Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Комиссией Европейских Сообществ

ВР Украины
Закон от 03.09.2008 № 360-VI
действует с 29.09.2008

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств

Верховна Рада України постановляє:

Ратифікувати Рамкову угоду між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, вчинену 12 грудня 2006 року в м. Брюсселі (додається), із заявою, зробленою під час її підписання, такого змісту:

"Українська Сторона заявляє, що при застосуванні Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств:

термін "заходи", застосований у пункті 1.3 статті 1, означає заходи, що попередньо погоджені з Урядом України та підпадають під дію регламентів, зазначених у преамбулі цієї Угоди;

термін "іноземний експерт", застосований у пунктах 2.2 і 2.3 статті 2 та у пункті 3.7 статті 3, означає фізичну особу - нерезидента України, яка в установленому порядку залучена іноземним підрядником до виконання проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Європейським Співтовариством;

термін "контракт", застосований у пунктах 3.2 - 3.7 статті 3, означає письмовий договір між Комісією Європейських Співтовариств та юридичною або фізичною особою, укладений з метою виконання проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Європейським Співтовариством;

термін "іноземний підрядник", застосований у пункті 3.5 статті 3, означає суб'єкта економічної діяльності (юридична або фізична особа) - нерезидента України, з яким Комісія Європейських Співтовариств уклала письмовий договір з метою виконання проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Європейським Співтовариством.

Положення пункту 3.5 статті 3 застосовується до іноземних підрядників та їх працівників - нерезидентів України, які провадять діяльність виключно відповідно та на виконання цієї Угоди".

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
3 вересня
2008 року
N 360-VI
 

  

 

РАМКОВА УГОДА
між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств

Уряд України, який надалі іменується Уряд,

з одного боку,

і Комісія Європейських Співтовариств, яка надалі іменується Комісія і діє від імені та за дорученням Європейського Співтовариства, що надалі іменується Співтовариство,

з іншого боку,

що разом іменуються Сторони,

Виходячи з того, що:

Україна є країною, що відповідає необхідним вимогам і може бути отримувачем зовнішньої допомоги, фінансованої Співтовариством, як передбачено відповідними Регламентами,

допомога може бути підставою для укладання угод про фінансування, що будуть підписуватись Урядом, Комісією та в деяких випадках країною - членом ЄС для реалізації запланованих заходів,

для впровадження заходів в Україні повинні бути викладені основні технічні, правові та адміністративні правила,

уклали цю Рамкову угоду про таке:

Стаття 1. Мета

1.1 Ця Рамкова угода заміняє "Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування"1, що підписані між Урядом і Комісією.

____________
1 "Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування" підписані між Урядом і Комісією 28 грудня 1994 р.

1.2. Ця Рамкова угода визначає деталізовані положення стосовно правил, що застосовуються до виконання заходів, повністю або частково фінансованих коштом Співтовариства, зокрема, стосовно обміну валют, сплати митних зборів і податків.

1.3 Ця Рамкова угода застосовується також до всіх заходів, фінансованих коштом Співтовариства, які за їхнім характером не охоплені окремою угодою про фінансування.

Стаття 2. Валютні заходи

2.1 Для реалізації заходів цієї угоди Національний Банк України надає дозвіл на перерахування, ввезення та вивезення, а також придбання іноземної валюти на рівноправній основі для всіх правомочних країн.

2.2. Національний Банк України надає іноземним експертам, що перебувають у відрядженні на території України, та членам їхніх сімей право на перерахування, ввезення та зберігання в Україні іноземної валюти протягом реалізації заходу.

2.3 Іноземним експертам, що перебувають у відрядженні, та членам їхніх сімей надається право вивозу невикористаної ними валюти.

Стаття 3. Оподаткування та митні збори

Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру, зокрема:

3.1 Будь-які товари, що імпортуються з метою реалізації заходів, фінансованих коштом Співтовариства, не обкладаються митними зборами та ввізним митом, податками та подібними виплатами аналогічного характеру, що стягуються Урядом, чи будь-яким його органом.

3.2 На вимогу Комісії Уряд гарантує вчасне митне оформлення імпортованих товарів з метою своєчасної доставки реципієнту для належного виконання контракту.

3.3 Контракти, фінансовані коштом Співтовариства, не підлягають сплаті податку на додану вартість, гербового, реєстраційного або інших аналогічних зборів в Україні, незалежно від того, чи існують такі збори, чи повинні бути впроваджені, і незалежно від того, чи укладені ці контракти з особами з України чи інших країн.

3.4 У тих випадках, коли контракт стосується поставки товарів, що походять з України, контракт повинен бути укладений на підставі цін, без урахування податку на додану вартість. Термін "товар" слід розуміти як будь-який продукт, послугу і/або права, які підлягають продажу.

3.5 Іноземні підрядники та їхні робітники, які не є громадянами України й не проживають постійно в Україні, що працюють за контрактами, фінансованими коштом Співтовариства, звільняються від усіх податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що справляються на території України, включаючи податки, пов'язані із підприємницькою діяльністю та отриманням прибутку.

3.6 Особисте майно та речі господарського вжитку, а також продовольчі товари, які ввозяться для особистого вжитку фізичними особами, що працюють за контрактами, фінансованими коштом Співтовариства, звільняються від ввізного мита, податків та інших аналогічних зборів, які стягуються в Україні. Це не стосується громадян України або осіб, що постійно проживають на території України.

3.7 На кожну сім'ю іноземного експерта дозволяється звільнене від мита ввезення одного автомобіля за умови, що автомобіль буде використовуватися лише на час реалізації відповідного контракту й після закінчення цього строку підлягає реекспорту. Іноземні експерти й члени їхніх сімей можуть отримати права водія після підтвердження вже існуючих у них прав водія.

3.8 Надання зовнішньої допомоги Співтовариством може бути призупинене в разі недотримання Українською Стороною положень Статті 3, а також у разі нецільового використання міжнародної технічної допомоги.

Стаття 4. Співпраця та консультації між Сторонами

4.1 Уряд зобов'язується вживати всіх необхідних заходів з метою забезпечення належного виконання Рамкової угоди.

4.2 Уряд надаватиме Комісії будь-яку інформацію, пов'язану з реалізацією цієї Рамкової угоди.

4.3 Будь-яке питання, що стосується виконання або тлумачення цієї Рамкової угоди, вирішується шляхом консультацій між Сторонами і, якщо того вимагають обставини, шляхом внесення змін до Рамкової угоди

Стаття 5. Врегулювання спорів

5.1 Будь-які спірні питання, що виникають між сторонами у зв'язку з виконанням цієї Рамкової угоди, якщо їх не вдається вирішити шляхом переговорів та досягненням взаємоприйнятного рішення протягом 60 днів, передаються на розгляд Постійній Палаті Третейського суду в Гаазі, створеного для вирішення спорів між міжнародними організаціями та державами.

Стаття 6. Набрання чинності, припинення та зупинення дії угоди

6.1 Ця Рамкова угода набирає чинності з дати отримання Комісією повідомлення від Уряду, яке підтверджує виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією угодою. Положення Рамкової угоди повинні застосовуватись тимчасово починаючи з дати її підписання обома Сторонами настільки, наскільки ці положення не суперечать національному законодавству України.

6.2 У разі, коли відповідні органи влади не виконують зобов'язання, передбачені цією Рамковою угодою і вчасно не вживають заходів, спрямованих на виправлення ситуації, Комісія має право припинити чи зупинити дію угод про фінансування.

6.3 Будь-яка із Сторін, після проведення відповідних консультацій, може в односторонньому порядку денонсувати цю Рамкову угоду, за умови повідомлення іншій стороні за шість місяців до настання цієї дати.

6.4 У разі припинення чи зупинення дії цієї Рамкової угоди її положення продовжуватимуть застосовуватись щодо діючих зобов'язань, що виникають з окремих угод про фінансування, підписаних на підставі цієї Рамкової угоди.

Стаття 7. Внесення змін

7.1 Будь-які зміни до цієї Рамкової угоди можуть вноситись в письмовій формі шляхом обміну відповідними листами між Сторонами. Зміни до цієї Рамкової угоди набирають чинності в порядку, передбаченому статтею 6, тобто, в такому самому порядку, що й сама Рамкова угода.

Стаття 8. Мова

8.1 Цю Рамкову угоду укладено у двох оригінальних примірниках українською та англійською мовами. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Рамкової угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

Від імені Уряду 

Від імені Комісії 

Володимир МАКУХА
Міністр економіки України,
Національний координатор з питань
технічної допомоги
Європейського Союзу
 

Ричард ВЕБЕР
Директор
Офіс Співробітництва "Євродопомога"
Європейська Комісія
 

Вчинено в Києві "27" 11 2006 р. 

Вчинено в _________ "12" 12 2006 р. 

 

Заява Української Сторони
до Рамкової угоди
між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств

Українська Сторона заявляє, що при застосуванні Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств:

термін "заходи", застосований у пункті 1.3 статті 1, означає заходи, що попередньо погоджені з Урядом України та підпадають під дію регламентів, зазначених у преамбулі цієї Угоди;

термін "іноземний експерт", застосований у пунктах 2.2 і 2.3 статті 2, та у пункті 3.7 статті 3, означає фізичну особу - нерезидента України, яка в установленому порядку залучена іноземним підрядником до виконання проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Європейським Співтовариством;

термін "контракт", застосований у пунктах 3.2 - 3.7 статті 3, означає письмовий договір між Комісією Європейських Співтовариств та юридичною або фізичною особою, укладений з метою виконання проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Європейським Співтовариством;

термін "іноземний підрядник", застосований у пункті 3.5 статті 3, означає суб'єкта економічної діяльності (юридична або фізична особа) - нерезидента України, з яким Комісія Європейських Співтовариств уклала письмовий договір з метою виконання проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Європейським Співтовариством.

Положення пункту 3.5 статті 3 застосовується до іноземних підрядників та їх працівників - нерезидентів України, які провадять діяльність виключно відповідно та на виконання цієї Угоди.

 

  

Володимир МАКУХА
Міністр економіки України,
Національний координатор з питань
технічної допомоги
Європейського Союзу
 

  

Вчинено в Києві "27" 11 2006 р. 

Опрос