Идет загрузка документа (232 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004 - 2010 годы

ВР Украины
Закон от 24.06.2004 № 1869-IV

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
 від 11 червня 2009 року N 1511-VI
(Законом України від 11 червня 2009 року N 1511-VI
 цей Закон викладено у новій редакції)
,
 від 22 грудня 2011 року N 4282-VI
(враховуючи зміни, внесені
Законом України
 від 6 листопада 2012 року N 5469-VI
)

1. Затвердити Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (далі - Програма), що додається.

2. Кабінету Міністрів України:

при підготовці проектів законів України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на адресне фінансування заходів, передбачених Програмою;

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм (заходів).

4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім розділу VII "Фінансове забезпечення виконання завдань Програми" Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки, затвердженого цим Законом, який набирає чинності з 1 січня 2010 року.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
24 червня 2004 року
N 1869-IV
 

 

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА 2009 - 2014 РОКИ

I. Сучасний стан житлово-комунального господарства

Упродовж останнього десятиліття проблеми, пов'язані з функціонуванням житлово-комунального комплексу, перебувають у фокусі пильної політичної уваги, проте серйозних позитивних зрушень у цій сфері досі не відбулося.

Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та залученні приватних інвестицій у підприємства галузі.

Неефективність реформування галузі призвела до критичного стану основних фондів підприємств житлово-комунального господарства. Недосконала тарифна політика зумовила хронічну і постійно зростаючу збитковість підприємств. Недосконалість системи управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, а також системи регулювання природних монополій призвела до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належної якості.

Нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів, їх неефективне розміщення, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань технічного переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури. Не налагоджена ефективна співпраця з приватними інвесторами, міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями, не створений сприятливий інвестиційний клімат.

Значними і постійно зростаючими є втрати води і теплової енергії. Питомі витрати енергетичних ресурсів під час виробництва і надання житлово-комунальних послуг майже удвічі перевищують відповідні показники країн Європейського Союзу.

Недосконалість системи соціального захисту населення у сфері надання житлово-комунальних послуг, недостатня поінформованість населення, неузгодженість норм законодавства щодо регулювання взаємовідносин споживачів і виробників/виконавців житлово-комунальних послуг зумовлюють зростання незадоволення серед населення.

Про відсутність реальних зрушень та зволікання з належною реалізацією житлово-комунальної реформи яскраво свідчить статистика. Так, за станом на 1 січня 2009 року дебіторська та кредиторська заборгованість галузі становила відповідно 10,1 млрд. та 9,4 млрд. гривень. Збитки підприємств за підсумками роботи у 2008 році склали 1,6 млрд. гривень.

Кожен третій житловий будинок потребує капітального ремонту. В аварійному стані перебуває більше третини водопровідно-каналізаційних та теплових мереж, близько 30 відсотків теплопунктів, понад 20 відсотків мостів та шляхопроводів.

Потребує заміни 87 відсотків рухомого складу міського електричного транспорту, 70 відсотків автотранспорту, який використовується у сфері благоустрою, близько 40 відсотків насосного обладнання та котлів, понад 20 тисяч ліфтів тощо.

Не відповідають санітарним нормам близько половини полігонів для твердих побутових відходів. Щороку утворюється значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ.

Вирішення цього питання потребує удосконалення підходів до фінансового забезпечення виконання Програми, приведення її у відповідність із загальнодержавними пріоритетами, додержання ефективного використання бюджетних коштів під час реалізації державної політики, розроблення ефективних механізмів залучення позабюджетних коштів, зокрема коштів міжнародних фінансових установ та донорських організацій, для формування житлового фонду і реформування житлово-комунального господарства в рамках розвитку публічно-приватного партнерства.

II. Мета Програми та шляхи реформування житлово-комунального господарства

1. Мета Програми полягає у визначенні засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Реформування галузі проводиться з урахуванням інтересів кожної конкретної людини та передбачає широке роз'яснення процесу і результатів реформ.

Для досягнення мети реформування галузі необхідно вирішити питання щодо:

узгодження економічних інтересів держави та суб'єктів господарювання;

забезпечення можливості розв'язання громадянами України житлових проблем;

оптимізації виробничої та територіальної інфраструктури житлово-комунального господарства відповідно до потреб населення;

створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження;

усунення диспропорції у попиті та пропозиції на ринку житла і житлово-комунальних послуг;

оновлення виробничої бази галузі з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу, запровадження інноваційної моделі розвитку житлово-комунального господарства;

підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;

мінімізації техногенного впливу галузі на навколишнє середовище і людину в цілому;

розвитку ринкових відносин та відповідної інституційної інфраструктури, поетапного дерегулювання і лібералізації потенційно конкурентного ринку за умови розвитку системи державного регулювання природних монополій;

розроблення законодавчих актів щодо розмежування повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунального господарства;

поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою.

Реформування галузі здійснюється шляхом формування відповідно до вимог світових стандартів ринку житла, запровадження недискримінаційних економічних відносин між суб'єктами ринку та державою з поступовим обмеженням функцій держави як суб'єкта господарювання та посиленням її впливу на формування ринкової інфраструктури, що передбачає:

проведення взаємоузгодженої тарифної, інвестиційної політики і політики у сфері розвитку внутрішнього ринку;

реалізацію ефективної антимонопольної політики та здійснення інституційних перетворень на ринку житла і житлово-комунальних послуг, спрямованих на розвиток ринкових відносин та конкуренції;

стимулювання інноваційної, інвестиційної та енергозберігаючої активності суб'єктів господарювання;

підвищення енергоефективності галузі шляхом зменшення обсягів втрат паливно-енергетичних ресурсів, зниження енергоємності виробництва окремих видів продукції (послуг);

розроблення прозорого механізму формування цін і тарифів на продукцію та послуги підприємств, що провадять діяльність у житлово-комунальній сфері.

За своїм змістом економічна модель розвитку житлово-комунального господарства полягає у формуванні оптимальних для суспільства і держави економічних відносин шляхом запровадження ринкових методів господарювання, стимулювання енергоефективності тарифної, інвестиційної, науково-технічної, зовнішньоекономічної та екологічної політики, інституційних і структурних змін у сфері обслуговування житла.

2. Передбачається здійснення заходів Програми в таких сферах:

1) формування державної житлової політики;

2) утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, у тому числі проведення реконструкції застарілого житлового фонду;

3) надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

4) виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, у тому числі з використанням альтернативних джерел енергії та видів палива;

5) ремонту приміщень, будинків, споруд;

6) благоустрою населених пунктів;

7) міського електротранспорту.

3. Державна політика реформування житлово-комунального господарства базується на таких основних принципах:

1) спільна відповідальність держави та органів місцевого самоврядування за якісне виконання Програми, забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідно до державних соціальних стандартів та ефективність сфери житлово-комунального господарства в цілому;

2) доступність для всіх верств населення житлово-комунальних послуг, що відповідають вимогам державних стандартів;

3) пріоритетне спрямування державної підтримки на забезпечення соціальним житлом визначених законом категорій громадян з одночасним створенням доступної для інших верств населення системи довгострокового кредитування житла;

4) формування та дотримання державних соціальних стандартів (норм і нормативів) у сфері житлового фонду та житлово-комунального обслуговування;

5) створення умов для прозорого та незалежного державного регулювання у сфері житлово-комунальних послуг, захисту прав споживачів і налагодження зворотного зв'язку із суспільством;

6) забезпечення ефективного використання людських, грошових та матеріальних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства;

7) відповідальність держави (щодо управління, регулювання, стимулювання і технічної підтримки) та органів місцевого самоврядування (щодо планування розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури, ефективного використання майна територіальних громад) за ефективність функціонування житлово-комунального господарства;

8) перехід до економічно обґрунтованих цін і тарифів за користування житлом та комунальні послуги, запровадження надання адресних субсидій окремим категоріям громадян для компенсації витрат, пов'язаних з оплатою житла та комунальних послуг;

9) створення рівних умов для всіх суб'єктів господарювання і споживачів на ринку житла та житлово-комунальних послуг;

10) забезпечення збалансованого розвитку енерго-, тепло-, водо-, газопостачання та водовідведення під час виконання програм житлового та промислового будівництва;

11) забезпечення населення високоякісною питною водою;

12) технічне переоснащення галузі на основі широкого застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень, зокрема в енерго- та ресурсозбереженні, впровадження екологічно чистих технологій;

13) стимулювання будівництва шляхом зняття адміністративних бар'єрів та розвитку конкуренції на ринку будівельних матеріалів;

14) розвиток публічно-приватного партнерства у сфері будівництва та реконструкції житлового фонду і комунальної інфраструктури;

15) гласність, громадський контроль, прозорість та участь громадян у прийнятті рішень з питань реформування та розвитку житлово-комунального господарства, інформування населення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень щодо основних принципів та завдань державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

16) створення рівних умов для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у сфері житлово-комунального господарства, забезпечення рівних умов для всіх інвесторів.

III. Основні завдання Програми та засоби, необхідні для їх виконання

1. Основними завданнями Програми є:

1) розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг;

2) формування державної житлової політики, створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, у тому числі впровадження комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду із залученням інвесторів-забудовників на конкурсних засадах;

3) забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

4) технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива;

5) залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями;

6) залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства.

2. Виконання завдань Програми потребує реалізації заходів інституціонального, організаційного, фінансового, нормативно-правового та науково-технічного забезпечення.

IV. Інституціональне забезпечення виконання завдань Програми

Інституціональне забезпечення виконання завдань Програми включає такі заходи:

визначення функцій та відповідальності центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо виконання програм забезпечення населення житлом, модернізації житлово-комунальної інфраструктури, здійснення державного регулювання, гарантування надійності, ефективності, високої якості та економічно обґрунтованої вартості житлово-комунальних послуг;

розмежування функцій управління та державного регулювання у житлово-комунальній сфері, підвищення ролі центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства щодо здійснення стратегічного управління галуззю;

удосконалення ліцензійної політики у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення щодо посилення відповідальності суб'єктів, які провадять діяльність у зазначеній сфері;

розмежування монопольного і конкурентного ринків у сфері житлово-комунальних послуг;

посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та якість обслуговування житла шляхом стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирного будинку;

сприяння створенню системи управителів на ринку житлових послуг.

Інституціональні заходи виконання Програми наведено в додатку N 1 до Програми.

V. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання завдань Програми

Нормативно-правове забезпечення виконання завдань Програми передбачає запровадження системного підходу до правового регулювання у сфері житлової політики та житлово-комунального господарства. Планування і провадження нормотворчої діяльності здійснюються з урахуванням концептуальних документів, що після загального громадського та фахового обговорення беруться за основу для розроблення та ухвалення законів та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання. Запровадження такого підходу дасть змогу запобігти виникненню суперечностей та дублюванню норм нормативно-правових актів.

1. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання завдань Програми передбачає:

1) розроблення проектів нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства;

2) створення нормативно-правової бази, необхідної для впровадження нового ефективного механізму фінансування розвитку галузі та визначення стратегічно важливих напрямів співпраці з міжнародними фінансовими інституціями та донорськими організаціями;

3) гармонізацію національних стандартів та інших нормативних актів у сфері житлово-комунального господарства з директивами та стандартами Європейського Союзу;

4) збереження і розвиток наукового, науково-технічного потенціалу, модернізацію науково-технічної бази та систематизацію наукової інформації;

5) проведення науково-технічних досліджень з питань тарифної політики, визначення економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з виробництвом (наданням) житлово-комунальних послуг, фінансово-економічної діяльності житлово-комунальних підприємств, експлуатації та технічного обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства, міського електротранспорту, благоустрою населених пунктів, захисту територій від шкідливої дії вод;

6) розроблення та впровадження новітніх технологій і обладнання, необхідних для технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;

7) проведення прогнозно-аналітичних розрахунків для визначення потреб населення у житлі та об'єктах житлово-комунальної інфраструктури на середньо- та довгострокову перспективу;

8) розвиток державного регулювання на ринку природних монополій та конкурентному ринку у сфері житлово-комунального господарства (тарифоутворення, ліцензування, контроль за ліцензованою діяльністю, забезпечення недискримінаційного доступу до послуг);

9) створення нової моделі забезпечення населення високоякісною питною водою;

10) налагодження виробництва нових зразків техніки та обладнання для забезпечення потреб житлово-комунального господарства;

11) проведення соціологічних досліджень серед населення щодо реформування житлово-комунального господарства, вивчення громадської думки стосовно пріоритетів такого реформування;

12) удосконалення методологічних засад моніторингу стану галузі (статистичні спостереження, вивчення громадської думки, експертна оцінка);

13) внесення змін до чинного законодавства та розроблення нових підзаконних актів щодо відновлення застарілого житлового фонду і забезпечення населення якісним житлом;

14) розроблення законодавчої бази щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива;

15) внесення змін до будівельних норм і правил, забезпечення технічного регулювання та стандартизації у сфері житлово-комунального господарства для більш активного використання науково-технічних досягнень та оновлення на їх базі основних засобів підприємств галузі;

16) розроблення та забезпечення виконання програм стимулювання економного використання споживачами питної води і теплової енергії.

2. Заходи щодо нормативно-правового та науково-технічного забезпечення виконання завдань Програми наведено в додатку N 2 до Програми.

VI. Організаційне забезпечення та проведення моніторингу виконання завдань Програми

1. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми здійснюють відповідно до своїх повноважень:

1) на державному рівні - центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та інші центральні органи виконавчої влади;

2) на регіональному рівні - структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

3) на місцевому рівні - структурні підрозділи/посадові особи виконавчих органів міських, селищних, сільських рад.

2. Забезпечення взаємодії та організація діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, пов'язаних з виконанням Програми, здійснюються Міжвідомчою комісією з проведення реформування житлово-комунального господарства на чолі з віце-прем'єр-міністром України.

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації щороку розробляють та подають для затвердження відповідним місцевим радам план заходів щодо реалізації регіональних і місцевих програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства за підсумками попереднього року та з урахуванням можливостей їх фінансування.

4. Моніторинг виконання Програми здійснюється щороку на базі даних державних і галузевих статистичних спостережень, спеціальних досліджень, вивчення громадської думки щодо рівня житлово-комунального обслуговування та стану реформування житлово-комунального господарства стосовно пріоритетів такого реформування:

1) на державному рівні - центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

2) на регіональному рівні - структурними підрозділами з питань житлово-комунального господарства Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Форми проведення державних статистичних спостережень за станом реформування житлово-комунального господарства та відповідні інструкції з їх заповнення розробляє і затверджує центральний орган виконавчої влади з питань статистики за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Центральний орган виконавчої влади з питань статистики встановлює строки подання територіальними органами державної статистики інформації за затвердженою формою та забезпечує її узагальнення.

6. Результати моніторингу висвітлюються в засобах масової інформації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

7. Заходи щодо організаційного забезпечення виконання передбачених Програмою завдань наведено у додатку N 1 до Програми.

VII. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми

1. Фінансово-економічне забезпечення реформування житлово-комунальної галузі передбачає:

розроблення фінансового механізму надання та утримання житла (іпотека, товариства індивідуальних забудовників, кредитні спілки тощо), а також підвищення енергоефективності житлових будинків;

перехід до економічно обґрунтованих тарифів для всіх категорій споживачів житлово-комунальних послуг, запобігання перехресному субсидіюванню, недопущення зростання інфляції за рахунок необґрунтованого завищення цін і тарифів;

державну підтримку в наданні та обслуговуванні житла (створення системи державного страхування кредитів, визначення принципів і механізму підтримки населення з використанням коштів державного бюджету, широке використання лізингу устаткування);

реструктуризацію та списання безнадійної заборгованості у сфері житлово-комунального господарства за умови переходу до економічно обґрунтованих тарифів.

2. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством, а також за рахунок введення спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість житлово-комунальних послуг та/або послуг з постачання теплової енергії.

3. Кошти державного бюджету спрямовуються на фінансування заходів щодо:

нормативно-правового та науково-технічного забезпечення;

реалізації інвестиційних проектів з реконструкції та капітального ремонту житлового фонду, систем централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення, а також у сфері благоустрою і комунального обслуговування, розвитку міського електротранспорту, спрямованих на технічне переоснащення об'єктів житлово-комунального господарства;

реалізації пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, спрямованих на удосконалення системи управління житловим фондом, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, у тому числі щодо впровадження використання альтернативних джерел енергії та видів палива;

забезпечення широкої громадської підтримки державної житлової політики та реформування житлово-комунального господарства;

розбудови інституційної системи щодо залучення інвестицій міжнародних фінансових організацій та ресурсів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на реформування житлово-комунального господарства.

4. Фінансування Програми щодо реалізації інвестиційних проектів, у тому числі пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, здійснюється шляхом:

цільового фінансування відібраних на конкурсній основі проектів;

часткового або повного відшкодування відсоткових ставок за кредитами для реалізації проектів;

повного відшкодування відсоткових ставок за кредитами або часткового погашення основної суми кредитів, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків для реалізації інвестиційних проектів з енергозбереження у житлових будинках.

5. Рішення про виділення коштів на цілі, зазначені у пункті 4 розділу VII Програми, приймається у разі, якщо:

1) підтверджено фінансування проектів з місцевих бюджетів та інших джерел, крім проектів, що реалізуються об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, у такому співвідношенні:

у 2010 - 2011 роках:

для проектів, що реалізуються у містах Києві, Севастополі, Сімферополі та обласних центрах, - не менш як 70 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;

для проектів, що реалізуються в містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, - не менш як 40 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;

для проектів, що реалізуються в інших населених пунктах, - не менш як 10 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;

у 2012 - 2014 роках:

для проектів, що реалізуються у містах Києві, Севастополі, Сімферополі та обласних центрах, - не менш як 100 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;

для проектів, що реалізуються у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, - не менш як 70 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;

для проектів, що реалізуються в інших населених пунктах, - не менш як 20 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;

2) підтверджено фінансування проектів з реконструкції та капітального ремонту житлових будинків, в яких функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та інші форми самоорганізації населення, власниками житлових та нежитлових приміщень у відповідних будинках не менш як 10 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету у 2009 - 2010 роках, та не менш як 20 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету у 2011 - 2014 роках.

Кошти з державного бюджету спрямовуються місцевим бюджетам цільовою субвенцією.

6. Порядок конкурсного відбору проектів з технічного переоснащення об'єктів житлово-комунального господарства, спрямованих на скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у сфері благоустрою і комунального обслуговування, розвитку міського електротранспорту, реконструкції і капітального ремонту житлових будинків, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

7. Кошти державного бюджету, передбачені цією Програмою, підлягають щорічному коригуванню на прогнозний індекс інфляції під час формування проекту Державного бюджету України.

Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми за рахунок коштів Державного бюджету України наведено у додатку N 3 до Програми.

VIII. Контроль за виконанням Програми

1. Контроль за виконанням цієї Програми, а також регіональних і місцевих програм здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

2. Громадський контроль за ходом виконання Програми здійснюється представниками громадських організацій, статутом яких передбачено провадження діяльності у сфері житлово-комунальних послуг.

3. Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства подає щороку Кабінету Міністрів України інформацію про хід виконання завдань, визначених Програмою.

4. Кабінет Міністрів України щороку не пізніше 1 травня подає Верховній Раді України звіт про стан виконання Програми.

5. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому порядку.

IX. Очікувані результати

1. Виконання Програми дасть можливість:

1) забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку, насамперед у сфері житлово-комунального господарства;

2) завершити розроблення необхідних нормативно-правових актів, що забезпечать стале функціонування галузі в ринкових умовах господарювання;

3) запровадити ефективну систему державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері тепло-, водопостачання і водовідведення;

4) розробити організаційний і фінансовий механізм забезпечення реалізації прав людини на житло (придбання та оренда житла, надання соціального і службового житла);

5) зробити доступними послуги з тепло- і водопостачання для населення та підприємств за умови їх своєчасної оплати;

6) створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та розвитку комунальної інфраструктури;

7) створити сприятливі умови для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та ефективний механізм подальшого його реформування із залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб;

8) провести комплексну модернізацію і технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм протипожежного захисту;

9) зменшити до рівня експлуатаційної безпеки зношеність основних фондів у житлово-комунальній сфері та витрати і втрати під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

10) зменшити залежність галузі від імпорту енергоресурсів та підвищити рівень її енергетичної безпеки;

11) забезпечити поступове виведення з експлуатації аварійних житлових будинків та відбудову аварійних об'єктів комунального господарства на умовах фінансування з державного та місцевих бюджетів;

12) забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів;

13) забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними;

14) забезпечити прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

15) забезпечити обгрунтованість і прозорість умов реалізації дотаційної політики держави стосовно малозабезпечених верств населення;

16) підвищити рівень мотивації громадян (доступ до матеріальних благ як стимул до зростання продуктивності праці і поліпшення якості робочої сили);

17) стимулювати внутрішнє виробництво у сферах, суміжних із сферою житлово-комунального господарства;

18) забезпечити захист прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов'язків;

19) досягти поліпшення здоров'я і збільшення тривалості життя населення в результаті забезпечення його високоякісною питною водою;

20) добитися зменшення протягом п'яти років обсягів використання енергоресурсів у комунальній енергетиці та житлових будівлях на 20 відсотків;

21) обладнати протягом двох років усі багатоквартирні будинки побудинковими приладами обліку тепла, холодної та гарячої води;

22) привести витрати і втрати під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг у відповідність з вимогами європейських стандартів;

23) забезпечити широку суспільну підтримку виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства.

2. Основні очікувані результати виконання Програми наведено у додатку N 4 до Програми.

 

ЗАХОДИ
щодо інституціонального та організаційного забезпечення виконання завдань Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки

Найменування завдання 

Найменування заходу 

Строк виконання, роки 

Відповідальні за виконання 

1. Розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг 

Створення системи енергетичного менеджменту в житлово-комунальному господарстві 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

Запровадження моніторингу якості питної води та стану систем питного водопостачання 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

Запровадження обов'язкового технологічного обліку води на всіх ділянках її видобування, транспортування та постачання споживачам 

2010 - 2011 

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

2. Формування державної житлової політики, створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, у тому числі впровадження комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду із залученням інвесторів-забудовників на конкурсних засадах 

Запровадження інституту управителів майном житлового комплексу 

2010 - 2011 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Держспоживстандарт
Держкомпідприємництва
Мін'юст 

Запровадження моніторингу: 

  

  

ринку житла та житлових послуг; 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

аварійних об'єктів житла і комунального господарства 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

Організація ведення обліку громадян України, які користуються правом на соціальне житло і перебувають у черзі на його отримання, надання державної підтримки для придбання житла  

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

Забезпечення прогнозування потреб у житлі за категоріями та визначення його необхідних обсягів на середньо- і довгострокову перспективу 

2010 - 2012 

Мінжитлокомунгосп
Мінрегіонбуд
Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Мін'юст 

Розроблення регіональних програм розвитку комунальної інфраструктури. Запровадження енергетичного планування 

2010 - 2013 

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

Створення сучасної геоінформаційної системи житлового фонду та комунальної інфраструктури 

2012 - 2013 

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

Під час здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду забезпечити: 

  

  

визначення кварталів (мікрорайонів), що потребують проведення комплексної реконструкції відповідно до генеральних планів населених пунктів, містобудівного обґрунтування, проектів комплексної забудови території, проектної документації на будівництво окремих об'єктів у цих кварталах (мікрорайонах) та оприлюднення відповідної інформації у засобах масової інформації; 

2012 - 2014 

Мінжитлокомунгосп
Мінрегіонбуд
органи місцевого самоврядування 

узгодження інтересів територіальних громад та інвесторів-забудовників у здійсненні інженерної підготовки, будівництві об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, проведенні благоустрою прилеглих прибудинкових територій за рахунок коштів інвесторів-забудовників та органів місцевого самоврядування; 

2012 - 2014 

Мінжитлокомунгосп
Мінрегіонбуд
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

координацію дій комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), визначення зобов'язань, відповідальності за їх невиконання учасниками комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів); 

2012 - 2014 

Мінжитлокомунгосп
Мінрегіонбуд
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

здійснення контролю щодо конкурсного визначення інвестора-забудовника комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону) 

2012 - 2014 

Мінжитлокомунгосп
Мінрегіонбуд
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

Запровадження системи управління якістю у сфері житлово-комунальних послуг 

2010 - 2011 

Мінжитлокомунгосп 

Розроблення програм навчальних курсів та організація навчання з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і управління житловим фондом 

2009 

Мінжитлокомунгосп
МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

Сприяння утворенню при органах місцевого самоврядування підрозділів з питань організації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та розвитку інституту управителів житлових будинків 

2010 - 2012 

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

3. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства 

Розвиток системи фінансового забезпечення модернізації комунальної інфраструктури 

2010 - 2013 

Мінжитлокомунгосп 

Розроблення та організація навчальних програм щодо:

здійснення довгострокового фінансового планування на підприємствах житлово-комунального господарства;

застосування та супроводження програмного забезпечення для розрахунку тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп 

4. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива 

Створення та оновлення:

бази даних новітніх технологій та обладнання вітчизняного виробництва, що можуть бути використані у сфері житлово-комунального господарства, економічні показники яких не нижчі від зарубіжних аналогів;

атласу доступних альтернативних джерел енергії в розрізі регіонів, його щорічне оновлення та оприлюднення 

2010 - 2014 

Мінжитлокомунгосп 

Розроблення схем теплозабезпечення населених пунктів 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп 

Впровадження пілотних проектів з переведення підприємств житлово-комунального господарства на альтернативні джерела енергії та види палива 

2010 - 2014 

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

Запровадження окремого порядку визначення амортизації основних фондів підприємств житлово-комунального господарства, що працюють на альтернативних джерелах та видах палива 

2010 - 2011 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін 

Створення умов для організації та розвитку підприємств з виробництва альтернативних джерел енергії та видів палива у сфері надання житлово-комунальних послуг 

2010 - 2014 

Мінжитлокомунгосп
Мінпаливенерго
Мін'юст 

5. Залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями 

Проведення роз'яснювальної та методологічної роботи з питань підготовки інвестиційних проектів відповідно до вимог міжнародних фінансових організацій 

2009 - 2014 

Мінжитлокомунгосп 

6. Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства 

Створення інформаційно-аналітичної системи збору, передачі, аналізу та моніторингу інформації про реформування житлово-комунального господарства 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп 

Проведення державних статистичних спостережень за станом реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

2010 - 2014 

Держкомстат
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки 

Організація навчальних програм з підготовки управителів майном житлового комплексу 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп 

Підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників комунальних підприємств та голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків з питань реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

2009 - 2014 

Мінжитлокомунгосп 

Щорічне проведення соціологічних опитувань серед населення про рівень якості надання житлово-комунальних послуг 

2009 - 2014 

Мінжитлокомунгосп 

Розроблення та виконання програм інформаційно-пропагандистського, освітнього та просвітницького забезпечення проведення реформ у сфері житлово-комунальних послуг 

2011 - 2014 

Мінжитлокомунгосп 

Розроблення та впровадження місцевих програм залучення громадськості до формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства 

2009 - 2011 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

Організація постійно діючого семінару для представників органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств щодо форм і методів роботи з громадськістю 

2010 - 2014 

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

Проведення громадських форумів, громадських слухань, круглих столів для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг 

2010 - 2014 

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

Підготовка матеріалів для засобів масової інформації з метою висвітлення комунальних проблем 

2009 - 2014 

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

Видання посібників у рамках факультативної програми загальноосвітніх навчальних закладів: 

  

  

"Все про воду для майбутніх поколінь"; 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп
МОН 

з питань теплозбереження 

2010 

Мінжитлокомунгосп
МОН 

Висвітлення питань житлово-комунального господарства в електронних інформаційних системах 

2010 - 2014 

Мінжитлокомунгосп 

Створення сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем:

для організації спілкування з населенням з питань житлово-комунального господарства та житлової політики; 

2009 - 2014 

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

обліку енергоресурсів і контролю якості електроенергії, газу, тепла та води 

  

Мінжитлокомунгосп
Мінпаливенерго
Мінекономіки
Мінфін Держспоживстандарт
НКРЕ
НАЕР
Мін'юст 

 

ЗАХОДИ
щодо нормативно-правового та науково-технічного забезпечення виконання завдань Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки

Найменування завдання 

Найменування заходу 

Строк виконання, роки 

Відповідальні за виконання 

1. Розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг 

Розроблення проекту закону щодо державного регулювання у сфері житлово-комунальних послуг та інших нормативно-правових актів щодо: 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінпаливенерго
Антимонопольний комітет
НКРЕ
Мін'юст 

контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення; 

2009 

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

ведення звітності про діяльність з виробництва, передачі та постачання теплової енергії, водопостачання та водовідведення; 

2010 

Мінжитлокомунгосп
Мінпаливенерго
НКРЕ 

визначення статусу і порядку формування комісій з регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг 

2010 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінпаливенерго
Антимонопольний комітет
НКРЕ
Мін'юст 

Уточнення повноважень органів, які здійснюють регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та визначення процедури їх затвердження 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Антимонопольний комітет
Мін'юст 

Застосування альтернативних методів регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і визначення статей витрат, що повинні при цьому враховуватися 

2010 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Антимонопольний комітет
Держцінінспекція
Мін'юст 

Розроблення порядку коригування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги в разі зміни цін на енергоносії, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), розміру мінімальної заробітної плати 

2009 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінпаливенерго
Мінпраці
ДПА
Мін'юст 

Розроблення порядку проведення перерахунків за ненадані або надані не в повному обсязі житлово-комунальні послуги та перевірки кількісних і якісних показників надання зазначених послуг 

2009 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Антимонопольний комітет
Мін'юст
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

Розроблення методичних рекомендацій щодо розрахунку питомих норм витрат електроенергії, пов'язаних з технологічними потребами підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп 

Затвердження Правил обліку відпуску та споживання теплової енергії 

2009 

Мінжитлокомунгосп
Мінпаливенерго
Мінекономіки
Мінфін
НКРЕ
НАЕР
Мін'юст 

Внесення змін до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів 

2009 

Мінжитлокомунгосп
Держспоживстандарт
Мін'юст 

Розроблення та затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в населених пунктах 

2009 

Мінжитлокомунгосп
Держспоживстандарт
Мін'юст 

Проведення інвентаризації основних засобів комунальних підприємств 

2009 - 2012 

Органи місцевого самоврядування
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Удосконалення законодавства у сфері водопостачання та водовідведення (внесення змін до законів України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки"; розроблення проекту Закону України про централізоване водопостачання та водовідведення) 

2009 - 2011 

Мінжитлокомунгосп
Мінприроди
Мінекономіки
Мінфін
Держспоживстандарт
Мін'юст 

Внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" в частині державного регулювання на ринку комунальних послуг 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп
Мінпаливенерго
Мінекономіки
Мінфін
НКРЕ
Мін'юст 

Розроблення проекту Концепції адресного надання пільг населенню 

2010 

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мінпаливенерго
Мінтрансзв'язку
Мін'юст 

Гармонізація законодавства, що регулює діяльність у сфері житлово-комунального господарства, з директивами і стандартами ЄС 

2009 - 2014 

Мінжитлокомунгосп
Мін'юст
Держспоживстандарт 

2. Формування державної житлової політики, створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, у тому числі впровадження комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду із залученням інвесторів-забудовників на конкурсних засадах 

Розроблення проектів законів України: 

  

  

про основи державної житлової політики; 

2009 

Мінжитлокомунгосп
Мінрегіонбуд
Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Мін'юст 

про енергетичну ефективність будівель 

2009 

Мінжитлокомунгосп
Мінрегіонбуд
Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Мін'юст 

Доопрацювання нової редакції Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінрегіонбуд
Держкомзем
Мін'юст 

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо: 

  

  

встановлення якісних і вартісних характеристик житла, придбання якого здійснюється з використанням коштів державного бюджету; 

2010 - 2011 

Мінжитлокомунгосп
Мінрегіонбуд
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

визначення фінансового механізму надання житла (іпотека, будівельно-ощадні каси, товариства індивідуальних забудовників тощо); 

2010 - 2012 

Мінжитлокомунгосп
Мінрегіонбуд
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

антимонопольного регулювання на ринку будівництва житла; 

2010 - 2011 

Антимонопольний комітет
Мінжитлокомунгосп
Мінрегіонбуд
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

державного регулювання у сфері будівництва житла, фінансування якого здійснюється з використанням коштів державного бюджету; 

2010 - 2011 

Мінрегіонбуд
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

встановлення порядку визначення меж прибудинкових територій та передачі їх об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків; 

2009 - 2010 

Держкомзем
Мінжитлокомунгосп
Мінрегіонбуд 

визначення переліку та порядку надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків; 

2010 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Держспоживстандарт
Держкомпідприємництва
Мін'юст 

встановлення порядку доступу виробників і постачальників теплової енергії до теплових мереж; 

2010 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Держспоживстандарт
Держкомпідприємництва
Мін'юст 

регулювання діяльності Державної житлово-комунальної інспекції; 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

реалізації положень Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" щодо обов'язкового закріплення землі та прибудинкових територій; 

2010 - 2012 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінрегіонбуд
Держкомзем
Мін'юст 

сертифікації житлових послуг; 

2010 - 2012 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Держспоживстандарт
Держкомпідприємництва
Мін'юст 

нормування витрат палива та теплової енергії на опалення житлових і громадських споруд та на господарсько-побутові потреби 

2010 - 2011 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінпаливенерго
Держкомпідприємництва
Держспоживстандарт
Антимонопольний комітет
Мін'юст 

Затвердження Примірного договору участі власників та/або орендарів (користувачів) нежитлових приміщень в утриманні житлового будинку та прибудинкової території 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мін'юст 

Методологічне забезпечення: 

  

  

придбання громадянами житла за державної підтримки; 

2010 - 2014 

Мінжитлокомунгосп
Мінрегіонбуд
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

організації ведення обліку громадян України, які користуються правом на соціальне житло і перебувають у черзі на його отримання, надання державної підтримки для придбання житла; 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

прогнозування потреб у житлі за категоріями та визначення його необхідних обсягів на середньо- і довгострокову перспективу 

2009 - 2014 

Мінжитлокомунгосп
Мінрегіонбуд
Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Мін'юст 

Розроблення стандартів якості житлових послуг з визначенням їх мінімальної вартості 

2009 - 2012 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Держспоживстандарт
Мін'юст 

3. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства 

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо: 

  

  

забезпечення ведення обліку та регулювання споживання води і теплової енергії; 

2009 - 2012 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінпаливенерго
НАЕР
Мін'юст 

запровадження фінансових механізмів залучення коштів для здійснення енергозберігаючих заходів у житлових будинках; 

2010 - 2014 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінрегіонбуд
НАЕР
Мін'юст 

запровадження нарахування плати за холодну, гарячу воду та тепло виключно за показаннями приладів обліку 

2009 - 2011 

органи місцевого самоврядування
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Розроблення проектів законів України: 

  

  

про особливості передачі в оренду та концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності; 

2009 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінрегіонбуд
Мінпаливенерго
Держкомпідприємництва
Держспоживстандарт
НКРЕ
НАЕР
Мін'юст 

про акціонування (корпоратизацію) підприємств комунальної власності, що провадять діяльність на ринку житлово-комунальних послуг; 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп
Мінфін
Мінекономіки
Фонд державного майна
Мін'юст
Держкомпідприємництва 

про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" щодо спеціального режиму оподаткування діяльності з надання житлово-комунальних послуг та/або постачання теплової енергії 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Розроблення проекту Державної програми розвитку теплозабезпечення населених пунктів на базі регіональних програм розвитку комунальної інфраструктури 

2009 - 2011 

Мінжитлокомунгосп
Мінпаливенерго
Мінекономіки
Мінфін
Мінрегіонбуд
НКРЕ
Мін'юст
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

Внесення змін до Програми поводження з твердими побутовими відходами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 265 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінприроди
Мін'юст 

Розроблення галузевої програми метрологічного забезпечення обліку та якості теплової енергії і води 

2009 

Мінжитлокомунгосп
Держспоживстандарт 

4. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, пов'язаних з виробництвом житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива 

Розроблення проектів законів України: 

  

  

про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань економічного стимулювання енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства; 

2009 - 2010 

Мінжитлокомунгосп
НАЕР
Мінекономіки
Мінфін
Держкомпідприємництва
Держспоживстандарт
Антимонопольний комітет 

про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива у сфері надання житлово-комунальних послуг; 

2010 - 2011 

Мінжитлокомунгосп
Мінпаливенерго
Мінекономіки
Мін'юст 

про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива у сфері надання житлово-комунальних послуг 

2010 - 2011 

Мінжитлокомунгосп
Мінпаливенерго
Мінекономіки
Мін'юст 

Внесення змін до будівельних норм і правил, правил експлуатації та технологічних регламентів з питань житлово-комунального господарства щодо забезпечення стимулювання технічного переоснащення галузі, підвищення якості житлово-комунальних послуг, скорочення питомих витрат матеріальних та енергетичних ресурсів 

2010 - 2011 

Мінжитлокомунгосп
Мінрегіонбуд
Держспоживстандарт
Держкомпідприємництва
Мін'юст 

Розроблення та затвердження правил експлуатації квартирних систем опалення з урахуванням вимог до їх сервісного обслуговування 

2010 

Мінпаливенерго
НКРЕ
Мінжитлокомунгосп
Держспоживстандарт 

Розроблення методичних рекомендацій щодо: 

  

  

проведення енергетичного аудиту систем централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення; 

2009 - 2011 

Мінжитлокомунгосп 

розрахунків водного балансу питного водопостачання населених пунктів і здійснення гідравлічного моделювання водопровідних розподільних мереж 

2009 - 2011 

Мінжитлокомунгосп 

5. Залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями 

Розвиток моделі залучення фінансових ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства від міжнародних фінансових організацій 

2010 - 2013 

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін 

Удосконалення системи місцевих запозичень коштів для реалізації проектів модернізації житлово-комунальної інфраструктури 

2010 - 2012 

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

Розвиток механізмів публічно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства 

2009 - 2014 

Мінжитлокомунгосп 

6. Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства 

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо порядку проведення моніторингу виконання завдань Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства та формування рейтингу регіонів 

2010 

Мінжитлокомунгосп 

Розроблення механізму визначення форми державних статистичних спостережень за станом реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

2010 

Держкомстат
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки 

Розроблення навчальних програм з підготовки управителів майном житлового комплексу 

2010 

Мінжитлокомунгосп 

Розроблення методичних рекомендацій щодо вивчення органами місцевого самоврядування громадської думки з питань проведення реформи у сфері житлово-комунальних послуг 

2010 

Мінжитлокомунгосп 

Методологічне забезпечення залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування, житлово-комунального господарства 

2010 

Мінжитлокомунгосп 

Вивчення громадської думки щодо пріоритетів реформування житлово-комунального господарства 

2009 - 2014 

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування 

 

ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ
фінансового забезпечення виконання завдань Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки за рахунок коштів Державного бюджету України

(млн. гривень)

Найменування завдання 

Найменування заходу 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань 

У тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

1. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання завдань Програми 

  

20 

10,0 

6,5 

2,0 

1,0 

0,5 

2. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг 

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

23325,9 

2900,7 

5977,0 

6751,6 

5118,1 

2578,5 

у тому числі: 

1) стимулювання реалізації інвестиційних проектів з: 

  

  

  

  

  

  

реконструкції та капітального ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання; 

1758,0 

227,2 

383,1 

339,5 

420,0 

388,2 

реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій; 

1415,2 

340,3 

586,5 

227,6 

140,8 

120,0 

енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання; 

2850,8 

686,3 

1182 

458,7 

283,8 

240,0 

благоустрою територій районних центрів та малих міст; 

3163,9 

352,3 

799,1 

1345,9 

546,6 

120,0 

енергозбереження, розвитку міського електричного транспорту; 

932 

180 

192 

204 

204 

152 

2) забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії; 

1042,2 

179,7 

262,7  

444,1 

115,7 

40,0 

3) сприяння розробленню та реалізації пілотних (інноваційних) проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на удосконалення системи управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій; 

808,3 

149,5 

285,8 

132,9 

122,0 

118,1 

4) надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків; 

10580,5 

685,4 

2060,8 

3373,9 

3060,2 

1200,2 

5) часткове погашення основної суми кредитів, відсотків за кредитами, лізингових платежів; 

1000 

100 

225 

225 

225 

200 

3. Залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями 

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

у тому числі: 

розроблення інституціонального механізму взаємодії з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями через ресурсний центр інституціонального розвитку 

4. Забезпечення широкої громадської підтримки державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

  

5. Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг 

навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників комунальних підприємств з питань, пов'язаних з реформуванням і розвитком житлово-комунального господарства 

2,1

0,5 

0,5 

0,5 

0,4 

0,2 

Разом 

  

23365,0 

2916,2 

5988,0 

6758,1 

5121,5 

2581,2 

 

ОСНОВНІ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки

  

Найменування показника 

Одиниця виміру 

Роки 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

I. Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг 

1. 

Загальна кількість утворених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків або інших форм самоорганізації населення (станом на кінець року) 

об'єднання 

  

11215 

14580 

20140 

32950 

45530 

2. 

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що обслуговується об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків або іншими формами самоорганізації населення 

відсоток 

7,3 

17,2 

22,4 

31,4 

50,7 

70,0 

3. 

Частка підприємств, які розробили і виконують стратегічні плани дій (зокрема плани капітальних інвестицій): 

  

  

  

  

  

  

  

водопровідно-каналізаційні підприємства; 

відсоток 

  

25 

70 

90 

100 

100 

теплопостачальні підприємства 

відсоток 

  

27 

75 

90 

100 

100 

II. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства та потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг 

4. 

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям майном житлового комплексу 

відсоток 

  

29,2 

38,0 

50,0 

65,0 

80,0 

5. 

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що перебуває в управлінні комунальних підприємств 

відсоток 

  

59,8 

56,0 

44,0 

35,0 

20,0 

III. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства 

6. 

Рівень оплати населенням послуг з:

 

  

  

  

  

  

  

централізованого водопостачання та водовідведення;  

відсоток  

 

93 

95 

98 

98 

98 

централізованого теплопостачання; 

відсоток 

  

92 

94 

98 

98 

98 

утримання будинків, споруд і прибудинкової території 

відсоток 

  

97 

98 

98 

98 

98 

7. 

Рівень відшкодування доходами витрат операційної діяльності підприємств з виробництва та надання послуг: 

  

  

  

  

  

  

  

централізованого водопостачання та водовідведення; 

відсоток 

  

96 

100 

100 

100 

100 

централізованого теплопостачання; 

відсоток 

  

94 

98 

100 

100 

100 

утримання будинків і прибудинкової території; 

відсоток 

  

97 

100 

100 

100 

100 

перевезення пасажирів міським електротранспортом 

відсоток 

  

80 

88 

96 

100 

100 

8. 

Рівень рентабельності основної діяльності підприємств: 

  

  

  

  

  

  

  

  

водопровідно-каналізаційних; 

відсоток до чистого доходу 

  

- 3,0 

0 - 3 

3 - 5 

5 - 7 

7 - 12 

теплопостачальних 

відсоток до чистого доходу 

  

- 5,0 

0 - 5 

5 - 7 

7 - 12 

IV. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства 

9. 

Частка ветхих і аварійних об'єктів житлового фонду 

відсоток 

  

0,6 

0,5 

0,5 

0,4 

0,4 

10. 

Частка ветхих і аварійних теплових мереж у загальній протяжності мереж 

відсоток 

  

15 

13,5 

12,7 

11,3 

10,2 

11. 

Частка пасажирського рухомого складу строком експлуатації, що перевищує нормативний 

відсоток 

  

87 

78 

70 

50 

45 

12. 

Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури: 

  

  

  

  

  

  

  

холодної води; 

відсоток 

  

45,4 

62,6 

76,4 

860 

92 

теплової енергії 

відсоток 

  

23,5 

42,2 

53,4 

61,2 

66,4 

13. 

Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла 

кг/Гкал 

  

169,7 

167,2 

164,6 

162 

159,5 

14. 

Питомі витрати електроенергії на 1 м3 поданої води 

кВт-год./м

  

0,99 

0,66 

0,613 

0,58 

0,566 

15. 

Питомі витрати електроенергії на очищення і транспортування 1 м3 стічних вод 

- " - 

  

0,58 

0,539 

0,518 

0,497 

0,476 

16. 

У сфері благоустрою: 

  

  

  

  

  

  

  

протяжність реконструйованих вулиць райцентрів та малих міст; 

тис. кілометрів 

  

0,565 

1,13 

1,695 

2,26 

  

протяжність переоснащених мереж зовнішнього освітлення вулиць райцентрів та малих міст; 

- " - 

  

1,13 

2,26 

3,39 

  

  

кількість обладнаних дитячих майданчиків у райцентрах та містах обласного значення; 

дитячий майданчик 

  

565 

1130 

1695 

2260 

  

кількість нових прибиральних машин; 

прибиральна машина 

  

475 

706 

  

  

  

кількість нових сміттєвозів; 

сміттєвоз 

  

565 

659 

  

  

  

кількість нових контейнерів для вивезення сміття 

тис. контейнерів 

  

565 

  

  

  

  

___________

Опрос