Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения условий доступа на рынок телекоммуникационных услуг

ВР Украины
Закон от 05.07.2011 № 3566-VI
действует с 27.07.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526; 2006 р., N 14, ст. 116, N 22, ст. 188, N 30, ст. 258; 2010 р., N 10, ст. 105, N 34, ст. 482, N 38, ст. 504; 2011 р., N 18, ст. 126):

1) у частині шостій статті 10 слова "Особи, які відповідно до цього Закону отримали ліцензію на здійснення діяльності у сфері" замінити словами "Оператори телекомунікацій, які відповідно до цього Закону внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій";

2) у частині першій статті 18:

доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) встановлює Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій";

пункт 20 викласти в такій редакції:

"20) встановлює порядок ведення і веде реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій";

3) у частині третій статті 38 слова "засобів телекомунікацій до телекомунікаційних мереж загального користування" замінити словами "технічних засобів до телекомунікаційної мережі оператора";

4) у частині першій статті 39:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів";

у пункті 13 слова "відповідно до закону" замінити словами "в обсягах, порядку і строки, визначені законодавством";

5) статтю 42 викласти в такій редакції:

"Стаття 42. Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

1. Діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів.

2. Суб'єкти господарювання, які бажають здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, зобов'язані не менш як за місяць до її початку подати до НКРЗ заяву про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за формою, що затверджується НКРЗ. До заяви заявник додає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

У разі якщо вид діяльності, що має намір здійснювати суб'єкт господарювання, потребує отримання ліцензії та/або дозволів, то одночасно із заявою на реєстрацію подається заява та пакет документів на отримання ліцензії та/або дозволів.

3. Рішення про включення суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій приймається НКРЗ протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви суб'єкта господарювання.

Повідомлення про включення суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗ направляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

4. Заява суб'єкта господарювання залишається без розгляду у разі, якщо:

1) подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

2) заповнена з порушенням встановленої НКРЗ форми;

3) не наданий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Про залишення заяви про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій без розгляду заявник інформується в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.

У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, суб'єкт господарювання може повторно подати заяву про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, яка розглядається НКРЗ у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті.

5. У разі зміни даних, зазначених у заяві про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, суб'єкт господарювання зобов'язаний повідомити про них НКРЗ протягом 30 робочих днів з дня виникнення змін. Рішення про внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій приймається НКРЗ протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідного повідомлення суб'єкта господарювання.

6. НКРЗ має право самостійно вносити відповідні зміни до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання у сфері телекомунікацій.

7. Ліцензуванню підлягають такі види діяльності у сфері телекомунікацій:

1) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку:

місцевого;

міжміського;

міжнародного;

2) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку:

місцевого;

міжміського;

міжнародного;

3) надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;

4) надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж";

6) статтю 44 викласти в такій редакції:

"Стаття 44. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та ліцензійні умови

1. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій є нормативно-правовим актом, що містить перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні певного виду діяльності у сфері телекомунікацій, що не підлягає ліцензуванню.

2. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, що містить вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні виду діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягає ліцензуванню.

3. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та ліцензійні умови встановлює НКРЗ відповідно до цього Закону.

4. НКРЗ може включати до ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій для окремих операторів особливі умови";

7) у частині першій статті 62:

після слова "мереж" доповнити словами "фіксованого зв'язку";

слова "за винятком послуг, що надаються з використанням безпроводового доступу" виключити;

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Загальнодоступні телекомунікаційні послуги можуть надаватися з використанням технологій проводового та/або безпроводового доступу";

8) у частині п'ятій статті 64 слова "монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій і діяльність яких поширюється на всю територію України" замінити словами "монопольне (домінуюче) становище або мають істотну ринкову перевагу на ринках відповідних телекомунікаційних послуг";

9) частину першу статті 70 після слів "відповідної ліцензії" доповнити словами "а якщо вид діяльності не ліцензується - на строк не менше п'яти років".

2. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2006 р., N 18, ст. 155, N 22, ст. 188; 2010 р., N 38, ст. 503; із змінами, внесеними Законом України від 7 квітня 2011 року N 3205-VI):

1) у пункті 8 частини третьої статті 16 слова "і реалізацію" виключити;

2) у частині дванадцятій статті 26 слова "на реалізацію, а також" виключити;

3) у статті 29:

у частинах першій та другій слова "реалізація" та "реалізації" виключити;

у частині четвертій:

в абзаці першому слова "або здійснювати їх реалізацію" виключити;

в абзацах третьому, четвертому та шостому слова "або реалізацію" виключити;

частину четверту після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, що ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, повинні мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження їх відповідності стандартам та бути промаркованими обліковими марками, що підтверджують законність їх ввезення, реалізації та експлуатації в Україні і забезпечують контроль за їх обігом.

Порядок маркування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, а також розмір плати за покриття витрат встановлює Кабінет Міністрів України".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

в абзаці першому частини п'ятої слова "або реалізацію" виключити;

4) у статті 31:

частину другу виключити;

частини третю та четверту викласти в такій редакції:

"3. Оператор телекомунікацій, який має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом, може в порядку, передбаченому цим Законом, претендувати на отримання ліцензій на додаткові смуги радіочастот.

4. Строк дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлюється НКРЗ, але не може бути меншим п'яти років. У разі якщо на день видачі ліцензії Планом використання радіочастотного ресурсу України встановлений строк припинення розвитку та використання відповідної радіотехнології менше п'яти років, строк дії ліцензії не може бути більшим за строк, зазначений у Плані використання радіочастотного ресурсу України";

5) у статті 32:

частину другу виключити;

у частині одинадцятій слова "одночасно з копією рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій України" замінити словами "протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття";

6) частину п'яту статті 33 викласти в такій редакції:

"5. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

1) невідповідність змісту поданих документів Плану використання радіочастотного ресурсу України;

2) невиконання умов електромагнітної сумісності відповідно до висновків УДЦР;

3) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

4) невідповідність заявника та поданих документів вимогам ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом;

5) раніше прийняте рішення щодо видачі ліцензії на смугу радіочастот, що заявляється (у разі визначення Планом використання радіочастотного ресурсу України виключного права користування частотами), крім випадків, передбачених статтею 38 цього Закону;

6) раніше прийняте рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом, що заявляється, на конкурсних або тендерних засадах, крім випадків, передбачених статтею 38 цього Закону";

7) у статті 40:

у частині четвертій слова "нові ліцензії на вид діяльності у сфері телекомунікацій та" замінити словами "нову ліцензію", а слова "зазначені ліцензії" замінити словами "зазначену ліцензію";

у частині п'ятій слова "нових ліцензій на вид діяльності у сфері телекомунікацій та" замінити словами "нової ліцензії".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

  

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2011 року
N 3566-VI

 

  

Опрос