Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Устава Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ

ВР Украины
Закон от 06.03.2008 № 136-VI
действует с 12.04.2008

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Статуту Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ

Верховна Рада України постановляє:

Ратифікувати Статут Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ, підписаний 23 травня 2006 року у м. Києві (додається).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
6 березня 2008 року
N 136-VI
 

  

 

СТАТУТ
Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ

Офіційний переклад.

Держави - учасниці Об'єднання ГУАМ - Азербайджанська Республіка, Грузія, Республіка Молдова та Україна, що далі іменуються Сторони;

керуючись загальновизнаними принципами й нормами міжнародного права, що стосуються підтримання миру, безпеки, розвитку добросусідських і дружніх відносин між державами, зокрема положеннями Статуту Організації Об'єднаних Націй, Хельсінкського Заключного Акта, Паризької хартії для Нової Європи та Хартії Європейської безпеки Організації з безпеки та співробітництва в Європі;

підтверджуючи прихильність цілям і принципам співробітництва, визначеним у Ялтинській Хартії ГУУАМ від 7 червня 2001 року та інших основоположних документах, прийнятих у рамках Об'єднання;

з метою втілення в життя положень Кишинівської декларації "В ім'я демократії, стабільності і розвитку" від 22 квітня 2005 року;

підтверджуючи прихильність демократичним нормам і цінностям, а також прагнення продовжувати рух на шляху до європейської інтеграції;

виражаючи глибоку стурбованість у зв'язку з триваючими неврегульованими конфліктами й зростаючими загрозами безпеці, зокрема тими, що йдуть від конфліктних зон, особливо загрозами міжнародного тероризму, агресивного сепаратизму й екстремізму та пов'язаними з ними іншими небезпечними явищами;

відзначаючи зростаючу роль у загальноєвропейських процесах регіонального співробітництва на основі взаємної поваги суверенних прав держав, і підкреслюючи, що таке співробітництво сприяє розвиткові демократії з метою зміцнення безпеки й стабільності, економічного розвитку, культурного та соціального процвітання;

виражаючи прагнення утверджувати демократичні цінності в усіх сферах їхньої діяльності й у житті суспільства, неухильно дотримуватися прав людини, зміцнювати дух довіри й толерантності, беззастережного пріоритету верховенства права, як у внутрішніх, так і в міжнародних справах;

ґрунтуючись на історично сформованих зв'язках їхніх народів;

прагнучи до подальшого поглиблення всебічного співробітництва;

уважаючи, що їхня взаємодія виходить на якісно новий рівень;

домовилися перетворити Об'єднання ГУАМ у міжнародну регіональну організацію - "Організація за демократію та економічний розвиток - ГУАМ", що далі іменується ГУАМ, і прийняли із цією метою цей Статут.

Глава I. Цілі та принципи співробітництва

Стаття 1

Основними цілями ГУАМ є:

- утвердження демократичних цінностей, забезпечення верховенства права та поваги прав людини;

- забезпечення сталого розвитку;

- зміцнення міжнародної та регіональної безпеки й стабільності;

- поглиблення європейської інтеграції для створення загального простору безпеки, а також розширення економічного та гуманітарного співробітництва;

- розвиток соціально-економічного, транспортного, енергетичного, науково-технічного й гуманітарного потенціалу Сторін;

- активізація політичної взаємодії та практичного співробітництва у сферах, що становлять взаємний інтерес.

Стаття 2

Для досягнення вказаних вище цілей Сторони будуть розвивати взаємовигідне співробітництво, керуючися принципами поваги суверенітету й територіальної цілісності держав, недоторканності їхніх міжнародно-визнаних кордонів і невтручання в їхні внутрішні справи та іншими загальновизнаними принципами й нормами міжнародного права.

Глава II. Структура організації

Стаття 3

1. Структура ГУАМ уключає:

a) Раду;

b) Секретаріат.

2. Рада є основним органом організації, що проводить свою роботу на рівні глав держав (саміт), міністрів закордонних справ, національних координаторів та постійних представників.

3. Функції, повноваження та порядок роботи Ради визначаються цим Статутом і Правилами процедури ГУАМ.

4. Функції та порядок роботи Секретаріату визначаються цим Статутом, Фінансовими положеннями, Правилами процедури та Положенням про Секретаріат.

5. За рішенням РМЗС можуть створюватися робочі та допоміжні органи на постійній або тимчасовій основі, а також проводитися зустрічі представників відповідних міністерств і (або) відомств Сторін.

Стаття 4

1. Рада глав держав (РГД):

a) визначає пріоритети й виробляє основні напрями діяльності ГУАМ;

b) вирішує принципові питання її внутрішнього устрою й функціонування, взаємодії з іншими державами та міжнародними організаціями;

c) приймає рішення про членство в ГУАМ і надання статусу спостерігача або партнера;

d) розглядає найбільш актуальні міжнародні проблеми й приймає відповідні рішення та рекомендації.

2. Рада глав держав проводить свої засідання, як правило, раз на рік.

Стаття 5

1. Рада міністрів закордонних справ (РМЗС):

a) забезпечує виконання рішень і рекомендацій, прийнятих РГД;

b) проводить консультації в галузі зовнішньої політики з питань, що становлять взаємний інтерес;

c) створює й визначає функції та порядок роботи робочих і допоміжних органів ГУАМ для виконання конкретних завдань;

d) розглядає та приймає рішення з поточних питань діяльності ГУАМ;

e) затверджує бюджет ГУАМ на наступний рік;

f) розглядає проект порядку денного РГД;

g) розглядає та вирішує інші питання, передбачені цим Статутом.

2. РМЗС проводить свої засідання, як правило, два рази на рік.

Стаття 6

1. Рада національних координаторів (РНК) забезпечує взаємодію в рамках ГУАМ, підготовку засідань РГД і РМЗС. Національні координатори призначаються міністрами закордонних справ Сторін.

2. РНК проводить свої засідання, як правило, чотири рази на рік.

Стаття 7

1. Рада постійних представників (РПП) на постійній основі проводить роботу із забезпечення діяльності ГУАМ, зокрема:

a) розглядає хід виконання рішень вищих органів;

b) розглядає й погоджує проекти порядку денного засідань, рішень та інших документів, що прийматимуться на засіданнях вищих органів;

c) бере участь у підготовці й проведенні засідань вищих органів;

d) приймає рішення в межах своїх повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю ГУАМ.

2. До складу РПП входять постійні представники Сторін з постійною акредитацією при ГУАМ за місцем перебування її Секретаріату.

Стаття 8

1. Секретаріат здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності ГУАМ, керуючись цим Статутом і рішеннями Ради.

2. Секретаріат функціонує під керівництвом Генерального секретаря.

3. Співробітники Секретаріату виконують свої функції як міжнародні посадові особи.

4. При виконанні своїх обов'язків Генеральний секретар і персонал Секретаріату представляють ГУАМ. Вони не можуть запитувати або приймати вказівки від якої-небудь Сторони або органу за рамками ГУАМ, що можуть перешкодити виконанню їхньої міжнародної місії.

5. Секретаріат готує й представляє Раді щорічні звіти про свою діяльність, а також про діяльність ГУАМ для затвердження РМЗС.

6. Місцем перебування Секретаріату ГУАМ є місто Київ.

Глава III. Загальні положення

Стаття 9

ГУАМ є суб'єктом міжнародного права.

Стаття 10

1. Головування в ГУАМ здійснюється однією зі Сторін, як правило, строком на один рік, за принципом ротації в порядку англійського алфавіту назв держав-членів.

2. Головуюча Сторона забезпечує належну роботу ГУАМ відповідно до цього Статуту й рішень Ради, координує всі заходи, що здійснюються в рамках ГУАМ, а також забезпечує виконання прийнятих рішень.

Стаття 11

1. ГУАМ має власний бюджет, що формується та виконується відповідно до Фінансових положень ГУАМ. Бюджет затверджується рішенням РМЗС.

2. Витрати, пов'язані з організаційно-технічним забезпеченням заходів у рамках ГУАМ, покриваються приймаючою Стороною.

Стаття 12

1. Рішення в органах ГУАМ приймаються за участю всіх Сторін на основі консенсусу шляхом погодження без проведення голосування.

2. Рішення набирають чинності з дати їхнього прийняття, якщо ними не передбачений інший порядок.

Стаття 13

1. ГУАМ відкрита для вступу інших держав, що зобов'язуються дотримуватися положень цього Статуту, а також Ялтинської Хартії ГУУАМ 2001 року та Кишинівської декларації глав держав ГУАМ "В ім'я демократії, стабільності і розвитку" 2005 року.

2. Вирішення питання про прийняття в ГУАМ нових членів приймається РГД ГУАМ консенсусом за поданням РМЗС на підставі офіційного звернення заінтересованої держави, що надсилається Головуючій Стороні.

3. Членство в ГУАМ держави, що порушує положення цього Статуту й (або) систематично не виконує взятих зобов'язань за міжнародними договорами й документами, укладеними в рамках ГУАМ, може бути призупинено рішенням РГД за поданням РМЗС, що приймається за принципом "консенсус мінус один голос". Якщо ця держава продовжує порушувати свої зобов'язання, то РГД може прийняти рішення про її виключення з ГУАМ з дати, що визначає РГД. Членство в ГУАМ може бути поновлене рішенням РГД за поданням РМЗС.

4. Кожна зі Сторін має право вийти з ГУАМ, надіславши Головуючій Стороні відповідне офіційне письмове повідомлення не пізніше, ніж за дванадцять місяців до дати виходу.

Стаття 14

1. На основі згоди всіх Сторін, ГУАМ може вступати в діалог і взаємодію з іншими державами й міжнародними організаціями.

2. ГУАМ може встановлювати й розвивати партнерські відносини й надавати статус спостерігача заінтересованим державам і міжнародним організаціям, що виявляють інтерес до співробітництва з ГУАМ і поділяють цілі та принципи цього Статуту. Порядок і процедури встановлення таких відносин і надання такого статусу визначаються рішеннями РГД і Правилами процедури.

Стаття 15

Сторони призначають своїх постійних представників при ГУАМ відповідно до їхнього національного законодавства. Постійні представники Сторін мають статус дипломатичного персоналу відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року.

Стаття 16

1. ГУАМ користується на території всіх Сторін привілеями та імунітетами, що необхідні для виконання функцій і досягнення цілей ГУАМ.

2. Обсяг таких привілеїв та імунітетів визначається окремим міжнародним договором.

Стаття 17

Офіційними й робочими мовами ГУАМ є англійська та російська.

Стаття 18

Депозитарієм цього Статуту є Україна.

Глава IV. Заключні положення

Стаття 19

1. Цей Статут укладається на невизначений строк.

2. Цей Статут тимчасово застосовується з дати його підписання та набирає чинності з дати отримання депозитарієм останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Стаття 20

1. Після набрання чинності цей Статут буде відкритий для приєднання держав, стосовно яких РГД прийняла рішення про прийняття до ГУАМ.

2. Для держави, що приєднується, цей Статут набирає чинності з дати отримання депозитарієм офіційного письмового повідомлення про виконання державою, що приєднується, усіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Стаття 21

До цього Статуту, за взаємною згодою Сторін, можуть уноситися зміни й доповнення, що оформляються окремими протоколами, які є його невід'ємною частиною та набирають чинності в порядку, передбаченому статтею 19 цього Статуту.

Стаття 22

У випадку виникнення спорів у зв'язку з тлумаченням або застосуванням цього Статуту Сторони будуть вирішувати їх шляхом консультацій і переговорів.

Стаття 23

До цього Статуту застереження не допускаються.

Стаття 24

Цей Статут відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй підлягає реєстрації в Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй.

Учинено в м. Київ 23 травня 2006 року в одному примірнику англійською та російською мовами, причому обидва тексти є рівно автентичними.

У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Статуту англійський текст буде мати переважну силу.

 

За Азербайджанську Республіку

 

За Грузію

 

За Республіку Молдова

 

За Україну

 

Опрос