Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Общегосударственной программы развития первичной медико-санитарной помощи на принципах семейной медицины на период до 2011 года

ВР Украины
Закон от 22.01.2010 № 1841-VI
действует с 11.02.2010

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року, що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЮЩЕНКО

м. Київ
22 січня 2010 року
N 1841-VI

 

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року

Загальна частина

Погіршення стану здоров'я населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги призводять до об'єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, яку існуюча система охорони здоров'я задовольнити не в змозі.

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних коштів.

У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає до 90 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів загальної практики - сімейних лікарів серед лікарів галузі охорони здоров'я становить 30 - 50 відсотків.

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою із застосуванням економічних важелів практично неможливе.

Протягом багатьох років на утримання закладів охорони здоров'я, що надають первинну медико-санітарну допомогу, витрачалося лише 10 відсотків коштів, виділених з державного бюджету для охорони здоров'я, що, зважаючи на низький рівень матеріально-технічного забезпечення зазначених закладів, є вкрай недостатньо.

Не застосовуються принципи комплексності та наступності у наданні медичної допомоги. Не приділяється достатня увага профілактиці захворювань та диспансеризації населення. Це призводить до несвоєчасного виявлення хвороб та їх ускладнень, а отже, до збільшення потреби населення у спеціалізованій та високоспеціалізованій медичній допомозі.

Мета Програми

Метою Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року (далі - Програма) є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Шляхи та способи розв'язання проблем

Для розв'язання проблеми необхідно:

удосконалити нормативно-правову та науково-методичну базу, зокрема з питань діяльності закладів охорони здоров'я, що надають первинну медико-санітарну допомогу (далі - лікувальні заклади);

продовжити роботу із створення мережі амбулаторій сімейної медицини у міській та сільській місцевості шляхом реорганізації і перепрофілювання діючих закладів охорони здоров'я, забезпечення матеріально-технічного оснащення таких амбулаторій;

провести поетапну реструктуризацію амбулаторно-поліклінічних закладів з метою створення лікувальних закладів;

забезпечити доступність населення до первинної медико-санітарної допомоги;

підвищити рівень підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів, іншого медичного персоналу для надання первинної медико-санітарної допомоги;

удосконалити систему викладання основ первинної медико-санітарної допомоги у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти;

провести перегляд табелів оснащення лікувальних закладів з поступовим забезпеченням їх медичним енергоефективним обладнанням та спеціалізованими автотранспортними засобами;

удосконалити порядок ліцензування господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю "загальна практика - сімейна медицина" та державну акредитацію закладів охорони здоров'я;

розробити і впровадити стандарти первинної медико-санітарної допомоги та критерії оцінки її якості;

удосконалити систему рейтингових показників, що характеризують якість роботи лікувальних закладів, та порядок їх систематизації;

сприяти розвитку міжнародного співробітництва з метою вивчення та поширення в Україні кращого світового досвіду організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

інформувати громадськість про доцільність змін у системі охорони здоров'я;

розробити і впровадити механізм участі громадськості в управлінні системою охорони здоров'я.

Прогнозовані обсяги фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи Програми наведені в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров'я з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;

збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається:

лікарями загальної практики - сімейними лікарями - щороку на 7 - 10 відсотків;

на засадах сімейної медицини на рівні амбулаторно-поліклінічної допомоги - щороку на 5 - 7 відсотків;

сформувати систему надання населенню високоякісної медичної допомоги на засадах сімейної медицини;

створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем загальної практики - сімейним лікарем надання пацієнтам спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяг та джерела фінансування Програми

Забезпечення виконання цієї Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах, а також за рахунок коштів інших джерел.

Обсяг фінансування Програми з Державного бюджету України визначається щороку виходячи з конкретних завдань та наявних коштів і може уточнюватися під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

 

ПАСПОРТ
Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2006 року N 421.

2. Програма затверджена Законом України.

3. Державний замовник-координатор: МОЗ.

4. Відповідальні виконавці: МОЗ, Мінекономіки, Мінпраці, МОН, Мінрегіонбуд, МЗС, Академія медичних наук України, Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

5. Керівник Програми: заступник Міністра охорони здоров'я України.

6. Строки виконання Програми: 2009 - 2011 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн гривень

У тому числі за роками

2009

2010

2011

Державний бюджет

259,3

 

100

159,3

Місцеві бюджети

у межах відповідних видатків

 

у межах відповідних видатків

у межах відповідних видатків

Усього

259,3

 

100

159,3

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджети, інші)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2009

2010

2011

2009

2010

2011

1. Визначити нормативно-правові засади функціонування первинної медико-санітарної допомоги, зокрема у сільській місцевості, для забезпечення доступності та належної якості медичної допомоги

збільшення питомої ваги чисельності сільського населення, яке обслуговується лікарем загальної практики - сімейним лікарем, відсотків

70

53

60

70

1.1. Розроблення нормативів надання населенню первинної медико-санітарної допомоги

МОЗ
Академія медичних наук

 

 

 

 

 

1.2. Затвердження моделей надання первинної медико-санітарної допомоги

МОЗ
Академія медичних наук
Мінекономіки

 

 

 

 

 

1.3. Розроблення типових положень про лікувальні заклади

- " -

 

 

 

 

 

збільшення питомої ваги чисельності міського населення, яке обслуговується лікарем загальної практики - сімейним лікарем, відсотків

40

33

36

40

1.4. Розроблення порядку взаємодії лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, з лікарями, що надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу

МОЗ
Академія медичних наук

 

 

 

 

 

зниження показника смертності серед працездатного населення від неінфекційних захворювань, на 100 тис. осіб

620,7

659,7

639,9

620,7

1.5. Розроблення методики розрахунку потреби в кількості посад лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та інших працівників лікувальних закладів

МОЗ
Академія медичних наук
Мінпраці
Мінекономіки

 

 

 

 

 

зниження показника первинного виходу на інвалідність у працездатному віці, на 10 тис. працездатного населення

53,4

56,8

55,1

53,4

1.6. Розроблення методики розрахунку потреби в кількості посад лікарів-спеціалістів відповідно до кількості посад лікарів загальної практики - сімейних лікарів, лікарів-терапевтів дільничних, лікарів-педіатрів дільничних, що надають первинну медико-санітарну допомогу

- " -

 

 

 

 

 

зменшення питомої ваги кількості деструктивних форм туберкульозу з числа вперше виявлених випадків захворювання, відсотків

39,8

42,3

41,1

39,8

1.7. Розроблення заснованих на принципах доказової медицини стандартів надання первинної медико-санітарної допомоги

МОЗ
Академія медичних наук
Мінекономіки

 

 

 

 

 

зменшення питомої ваги кількості випадків онкологічних захворювань, виявлених на пізніх стадіях, відсотків

18,4

19,6

19

18,4

1.8. Розроблення і затвердження порядку диспансеризації та цільового профілактичного огляду населення лікувальними закладами

МОЗ
Академія медичних наук

 

 

 

 

 

1.9. Розроблення і затвердження будівельних норм, правил проектування і будівництва лікувальних закладів

МОЗ
Мінрегіонбуд

 

 

 

 

 

1.10. Удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю "загальна практика - сімейна медицина" та державної акредитації закладів охорони здоров'я

МОЗ
Академія медичних наук
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

2. Створити мережу лікувальних закладів, територіально наближених до місця проживання громадян

відкриття лікувальних закладів, відсотків

100

100

100

100

2.1. Розроблення плану оптимізації мережі лікувальних закладів

МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

2.2. Визначення реальної потреби створення амбулаторій загальної практики - сімейної медицини та житла для сімейних лікарів і врахування її у містобудівній документації. При затвердженні проектно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції житлових будинків в існуючих умовах конкретної забудови передбачати облаштування медамбулаторій

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
Мінрегіонбуд,
МОЗ

 

 

 

 

 

2.3. Надання статусу юридичної особи лікувальним закладам

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

2.4. Сприяння створенню лікувальних закладів приватної форми власності

- " -

 

 

 

 

 

3. Створити умови для ефективного функціонування лікувальних закладів 

збільшення питомої  ваги кількості лікувальних закладів, що оснащені: 

 

 

 

 

3.1. Виділення приміщень, зокрема на першому поверсі житлових будинків, для створення амбулаторій загальної практики - сімейної медицини 

- " -

 

 

 

 

 

1) у сільській місцевості:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медичним обладнанням та засобами зв'язку

53,1

35,5

35,5

53,1

3.2. Оснащення лікувальних закладів медичним обладнанням та засобами зв'язку

- " -

державний бюджет

106,2

 

 

106,2

спеціалізованими автотранспортними засобами

51,5

34,7

34,7

51,5

місцевий бюджет

у межах відповідних видатків

  

у межах відповідних видатків

у межах відповідних видатків

2) у міській місцевості:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медичним обладнанням та засобами зв'язку

43,5

27,5

27,5

43,5

 

 

 

 

 

спеціалізованими автотранспортними засобами

45,5

29,2

29,2

45,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Оснащення лікувальних закладів спеціалізованими автотранспортними засобами 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
МОЗ 


державний бюджет


153,1


 


100


53,1


місцевий бюджет


у межах відповідних видатків


 


у межах відповідних видатків


у межах відповідних видатків

4. Поліпшити кадрове забезпечення лікувальних закладів

зниження питомої ваги чисельності працівників лікувальних закладів, які не забезпечені житлом, відсотків:

 

 

 

 

4.1. Розроблення перспективного плану підготовки лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою

МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

1) у сільській місцевості:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лікарів

8,1

1,1

9,9

8,1

 

 

 

 

 

 

 

молодших спеціалістів з медичною освітою

5,1

6,2

5,4

5,1

4.2. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів та інших медичних працівників, що надають первинну медико-санітарну допомогу

МОЗ
Академія медичних наук
МОН
Мінекономіки

 

 

 

 

 

2) у міській місцевості:

 

 

 

 

лікарів

4

6,8

6,4

4

молодших спеціалістів з медичною освітою

10,1

14,7

14

10,1

підвищення показника укомплектованості штатних посад лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, відсотків

80

73

76

80

4.3. Підготовка науково-педагогічних кадрів за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина"

МОЗ
Академія медичних наук
МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

4.4. Забезпечення працівників лікувальних закладів житлом шляхом будівництва та реконструкції житла, надання пільгових кредитів та першочергового виділення під будівництво земельних ділянок

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет місцевий бюджет

у межах відповідних видатків

 

у межах відповідних видатків

у межах відповідних видатків

5. Забезпечити розвиток лікувальних закладів

збільшення питомої ваги чисельності пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги, відсотків:

 

 

 

 

5.1. Утворення Координаційної ради з питань розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини

МОЗ

 

 

 

 

 

у міській місцевості

60

38

49

60

5.2. Утворення центру загальної практики - сімейної медицини з покладенням на нього функцій щодо:

- " -

 

 

 

 

 


у сільській місцевості


73


55


63


73

організації та проведення науково-дослідної та навчально-методичної роботи за напрямом - первинна медико-санітарна допомога

розроблення проектів відповідних нормативно-правових актів 

5.3. Залучення професійних асоціацій лікарів та громадськості до участі в реорганізації системи охорони здоров'я

МОЗ

 

 

 

 

 

6. Забезпечити інформаційне підтримання розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини

 

 

 

 

 

6.2. Широке інформування громадськості про хід виконання Програми

МОЗ
Держкомтелерадіо
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

6.3. Налагодження співпраці з міжнародними науковими установами в напрямі організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини

МОЗ
Академія медичних наук
МЗС

 

 

 

 

 

 

Усього, млн гривень

У тому числі за роками, млн. гривень

2009

2010

2011

Кошти державного бюджету

259,3

 

100

159,3

Кошти місцевого бюджету

обсяг фінансування визначається у межах відповідних видатків

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2009

2010

2011

1. Визначити нормативно-правові засади функціонування первинної медико-санітарної допомоги, зокрема у сільській місцевості, для забезпечення доступності та належної якості медичної допомоги

збільшення питомої ваги чисельності сільського населення, яке обслуговується лікарем загальної практики - сімейним лікарем

відсотків

70

53

60

70

збільшення питомої ваги чисельності міського населення, яке обслуговується лікарем загальної практики - сімейним лікарем

- " -

40

33

36

40

зниження показника смертності працездатного населення від неінфекційних захворювань

на 100 тис. працездатного населення

620,7

659,7

639,9

620,7

зниження показника первинного виходу на інвалідність у працездатному віці

на 10 тис. працездатного населення

53,4

56,8

55,1

53,4

зменшення питомої ваги кількості деструктивних форм туберкульозу з числа вперше виявлених випадків захворювання

відсотків

39,8

42,3

41,1

39,8

зменшення питомої ваги кількості випадків онкологічних захворювань, виявлених на пізніх стадіях

- " -

18,4

19,6

19

18,4

2. Створити мережу лікувальних закладів, територіально наближених до місця проживання громадян

відкриття лікувальних закладів

- " -

100

100

100

100

3. Створити умови для ефективного функціонування лікувальних закладів

збільшення питомої ваги кількості лікувальних закладів, що оснащені:

 

 

 

 

 

1) у сільській місцевості:

 

 

 

 

 

медичним обладнанням та засобами зв'язку

- " -

53,1

35,5

35,5

53,1

спеціалізованими автотранспортними засобами

 

51,5

34,7

34,7

51,5

2) у міській місцевості:

 

 

 

 

 

медичним обладнанням та засобами зв'язку

 

43,5

27,5

27,5

43,5

спеціалізованими автотранспортними засобами

 

45,5

29,2

29,2

45,5

4. Поліпшити кадрове забезпечення лікувальних закладів

зниження питомої ваги чисельності працівників лікувальних закладів, які не забезпечені житлом:

 

 

 

 

 

1) у сільській місцевості:

відсотків

 

 

 

 

лікарів

 

8,1

11

9,9

8,1

молодших спеціалістів з медичною освітою

 

5,1

6,2

5,4

5,1

2) у міській місцевості:

 

 

 

 

 

лікарів

 

4

6,8

6,4

4

молодших спеціалістів з медичною освітою

 

10,1

14,7

14

10,1

підвищення показника укомплектованості штатних посад лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу

- " -

80

73

76

80

5. Забезпечити розвиток лікувальних закладів

збільшення питомої ваги чисельності пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги:

- " -

 

 

 

 

у міській місцевості

 

60

38

49

60

у сільській місцевості

 

73

55

63

73

____________

Опрос