захисту до винесення остаточного рішення стосовно Банку, і Позичальник не буде домагатися у будь-якому судовому органі застосування будь-яких таких заходів до Банку.

Позичальник зобов'язується дотримуватися будь-якого такого рішення суду та невідкладно виконати його на своїй території.

У разі невиконання Позичальником своїх зобов'язань згідно з попереднім абзацом протягом трьох місяців з дати винесення рішення суду, в тій мірі, в якій Позичальник може, в будь-якій юрисдикції, вимагати імунітету для себе або своїх активів від судового позову, правозастосування, накладення арешту чи іншого судового процесу, цим Позичальник безвідклично погоджується не вимагати такого імунітету, і безвідклично відмовляється від нього в повній мірі, наскільки це дозволено законами такої юрисдикції.

11.03 Підтвердження сум, що підлягають до сплати

Під час будь-якого судового процесу, що виникає з цієї Угоди, свідоцтво Банку щодо будь-якої суми чи процентів, що підлягають до сплати на користь Банку в рамках цієї Угоди, за відсутності явних помилок, є достовірним доказом (prima facie) у відношенні такої суми або процентів.

11.04 Вичерпний характер Угоди

Ця Угода являє собою угоду вичерпного характеру між Банком та Позичальником щодо надання Кредиту згідно з цією Угодою та замінює будь-які попередні угоди, явні чи неявні, що стосуються тих самих питань.

11.05 Недійсність

Якщо в будь-який час будь-яке положення цієї Угоди є або стає незаконним, недійсним або незабезпеченим позовною силою у будь-якому відношенні, або ця Угода є або стає недійсною у будь-якому відношенні, згідно із законами будь-якої юрисдикції, то такі незаконність, недійсність, незабезпеченість позовною силою або нечинність не впливають на:

(a) законність, дійсність чи забезпеченість позовною силою в такій юрисдикції будь-якого іншого положення цієї Угоди або чинність у будь-якому іншому відношенні щодо цієї Угоди в такій юрисдикції; або

(b) законність, дійсність чи забезпеченість позовною силою в інших юрисдикціях такого чи будь-якого іншого положення цієї Угоди або чинність цієї Угоди згідно з законами таких інших юрисдикцій.

11.06 Поправки

Поправки до цієї Угоди можуть бути внесені за письмовою згодою між Сторонами. Такі поправки набирають чинності згідно з положеннями, викладеними у відповідному інструменті про введення поправки, без необхідності виконання Позичальником внутрішніх процедур (таких як ратифікація та затвердження), якщо вищезазначені поправки:

(a) не вимагають будь-якого збільшення фінансових зобов'язань Позичальника, чи накладання на Позичальника додаткових зобов'язань згідно з цією Угодою;

(b) не вимагають зміни Законів України чи прийняття нових Законів України; та

(c) не включають в себе будь-яких інших правил, ніж ті, які є умовами указів Президента або Кабінету Міністрів Позичальника.

11.07 Примірники

Ця Угода може бути складеною в будь-якій кількості примірників, які всі разом представляють собою один і той самий документ. Кожний примірник є оригіналом, але всі примірники разом представляють собою один і той самий документ.

СТАТТЯ 12
Прикінцеві положення

12.01 Повідомлення будь-якій зі сторін

Повідомлення та інші листи, що надсилаються в рамках цієї Угоди, і які адресовані будь-якій стороні цієї Угоди, надсилаються на адресу або на номер факсу, що зазначені нижче, або на інші такі адреси або номери факсу, про які сторона попередньо повідомляє іншу сторону в письмовій формі:

Для Банку

Кому: Ops
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Факс: + 352 4379 67495

Для Позичальника

Кому: Міністерство фінансів
Вул. Грушевського 12/2
Київ 01008
Україна
Факс: +380.44.277.54.87

12.02 Форма повідомлення

Будь-яке повідомлення або інша інформація, що надсилається в рамках цієї Угоди, має бути складена у письмовій формі.

Повідомлення або інша інформація, для яких встановлені фіксовані терміни в цій Угоді, або які самі встановлюють свої фіксовані терміни, які є обов'язковими для адресата, мають бути вручені кур'єром, надіслані рекомендованим листом або факсом. Такі повідомлення та інформація будуть вважатись отриманими іншою стороною на дату доставки для повідомлень, доставлених кур'єром або для рекомендованих листів, або на момент отримання факсимільного повідомлення.

Інші повідомлення або інформація може бути вручена кур'єром, надіслана рекомендованим листом або факсом або в межах, погоджених сторонами на підставі письмової угоди, електронною поштою або іншими засобами електронної комунікації.

Не завдаючи шкоди чинності будь-якого повідомлення, надісланого факсом відповідно до вищезазначених параграфів, примірник кожного повідомлення, надісланого по факсу, також має бути надісланий листом на адресу відповідної сторони щонайпізніше наступного Робочого дня.

Повідомлення, що направляються Позичальником, відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, у випадках, коли це вимагається Банком, надсилаються Банку разом із достатніми підтвердженнями повноважень особи чи осіб, що уповноваженні підписувати такі повідомлення від імені Позичальника та автентичним зразком підпису такої особи чи осіб.

12.03 Набуття чинності цією Угодою

Ця угода набуває чинності на дату ("Дата набуття чинності"), коли набуває чинності закон України, що ратифікує цю Угоду.

12.04 Преамбула, Доповнення і Додатки

Преамбула та наступні Доповнення є частиною цієї Угоди:

Доповнення A

Визначення EURIBOR та LIBOR

Доповнення B

Форми для Позичальника

Доповнення C

Форми, що мають бути надані Позичальником

Наступні Додатки додаються:

Додаток I

Повноваження Підписанта

Додаток II

Опис МСП та Компаній з середнім рівнем капіталізації

В ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОГО сторони забезпечили укладання цієї Угоди в чотирьох примірниках англійською мовою та ЗАБЕЗПЕЧИЛИ, щоб пан Гарт Грісбрук (Garth Grisbrook), Юрисконсульт, та Віталій Васильович Лісовенко, Заступник міністра фінансів, парафували кожну сторінку цієї Угоди від їх імені.

у Києві    24го грудня 2014 року з боку Банку

у Києві    24го грудня 2014 року з боку Позичальника

 

Підписав від імені
УКРАЇНИ

Підписав від імені
EUROPEAN INVESTMENT BANK
(Європейського інвестиційного
банку)

А. Яценюк

Л. Бараняй

 

ВИЗНАЧЕННЯ EURIBOR ТА LIBOR

A. EURIBOR

"EURIBOR" означає:

(a) стосовно відповідного періоду, який є меншим одного місяця, Екранну ставку (як це визначено нижче) на строк в один місяць;

(b) стосовно відповідного періоду, що складається з одного або декількох місяців, протягом якого Екранна ставка є доступною, Екранну ставку, що застосовується на строк для відповідної кількості місяців; та

(c) стосовно відповідного періоду, що перевищує один місяць, для якого Екранна ставка не є доступною, ставку, що виникає в результаті лінійної інтерполяції з посиланням на дві Екранні ставки, одна з яких застосовується для періоду, який є наступним коротшим, а інша для періоду, який є наступним довшим, ніж строк відповідного періоду (період, для якого обирається ставка або від якого ставки інтерполюються, іменується "Репрезентативним періодом").

Для цілей параграфів (b) та (c) вище, під "доступними" маються на увазі ставки, для визначених строків погашення, які розраховуються та публікуються компанією "Global Rate Set Systems Ltd" (GRSS), або іншими такими постачальниками послуг, обраними Європейським інститутом грошових ринків (European Money Markets Institute (EMMI)), під егідою EMMI та EURIBOR ACI, або будь-якого наступника цієї функції EMMI та EURIBOR ACI, як визначено Банком.

"Екранна ставка" означає процентну ставку для депозитів в Євро за відповідний період, яка публікується об 11:00 годині за брюссельським часом або в більш пізніший час, прийнятний для Банку в день ("Дата перегляду ставки"), який наступає за 2 (два) Відповідних робочих дні до першого дня відповідного періоду на сторінці Рейтер EURIBOR 01 або сторінці, що її замінює, або якщо вона відсутня, в будь-яких інших публікаціях, обраних для цієї цілі Банком.

Якщо така Екранна ставка не публікується таким чином, Банк надає запит до головних офісів, що розташовані в євро-зоні, чотирьох основних банків в євро-зоні, обраних Банком, щодо котирування ставки, за якою депозити в євро в співставній сумі пропонуються кожним з них, приблизно об 11:00 годині за брюссельським часом на Дату перегляду ставки першокласним банкам на міжбанківському ринку євро-зони на період, що дорівнює Репрезентативному періоду. Якщо надається щонайменше 2 (два) котирування, то ставкою для такої Дати перегляду буде середнє арифметичне значення котирувань.

Якщо надається менше, ніж 2 (два) котирування за запитом, ставкою для такої Дати перегляду буде середнє арифметичне значення ставок, визначених основними банками в євро-зоні, обраних Банком, приблизно об 11:00 годині за брюссельським часом в день, який наступає через 2 (два) Відповідних робочих дня після Дати перегляду для позик в євро в співставній сумі для провідних Європейських банків для періоду, що дорівнює Репрезентативному періоду.

Якщо ставка, яка отримується в результаті викладеного вище, є нижчою за нуль, EURIBOR вважатиметься рівним нулю.

Якщо не є наявною жодна ставка згідно з викладеним вище, ставкою EURIBOR є ставка (виражена в процентах річних), що визначена Банком як така, що включає всі витрати Банку з фондування відповідного Траншу, яка базується на внутрішньо сформованій на той час Банком ставці-орієнтирі, або альтернативному методі визначення ставки, обґрунтовано встановленому Банком.

B. LIBOR для доларів США

"LIBOR" означає відносно доларів США:

(a) стосовно відповідного періоду, який є меншим одного місяця, Екранну ставку на строк в один місяць;

(b) стосовно відповідного періоду, що складається з одного або декількох місяців, протягом якого Екранна ставка є доступною, Екранну ставку, що застосовується на строк для відповідної кількості місяців; та

(c) стосовно відповідного періоду, що перевищує один місяць, для якого Екранна ставка не є доступною, ставку, що виникає в результаті лінійної інтерполяції з посиланням на дві Екранні ставки, одна з яких застосовується для періоду, який є наступним коротшим, а інша для періоду який є наступним довшим, ніж строк відповідного періоду, (період, для якого обирається ставка або від якого ставки інтерполюються, іменується "Репрезентативним періодом").

Для цілей параграфів (b) та (c) вище, "доступна" означає "розрахована та опублікована" під егідою ICE Benchmark Administration Limited (або будь-якого наступника цієї функції ICE Benchmark Administration Limited як визначено Банком) для визначених строків погашення.

"Екранна ставка" означає процентну ставку для депозитів в Доларах США за відповідний період, визначену ICE Benchmark Administration Limited (або будь-яким наступником цієї функції ICE Benchmark Administration Limited як визначено Банком) та оприлюднюється провайдерами фінансових новин об 11:00 годині за лондонським часом або в більш пізніший час, прийнятний для Банку, в день ("Дата перегляду"), який наступає за 2 (два) Робочі дні в Лондоні до першого дня відповідного періоду.

Якщо така Екранна ставка не публікується таким чином будь-яким провайдером фінансових новин, прийнятним для Банку, Банк надає запит в головні офіси в Лондоні 4 (чотирьох) основних банків, що працюють на лондонському міжбанківському ринку, обраних Банком, щодо надання котирування ставки, за якою депозити в доларах США в співставній сумі пропонуються кожним з них приблизно об 11:00 за лондонським часом на Дату перегляду провідним банкам на Лондонському міжбанківському ринку на період, що дорівнює Репрезентативному періоду. Якщо надаються щонайменш 2 (два) таких котирування, то ставка буде середнім арифметичним значенням наданих котирувань.

Якщо надається менше, ніж 2 (два) котирування за запитом, Банк звертається з запитом до головних офісів в Нью-Йорку 4 (чотирьох) основних банків, які працюють на нью-йоркському міжбанківському ринку, обраних Банком, щодо надання котирування ставки, за якою депозити в доларах США в співставній сумі пропонуються кожним з них приблизно об 11:00 годині за нью-йоркським часом в день, який наступає через 2 (два) Робочих дні в Нью-Йорку після Дати перегляду провідним банкам на Європейському ринку на період, що дорівнює Репрезентативному періоду. Якщо надається щонайменше 2 (два) таких котирування, то ставка буде середнім арифметичним значенням наданих котирувань.

Якщо ставка, яка отримується в результаті викладеного вище, є нижчою за нуль, LIBOR вважатиметься рівним нулю.

Якщо не є наявною жодна ставка згідно з викладеним вище, ставкою LIBOR є ставка (виражена в процентах річних), що визначена Банком як така, що включає всі витрати Банку з фондування відповідного Траншу, яка базується на внутрішньо сформованій на той час Банком ставці-орієнтирі, або альтернативному методі визначення ставки, обґрунтовано встановленому Банком.

C. Загальні положення

Для цілей дефініцій, викладених вище:

(a) "Робочий день в Лондоні" означає день, в який банки відкриті для звичайної діяльності в Лондоні, а "Робочий день в Нью-Йорку" означає день, в який банки відкриті для звичайної діяльності в Нью-Йорку.

(b) Всі проценти, що виникають в результаті будь-яких розрахунків, на які є посилання в цьому Доповненні, будуть округлятись, якщо це необхідно, до найближчої стотисячної процентного пункту з округленням в більшою сторону.

(c) Банк негайно інформує Позичальника про котирування, отримані Банком.

(d) Якщо будь-яке з вищезазначених положень стає невідповідним положенням, прийнятим під егідою EMMI та EURIBOR ACI (або будь-яким наступником цієї функції EMMI та EURIBOR ACI, як визначено Банком) щодо EURIBOR, або ICE Benchmark Administration Limited (або будь-яким наступником цієї функції ICE Benchmark Administration Limited, як визначено Банком) щодо LIBOR, то Банк може, надавши повідомлення Позичальнику, внести зміни до положення для того, щоб привести його до відповідності іншим таким положенням.

 

ФОРМИ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА
Форма пропозиції/згоди на виплату (Статті 1.02B та 1.02C)

Кому:

Міністерству фінансів, Україна

Від:

Європейського інвестиційного банку

Дата:

 

Тема:

Форма пропозиції/згоди на виплату за Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком від [•] ("Фінансова угода")

FI номер 82.844

Номер Serapis 2013-0283

_____________________________________________________________________________________

Шановні панове,

Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, які визначені у Фінансовій угоді, мають теж саме значення при використанні в цьому листі.

Відповідно до вашого запиту щодо Пропозиції на виплату від Банку відповідно до Статті 1.02B Фінансової угоди ми цим пропонуємо надати вам наступний Транш:

(a) Валюта та сума, яка виплачується, та її еквівалент в Євро;

(b) Дата виплати за графіком;

(c) Базис процентної ставки;

(d) Періодичність процентних платежів;

(e) Дати платежів;

(f) Умови погашення основної суми;

(g) Перша та остання дати погашення основної суми;

(h) Фіксована ставка або Спред, що застосовуються до Дати погашення.

Для того, щоб надати Транш відповідно до умов Фінансової угоди, Банк має отримати Згоду на виплату у формі копії цієї Пропозиції на виплату, яка належним чином підписана від Вашого імені, на наступний номер факсу [ ] не пізніше Кінцевої дати Згоди на виплату [час] (за Люксембурзьким часом) [дата].

Разом зі Згодою на виплату має надаватись (якщо це не було надано раніше):

(i) інформація щодо банківського рахунку (з кодом IBAN у разі виплат в Євро або відповідний формат для відповідної валюти), куди перераховується виплата Траншу; та

(ii) документ, який підтверджує повноваження особи або осіб, уповноважених підписувати Згоду від імені Позичальника, та картка зразків підписів такої особи або осіб.

Якщо вищезазначене не отримано в строк, вказаний вище, пропозиція, яка міститься в цьому документі, вважається такою, від якої відмовляються, та автоматично зупиняє свою дію.

Якщо ви даєте згоду на Транш, як це вказано в цій Пропозиції на виплату, то застосовуються всі відповідні умови Фінансової угоди, зокрема умови Статті [*].

З повагою,

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

Ми цим даємо згоду на вищевказану Пропозицію на виплату:

__________________________________________

За дорученням та від імені України

Дата:

 

СВІДЧЕННЯ, ЩО МАЮТЬ БУТИ НАДАНІ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ
Форма сертифікату від Позичальника (Стаття 1.04B)

Кому:

Європейському інвестиційному банку

Від:

України

Дата:

 

Тема:

Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком від [•] ("Фінансова угода")

FI номер 82.844

Номер Serapis 2013-0283

_____________________________________________________________________________________

Шановні панове,

Терміни, які визначені в Фінансовій угоді, мають теж саме значення при використанні в цьому листі.

Для цілей Статті 1.04 Фінансової угоди ми цим засвідчуємо вам наступне:

(a) жодного Випадку дострокового погашення не відбулося і не триває випадку, за яким не вживаються заходи;

(b) жодне забезпечення, заборонене відповідно до Статті 7.01, не було створене та не існує;

(c) не відбувалася жодна суттєва зміна будь-якого аспекту Проекту або відповідно до якого ми зобов'язані звітувати відповідно до Статі 8.01, крім випадків, про які ми раніше повідомили;

(d) не відбулось жодної події або обставини, яка являє собою, або становитиме з плином часу, або за умови надання повідомлення згідно з Фінансовою угодою, Випадок невиконання зобов'язань, який відбувся та залишається не усуненим або не скасованим;

(g) жодне судове, арбітражне, адміністративне провадження або розслідування не триває або, наскільки нам відомо, не загрожує або не передбачається у будь-якому суді, арбітражному органі або установі, яке призвело або за умови винесення негативного рішення може обґрунтовано призвести до Суттєвої негативної зміни, а також не існує жодного незадоволеного рішення суду або арбітражу щодо нас або будь-якої з наших дочірніх компаній;

(h) заяви та гарантії, які мають бути надані або повторені нами відповідно до Статті 6.09 (Загальні заяви та гарантії), є вірними у всіх аспектах; та

(i) жодна Суттєва негативна зміна не відбулася у порівнянні з ситуацією на дату Фінансової угоди.

З повагою,

За дорученням та від імені

України

 

Повноваження Підписанта

 

Опис МСП та Компаній з середнім рівнем капіталізації

На дату цієї Угоди є три категорії кінцевих бенефіціарів та розміру інвестицій, які є прийнятними для фінансування ЄІБ через посередників за цією Угодою, а саме:

1. Малі та середні підприємства (МСП), а саме підприємства приватного сектору з кількістю працівників до 250, а також Компанії з середнім рівнем капіталізації, які є підприємствами приватного сектору, кількість працівників на яких дорівнює щонайменш 250 осіб, але не перевищує 3000 осіб - для інвестицій з проектною вартістю до 25 млн. євро.

2. Компанії з середнім рівнем капіталізації, а саме підприємства приватного сектору, кількість працівників на яких дорівнює щонайменш 250 осіб, але не перевищує 3000 осіб - для інвестицій з проектною вартістю від 25 млн. до 50 млн. євро.

Щонайменше 70 % розподілених коштів за Угодою мають складати 1 та 2 категорії разом узяті.

3. Прийнятні підприємства.

Розподілені кошти за 3 категорією не мають перевищувати 30 % від загальної суми позики ЄІБ.

Інформація, викладена в цьому Додатку, є переважним описом МСП та Компаній з середнім рівнем капіталізації на дату цієї Угоди. Ці описи жодним чином не обмежують можливості Банку щодо варіювання визначень МСП та Компаній з середнім рівнем капіталізації, або, час від часу, прийнятності інших Кінцевих бенефіціарів, шляхом надання Позичальнику або його агентам Додаткового листа, що змінює ці терміни.

____________

Опрос