Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей передачи в аренду или концессию объектов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, находящихся в коммунальной собственности

ВР Украины
Закон от 10.10.2013 № 640-VII
редакция действует с 20.10.2019

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 3 жовтня 2019 року N 155-IX

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Пункт 1 розділу I втратив чинність

(у зв'язку з втратою чинності Законом України від 16.07.99 р. N 997-XIV згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 155-IX)


2. У Законі України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 11, ст. 71):

1) у назві слова "об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення" замінити словами "об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення";

2) статтю 1 виключити;

3) абзац другий частини першої статті 2 викласти в такій редакції:

"передачею в оренду чи концесію цілісних майнових комплексів підприємств, їхніх структурних підрозділів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності";

4) частину першу статті 4 виключити;

5) у статті 5:

у частині першій слово "цього" виключити;

частини п'яту і шосту виключити;

6) частину третю статті 6 викласти в такій редакції:

"3. У процесі організаційно-технічної підготовки відповідного об'єкта орган, уповноважений управляти комунальним майном, готує:

інструкцію для заявників (у тому числі інформацію і вимоги щодо порядку проведення конкурсу, розроблення та оформлення заявок, інформацію про процедурні питання);

інформацію про оголошення конкурсу;

проект конкурсної документації, що включає:

інструкцію для претендентів (у тому числі інформацію і вимоги щодо розроблення та оформлення конкурсних пропозицій, іншу інформацію (документи) для підготовки пропозицій про виконання умов конкурсу, інформацію стосовно об'єкта оренди чи концесії, що має міститися в заяві для надання згоди органу Антимонопольного комітету України на отримання об'єкта в оренду чи концесію);

інформацію щодо умов конкурсу;

істотні умови договору оренди чи концесії";

7) у статті 7:

абзац третій частини першої доповнити реченням такого змісту: "До складу конкурсної комісії включаються також представники всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців на галузевому рівні у сфері житлово-комунальних послуг і професійних спілок, що є стороною або приєдналися до Галузевої угоди";

у частині другій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Оголошення конкурсу здійснюється конкурсною комісією в десятиденний строк з дня її утворення шляхом розміщення у друкованому засобі масової інформації відповідної ради (за його відсутності - у місцевому друкованому засобі масової інформації, визначеному такою радою), на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і на веб-сайті відповідної ради (за його наявності) інформації про оголошення конкурсу, яка, зокрема, повинна містити відомості про";

після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"вимоги до оформлення заявок на участь у конкурсі;

кваліфікаційні вимоги до претендентів".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом одинадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Конкурсна комісія також надсилає інформацію про об'єкти у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, які забезпечують надання (розраховані на надання) послуг у зазначених сферах не менш як десяти тисячам фізичних осіб, а також про об'єкти централізованого теплопостачання із сумарною потужністю джерел теплової енергії не менше 50 Гкал на годину для розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства";

у першому реченні частини третьої слово "шістдесяти" замінити словом "сорока";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. У заявці на участь у конкурсі зазначаються:

повне найменування претендента (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця);

відомості про його державну реєстрацію;

відомості про фінансово-майновий стан заявника;

відомості про наявність у претендента або його засновника (учасника) досвіду обслуговування об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення та можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності;

відомості про дотримання кваліфікаційних вимог, установлених цим Законом та умовами конкурсу";

частину шосту доповнити реченням такого змісту: "Рішення про відхилення заявки може бути оскаржено в судовому порядку";

у частині сьомій:

в абзаці четвертому слово "обсягу" замінити словами "вимог до обсягу";

абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції:

"вимог до претендента (орендаря чи концесіонера);

обов'язків орендаря чи концесіонера за договором оренди або концесії";

у першому реченні частини десятої слова "Претенденти протягом ста двадцяти" замінити словами "Претенденти протягом дев'яноста";

у другому реченні частини чотирнадцятої слово "претендент" замінити словом "учасник";

частину п'ятнадцяту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Інформація про результати конкурсу, підстави визначення переможця та відхилення пропозицій інших учасників конкурсу підлягають розміщенню на веб-сайті відповідної ради (за його наявності), на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, наступного дня після прийняття рішення про визначення переможця конкурсу та у десятиденний строк з цього дня - опублікуванню у друкованому засобі масової інформації відповідної ради (за його відсутності - у місцевому друкованому засобі масової інформації, визначеному такою радою)";

перше речення абзацу першого частини сімнадцятої викласти в такій редакції:

"17. Протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про визначення переможця конкурсу після погодження всіх умов і схвалення остаточної редакції проекту договору відповідна рада укладає з ним договір оренди чи концесії";

у частині вісімнадцятій слова "в судовому порядку" замінити словами "в порядку, визначеному законом";

8) у статті 8:

частину першу доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"умови та порядок відшкодування концесіонеру невідшкодованої протягом дії договору концесії вартості створених (збудованих) за рахунок концесіонера об'єктів та проведеного за його рахунок поліпшення об'єкта концесії";

у частині другій:

абзац третій викласти в такій редакції:

"перелік видів майна, що придбавається концесіонером на виконання умов концесійного договору і повинно перейти у власність територіальної громади після закінчення строку дії концесійного договору, та умови такого придбання і переходу";

абзац четвертий виключити;

доповнити абзацами п'ятим і шостим такого змісту:

"строки виконання концесіонером інвестиційних зобов'язань, передбачених умовами договору;

порядок внесення змін та розірвання договору";

у частині третій:

слово "кількість" замінити словом "більшість";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі якщо при передачі в оренду чи концесію об'єкта централізованого теплопостачання, водопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, проводиться припинення (у тому числі ліквідація) підприємства комунальної власності, яке має невиплачені грошові зобов'язання чи податковий борг, питання правонаступництва за зобов'язаннями вирішується за згодою сторін, а умови погашення зазначаються у договорі";

частину п'яту виключити;

9) у частині четвертій статті 10 слова "центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері житлово-комунального господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства";

10) у статті 11:

частини третю і п'яту викласти в такій редакції:

"3. Орендар за згодою орендодавця має право передати в суборенду орендоване ним нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, яке не використовується у провадженні господарської діяльності у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, якщо інше не передбачено договором оренди. Строк надання майна у суборенду не може перевищувати строку дії договору оренди";

"5. Витрати, необхідні для підтримання орендованого об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, здійснюються за рахунок орендаря та включаються до складу витрат орендаря. Витрати, пов'язані з поліпшенням орендованого об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), які зумовлюють збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об'єкта, здійснюються за рахунок амортизаційних відрахувань, а також за рахунок інших джерел, передбачених умовами договору, та відображаються як капітальні інвестиції, що включаються у вартість об'єкта оренди";

частину дев'яту доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі якщо протягом строку дії договору оренди окремі активи, надані орендарю у складі об'єкта оренди, виводяться з експлуатації у зв'язку з їх списанням, внаслідок чого такі активи не використовуються орендарем у його господарській діяльності, проводиться перерахунок розміру орендної плати шляхом зменшення бази розрахунку орендної плати на вартість таких активів, визначену на день надання їх в оренду";

11) у статті 12:

частини першу і другу викласти в такій редакції:

"1. Відповідна територіальна громада зберігає право власності на передані в оренду об'єкти у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, у тому числі реконструйовані або технічно переоснащені орендарями відповідно до умов договору. Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань на передані в оренду об'єкти, у тому числі реконструйовані або технічно переоснащені, належить власнику орендованого об'єкта - відповідній територіальній громаді (громадам). Вартість такого майна не підлягає відшкодуванню орендарю орендодавцем у разі припинення договору оренди.

2. Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, власником якого є орендар, у тому числі створене (збудоване) та отримане в результаті поліпшення об'єкта оренди, є власністю орендаря та використовуються ним відповідно до законодавства";

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Проведення орендарем поліпшення об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення не має своїм наслідком перегляд розміру орендної плати";

12) у статті 13:

у другому реченні частини першої слово "десяти" замінити словом "тридцяти";

у частині четвертій:

в абзаці третьому слова "або орендодавця" виключити;

в абзаці п'ятому слова "позову орендодавця щодо" замінити словами "розірвання договору на вимогу орендодавця у разі";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"розірвання договору на вимогу орендаря у разі систематичного невиконання або грубого порушення орендодавцем умов договору оренди - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду".

У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

абзац восьмий виключити;

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. У разі ліквідації орендодавця дія договору оренди не припиняється. До договору вносяться зміни щодо відомостей про правонаступника такого орендодавця";

13) частини другу і четверту статті 15 викласти в такій редакції:

"2. Концесіонер не має права без згоди концесієдавця передавати повністю або частково третім особам майнові права на об'єкти, що перебувають у власності концесієдавця";

"4. Витрати, необхідні для підтримання наданого в концесію об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, здійснюються за рахунок концесіонера та включаються до складу витрат концесіонера. Витрати, пов'язані з поліпшенням наданого в концесію об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), які зумовлюють збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об'єкта, здійснюються за рахунок амортизаційних відрахувань, а також за рахунок інших джерел, передбачених умовами договору, та відображаються як капітальні інвестиції, що включаються у вартість об'єкта, наданого в концесію";

14) у статті 16:

частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі поліпшення майна, отриманого в концесію, яке проведено за рахунок коштів концесіонера та за згодою концесієдавця, чи створення (будівництва) концесіонером майна на виконання умов концесійного договору концесієдавець зобов'язаний відшкодувати за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету концесіонеру витрати, здійснені у зв'язку із зазначеним поліпшенням, або вартість створеного (збудованого) майна в частині, що не була компенсована концесіонеру в результаті концесійної діяльності за рахунок тарифів та інших джерел фінансування, передбачених законодавством і концесійним договором";

частини четверту і п'яту викласти в такій редакції:

"4. На наданий у концесію об'єкт, у тому числі поліпшений (реконструйований, технічно переоснащений) концесіонером, та майно, придбане концесіонером за рахунок амортизаційних відрахувань, зберігається право власності відповідної територіальної громади (громад).

У разі припинення концесійного договору концесієдавець не відшкодовує концесіонеру вартість створених (збудованих) об'єктів та поліпшення, проведеного концесіонером за рахунок амортизаційних відрахувань на майно, що належить концесієдавцю.

У разі припинення концесійного договору до закінчення строку його дії внаслідок невиконання концесієдавцем своїх обов'язків або з інших підстав, що не залежать від концесіонера, концесієдавець зобов'язаний відшкодувати за рахунок відповідного місцевого бюджету концесіонерові невідшкодовану протягом дії договору за рахунок тарифів та інших джерел фінансування, передбачених законодавством і концесійним договором, вартість створених (збудованих) за рахунок концесіонера об'єктів та проведеного за його рахунок поліпшення наданого в концесію об'єкта.

У разі припинення концесійного договору до закінчення строку його дії внаслідок невиконання концесіонером своїх обов'язків умови та порядок відшкодування концесіонеру невідшкодованої протягом дії договору концесії вартості створених (збудованих) за рахунок концесіонера об'єктів та проведеного за його рахунок поліпшення наданого в концесію об'єкта визначаються договором.

5. Якщо поліпшення наданого в концесію об'єкта відповідно до умов концесійного договору полягає у заміні обладнання у складі об'єкта концесії на нове, право власності на старе (демонтоване) та встановлене нове обладнання належить відповідній територіальній громаді (громадам)";

15) у статті 17:

у частині п'ятій:

в абзацах п'ятому і шостому слова "позову концесієдавця щодо" замінити словами "розірвання договору на вимогу концесієдавця у разі";

після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"розірвання договору на вимогу концесіонера у разі систематичного невиконання або грубого порушення концесієдавцем умов договору концесії - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду".

У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим;

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. У разі ліквідації концесієдавця дія договору не припиняється.

До договору вносяться зміни щодо відомостей про правонаступника такого концесієдавця";

16) частину третю статті 18 виключити;

17) у тексті Закону слова "об'єкт централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення" в усіх відмінках і числах замінити словами "об'єкт у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення" у відповідному відмінку і числі, а слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 14 пункту 2 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
10 жовтня 2013 року
N 640-VII

 

Опрос