Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины

ВР Украины
Закон от 11.05.2004 № 1703-IV
редакция действует с 20.11.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Кримінальним процесуальним кодексом України
 від 13 квітня 2012 року N 4651-VI

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Пункт 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити словами "а так само в разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці".

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) друге речення частини першої статті 15 після слів "неправомірне використання державного майна" доповнити словами "незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації", а після слів "порушення законодавства про державну таємницю" - словами "порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави";

2) доповнити статтею 1955 такого змісту:

"Стаття 1955. Незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації

Незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації та на посадових осіб - від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації";

3) пункт 9 частини першої статті 2122 після слів "норм і вимог" доповнити словами "криптографічного та";

4) доповнити статтями 2125 та 2126 такого змісту:

"Стаття 2125. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави

Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, яке призвело до розголошення такої інформації, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від восьми до тринадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 2126. Здійснення незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах

Здійснення незаконного доступу до інформації, яка зберігається, обробляється чи передається в автоматизованих системах, -

тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів, що використовувалися для незаконного доступу, або без такої.

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене в частині першій цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів, що використовувалися для незаконного доступу";

5) у статті 221:

цифри "1951 - 1954" замінити цифрами "1951 - 1955";

доповнити статтю після цифр "2124" цифрами "2125, 2126";

6) частину першу статті 249 доповнити словами "крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці";

7) у пункті 1 частини першої статті 255:

абзац другий після цифр "189 - 196" доповнити цифрами "2126";

в абзаці "органів Служби безпеки України (стаття 2122)" слово і цифри "(стаття 2122)" замінити словами і цифрами "(стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 1955, 2122, 2125 і 2126)";

8) у статті 259:

частину першу доповнити словами "а при порушенні законодавства про державну таємницю - до органів Служби безпеки України її співробітником";

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"При вчиненні правопорушень, пов'язаних із незаконним придбанням або зберіганням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, порушника може бути доставлено до органів Служби безпеки України її працівником для встановлення особи порушника і складення протоколу про правопорушення".

У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;

9) у частині другій статті 262:

пункт 1 після слів "при прояві неповаги до суду" доповнити словами "вчиненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах";

доповнити частину пунктом 5 такого змісту:

"5) органами Служби безпеки України - при порушенні законодавства про державну таємницю або здійсненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах, придбанні або зберіганні спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації";

10) частину першу і перше речення частини третьої статті 264 після слів "посадовими особами органів" доповнити словами "Служби безпеки України";

11) у частині першій статті 294 цифри "1951 - 1954" замінити цифрами "1951 - 1955", а після цифр "2124" доповнити цифрами "2125, 2126".

3. Пункт 3 розділу І втратив чинність

4. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 17, ст. 117; 2003 р., N 15, ст. 109, N 45, ст. 357):

1) частину першу статті 2 доповнити словами "а також забезпечення охорони державної таємниці";

2) у статті 24:

у пункті 7 слова "заходів щодо захисту державних таємниць України" замінити словами "відповідно до Закону України "Про державну таємницю" та інших актів законодавства заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави";

пункт 14 доповнити словами "здійснювати заходи щодо криптографічного та технічного захисту секретної інформації";

3) у частині першій статті 25:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) подавати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності обов'язкові для розгляду пропозиції з питань національної безпеки, у тому числі із забезпечення охорони державної таємниці";

доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Служби безпеки України, проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення";

4) перше речення частини другої статті 32 після слів "в оперативно-розшуковій діяльності" доповнити словами "та діяльності у сфері охорони державної таємниці".

5. У Законі України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650; 2003 р., N 28, ст. 214):

1) статтю 30 після частини другої доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:

"Стосовно інформації, що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, з метою її збереження може бути відповідно до закону встановлено обмежений доступ - надано статус конфіденційної. Порядок обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, що містять зазначену інформацію, визначається Кабінетом Міністрів України.

До конфіденційної інформації, що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, не можуть бути віднесені відомості:

про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;

про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян;

про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;

стосовно стану справ із правами і свободами людини і громадянина, а також фактів їх порушень;

про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;

інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути обмеженим".

У зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати відповідно частинами п'ятою - одинадцятою;

2) частину другу статті 47 доповнити абзацом такого змісту:

"порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави";

3) у тексті Закону слово "конфіденціальна" в усіх відмінках замінити словом "конфіденційна" у відповідному відмінку.

6. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1):

1) частину першу статті 2 після слів "будь-яку" доповнити словами "відкриту за режимом доступу";

2) пункт 1 частини другої статті 26 після слів "та зберігання" доповнити словами "відкритої за режимом доступу".

7. У Законі України "Про захист інформації в автоматизованих системах" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 31, ст. 286):

1) у частині другій статті 7, статті 11, частині першій статті 12 та абзаці першому частини першої статті 14 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України";

2) у статті 11:

назву і перше речення статті після слова "захисту" доповнити словами "та доступу до";

слова "мають рекомендаційний характер" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:

привести свої рішення у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
11 травня 2004 року
N 1703-IV
 

  

Опрос