Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности отношений собственности касательно средств массовой информации

ВР Украины
Закон от 04.07.2013 № 409-VII
действует с 28.07.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1):

1) частину третю статті 10 викласти в такій редакції:

"Здійснення контролю передбачає безпосереднє або через пов'язаних осіб володіння частками (паями, акціями), що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, яка є засновником (співзасновником) друкованого засобу масової інформації";

2) частину першу статті 12 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) пов'язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників (співвласників) друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов'язаними з нею особами вважаються також члени її сім'ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації";

3) частину першу статті 15 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 цього Закону";

4) частину першу статті 32 доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) прізвище та ініціали особи, відповідальної за випуск відповідного номера видання".

2. Статтю 28 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83) доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) відомості про засновника (співзасновників) та власника (співвласників)".

3. Абзац десятий статті 13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265; 2006 р., N 18, ст. 155; 2011 р., N 28, ст. 252) після слів "вимог законодавства щодо" доповнити словами "складу їх засновників (власників), а також".

4. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155; 2008 р., N 18, ст. 197; 2011 р., N 31, ст. 297):

1) у статті 1:

після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"контроль за засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації - безпосереднє або через пов'язаних осіб володіння частками (паями, акціями), що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, яка є засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - п'ятдесят третій вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - п'ятдесят четвертим;

після абзацу тридцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"пов'язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) телерадіоорганізації, а також юридична особа, за якою засновник, власник здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників, співвласників телерадіоорганізації є фізична особа, пов'язаними з нею особами вважаються також члени її сім'ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за телерадіоорганізацією".

У зв'язку з цим абзаци тридцять перший - п'ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами тридцять другим - п'ятдесят п'ятим;

2) частину третю статті 12 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Забороняються створення та діяльність телерадіоорганізації, засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) якої є нерезидент (нерезиденти), що зареєстрований в одній з офшорних зон, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України";

3) у частині другій статті 24:

пункт "а" викласти в такій редакції:

"а) відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників) телерадіоорганізації та пов'язаних осіб (для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити, а для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) і про розподіл часток статутного капіталу. Для акціонерного товариства зазначається інформація, визначена цим пунктом, про акціонерів, які на момент подання заяви володіють пакетами акцій більш як по 5 відсотків";

у пункті "в" слова "назва організації, її юридична адреса" замінити словами "найменування телерадіоорганізації, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ";

4) у статті 27:

у пункті "б" частини третьої слова "юридична та фактична адреси" виключити;

абзаци п'ятий і шостий частини четвертої викласти в такій редакції:

"відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників) телерадіоорганізації-ліцензіата та пов'язаних осіб, які були зазначені у заяві про видачу (продовження строку дії) ліцензії на мовлення;

відомості про склад управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізації-ліцензіата: керівника організації, склад ради директорів, склад наглядової ради тощо (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)";

5) пункт "б" частини другої статті 30 доповнити словами і цифрами "або заява не містить відомостей, передбачених статтею 24 цього Закону";

6) у статті 35:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. У разі зміни даних, передбачених частиною третьою цієї статті або абзацами п'ятим і шостим частини четвертої статті 27 цього Закону, ліцензіат подає Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення за встановленою Національною радою формою";

у пункті "а" частини третьої слова "організаційні зміни статусу" замінити словами "зміна організаційно-правової форми";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на мовлення у зв'язку із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною його засновника (співзасновників) та/або власника (співвласників) ліцензіат зобов'язаний протягом 10 робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зміну".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
N 409-VII

 

Опрос