Идет загрузка документа (415 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года

ВР Украины
Программа, Закон от 24.05.2012 № 4836-VI
действует с 01.01.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

Верховна Рада України постановляє:

I. Затвердити Загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, що додається.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім пунктів 3 і 4 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Постанову Верховної Ради України "Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 41, ст. 279);

Закон України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172).

3. Кабінету Міністрів України:

під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на забезпечення виконання заходів, передбачених Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року;

вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням в дію цього Закону, шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

4. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

скоригувати та затвердити відповідно до завдань Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року регіональні (місцеві) програми (заходи) щодо розвитку водного господарства;

під час розроблення та затвердження місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм (заходів) щодо розвитку водного господарства.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 травня 2012 року
N 4836-VI

 

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

Мета Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року (далі - Програма)

Метою Програми є визначення основних напрямів державної політики у сфері водного господарства для задоволення потреби населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, збереження і відтворення водних ресурсів, впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація водоспоживання, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язати проблему можливо за трьома варіантами, які передбачають:

перший - впровадження механізму державного впливу на розвиток водного господарства, що прискорить трансформаційні процеси, однак через недостатній рівень бюджетного фінансування не є оптимальним;

другий - лібералізацію економічних відносин, що сприятиме трансформаційним процесам і забезпечить розвиток водного господарства, однак не дасть змоги досягти позитивних результатів у короткий строк;

третій, оптимальний, - системну реалізацію державної політики у сфері водного господарства, використання ресурсів держави та регіонів з метою забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку водного господарства, що дасть можливість підвищити ефективність державного управління водними ресурсами.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

гармонізації українського законодавства з міжнародними нормами та удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку водного господарства;

впровадження ефективного, обґрунтованого та збалансованого механізму використання, охорони та відтворення водних ресурсів, забезпечення сталого розвитку державної системи моніторингу вод згідно з міжнародними нормами;

впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, розроблення та виконання планів управління басейнами річок, застосування економічної моделі цільового фінансування заходів у басейнах річок, утворення басейнових рад річок, а також підвищення ролі існуючих та утворення нових басейнових управлінь водних ресурсів;

підвищення технологічного рівня водокористування, впровадження маловодних та безводних технологій, розроблення більш раціональних нормативів водокористування, будівництва, реконструкції та модернізації систем водопостачання і водовідведення;

виконання робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок, будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд, захисних дамб, польдерів, протипаводкових водосховищ, розчищення русел річок, упорядкування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, розроблення схем комплексного протипаводкового захисту територій від шкідливої дії вод, удосконалення методів і технічних приладів для проведення гідрометеорологічних спостережень, прогнозування паводків;

забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, зокрема відновлення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу, реконструкції і модернізації меліоративних систем та їх споруд, інженерної інфраструктури меліоративних систем із створенням цілісних технологічних комплексів, впровадження нових способів поливу і осушення земель, застосування водо- та енергозберігаючих екологічно безпечних режимів зрошення і водорегулювання.

Виконання Програми здійснюється двома етапами.

На першому етапі (2013 - 2016 роки) передбачається:

1) визначити межі прибережних захисних смуг згідно з проектами землеустрою, насамперед на водних об'єктах, що є джерелами питного водопостачання;

2) здійснити першочергові заходи щодо:

відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану малих річок;

будівництва і реконструкції групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж), запобігання виникненню аварійних ситуацій на них;

ліквідації наслідків шкідливої дії вод, захисту населених пунктів, виробничих об'єктів та сільськогосподарських угідь;

3) забезпечити централізованим питним водопостачанням сільські населені пункти, що користуються привізною водою, та здійснити пошук джерел підземних вод для питного водопостачання;

4) відновити функціонування меліоративних систем, здійснити реконструкцію і модернізацію їх інженерної інфраструктури, поліпшити екологічний стан зрошуваних земель;

5) удосконалити:

прямий водооблік і технології розподілу води на водогосподарських системах;

моніторинг поверхневих вод та меліорованих земель, зокрема шляхом розвитку автоматизованих спостережних мереж;

6) розробити:

регіональні програми розвитку водного господарства;

програми реконструкції і модернізації магістральних каналів;

регіональні схеми комплексного протипаводкового захисту територій від шкідливої дії вод.

На другому етапі (2017 - 2021 роки) передбачається:

1) впровадити систему інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом шляхом розроблення та виконання планів управління басейнами річок, застосування економічної моделі цільового фінансування заходів у басейнах річок, утворення басейнових рад річок, а також підвищення ролі існуючих та утворення нових басейнових управлінь водних ресурсів;

2) реалізувати водо- та енергозберігаючі технології, які забезпечують підвищення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу;

3) удосконалити стандарти і нормативи щодо використання водних ресурсів та лімітів забору води і скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти;

4) збудувати акумулювальні протипаводкові ємності у гірських та рівнинних частинах річок, польдери та протипаводкові водосховища для організації управління паводковим стоком;

5) розробити та впровадити:

аналітичні методи проведення оцінки і визначення ризику негативного впливу певних видів провадження господарської діяльності на водні ресурси;

6) створити автоматизовану інформаційно-вимірювальну систему спостережень та прогнозування шкідливої дії вод;

7) удосконалити систему державного управління водними ресурсами.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є створення сприятливих умов для ефективного функціонування водного господарства, реалізація державної політики у сфері управління, використання та відтворення водних ресурсів за басейновим принципом, забезпечення розвитку меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об'єктів комплексного призначення, удосконалення організаційної структури інтегрованого управління водними ресурсами.

Завданнями Програми є:

1) у напрямі забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами:

забезпечення експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу;

реконструкція і модернізація інженерної інфраструктури меліоративних систем із створенням цілісних технологічних комплексів;

інженерний захист від підтоплення сільськогосподарських угідь і населених пунктів, розташованих у межах меліорованих територій;

забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем;

удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і здійснення моніторингу вод;

2) у напрямі першочергового забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою:

спорудження сучасних систем питного водопостачання;

забезпечення розвитку системи водовідведення;

удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення водопостачання і водовідведення у маловодних і забруднених регіонах;

3) у напрямі захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод та комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету, а також у басейні річки Тиси у Закарпатській області:

будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм;

будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ;

застосування сучасних методів спостереження та прогнозування паводків, своєчасне, достовірне інформування населення та підприємств про можливість виникнення надзвичайної паводкової ситуації, а також про її наслідки;

будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд;

виконання місцевих програм відродження малих річок і водойм;

зменшення інтенсивності поверхневого стоку;

удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення захисту територій від шкідливої дії вод;

4) у напрямі екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води:

упорядкування споруд водовідведення на об'єктах житлово-комунального господарства, господарських об'єктах та урбанізованих територіях;

забезпечення екологічно безпечного функціонування дніпровських водосховищ;

запобігання забрудненню підземних вод;

створення більш чистого виробництва, замкнутих (безстічних) систем виробничого водопостачання, впровадження мало- і безводних технологій, забезпечення повторного використання стічних вод;

зменшення впливу радіоактивного забруднення на водні об'єкти у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення;

відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та ліквідація наслідків шкідливої дії вод;

удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро.

Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 2.

Очікувані результати та ефективність виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

задовольнити потребу населення і галузей національної економіки у якісних водних ресурсах;

зменшити обсяг споживання та відведення води;

забезпечити ефективний захист територій та населення від шкідливої дії вод;

удосконалити галузеву структуру водокористування, насамперед у металургії, енергетиці, хімічній промисловості;

знизити у 1,5 - 2 рази рівень водоємності промислового виробництва;

підвищити ефективність та забезпечити екологічну безпеку водокористування;

зменшити залежність вирощування сільськогосподарських культур від несприятливих погодних умов;

забезпечити функціонування меліоративних систем і поліпшити екологічний стан зрошуваних та осушених угідь;

мінімізувати можливі збитки, що спричиняються шкідливою дією вод;

удосконалити систему державного управління водними ресурсами.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законом. Обсяг фінансування визначається щороку під час складання проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням реальних можливостей державного бюджету.

Орієнтовний обсяг фінансування становить 46478,46 млн гривень, зокрема, за рахунок державного бюджету - 21029,03 млн, місцевого бюджету - 9294,23 млн, інших джерел, не заборонених законом, - 16155,2 млн, у тому числі за напрямами:

забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь - 30090,49 млн;

першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, - 1668,6 млн;

захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод - 1571,48 млн;

комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету - 5226,69 млн;

комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиси в Закарпатській області - 1835,2 млн;

екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води - 6086 млн гривень.

  

ПАСПОРТ
Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра на період до 2021 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 року N 1029 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 69, ст. 2390).

2. Програма затверджена Законом України від 24 травня 2012 року N 4836-VI.

3. Державні замовники - Міністерство екології та природних ресурсів України, Державне агентство водних ресурсів України.

4. Керівник Програми - Голова Державного агентства водних ресурсів України.

5. Виконавці заходів Програми - Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном, Державне агентство земельних ресурсів України, Державне агентство рибного господарства України, Національна академія наук України, Національна академія аграрних наук України, обласні державні адміністрації.

6. Строк виконання Програми - 2013 - 2021 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Державний бюджет

21029,03

1770,03

1885,08

2007,61

2148,15

2298,52

2459,41

2631,57

2815,78

3012,88

Місцевий бюджет

9294,23

575

635,6

868,6

997,6

1124,99

1194

1173,3

1353,7

1371,44

Інші джерела

16155,2

958,5

1233,1

1575,9

1894

2203,9

2152,7

2239

2088,3

1809,8

Усього

46478,46

3303,53

3753,78

4452,11

5039,75

5627,41

5806,11

6043,87

6257,78

6194,12

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

перший етап

другий етап

перший етап

другий етап

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами

1. Утримання водогосподарсько-
меліоративного комплексу

площа земель, на якій забезпечено гарантоване отримання врожаїв сільськогоспо-
дарських культур, тис. гектарів

27855,9

2590

2665,8

2817,4

2978,5

3154,2

3200

3350

3500

3600

забезпечення експлуатації загальнодержавних та міжгосподарських державних і внутрішньо-
господарських меліоративних систем

Держводагентство України

державний бюджет

11676,97

1128,86

1158,07

1191,69

1230,35

1274,81

1325,94

1384,75

1452,37

1530,13

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

2993,2

120

129,6

212

318

402,8

410

440

466,4

494,4

 

інші джерела

4493,6

180

194,4

318

477

604,2

620

680

700

720

Разом за завданням 1

 

19163,77

1428,86

1482,07

1721,69

2025,35

2281,81

2355,94

2504,75

2618,77

2744,53

2. Забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем

площа земель, на якій проведена реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем, тис. гектарів

645,5

52,2

60,4

65

70,8

77,2

79

84

79,4

77,5

1) реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем

Держводагентство України

державний бюджет

673,4

22,2

34,8

44,1

50,9

75,4

94,8

100,8

120,2

130,2

облдержадмі-
ністрації

місцевий бюджет

987,83

43,8

47,3

107,7

116,6

119,99

122,4

124,8

150,4

154,84

 

інші джерела

1456,5

65

70,2

148,4

159

180,2

188,7

192

231,2

221,8

площа земель, на якій збудовані та реконструйовані системи крапельного зрошення, тис. гектарів

171,5

10,9

14,7

17,7

20,4

23,3

24

26

20,2

14,3

2) будівництво та реконструкція системи крапельного зрошення

Держводагентство України

інші джерела

3394

118

294

354

408

466

480

520

448

306

кількість придбаної поливної техніки, одиниць

7726

733

815

919

1046

1207

980

900

695

431

3) придбання сучасної поливної техніки

- " -

- " -

3863

366,5

407,5

459,5

523

603,5

490

450

347,5

215,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) реконструкція:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

площа земель, на якій проведена реконструкція інженерної інфраструктури осушувальних систем, тис. гектарів

195,2

16,5

18,4

20,6

22,8

23,8

25

26,8

24,9

16,4

інженерної інфраструктури осушувальних систем

Держводагентство України

державний бюджет

97,7

8,3

9,2

10,3

11,4

11,9

12,5

13,4

12,5

8,2

облдержадмі-
ністрації

місцевий бюджет

80,1

7,5

7,4

8,6

9,8

9,8

10

11

9,3

6,7

 

інші джерела

115,1

9

11

12

13

14

15

16

15,6

9,5

кількість сільських населених пунктів, захищених від підтоплення та затоплення

181

13

15

16

19

20

22

24

25

27

дренажних систем

Держводагентство України

державний бюджет

167,54

13

14,04

15,9

16,96

20,14

22

24

21

20,5

Разом за завданням 2

 

10835,17

653,3

895,44

1160,5

1308,66

1500,93

1435,4

1452

1355,7

1073,24

у тому числі

державний бюджет

938,64

43,5

58,04

70,3

79,26

107,44

129,3

138,2

153,7

158,9

місцевий бюджет

1067,93

51,3

54,7

116,3

126,4

129,79

132,4

135,8

159,7

161,54

інші джерела

8828,6

558,5

782,7

973,9

1103

1263,7

1173,7

1178

1042,3

752,8

3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і проведення моніторингу вод

кількість розробленої науково-технічної документації та нормативних актів

107

9

10

10

11

12

12

12

14

17

1) розроблення науково-технічної документації та нормативних актів з питань забезпечення розвитку водного господарства

Держводагентство України

державний бюджет

7,9

0,83

0,64

0,73

0,78

0,83

0,88

0,93

0,98

1,3

кількість розроблених планів

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2) розроблення планів управління річковими басейнами та водними ресурсами

- " -

- " -

13,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

кількість здійснених заходів

600

65

67

65

68

67

67

67

67

67

3) зміцнення міжнародного співробітництва з питань раціонального використання і охорони транскордонних водних об'єктів

- " -

- " -

5,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

кількість проведених вимірювань показників якості води, тис. одиниць

1450

153

162

162

162

162

162

162

162

163

4) проведення моніторингу стану водних ресурсів із застосуванням сучасних технологій

- " -

- " -

64,75

5,84

6,32

6,78

6,98

7,26

7,49

7,7

7,93

8,45

Разом за завданням 3

- " -

91,55

8,77

9,06

9,61

9,86

10,19

10,47

10,73

11,01

11,85

Разом за напрямом

 

30090,49

2090,93

2386,57

2891,8

3343,87

3792,93

3801,81

3967,48

3985,48

3829,62

у тому числі

державний бюджет

12707,16

1181,13

1225,17

1271,6

1319,47

1392,44

1465,71

1533,68

1617,08

1700,88

місцевий бюджет

4061,13

171,3

184,3

328,3

444,4

532,59

542,4

575,8

626,1

655,94

інші джерела

13322,2

738,5

977,1

1291,9

1580

1867,9

1793,7

1858

1742,3

1472,8

Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою

1. Спорудження систем питного водопостачання

протяжність групових водопроводів з розвідною мережею, кілометрів

726

50

53

60

60

90

90

100

108

115

1) будівництво та реконструкція групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж)

Держводагентство України

державний бюджет

843,5

60

63,5

75

75

104

104

112

115

135

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

481

36

41

45

49

54

54

58

70

74

кількість сільських населених пунктів, у яких збудовані та реконструйовані локальні водопроводи

41

3

4

4

4

5

5

5

5

6

2) будівництво та реконструкція локальних водопроводів

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

220

18

20

22

24

26

26

27

30

27

Разом за завданням 1

 

1544,5

114

124,5

142

148

184

184

197

215

236

у тому числі

державний бюджет

843,5

60

63,5

75

75

104

104

112

115

135

місцевий бюджет

701

54

61

67

73

80

80

85

100

101

2. Забезпечення розвитку систем водовідведення

кількість сільських населених пунктів, у яких збудовані каналізаційні мережі і мережі водовідведення

23

2

2

2

3

3

3

4

2

2

будівництво каналізаційних мереж водовідведення

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

76

6

7

8

9

10

10

12

8

6

3. Удосконалення нормативно-
правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення водопостачання і водовідведення у маловодних регіонах та територіях, де якість води не відповідає нормативам екологічної безпеки та санітарним нормам

кількість розроблених паспортів джерел та об'єктів водопостачання і водовідведення

1060

70

70

100

100

120

150

150

150

150

1) проведення паспортизації джерел водопостачання та об'єктів водовідведення

Держводагентство України

державний бюджет

4,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

потужність джерел підземних вод, тис. куб. метрів

142

10

10

15

15

20

22

25

12

12

2) здійснення пошуку джерел підземних вод і штучного поповнення їх запасів

- " -

- " -

7,6

0,5

0,5

0,8

0,8

1

1

1

1

1

кількість створених та реконструйованих виробничих баз

36

2

3

4

5

6

7

8

8

8

3) створення та реконструкція виробничих баз для експлуатації групових водопроводів

- " -

- " -

33

1

2

3

4

5

5

5

5

3

кількість розробленої наукової документації та нормативних актів

29

2

2

3

3

4

4

5

4

2

4) розроблення наукової документації та нормативних актів з питань водопостачання і водовідведення у сільських населених пунктах

- " -

- " -

3,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,5

0,5

0,5

0,4

0,3

Разом за завданням 3

- " -

48,1

2

3

4,5

5,5

7

7,1

7,1

7

4,9

Разом за напрямом

 

1668,6

122

134,5

154,5

162,5

201

201,1

216,1

230

246,9

у тому числі

державний бюджет

891,6

62

66,5

79,5

80,5

111

111,1

119,1

122

139,9

місцевий бюджет

777

60

68

75

82

90

90

97

108

107

Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод

1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріп-
лювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм

кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд

33

3

3

3

3

3

3

5

5

5

1) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд

Держводагентство України

державний бюджет

42,5

2,8

3,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

5,8

6,1

протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріп-
лювальних споруд, кілометрів

28,4

1,1

1,1

1,1

2,6

3,4

3,8

4

5

6,3

2) будівництво та реконструкція берегоукріп-
лювальних споруд

- " -

- " -

216,1

9,1

11,1

14,2

18

27

29,8

31,7

35,1

40,1

протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих захисних споруд

30

3

3

3

3

3

3

3

4

5

3) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт захисних протипаводкових дамб

- " -

- " -

113,7

10,2

13,7

14

10,2

10,2

10,2

10,2

15

20

протяжність розчищених та врегульованих русел річок і водойм, кілометрів

726,8

64

64

64

64

64

64

100,8

121

121

4) розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм

- " -

- " -

627,8

38,6

48

60

63

70

73

75

95,1

105,1

утримання та відновлення захисних гідротехнічних споруд на дніпровських водосховищах

201

20

20

20

19

18

25

26

25

28

5) забезпечення функціонування захисних гідротехнічних споруд на дніпровських водосховищах

- " -

- " -

167,4

14

14

14

19,6

19,6

19,6

19,6

22

25

Разом за завданням 1

 

1167,5

74,7

90,6

107

115,6

131,6

137,4

141,3

173

196,3

2. Зменшення інтенсивності поверхневого стоку

площа урбанізованих сільських територій, на якій збудовані контурно-
меліоративні системи, гектарів

89,1

3,2

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

1) будівництво контурно-
меліоративних систем на водозборах, систем відведення води з урбанізованих сільських територій

- " -

- " -

46,3

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

4,2

4,2

4,2

4,2

площа, на якій залісненні прибережні захисні смуги, здійснені агротехнічні, агролісомеліо-
ративні, протиерозійні заходи, гектарів

2578

286,8

286,4

286,4

286,4

286,4

286,4

286,4

286,4

286,4

2) заліснення прибережних захисних смуг, здійснення агротехнічних, агролісомеліо-
ративних, протиерозійних заходів

- " -

- " -

14,09

1,38

1,38

1,38

1,93

2,63

1,34

1,34

1,34

1,37

відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

100

20

18

20

22

20

 

 

 

 

3) виконання місцевих програм відродження малих річок і водойм

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

266

31

30

29

28

30

31

32

25

30

Разом за завданням 2

 

326,39

38,28

37,28

36,28

35,28

38,53

36,54

37,54

30,54

35,57

у тому числі

державний бюджет

60,39

7,28

7,28

7,28

7,83

8,53

5,54

5,54

5,54

5,57

місцевий бюджет

266

31

30

29

28

30

31

32

25

30

3. Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення захисту від шкідливої дії вод

кількість розроблених науково-дослідних робіт

21

3

3

3

3

3

3

3

2

2

1) проведення науково-дослідних робіт

Держводагентство України

державний бюджет

4,19

0,5

0,5

0,5

0,51

0,51

0,52

0,52

0,32

0,31

кількість проведених проектно-
вишукувальних робіт

536

94

83

83

83

83

81

78

80

81

2) проведення проектно-
вишукувальних робіт на об'єктах захисту від шкідливої дії вод та прибережних захисних смугах вздовж річок і водойм

- " -

- " -

45,26

3,6

3,6

3,6

5,9

5,9

5,72

5,52

5,72

5,7

кількість створених та реконструйованих виробничих баз

18

2

2

1

3

3

3

3

 

1

3) створення та реконструкція виробничих баз для експлуатації протиповеневих споруд

- " -

- " -

13,68

0,92

1,02

0,92

1,22

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

кількість придбаних технічних засобів

13

1

2

1

2

2

2

2

 

1

4) придбання технічних засобів для служби експлуатації протиповеневих споруд

- " -

- " -

11,56

0,9

1,31

0,91

1,22

1,22

1,5

1,5

1,5

1,5

кількість реконструйованих споруд і введених в експлуатацію засобів для проведення гідрометеоро-
логічних спостережень

288

32

34

30

32

32

32

32

32

32

5) проведення реконструкції споруд і введення в експлуатацію засобів для проведення гідрометеоро-
логічних спостережень і прогнозування водного режиму на річках і водоймах

МНС України

- " -

2,9

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

Разом за завданням 3

- " -

77,59

6,22

6,73

6,23

9,15

9,85

9,96

9,76

9,86

9,83

Разом за напрямом

 

1571,48

119,2

134,61

149,51

160,58

179,98

183,9

188,6

213,4

241,7

у тому числі

державний бюджет

1305,48

88,2

104,61

120,51

132,58

149,98

152,9

156,6

188,4

211,7

місцевий бюджет

266

31

30

29

28

30

31

32

25

30

Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету

1. Будівництво та реконструкція дамб, берегоукріп-
лювальних споруд та регулювання русел річок

протяжність збудованих дамб, кілометрів

200

19

19

19

21

22

23

24

24

29

1) будівництво дамб

Держводагентство України

державний бюджет

518

46

47

48,1

53,9

54

53

58

68

90

протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріп-
лювальних споруд, кілометрів

85,4

16

22,3

18,9

5

4,4

4,4

4,4

4,4

5,6

2) будівництво та реконструкція берегоукріп-
лювальних споруд

- " -

- " -

346,6

30,5

31,5

34

38

35

32,9

43

49

52,7

протяжність врегульованих русел річок, кілометрів

323

22

22

22

23

33

33

56

56

56

3) регулювання русел річок

Держводагентство України

державний бюджет

106,7

7

7

7

7,5

9,5

9,5

19,5

19,5

20,2

Разом за завданням 1

 

971,3

83,5

85,5

89,1

99,4

98,5

95,4

120,5

136,5

162,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) будівництво:

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ

кількість збудованих протипаводкових ємностей у гірських частинах річок

9

1

 

1

 

2

1

1

2

2

протипаводкових ємностей у гірських частинах річок

 

 

792,7

45,3

47,8

49

73,6

77

95

105

140

160

кількість збудованих протипаводкових ємностей у рівнинних частинах річок

10

 

1

1

1

1

1

1

2

2

протипаводкових ємностей у рівнинних частинах річок

 

 

749

35,8

40,5

55

60,5

88,4

103,8

106

118,5

140,5

кількість збудованих польдерів

7

 

 

1

1

 

1

1

1

1

польдерів

 

 

246,5

12,5

13,5

13,5

19,5

18

22

32

54

61,5

кількість збудованих протипаводкових водосховищ

7

 

 

 

1

1

2

2

 

 

протипаводкових водосховищ

 

 

325

14

14

14

14

19

25

41

91

93

кількість реконструйованих протипаводкових водосховищ

9

 

1

 

 

1

3

1

2

1

2) проведення реконструкції протипаводкових водосховищ

- " -

- " -

175

6

6

6

17

6

17,5

23,5

45

48

Разом за завданням 2

- " -

2288,2

113,6

121,3

137,5

184,55

208,4

263,3

307,5

448,5

503

3. Зменшення інтенсивності поверхневого стоку

площа земель, на якій проведена контурна меліорація, гектарів

258,9

26,3

26,3

26,3

26,3

26,3

26,3

20

 

 

1) проведення контурної меліорації на водозборах

облдержадмі-
ністрації

місцевий бюджет

342,2

57

32

37

57

57

57

45,2

 

 

площа земель, на якій винесені в натуру (на місцевості) водоохоронні зони та прибережні захисні смуги, гектарів

3110,7

622,14

933,2

933,2

622,14

 

 

 

 

 

2) винесення в натуру (на місцевості) водоохоронних зон та прибережних захисних смуг

- " -

- " -

10

2

3

3

2

 

 

 

 

 

площа земель, на якій заліснені та залужені прибережні захисні смуги, гектарів

74,3

4,3

6

6,8

8,7

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

3) заліснення та залуження прибережних захисних смуг

Держводагентство України

державний бюджет

68,8

4

4,5

6,3

9

9

9

9

9

9

3491,1

331,9

405,7

875,9

663,9

728,4

485,4

 

 

 

облдержадмі-
ністрації

місцевий бюджет

378,7

36

44

95

72

79

52,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) здійснення:

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

площа земель, на якій здійснені протиерозійні заходи, гектарів

436,7

39,1

43,6

31,9

45,1

37

60

60

60

60

протиерозійних заходів

Держземагентство України

- " -

143,79

10

13

10,6

15

12,3

20

22,89

20

20

кількість рибогосподарських ставків, на яких здійснені протипаводкові заходи

12

2

3

2

3

2

 

 

 

 

протипаводкових заходів

Мінагрополітики України

- " -

18,7

3,4

3,4

3,8

4

4,1

 

 

 

 

відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

100

18

20

20

20

22

 

 

 

 

5) виконання місцевих програм відродження малих річок і водойм

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

184

21

20

22

21

22

23

21

18

16

Разом за завданням 3

 

1146,19

133,4

119,9

177,7

180

183,4

161,7

98,09

47

45

у тому числі

державний бюджет

231,29

17,4

20,9

20,7

28

25,4

29

31,89

29

29

місцевий бюджет

914,9

116

99

157

152

158

132,7

66,2

18

16

4. Застосування сучасних методів прогнозування розвитку паводків, інформування населення про можливість виникнення паводків

кількість гідрометеоро-
логічних постів, на яких упроваджені сучасні технічні засоби і технології

68

15

6

6

6

6

12

17

 

 

1) упровадження сучасних технічних засобів і технологій для проведення гідрометеоро-
логічних спостережень, збирання та оброблення інформації, прогнозування паводків

МНС України

державний бюджет

11,4

2,5

1

1

1

1

2

2,9

 

 

кількість збудованих та реконструйованих гідрологічних постів

28

6

6

6

5

5

 

 

 

 

2) будівництво та реконструкція гідрологічних постів

Держводагентство України

- " -

6,5

1,5

1,5

1,5

1

1

 

 

 

 

площа земель, на якій оновлені топографічні карти, тис. кв. кілометрів

46

20

26

 

 

 

 

 

 

 

3) оновлення топографічних карт

Мінприроди України

- " -

8,5

1,4

7,1

 

 

 

 

 

 

 

кількість складених топографічних карт, номенклатурних аркушів

1904

952

952

 

 

 

 

 

 

 

4) складення топографічних карт

- " -

- " -

1,6

0,7

0,9

 

 

 

 

 

 

 

площа земель, на якій уточнені зони затоплення вздовж річок, гектарів

478,5

290

188,5

 

 

 

 

 

 

 

5) уточнення на основі аерофото- та космічних знімків зон затоплення вздовж річок

Держводагентство України

- " -

3,3

2

1,3

 

 

 

 

 

 

 

кількість здійснених заходів

9

 

2

2

2

2

1

 

 

 

6) здійснення заходів з інформування населення про можливість виникнення паводків

МНС України

- " -

1,4

 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

 

 

 

10

 

2

2

2

2

2

 

 

 

Держводагентство України

 

1,5

 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

 

 

кількість створених систем

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

7) створення автоматизованої інформаційно- вимірювальної системи "Прикарпаття"

- " -

- " -

15,5

2

2,5

5

6

 

 

 

 

 

Разом за завданням 4

- " -

49,7

10,1

14,9

8,1

8,6

2,6

2,5

2,9

 

 

5. Будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд

площа земель, на якій здійснені протизсувні заходи, гектарів

426,3

10,5

14,8

14,8

20,3

13,7

112,6

131,5

97,6

60,5

1) здійснення протизсувних заходів

облдерж- адміністрації

місцевий бюджет

257,7

5,7

8

8

11

7,4

60,9

71,2

52,8

32,7

кількість збудованих протиселевих споруд

651

40

56

77

76

93

159

150

 

 

2) будівництво протиселевих споруд

- " -

- " -

48,9

3

4,2

5,8

5,7

7

12

11,2

 

 

кількість відбудованих мостів

3

 

1

2

 

 

 

 

 

 

3) відбудова мостів

- " -

- " -

45

 

25

20

 

 

 

 

 

 

протяжність збудованих та реконструйованих автомобільних доріг місцевого значення, кілометрів

62,1

4,1

5,5

3,9

7

7,1

20

14,5

 

 

4) будівництво та реконструкція автомобільних доріг місцевого значення

- " -

- " -

148,4

15

24

20

25

30

30

4,4

 

 

Разом за завданням 5

- " -

500

23,7

61,2

53,8

41,7

44,4

102,9

86,8

52,8

32,7

6. Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту

кількість осіб, яких необхідно переселити із зон ризику використання земель у межах території можливого затоплення

15473

1263

2021

2021

2021

2021

3000

3126

 

 

1) переселення громадян із зон ризику використання земель у межах території можливого затоплення

- " -

- " -

61,3

5

8

8

8

8

12

12,3

 

 

кількість водозаборів питного водопостачання, на яких проведені роботи із захисту

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

2) проведення робіт із захисту водозаборів питного водопостачання

- " -

державний бюджет

2,3

1,3

1

 

 

 

 

 

 

 

кількість створених та реконструйованих виробничих баз

53

3

6

10

10

10

10

4

 

 

3) створення та реконструкція виробничих баз для експлуатації протипаводкових споруд

- " -

- " -

16,4

1

2

3

3

3

3

1,4

 

 

кількість запроектованих акумулювальних ємностей у комплексі з гідроелектро-
станціями

16

1

2

2

2

2

3

4

 

 

4) проведення проектно-
вишукувальних робіт

Держводагентство України

- " -

24

6

6

6

6

 

 

 

 

 

відсоток визначених місць для встановлення об'єктів малої гідроенергетики

69

23

23

23

 

 

 

 

 

 

5) підготовка експертних висновків щодо визначення гідроенергетичного потенціалу та місць для встановлення об'єктів малої гідроенергетики

Міненерговугілля України

- " -

6

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) проведення:

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість розробленої наукової документації

341

26

26

26

26

26

26

75

55

55

науково-дослідних робіт

Національна академія наук України

 

21,3

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

4,1

4,1

4,1

225

6

7

8

10

11

84

99

 

 

Національна академія аграрних наук України

 

18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

кількість розроблених проектів та проведених наукових досліджень

56

8

8

8

8

8

8

8

 

 

проектно- вишукувальних робіт та наукових досліджень

Держводагентство України

 

122

2

20

20

20

20

20

20

 

 

Разом за завданням 6

 

271,3

20,8

42,5

42,5

40,5

34,5

38,5

39,8

6,1

6,1

у тому числі

державний бюджет

210

15,8

34,5

34,5

32,5

26,5

26,5

27,5

6,1

6,1

місцевий бюджет

61,3

5

8

8

8

8

12

12,3

 

 

Разом за напрямом

 

5226,69

385,1

445,8

508,7

554,8

571,8

664,3

655,59

690,9

749,7

у тому числі

державний бюджет

3750,49

240,4

277,6

289,9

353,1

361,4

416,7

490,29

620,1

701

місцевий бюджет

1476,2

144,7

168,2

218,8

201,7

210,4

247,6

165,3

70,8

48,7

Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області

1. Будівництво та реконструкція дамб, берегоукріп-
лювальних споруд і регулювання русел річок

протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих дамб, кілометрів

461,1

37

41

46,3

52,5

53,5

53,5

57

60

60,3

1) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт захисних протипаводкових дамб

Держводагентство України

державний бюджет

450,5

29

34,9

40,2

45

54,8

56,8

60

64

65,8

протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріп-
лювальних споруд, кілометрів

90,9

7,3

15

14

14

14

10

9,6

7

 

2) будівництво та реконструкція берегоукріп-
лювальних споруд

- " -

- " -

186,6

14,4

25

25,3

25,2

21,5

30,1

17,7

13,4

14

протяжність розчищених та врегульованих русел річок і водойм, кілометрів

40

4

4

4

4

4

4

5

5

6

3) розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм

- " -

- " -

77,9

7,9

8

8

8

8

8

10

10

10

кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд

30

2

1

2

2

3

4

4

6

6

4) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд

- " -

- " -

18,1

0,8

0,4

0,6

0,5

1,5

3

3,3

4

4

Разом за завданням 1

- " -

733,1

52,1

68,3

74,1

78,7

85,8

97,9

91

91,4

93,8

2. Будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) будівництво:

Держводагентство України

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість збудованих протипаводкових польдерів

5

1

 

1

 

1

 

1

 

1

протипаводкових польдерів

 

 

129,5

13,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

кількість збудованих протипаводкових ємностей

17

2

2

2

2

2

2

2

2

1

протипаводкових ємностей

 

 

681,8

68

49

69,1

73

80

80

87,7

87

88

кількість реконструйованих водосховищ

5

 

1

1

1

1

 

1

 

 

2) проведення реконструкції водосховищ

- " -

- " -

29,3

4

4,5

6,2

4,2

1,7

4

4,7

 

 

Разом за завданням 2

- " -

840,6

85,5

68

89,8

91,7

96,2

98,5

106,9

101,5

102,5

3. Удосконалення нормативно-
правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту

кількість проведених науково-дослідних робіт

27

2

2

2

2

2

2

6

5

4

1) проведення науково-дослідних робіт

- " -

- " -

10,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,8

2,5

2

кількість створених та реконструйованих виробничих баз

19

1

1

1

1

1

1

6

3

4

2) створення та реконструкція виробничих баз для експлуатації протиповеневих споруд

- " -

- " -

29,5

2

2

2

2

2

2

7

4,8

5,7

кількість придбаних технічних засобів

140

12

14

20

14

19

19

22

10

10

3) придбання технічних засобів для служби експлуатації протиповеневих споруд

- " -

- " -

35,9

3,3

3,6

3,6

3,6

3,6

5

7

3,1

3,1

кількість створених та реконструйованих споруд

31

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4) створення та реконструкція споруд для проведення гідрометеоро-
логічних спостережень на водних об'єктах (АІВС-Тиса-2), впровадження інформаційних систем та систем моделювання паводків

- " -

- " -

24,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3

3

3

3

кількість осіб, яких необхідно переселити із зон ризику використання земель у межах території можливого затоплення

124

12

12

 

 

 

 

 

 

100

5) переселення громадян із зон ризику використання земель у межах території можливого затоплення

Закарпатська облдержадмі-
ністрація

- " -

6,1

0,6

0,6

 

 

 

 

 

 

4,9

площа земель, на якій визначені зони можливого затоплення, гектарів

31,4

 

 

 

 

 

15

16,4

 

 

6) визначення зон можливого затоплення

Держводагентство України

- " -

4,5

 

 

 

 

 

2

2,5

 

 

відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

100

20

18

18

21

23

 

 

 

 

7) виконання місцевих програм відродження малих річок і водойм

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

54,9

6

6,1

6,5

6,5

6

6

6,2

5,8

5,8

Разом за завданням 3

 

165,7

14,9

15,3

15,1

15,1

14,6

18,5

28,5

19,2

24,5

у тому числі

державний бюджет

110,8

8,9

9,2

8,6

8,6

8,6

12,5

22,3

13,4

18,7

місцевий бюджет

54,9

6

6,1

6,5

6,5

6

6

6,2

5,8

5,8

4. Будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд

площа земель, на якій здійснені протиерозійні заходи, гектарів

4349

434

501

517

510

524

520

522

485

336

1) здійснення протиерозійних заходів

Держземагентство України

державний бюджет

43,3

4,3

5

5,2

5,1

5,2

5,2

5,2

4,8

3,3

кількість збудованих протиселевих споруд

58

8

8

5

5

10

11

11

 

 

2) будівництво протиселевих споруд

Закарпатська облдержадмі-
ністрація

- " -

14,9

2,1

2,1

1,3

1,3

2,7

2,9

2,5

 

 

Разом за завданням 4

- " -

58,2

6,4

7,1

6,5

6,4

7,9

8,1

7,7

4,8

3,3

5. Удосконалення системи спостереження та прогнозування паводків

кількість створених та впроваджених вимірювачів

1120

90

140

135

145

150

150

150

90

70

створення та впровадження вимірювачів автоматизованої системи спостереження, збирання, оброблення, передачі гідрометеоро-
логічної інформації та прогнозування паводків

МНС України

- " -

37,6

2,4

4,6

4,1

4,1

4,2

5

6

4,1

3,1

Разом за напрямом

 

1835,2

161,3

163,3

189,6

196

208,7

228

240,1

221

227,2

у тому числі

державний бюджет

1780,3

155,3

157,2

183,1

189,5

202,7

222

233,9

215,2

221,4

місцевий бюджет

54,9

6

6,1

6,5

6,5

6

6

6,2

5,8

5,8

Екологічне оздоровлення басейну р. Дніпра та поліпшення якості питної води

1. Упорядкування споруд водовідведення на об'єктах житлово-
комунального господарства, господарських об'єктах, урбанізованих територіях

потужність очисних споруд водовідведення, тис. куб. метрів на добу

435

20

30

35

50

55

60

60

60

65

1) будівництво та реконструкція систем водовідведення в населених пунктах

Мінрегіон України

державний бюджет

198

14

17

21

24

28

32

35

15

12

Мінприроди України

 

136

7

10

14

17

21

25

28

10

4

протяжність збудованих та реконструйованих каналізаційних мереж водовідведення, кілометрів

990

70

75

85

90

95

105

110

115

120

2) будівництво та реконструкція каналізаційних мереж водовідведення

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

2380

140

154

182

203

224

245

266

483

483

інвестори

інші джерела

817

66

74

77

84

91

98

105

112

110

потужність очисних споруд водовідведення, тис. куб. метрів на добу

332

21

24

28

31

35

42

49

51

51

3) будівництво та реконструкція очисних споруд водовідведення на господарських об'єктах

Агентство держмайна України, Міненерговугілля України

державний бюджет

33

4

4

4

4

4

4

4

3

2

суб'єкти господарювання

інші джерела

756

63

70

77

84

91

98

105

84

84

кількість розроблених галузевих науково-технічних та інвестиційних проектів з демінералізації шахтних вод та зниження впливу на навколишнє природне середовище накопичувачів промислових відходів

8

 

 

1

1

1

1

1

1

2

4) запобігання забрудненню водних об'єктів інфільтраційними водами накопичувачів промислових відходів та міських звалищ, нафтопродуктами, отрутохімікатами тощо

Агентство держмайна України, Міненерговугілля України

державний бюджет

11

1

1

1

1

1

1

1

2

2

кількість реалізованих місцевих інвестиційних проектів з очищення фільтрату міських звалищ

8

 

1

1

1

1

1

1

1

1

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

38

4

4

4

4

4

4

4

5

5

інвестори

інші джерела

71

7

7

7

7

7

7

7

10

12

площа земель, на якій збудовані протиерозійні гідротехнічні споруди та здійснені агротехнічні протиерозійні заходи, тис. гектарів

47

3

4

5

6

6

7

8

4

4

5) будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд та здійснення агротехнічних протиерозійних заходів

місцеві органи виконавчої влади, землекористувачі

інші джерела

443

38

45

51

57

57

57

57

41

40

площа земель, на якій здійснені заходи з консервації, тис. гектарів

815

75

80

85

90

95

100

100

95

95

6) консервація еродованої і техногенно забрудненої ріллі шляхом залуження та заліснення

місцеві органи виконавчої влади, землекористувачі

- " -

238

21

24

27

29

29

29

29

25

25

кількість збудованих та реконструйованих споруд зливової каналізації

35

1

2

3

3

4

4

5

6

7

7) будівництво та реконструкція споруд і мереж зливової каналізації

Мінрегіон України

державний бюджет

54

4

5

6

7

8

8

9

5

2

протяжність мереж зливової каналізації, кілометрів

370

15

25

30

35

40

45

50

55

75

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

59

3

4

7

7

7

7

7

7

10

суб'єкти господарювання

інші джерела

33

1

2

3

3

3

4

4

6

7

Разом за завданням 1

 

5267

373

421

481

531

575

619

661

808

798

у тому числі

державний бюджет

432

30

37

46

53

62

70

77

35

22

місцевий бюджет

2477

147

162

193

214

235

256

277

495

498

інші джерела

2358

196

222

242

264

278

293

307

278

278

2. Забезпечення екологічно безпечного функціонування дніпровських водосховищ

кількість вселених дворічок рослиноїдних та
аборигенних риб, млн. штук

27

3

3

3

3

3

3

3

3

3

відтворення рибних та інших водних біоресурсів

Держрибагентство України

державний бюджет

25

2

2

3

3

3

3

3

3

3

інші джерела

56

3

4

5

6

7

8

9

8

6

Разом за завданням 2

 

81

5

6

8

9

10

11

12

11

9

3. Запобігання забрудненню підземних вод

кількість спостережних пунктів, на яких проводиться моніторинг

4095

455

455

455

455

455

455

455

455

455

проведення моніторингу та дослідження стану підземних вод

Мінприроди України

державний бюджет

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4. Створення більш чистого виробництва, замкнутих (безстічних) систем виробничого водопостачання, впровадження мало- і безводних технологій, забезпечення повторного використання стічних вод

потужність споруд оборотного водопостачання об'єктів господарювання, тис. куб. метрів на добу

597

55

59

63

65

65

65

65

80

80

1) будівництво та реконструкція споруд оборотного водопостачання на об'єктах господарювання

Агентство держмайна України, Міненерговугілля України

державний бюджет

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

суб'єкти господарювання

інші джерела

225

14

18

21

24

28

32

35

30

23

кількість підприємств, на яких створені системи більш чистого виробництва

192

7

10

15

20

25

25

30

30

30

2) створення систем більш чистого виробництва

Агентство держмайна України, Міненерговугілля України

державний бюджет

17

1

1

1

2

2

2

2

3

3

суб'єкти господарювання

інші джерела

178

7

10

14

18

21

24

28

28

28

Разом за завданням 4

 

429

23

30

37

45

52

59

66

62

55

у тому числі

державний бюджет

26

2

2

2

3

3

3

3

4

4

інші джерела

403

21

28

35

42

49

56

63

58

51

5. Зменшення впливу радіоактивного забруднення на водні об'єкти у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

кількість споруд та меліоративних систем, на яких проведені ремонтно-
відновлювальні роботи

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

проведення робіт із зменшення впливу радіоактивного забруднення на водні об'єкти у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

МНС України

державний бюджет

14

1

2

2

2

2

2

3

 

 

6. Відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та водойм

відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

100

11

11

11

11

11

11

11

11

12

1) виконання місцевих програм відродження річок і водойм

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

168

14

15

16

19

19

19

19

22

25

площа земель, на якій створені об'єкти природно-
заповідного фонду, тис. гектарів

806

70

80

90

100

100

100

100

83

83

2) створення об'єктів природно-
заповідного фонду

Мінприроди України

державний бюджет

20

2

3

3

3

3

3

3

 

 

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

6

1

1

1

1

1

1

 

 

 

Разом за завданням 6

 

194

17

19

20

23

23

23

22

22

25

у тому числі

державний бюджет

20

2

3

3

3

3

3

3

 

 

місцевий бюджет

174

15

16

17

20

20

20

19

22

25

7. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогоспо-
дарського комплексу для забезпечення екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра

кількість проведених науково-дослідних робіт

53

2

4

6

6

7

7

7

7

7

1) розроблення науково-технічної та нормативно-
правової бази

Мінприроди України

державний бюджет

19

1

1

2

2

2

2

3

3

3

кількість розроблених нормативних актів

27

1

3

3

4

4

3

3

3

3

Національна академія наук України

 

14

1

1

1

1

2

2

2

2

2

кількість створених баз даних для гео-
інформаційної системи басейну р. Дніпра

6

 

 

1

1

1

1

1

1

 

2) проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища в басейні р. Дніпра та забезпечення розвитку інформаційних систем екологічного менеджменту

Мінприроди України

державний бюджет

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Держводагентство України

- " -

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

МНС України

- " -

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

інвестори

інші джерела

8

 

1

1

1

1

1

1

1

1

кількість здійснених просвітницьких та інформаційних заходів

165

5

20

20

20

20

20

20

20

20

3) створення та удосконалення системи екологічної освіти, виховання та інформування громадськості, залучення громадськості до розв'язання екологічних проблем

Мінприроди України

державний бюджет

8

 

2

 

2

 

2

 

2

 

кількість розроблених планів заходів з відновлення водних об'єктів

80

 

2

5

5

22

23

23

 

 

4) розроблення планів заходів з відновлення водних об'єктів

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

8

 

1

1

1

1

1

1

1

1

кількість виданих посібників, підручників, бюлетенів, альманахів

40

 

1

4

5

5

5

5

5

5

5) видання посібників, підручників, бюлетенів, альманахів

суб'єкти господарювання

інші джерела

8

 

1

1

1

1

1

1

1

1

Разом за завданням 7

 

92

5

10

9

11

10

12

11

13

11

у тому числі

державний бюджет

68

5

7

6

8

7

9

8

10-

8

місцевий бюджет

8

 

1

1

1

1

1

1

1

1

інші джерела

16

 

2

2

2

2

2

2

2

2

Разом за напрямом

 

6086

425

489

558

622

673

727

776

917

899

у тому числі

державний бюджет

594

43

54

63

73

81

91

98

53

38

місцевий бюджет

2659

162

179

211

235

256

277

297

518

524

інші джерела

2833

220

256

284

314

336

359

381

346

337

Разом за Програмою

 

46478,46

3303,53

3753,78

4452,11

5039,75

5627,41

5806,11

6043,87

6257,78

6194,12

у тому числі

державний бюджет

21029,03

1770,03

1885,08

2007,61

2148,15

2298,52

2459,41

2631,57

2815,78

3012,88

місцевий бюджет

9294,23

575

635,6

868,6

997,6

1124,99

1194

1173,3

1353,7

1371,44

інші джерела

16155,2

958,5

1233,1

1575,9

1894

2203,9

2152,7

2239

2088,3

1809,8

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

Найменування завдання

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

усього

у тому числі за роками

перший етап

другий етап

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами

1. Утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу

площа земель, на якій забезпечено гарантоване отримання врожаїв сільськогосподарських культур

тис. гектарів

27855,9

2590

2665,8

2817,4

2978,5

3154,2

3200

3350

3500

3600

кількість розробленої науково-технічної документації та нормативних актів

одиниць

107

9

10

10

11

12

12

12

14

17

2. Забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем

площа земель, на якій проведена реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем

тис. гектарів

645,5

52,2

60,4

65

70,8

77,2

79

84

79,4

77,5

площа земель, на якій збудовані та реконструйовані системи крапельного зрошення

- " -

171,5

10,9

14,7

17,7

20,4

23,3

24

26

20,2

14,3

кількість придбаної поливної техніки

одиниць

7726

733

815

919

1046

1207

980

900

695

431

площа земель, на якій проведена реконструкція інженерної інфраструктури осушувальних систем

тис. гектарів

195,2

16,5

18,4

20,6

22,8

23,8

25

26,8

24,9

16,4

кількість захищених сільських населених пунктів

одиниць

181

13

15

16

19

20

22

24

25

27

3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і проведення моніторингу вод

кількість розроблених планів

- " -

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

кількість здійснених заходів

- " -

600

65

67

65

68

67

67

67

67

67

кількість проведених вимірювань показників якості води

тис. одиниць

1450

153

162

162

162

162

162

162

162

163

Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою

1. Спорудження систем питного водопостачання

протяжність групових водопроводів з розвідною мережею

кілометрів

726

50

53

60

60

90

90

100

108

115

кількість сільських населених пунктів, у яких збудовані та реконструйовані локальні водопроводи

одиниць

41

3

4

4

4

5

5

5

5

6

2. Забезпечення розвитку систем водовідведення

кількість сільських населених пунктів, у яких збудовані каналізаційні мережі і мережі водовідведення

- " -

23

2

2

2

3

3

3

4

2

2

3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення водопостачання і водовідведення у маловодних регіонах та територіях, де якість води не відповідає нормативам екологічної безпеки та санітарним нормам

кількість розроблених паспортів джерел та об'єктів водопостачання і водовідведення

- " -

1060

70

70

100

100

120

150

150

150

150

потужність джерел підземних вод

тис. куб. метрів

142

10

10

15

15

20

22

25

12

12

кількість створених та реорганізованих виробничо-експлуатаційних баз

одиниць

36

2

3

4

5

6

6

6

4

4

кількість розробленої наукової документації та нормативно актів

одиниць

29

2

2

3

3

4

4

5

4

2

Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод

1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм

кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд

одиниць

33

3

3

3

3

3

3

5

5

5

протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд

кілометрів

28,4

1,1

1,1

1,1

2,6

3,4

3,8

4

5

6,3

протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих захисних протипаводкових дамб

- " -

30

3

3

3

3

3

3

3

4

5

протяжність розчищених та врегульованих русел річок і водойм

- " -

726,8

64

64

64

64

64

64

100,8

121

121

утримання та відновлення захисних гідротехнічних споруд на дніпровських водосховищах

кілометрів

201

20

20

20

19

18

25

26

25

28

2. Зменшення інтенсивності поверхневого стоку

площа урбанізованих сільських територій, на якій збудовані контурно-меліоративні системи

гектарів

89,1

3,2

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

площа земель, на якій заліснені прибережні захисні смуги, здійснені агротехнічні, агролісомеліоративні, протиерозійні заходи

- " -

2578

286,8

286,4

286,4

286,4

286,4

286,4

286,4

286,4

286,4

відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

відсотків

100

20

18

20

22

20

 

 

 

 

3. Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення захисту від шкідливої дії вод

кількість проведених науково-дослідних робіт

одиниць

21

3

3

3

3

3

3

3

2

2

кількість проведених проектно-вишукувальних робіт

- " -

536

94

83

83

83

83

81

78

80

81

кількість створених та реконструйованих виробничих баз

одиниць

18

2

2

1

3

3

3

3

 

1

кількість придбаних технічних засобів

- " -

13

1

2

1

2

2

2

2

 

1

кількість реконструйованих споруд і введених в експлуатацію засобів вимірювання і обладнання для проведення гідрометеорологічних спостережень

- " -

288

32

34

30

32

32

32

32

32

32

Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету

1. Будівництво та реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок

протяжність збудованих дамб

кілометрів

200

19

19

19

21

22

23

24

24

29

протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд

- " -

85,4

16

22,3

18,9

5

4,4

4,4

4,4

4,4

5,6

протяжність врегульованих русел річок

- " -

323

22

22

22

23

33

33

56

56

56

2. Будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ

кількість збудованих протипаводкових ємностей у гірських частинах річок

одиниць

9

1

 

1

 

2

1

1

2

2

кількість збудованих протипаводкових ємностей у рівнинних частинах річок

- " -

10

 

1

1

1

1

1

1

2

2

кількість збудованих польдерів

- " -

7

1

 

1

1

 

1

1

1

1

кількість збудованих протипаводкових водосховищ

- " -

7

1

 

 

1

1

2

2

 

 

кількість реконструйованих протипаводкових водосховищ

- " -

9

 

1

 

 

1

3

1

2

1

3. Зменшення інтенсивності поверхневого стоку

площа земель, на якій проведена контурна меліорація

- " -

258,9

26,3

34,7

25

50

56,8

46,1

20

 

 

площа земель, на якій винесені в натуру (на місцевості) водоохоронні зони та прибережні захисні смуги

- " -

3110,7

622,14

933,21

933,21

622,14

 

 

 

 

 

площа земель, на якій заліснені та залужені прибережні захисні смуги

гектарів

74,3

4,3

6

6,8

8,7

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

площа земель, на якій здійснені протиерозійні заходи

одиниць

436,7

39,1

43,6

31,9

45,1

37

60

60

60

60

кількість рибогосподарських ставків, на яких здійснені протипаводкові заходи

- " -

12

2

3

2

3

2

 

 

 

 

відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

відсотків

100

18

20

20

20

22

 

 

 

 

4. Застосування сучасних методів прогнозування розвитку паводків, інформування населення про можливість виникнення паводків

кількість гідрометеорологічних постів, на яких упроваджені сучасні технічні засоби і технології

одиниць

68

15

6

6

6

6

12

17

 

 

кількість збудованих та реконструйованих гідрологічних постів

- " -

28

6

6

6

5

5

 

 

 

 

площа земель, на якій оновлені топографічні карти

тис. кв. кілометрів

46

20

26

 

 

 

 

 

 

 

кількість складених топографічних карт

номенклатурних аркушів

1904

952

952

 

 

 

 

 

 

 

площа земель, на якій уточнені зони затоплення вздовж річок

гектарів

478,5

290

188,5

 

 

 

 

 

 

 

кількість здійснених заходів

одиниць

9

 

2

2

2

2

1

 

 

 

кількість створених систем

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

5. Будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд

площа земель, на якій здійснені протизсувні заходи

гектарів

426,3

10,5

14,8

14,8

20,3

13,7

112,6

131,5

97,6

60,5

кількість збудованих протиселевих споруд

одиниць

651

40

56

77

76

93

159

150

 

 

кількість відбудованих мостів

- " -

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

протяжність збудованих та реконструйованих автомобільних доріг місцевого значення

кілометрів

62,1

4,1

5,5

3,9

7

7,1

20

14,5

 

 

6. Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту

кількість осіб, яких необхідно переселити із зон ризику використання земель у межах території можливого затоплення

осіб

15473

1263

2021

2021

2021

2021

3000

3126

 

 

кількість водозаборів питного водопостачання, на яких проведені роботи із захисту

одиниць

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

кількість створених та реконструйованих виробничих баз

- " -

53

3

6

10

10

10

10

4

 

 

кількість запроектованих акумулювальних ємностей у комплексі з гідроелектростанціями

- " -

16

1

2

2

2

2

3

4

 

 

відсоток визначених місць для встановлення об'єктів малої гідроенергетики

відсотків

69

23

23

23

 

 

 

 

 

 

кількість розробленої наукової документації

одиниць

341

26

26

26

26

26

26

75

55

55

кількість розроблених проектів та проведених наукових досліджень

одиниць

56

8

8

8

8

8

8

8

 

 

Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області

1. Будівництво та реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд і регулювання русел річок

протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих дамб

кілометрів

461,1

37

41

46,3

52,5

53,5

53,5

57

60

60,3

протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд

- " -

90,9

7,3

15

14

14

14

10

9,6

7

 

протяжність розчищених та врегульованих русел річок і водойм

- " -

40

4

4

4

4

4

4

5

5

6

кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд

- " -

30

2

1

2

2

3

4

4

6

6

2. Будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ

кількість збудованих протипаводкових польдерів

одиниць

5

1

 

1

 

1

 

1

 

1

кількість збудованих протипаводкових ємностей

- " -

17

2

2

2

2

2

2

2

2

1

кількість реконструйованих водосховищ

- " -

5

1

 

1

 

1

 

1

 

1

3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту

кількість проведених науково-дослідних робіт

- " -

27

2

2

2

2

2

2

6

5

4

кількість створених та реконструйованих виробничих баз

- " -

19

1

1

1

1

1

1

6

3

4

кількість придбаних технічних засобів

- " -

140

12

14

20

14

19

19

22

10

10

кількість створених та реконструйованих споруд

- " -

31

3

3

3

3

3

4

4

4

4

кількість осіб, яких необхідно переселити із зон ризику використання земель у межах території можливого затоплення

осіб

124

12

12

 

 

 

 

 

 

100

площа земель, на якій визначені зони можливого затоплення

гектарів

31,4

 

 

 

 

 

15

16,4

 

 

відсоток створених (утворених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

відсотків

100

20

18

18

21

23

 

 

 

 

4. Будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд

площа земель, на якій здійснені протиерозійні заходи

гектарів

4349

434

501

517

510

524

520

522

485

336

кількість збудованих протиселевих споруд

одиниць

58

8

8

5

5

10

11

11

 

 

5. Удосконалення системи спостереження та прогнозування паводків

кількість створених та впроваджених вимірювачів

- " -

1120

90

140

135

145

150

150

150

90

70

Екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води

1. Упорядкування споруд водовідведення на об'єктах житлово-комунального господарства, господарських об'єктах, урбанізованих територіях

потужність очисних споруд водовідведення

тис. куб. метрів на добу

435

20

30

35

50

55

60

60

60

65

протяжність збудованих та реконструйованих каналізаційних мереж водовідведення

кілометрів

990

70

75

85

90

95

105

110

115

120

потужність очисних споруд водовідведення

тис. куб. метрів на добу

332

21

24

28

31

35

42

49

51

51

кількість розроблених галузевих науково-технічних та інвестиційних проектів з демінералізації шахтних вод та зниження впливу на навколишнє природне середовище накопичувачів промислових відходів

одиниць

8

 

 

1

1

1

1

1

1

2

кількість розроблених місцевих інвестиційних проектів з очищення фільтрату міських звалищ

- " -

8

 

1

1

1

1

1

1

1

1

площа земель, на якій збудовані протиерозійні гідротехнічні споруди та здійснені агротехнічні протиерозійні заходи

тис. гектарів

47

3

4

5

6

6

7

8

4

4

площа земель, на якій здійснені заходи з консервації

тис. гектарів

815

75

80

85

90

95

100

100

95

95

кількість збудованих та реконструйованих споруд зливової каналізації

одиниць

35

1

2

3

3

4

4

5

6

7

протяжність мереж зливової каналізації

кілометрів

370

15

25

30

35

40

45

50

55

75

2. Забезпечення екологічно безпечного функціонування дніпровських водосховищ

кількість вселених дворічок рослиноїдних та аборигенних риб

млн. штук

27

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3. Запобігання забрудненню підземних вод

кількість спостережних пунктів, на яких проводиться моніторинг

одиниць

4095

455

455

455

455

455

455

455

455

455

4. Створення більш чистого виробництва, замкнутих (безстічних) систем виробничого водопостачання, впровадження мало- і безводних технологій, забезпечення повторного використання стічних вод

потужність споруд оборотного водопостачання об'єктів господарювання

тис. куб. метрів на добу

597

55

59

63

65

65

65

65

80

80

кількість підприємств, на яких створені системи більш чистого виробництва

одиниць

192

7

10

15

20

25

25

30

30

30

5. Зменшення впливу радіоактивного забруднення на водні об'єкти у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

кількість споруд та меліоративних систем, на яких проведені ремонтно-відновлювальні роботи

одиниць

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

6. Відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та водойм

відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

відсотків

100

11

11

11

11

11

11

11

11

12

відсоток упорядкованих прибережних захисних смуг

- " -

100

11

11

11

11

11

11

11

11

12

площа земель, на якій створені об'єкти природно-заповідного фонду

тис. гектарів

806

70

80

90

100

100

100

100

83

83

7. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра

кількість проведених науково-дослідних робіт

одиниць

60

2

4

6

6

7

7

7

7

7

кількість розроблених нормативних актів

- " -

27

1

3

3

4

4

3

3

3

3

кількість створених баз даних для геоінформаційної системи басейну р. Дніпра

- " -

6

 

 

1

1

1

1

1

1

 

кількість обладнаних пунктів спостереження та аналітичних лабораторій транскордонного гідрологічного моніторингу і моніторингу якості вод

- " -

13

 

 

1

2

2

2

2

2

2

кількість здійснених просвітницьких та інформаційних заходів

- " -

165

5

20

20

20

20

20

20

20

20

кількість розроблених планів заходів з відновлення водних об'єктів

- " -

80

 

2

5

5

22

23

23

 

 

кількість виданих посібників, підручників, бюлетенів, альманахів

- " -

40

 

1

4

5

5

5

5

5

5

____________

Опрос