Идет загрузка документа (106 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Классификатор чрезвычайных ситуаций

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 04.03.2011

КЛАСИФІКАТОР НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ДК 019:2010

Чинний від 01.01.2011

ВСТУП

Національний класифікатор ДК 019:2010 "Класифікатор надзвичайних ситуацій" (КНС) - один зі складників комплексу національних класифікаторів.

У класифікаторі зазначено впорядковані назви сучасних надзвичайних ситуацій (НС), які можуть виникнути в Україні, та їхні коди.

У класифікаторі наведено перелік НС, визначених у відповідних нормативно-правових актах і згрупованих за ознаками належності до відповідних типів НС (виявлені та можливі), які можуть виникнути на окремій території України чи об'єкті в різних галузях національного господарства країни.

Додаток А (Абетковий покажчик НС) і додаток Б (Бібліографія) - довідкові.

Ведення ДК 019:2010 здійснює Всеукраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру МНС України.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Національний класифікатор "Класифікатор надзвичайних ситуацій" (КНС) застосовують для збирання адміністративних даних та організації взаємодії органів центральної виконавчої влади, відомств, організацій, підприємств під час вирішування питань, пов'язаних із надзвичайними ситуаціями (НС).

Класифікатор можна використовувати для машинного обробляння статистичної інформації в автоматизованих системах і забезпечення інформаційної сумісності задач органів різних рівнів керування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому класифікаторі є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.10:2005 Національна стандартизація. Правила розроблення, побудови, викладання, оформлення, ведення національних класифікаторів

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення

ДСТУ 3513-97 Метеорологія. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3994-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення

ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому класифікаторі використано терміни, визначені в ДСТУ 1.10, ДСТУ 2272, ДСТУ 3041, ДСТУ 3513, ДСТУ 3517, ДСТУ 3891, ДСТУ 3994, ДСТУ 4933, а також наведені нижче терміни та визначення позначених ними понять.

3.1 надзвичайна ситуація; НС

Порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, зокрема епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, що призвело (може призвести) до виникнення великої кількості постраждалих, загрози життю та здоров'ю людей, їх загибелі, значних матеріальних утрат, а також до неможливості проживання населення на території чи об'єкті, ведення там господарської діяльності.

Примітка 1. Епізоотія - широке вибухоподібне розповсюдження заразної хвороби тварин, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на даній території. У разі епізоотії можлива реквізиція майна в населення, задля суспільної потреби.

Примітка 2. Епіфітотія - вибухоподібне розповсюдження заразної хвороби рослин, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на даній території. Аналог епізоотії у тварин та епідемії у людей

3.2 класифікація надзвичайних ситуацій

Визначений на державному рівні порядок поділу надзвичайних ситуацій на класи і підкласи залежно від їхнього характеру

3.3 аварія

Небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування та/чи загибель людей або створює на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, устатковання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ КЛАСИФІКАЦІЇ

Об'єкти класифікації в КНС - надзвичайні ситуації (НС).

Класифікації підлягають НС (виявлені й можливі), а також ті, що можуть виникнути на об'єкті в різних галузях національного господарства чи на окремій території України.

Класифікаційна ознака НС - технічна чи інша характеристика події, що її визначають установленим порядком і яка дає змогу віднести подію до надзвичайної ситуації.

Надзвичайні ситуації класифікують за характером походження, ступенем поширення, розміром людських втрат і матеріальних збитків.

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначають такі види надзвичайних ситуацій:

- техногенного характеру;

- природного характеру;

- соціального характеру;

- воєнного характеру.

Надзвичайна ситуація техногенного характеру - порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті унаслідок транспортної аварії (катастрофи), пожежі, вибуху, аварії з викиданням (загрозою викидання) небезпечних хімічних, радіоактивних і біологічно небезпечних речовин, раптового руйнування споруд; аварії в електроенергетичних системах, системах життєзабезпечення, системах телекомунікацій, на очисних спорудах, у системах нафтогазового промислового комплексу, гідродинамічних аварій тощо.

Надзвичайна ситуація природного характеру - порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, пов'язане з небезпечним геофізичним, геологічним, метеорологічним або гідрологічним явищем, деградацією ґрунтів чи надр, пожежею у природних екологічних системах, зміною стану повітряного басейну, інфекційною захворюваністю та отруєнням людей, інфекційним захворюванням свійських тварин, масовою загибеллю диких тварин, ураженням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками тощо. 

Надзвичайна ситуація соціального характеру - порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування, або пов'язане із зникненням (викраденням) зброї та небезпечних речовин, нещасними випадками з людьми тощо.

Надзвичайна ситуація воєнного характеру - порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене застосуванням звичайної зброї або зброї масового ураження, під час якого виникають вторинні чинники ураження населення, що її визначають в окремих нормативних документах. У цьому класифікаторі НС воєнного характеру не подано в подробицях, а лише зазначено на найвищому рівні деталізації з кодом 40000.

Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, кількості постраждалих і загиблих, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації її наслідків, визначають такі рівні надзвичайних ситуацій:

- державний;

- регіональний;

- місцевий;

-об'єктовий.

За структурою класифікатор складається з трьох рівнів класифікації: клас, підклас, група.

Метод класифікації - ієрархічний, послідовний, п'ятизначний.

Позиція класифікатора має блок ідентифікації та блок назви класифікаційного угруповання.

Кодування НС на нижчому класифікаційному рівні (група) виконано за фасетною схемою, у якій фасети також структуровані. Це забезпечує усталеність структури класифікатора в процесі його ведення, оскільки оперативні зміни об'єктів класифікації відбуваються на цьому рівні.

Структура коду класифікатора має 5 розрядів і відповідає такій схемі:

 

Приклад

10000 

НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 

10100 

НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ ЧИ КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТІ (за винятком пожеж і вибухів) 

10110 

НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) небезпечних і шкідливих (забруднювальних) речовин 

10111 

НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) БНР 

5 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У розділі 6 "Класифікація надзвичайних ситуацій" використано такі познаки та скорочення:

БНР - біологічно небезпечна речовина

ГДК - гранично-допустима концентрація

НХР - небезпечна хімічна речовина

РР - радіоактивна речовина.

6 КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Код 

Назва 

10000 

НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 

10100 

НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ ЧИ КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТІ (за винятком пожеж і вибухів) 

10110 

НС унаслідок аварій на транспорті з викиданням (загрозою викидання) небезпечних і шкідливих (забруднювальних) речовин 

10111 

НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) БНР 

10112 

НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) РР 

10113 

НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) НХР 

10114 

НС унаслідок аварії на транспорті з загрозою розливання паливно-мастильних матеріалів 

10120 

НС унаслідок аварії на транспорті, у яку потрапив державний чи громадський діяч 

10130 

НС унаслідок аварії на залізничному транспорті з тяжкими наслідками (катастрофи) 

10131 

НС унаслідок аварії в метрополітені 

10140 

НС унаслідок аварій на водному транспорті 

10141 

НС унаслідок аварії на вантажному судні 

10142 

НС унаслідок аварії нафтоналивного судна з загрозою розливання паливно-мастильних матеріалів 

10143 

НС унаслідок аварії на судні для перевезення хімічних речовин 

10144 

НС унаслідок аварії пасажирського судна 

10145 

НС унаслідок аварії на судні рибної промисловості 

10150 

НС унаслідок авіаційних аварій і катастроф 

10151 

НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи в аеропорту або у населеному пункті 

10152 

НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи поза аеропортом або населеним пунктом 

10160 

НС унаслідок аварій автомобільного транспорту 

10161 

НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на шляхах загального користування 

10162 

НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на мосту, у тунелі, на залізничному переїзді 

10170 

НС унаслідок аварій на трубопроводах 

10171 

НС унаслідок аварії на магістральному газопроводі 

10172 

НС унаслідок аварії на нафтопроводі або продуктопроводі 

10180 

НС унаслідок аварій на міському транспорті 

10181 

НС унаслідок аварії на міському електротранспорті 

10182 

НС унаслідок аварії на міському пасажирському транспорті, іншому 

10200 

НС УНАСЛІДОК ПОЖЕЖ, ВИБУХІВ 

10210 

НС унаслідок пожеж, вибухів у будівлях і спорудах 

10211 

НС унаслідок пожежі, вибуху у споруді, на комунікації або технологічному устаткованні промислового об'єкта 

10212 

НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді нежитлової призначеності 

10213 

НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності 

10220 

НС унаслідок пожежі, вибуху на об'єкті розвідування, видобування, переробляння, транспортування чи зберігання легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин 

10230 

НС унаслідок пожеж, вибухів на транспорті 

10231 

НС унаслідок пожежі, вибуху на залізниці 

10232 

НС унаслідок пожежі, вибуху на водному транспорті 

10233 

НС унаслідок пожежі, вибуху на повітряному транспорті 

10234 

НС унаслідок пожежі, вибуху на інших видах транспорту 

10240 

НС унаслідок пожежі, вибуху у шахті, підземних і гірничих виробках 

10250 

НС унаслідок пожежі, вибуху на радіаційно, хімічно або біологічно небезпечному об'єкті без виливання (викидання) небезпечних речовин 

10260 

НС унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі боєприпасів або іншому об'єкті військової призначеності 

10270 

НС унаслідок пожежі, вибуху (можливості вибуху) виявлених вибухонебезпечних предметів (застарілих боєприпасів) 

10300 

НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) НХР, КОРИСНИХ КОПАЛИН НА ІНШИХ ОБ'ЄКТАХ (ОКРІМ АВАРІЙ НА ТРАНСПОРТІ) 

10310 

НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання), утворенням і розповсюдженням НХР під час їх виробляння, переробляння чи зберігання (захоронення) 

10320 

НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) БНР на підприємстві промисловості або в науково-дослідній установі 

10330 

НС унаслідок аварії з викиданням корисних копалин, порід, гірничого удару у підземних виробках шахти 

10400 

НС УНАСЛІДОК НАЯВНОСТІ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ШКІДЛИВИХ (ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ) І РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ПОНАД ГДК 

10410 

НС унаслідок наявності в ґрунті шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10420 

НС унаслідок наявності в повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10421 

НС унаслідок наявності в атмосферному повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10422 

НС унаслідок наявності в повітрі підземних і гірничих виробок шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10423 

НС унаслідок наявності в повітрі підземних і гірничих виробок РР понад ГДК 

10430 

НС унаслідок наявності у воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10431 

НС унаслідок наявності в поверхневих водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10432 

НС унаслідок наявності в питній воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10433 

НС унаслідок наявності в підземних водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10434 

НС унаслідок наявності в підземних водах РР понад ГДК 

10500 

НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) РР (крім аварій на транспорті) 

10510 

НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на атомній станції, атомній енергетичній установці виробничої або дослідної призначеності 

10520 

НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на підприємстві ядерно-паливного циклу (крім атомних електростанцій) 

10530 

НС унаслідок аварії з джерелом іонізувального (іонізуючого) випромінювання (охоплюючи ядерно-паливний цикл) 

10540 

НС унаслідок аварії з радіоактивними відходами, що їх не виробляють атомні станції 

10550 

НС унаслідок аварії з радіоактивним джерелом іонізувального (іонізуючого) випромінювання або РР (на підприємстві) 

10560 

НС унаслідок ядерної чи радіаційної аварії за межами України із загрозою забруднення її території 

10600 

НС УНАСЛІДОК РАПТОВОГО РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

10610 

НС унаслідок руйнування елементів транспортних комунікацій 

10620 

НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої призначеності 

10630 

НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності 

10640 

НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності 

10650 

НС унаслідок руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення 

10660 

НС унаслідок руйнування підземних споруд шахти, підземних і гірничих виробок 

10700 

НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ 

10710 

НС унаслідок аварій (радіаційних) на атомних електростанціях 

10711 

НС унаслідок події на атомній електричній станції 

10720 

НС унаслідок аварії на гідроелектростанції 

10730 

НС унаслідок аварії на теплоелектростанції 

10740 

НС унаслідок аварії на автономній електроенергетичній станції 

10750 

НС унаслідок аварії на інших електроенергетичних станціях 

10760 

НС унаслідок аварії в електричних мережах 

10770 

НС унаслідок втрати стійкості або розділення об'єднаної енергосистеми України на складові частини 

10800 

НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

10810 

НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин 

10820 

НС унаслідок аварії в теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року 

10830 

НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою 

10840 

НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації 

10900 

НС УНАСЛІДОК АВАРІЇ СИСТЕМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

11000 

НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ 

11010 

НС унаслідок аварії на очисних спорудах стічних вод із скиданням забруднювальних речовин 

11020 

НС унаслідок аварії на установці газоочищення джерел забруднення атмосфери з викиданням забруднювальних речовин в атмосферу 

11100 

НС УНАСЛІДОК ГІДРОДИНАМІЧНИХ АВАРІЙ 

11110 

НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням хвилі прориву та катастрофічного затоплення 

11120 

НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням проривної повені 

11130 

НС унаслідок аварійного спрацювання водосховища гідроелектростанції у зв'язку із загрозою прориву гідроспоруди 

11200 

НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ НАФТОГАЗОВОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

11210 

НС унаслідок аварії на буровій установці з виникненням відкритих нафтового та/чи газового фонтанів 

11220 

НС унаслідок аварії на свердловині із виникненням газонафтоводовиявлень 

11230 

НС унаслідок аварії на робочій свердловині з виникненням відкритих нафтового та/чи газового фонтанів 

11240 

НС унаслідок аварії на законсервованій свердловині з виникненням відкритих нафтового та/чи газового фонтанів 

11250 

НС унаслідок аварії на нафтобазі чи нафтосховищі 

20000 

НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

20100 

ГЕОФІЗИЧНІ НС 

20110 

НС, пов'язана з землетрусом 

20200 

ГЕОЛОГІЧНІ НС 

20210 

НС, пов'язана з виверженням грязьового вулкана 

20220 

НС, пов'язана зі зсувом 

20230 

НС, пов'язана з обвалом або осипом 

20240 

НС, пов'язана з осіданням (проваллям) земної поверхні 

20250 

НС, пов'язана з карстовими провалами 

20260 

НС, пов'язана з підвищенням рівня ґрунтових вод (підтопленням) 

20300 

МЕТЕОРОЛОГІЧНІ НС 

20310 

Метеорологічні НС, пов'язані з атмосферними опадами 

20311 

НС, пов'язана з сильною зливою (кількість опадів 30 мм і більше, тривалістю 1 година і менше) 

20312 

НС, пов'язана з крупним градом (діаметром 20 мм і більше) 

20313 

НС, пов'язана з дуже сильним снігопадом (кількість опадів 20 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше) 

20314 

НС, пов'язана з дуже сильним дощем (дощ і мокрий сніг) (кількість опадів 50 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше; для гірських районів 30 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше) 

20320 

Метеорологічні НС температурні 

20321 

НС, пов'язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30° C і нижче) 

20322 

НС, пов'язана з дуже сильною спекою (температура повітря 35° C і вище) 

20323 

НС, пов'язана з масовим засиханням та загибеллю посівів і створених 1 - 3-річних лісових культур, унаслідок засухи 

20324 

НС, пов'язана з масовим пошкодженням і загибеллю посівів, незібраним урожаєм, унаслідок заморозків 

20330 

Метеорологічні НС, інші 

20331 

НС, пов'язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше), охоплюючи шквали та смерчі 

20332 

НС, пов'язана з сильною пиловою бурею (за швидкості вітру 15 м/с і більше, тривалістю 12 годин і більше) 

20333 

НС, пов'язана з сильним налипанням снігу (шар мокрого замерзлого снігу на деревах, стовбурах, дротах електромереж тощо діаметром 35 мм і більше) 

20334 

НС, пов'язана з сильною ожеледдю (шар льоду на деревах, дротах електромереж тощо діаметром 20 мм і більше) 

20335 

НС, пов'язана зі сніговими заметами (повне припинення руху транспорту на шляхах) 

20336 

НС, пов'язана з сильною хуртовиною (за швидкості вітру 15 м/с і більше, тривалістю 12 годин і більше) 

20337 

НС, пов'язана з сильним туманом (видимість менше 100 м, тривалістю 12 годин і більше) 

20400 

ГІДРОЛОГІЧНІ МОРСЬКІ НС 

20410 

НС, пов'язана з сильним (високим) хвилюванням моря та на водосховищі 

20420 

НС, пов'язана з високим або низьким рівнем моря 

20430 

НС, пов'язана з раннім льодоставом або припаєм 

20440 

НС, пов'язана з загрозливим обледенінням суден 

20500 

ГІДРОЛОГІЧНІ НС ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

20510 

НС, пов'язана з високим рівнем води (водопілля, паводки) 

20520 

НС, пов'язана з маловоддям/посухою (маловоддя) 

20530 

НС, пов'язана з заторами, зажорами 

20540 

НС, пов'язана з селем 

20550 

НС, пов'язана зі сходом снігової лавини 

20560 

НС, пов'язана з низьким рівнем води 

20570 

НС, пов'язана з раннім льодоставом та появою льоду на судноплавних водоймах і річках 

20580 

НС, пов'язана з інтенсивним льодоходом 

20590 

НС, пов'язана з затопленням 

20600 

НС, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЖЕЖАМИ В ПРИРОДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ 

20610 

НС, пов'язана з лісовою пожежею 

20620 

НС, пов'язана з пожежею степовою 

20630 

НС, пов'язана з пожежею польовою (на сільськогосподарських угіддях) 

20640 

НС, пов'язана з пожежею на торфовищі 

20700 

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ НС 

20710 

НС, пов'язані з інфекційним захворюванням людей 

20711 

НС, пов'язана з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним захворюванням людей (окремі випадки) 

20712 

НС, пов'язана з небезпечною інфекційною хворобою (групові випадки) 

20713 

НС, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб 

20714 

НС, пов'язана з епідемією 

20715 

Пандемія 

20716 

НС, пов'язана з інфекційним захворюванням людей невизначеної етіології 

20720 

НС, пов'язані з отруєнням людей 

20721 

НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісних продуктів харчування 

20722 

НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісної питної води 

20723 

НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами (окремі випадки) 

20724 

НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами (групові випадки) 

20725 

НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими небезпечними речовинами (масові випадки) 

20730 

НС, пов'язані з інфекційними захворюваннями сільськогосподарських тварин 

20731 

НС, пов'язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин 

20732 

НС, пов'язана з ензоотією 

20733 

НС, пов'язана з епізоотією 

20734 

Панзоотія 

20735 

НС, пов'язана з інфекційним захворюванням сільськогосподарських тварин невизначеної етіології 

20736 

НС, пов'язана з інфекційним захворюванням риб невизначеної етіології 

20740 

НС, пов'язана з масовим отруєнням сільськогосподарських тварин 

20750 

НС, пов'язана з масовою загибеллю диких тварин 

20760 

НС, пов'язана з ураженням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками 

20761 

Панфітотія 

20762 

НС, пов'язана з прогресивною епіфітотією 

20763 

НС, пов'язана з хворобою сільськогосподарських рослин невизначеної етіології 

20764 

НС, пов'язана з масовим розповсюдженням шкідників сільськогосподарських рослин 

30000 

НС СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

30100 

ЗБРОЙНІ НАПАДИ, ЗАХОПЛЕННЯ Й УТРИМУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ (НАЙВАЖЛИВІШИХ І ВАЖЛИВИХ ДЕРЖАВНИХ ОБ'ЄКТІВ) АБО РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ЗДІЙСНЕННЯ ТАКИХ АКЦІЙ 

30110 

Збройний напад, захоплення й утримування органу державної влади або реальна загроза здійснення такої акції 

30120 

Збройний напад, захоплення й утримування дипломатичної чи консульської установи або реальна загроза здійснення такої акції 

30130 

Збройний напад, захоплення й утримування установи правоохоронних органів або реальна загроза здійснення такої акції 

30140 

Збройний напад, захоплення й утримування телерадіоцентру чи вузла зв'язку або реальна загроза здійснення такої акції 

30150 

Збройний напад, захоплення й утримування органу військового управління, військової частини, військового навчального закладу, установи та організації Збройних Сил України або реальна загроза здійснення такої акції 

30160 

Збройний напад, захоплення й утримування державного закладу або реальна загроза здійснення такої акції 

30170 

Збройний напад, захоплення й утримування об'єкта атомної енергетики, хімічної промисловості та об'єкта, на якому виробляють чи зберігають біологічно небезпечні речовини, або реальна загроза здійснення такої акції 

30200 

ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ДЕРЖАВНОГО ЧИ ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА 

30300 

НАПАД, ЗАМАХ НА ЖИТТЯ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО АБО МОРСЬКОГО (РІЧКОВОГО) СУДНА, ВИКРАДЕННЯ (СПРОБА ВИКРАДЕННЯ), ЗНИЩЕННЯ (СПРОБА ЗНИЩЕННЯ) ТАКОГО СУДНА, ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ З-ПОМІЖ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ЧИ ПАСАЖИРІВ 

30400 

УСТАНОВЛЕННЯ ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ У БАГАТОЛЮДНОМУ МІСЦІ, УСТАНОВІ (ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВІ), ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ, ТРАНСПОРТ! 

30500 

НС, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗНИКНЕННЯМ ЧИ ВИКРАДЕННЯМ ЗБРОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН З ОБ'ЄКТІВ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, ПЕРЕРОБЛЯННЯ АБО ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ 

30510 

НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням технічних одиниць вогнепальної зброї з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 

30520 

НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням боєприпасів з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 

30530 

НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням бронетехніки з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 

30540 

НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням артозброєння з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 

30550 

НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням вибухових матеріалів з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 

30560 

НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням РР (приладів або устатковання, з використанням РР) з об'єкта зберігання, використання, переробляння та під час транспортування 

30570 

НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням небезпечних хімічних речовин (приладів або устатковання, де їх використовують) з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 

30580 

НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням наркотичних речовин, препаратів і наркотичної сировини з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 

30600 

НС, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕЩАСНИМИ ВИПАДКАМИ З ЛЮДЬМИ 

30610 

НС, пов'язана з нещасним випадком під час виконання трудових обов'язків 

30620 

НС, пов'язана з нещасним випадком у лісних, гірських масивах, печерах та інших важкодоступних місцях 

30630 

НС, пов'язана з нещасним випадком з людьми на воді 

30640 

НС унаслідок відриву прибережного льоду з людьми 

30650 

НС, пов'язана з викраденням людей 

30660 

НС, пов'язана з захопленням заручників 

30670 

НС, пов'язана зі зникненням людей 

30680 

НС, пов'язана з нещасним випадком, іншим 

40000 

НС ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ 

 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК

Назва 

Код 

ГЕОЛОГІЧНІ НС 

20200 

ГЕОФІЗИЧНІ НС 

20100 

ГІДРОЛОГІЧНІ МОРСЬКІ НС 

20400 

ГІДРОЛОГІЧНІ НС ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

20500 

Збройний напад, захоплення й утримування державного закладу або реальна загроза здійснення такої акції 

30160 

Збройний напад, захоплення й утримування дипломатичної чи консульської установи або реальна загроза здійснення такої акції 

30120 

Збройний напад, захоплення й утримування об'єкта атомної енергетики, хімічної промисловості та об'єкта, на якому виробляють чи зберігають біологічно небезпечні речовини, або реальна загроза здійснення такої акції 

30170 

Збройний напад, захоплення й утримування органу військового управління, військової частини, військового навчального закладу, установи та організації Збройних Сил України або реальна загроза здійснення такої акції 

30150 

Збройний напад, захоплення й утримування органу державної влади або реальна загроза здійснення такої акції 

30110 

Збройний напад, захоплення й утримування телерадіоцентру чи вузла зв'язку або реальна загроза здійснення такої акції 

30140 

Збройний напад, захоплення й утримування установи правоохоронних органів або реальна загроза здійснення такої акції 

30130 

ЗБРОЙНІ НАПАДИ, ЗАХОПЛЕННЯ Й УТРИМУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ (НАЙВАЖЛИВІШИХ І ВАЖЛИВИХ ДЕРЖАВНИХ ОБ'ЄКТІВ) АБО РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ЗДІЙСНЕННЯ ТАКИХ АКЦІЙ 

30100 

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ НС 

20700 

МЕТЕОРОЛОГІЧНІ НС 

20300 

Метеорологічні НС, інші 

20330 

Метеорологічні НС температурні 

20320 

Метеорологічні НС, пов'язані з атмосферними опадами 

20310 

НАПАД, ЗАМАХ НА ЖИТТЯ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО АБО МОРСЬКОГО (РІЧКОВОГО) СУДНА, ВИКРАДЕННЯ (СПРОБА ВИКРАДЕННЯ), ЗНИЩЕННЯ (СПРОБА ЗНИЩЕННЯ) ТАКОГО СУДНА, ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ З-ПОМІЖ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ЧИ ПАСАЖИРІВ 

30300 

НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на мосту, у тунелі, на залізничному переїзді 

10162 

НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на шляхах загального користування 

10161 

НС унаслідок аварії в електричних мережах 

10760 

НС унаслідок аварії в метрополітені 

10131 

НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) БНР на підприємстві промисловості або в науково-дослідній установі 

10320 

НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на атомній станції, атомній енергетичній установці виробничої або дослідної призначеності 

10510 

НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на підприємстві ядерно-паливного циклу (крім атомних електростанцій) 

10520 

НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання), утворенням і розповсюдженням НХР під час їх виробляння, переробляння чи зберігання (захоронення) 

10310 

НС унаслідок аварії з викиданням корисних копалин, порід, гірничого удару у підземних виробках шахти 

10330 

НС унаслідок аварії з джерелом іонізувального (іонізуючого) випромінювання (охоплюючи ядерно-паливний цикл) 

10530 

НС унаслідок аварії з радіоактивними відходами, що їх не виробляють атомні станції 

10540 

НС унаслідок аварії з радіоактивним джерелом іонізувального (іонізуючого) випромінювання або РР (на підприємстві) 

10550 

НС унаслідок аварії на автономній електроенергетичній станції 

10740 

НС унаслідок аварії на буровій установці з виникненням відкритих нафтового та/або газового фонтанів 

11210 

НС унаслідок аварії на вантажному судні 

10141 

НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації 

10840 

НС унаслідок аварії на гідроелектростанції 

10720 

НС унаслідок аварії на робочій свердловині з виникненням відкритих нафтового та/або газового фонтанів 

11230 

НС унаслідок аварії на законсервованій свердловині з виникненням відкритих нафтового та/або газового фонтанів 

11240 

НС унаслідок аварії на залізничному транспорті з тяжкими наслідками (катастрофи) 

10130 

НС унаслідок аварії на інших електроенергетичних станціях 

10750 

НС унаслідок аварії на магістральному газопроводі 

10171 

НС унаслідок аварії на міському електротранспорті 

10181 

НС унаслідок аварії на міському пасажирському транспорті, іншому 

10182 

НС унаслідок аварії на нафтобазі чи нафтосховищі 

11250 

НС унаслідок аварії на нафтопроводі або продуктопроводі 

10172 

НС унаслідок аварії на очисних спорудах стічних вод зі скиданням забруднювальних речовин 

11010 

НС унаслідок аварії на свердловині із виникненням газонафтоводовиявлень 

11220 

НС унаслідок аварії на судні для перевезення хімічних речовин 

10143 

НС унаслідок аварії на судні рибної промисловості 

10145 

НС унаслідок аварії на теплоелектростанції 

10730 

НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) БНР 

10111 

НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) РР 

10112 

НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) НХР 

10113 

НС унаслідок аварії на транспорті з загрозою розливання паливно-мастильних матеріалів 

10114 

НС унаслідок аварії на транспорті, в яку потрапив державний чи громадський діяч 

10120 

НС унаслідок аварії на установці газоочищення джерел забруднення атмосфери з викиданням забруднювальних речовин в атмосферу 

11020 

НС унаслідок аварії нафтоналивного судна з загрозою розливання паливно-мастильних матеріалів 

10142 

НС унаслідок аварії пасажирського судна 

10144 

НС УНАСЛІДОК АВАРІЇ СИСТЕМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

10900 

НС унаслідок аварії в каналізаційній системі зі скиданням забруднювальних речовин 

10810 

НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою 

10830 

НС унаслідок аварії у теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року 

10820 

НС унаслідок аварій (радіаційних) на атомних електростанціях 

10710 

НС унаслідок аварій автомобільного транспорту 

10160 

НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ 

10700 

НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

10800 

НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) НХР, КОРИСНИХ КОПАЛИН НА ІНШИХ ОБ'ЄКТАХ (ОКРІМ АВАРІЙ НА ТРАНСПОРТІ) 

10300 

НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) РР (крім аварій на транспорті) 

10500 

НС унаслідок аварій на водному транспорті 

10140 

НС унаслідок аварій на міському транспорті 

10180 

НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ 

11000 

НС унаслідок аварій на транспорті з викиданням (загрозою викидання) небезпечних і шкідливих (забруднювальних) речовин 

10110 

НС унаслідок аварій на трубопроводах 

10170 

НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ НАФТОГАЗОВОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

11200 

НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ ЧИ КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТІ (за винятком пожеж і вибухів) 

10100 

НС унаслідок аварійного спрацювання водосховища гідроелектростанції у зв'язку із загрозою прориву гідроспоруди 

11130 

НС унаслідок авіаційних аварій і катастроф 

10150 

НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи в аеропорту або у населеному пункті 

10151 

НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи поза аеропортом або населеним пунктом 

10152 

НС унаслідок відриву прибережного льоду з людьми 

30640 

НС унаслідок втрати усталеності або розділення об'єднаної енергосистеми України на складові частини 

10770 

НС УНАСЛІДОК ГІДРОДИНАМІЧНИХ АВАРІЙ 

11100 

НС унаслідок наявності в атмосферному повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10421 

НС унаслідок наявності у воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10430 

НС унаслідок наявності в ґрунті шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10410 

НС УНАСЛІДОК НАЯВНОСТІ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ШКІДЛИВИХ (ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ) І РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ПОНАД ГДК 

10400 

НС унаслідок наявності в питній воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10432 

НС унаслідок наявності в підземних водах РР понад ГДК 

10434 

НС унаслідок наявності в підземних водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10433 

НС унаслідок наявності в поверхневих водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10431 

НС унаслідок наявності в повітрі підземних і гірничих виробок РР понад ГДК 

10423 

НС унаслідок наявності в повітрі підземних і гірничих виробок шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10422 

НС унаслідок наявності в повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10420 

НС унаслідок події на атомній електричній станції 

10711 

НС УНАСЛІДОК ПОЖЕЖ, ВИБУХІВ 

10200 

НС унаслідок пожеж, вибухів на транспорті 

10230 

НС унаслідок пожеж, вибухів у будівлях і спорудах 

10210 

НС унаслідок пожежі, вибуху (можливості вибуху) виявлених вибухонебезпечних предметів (застарілих боєприпасів) 

10270 

НС унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі боєприпасів або іншому об'єкті військової призначеності 

10260 

НС унаслідок пожежі, вибуху на водному транспорті 

10232 

НС унаслідок пожежі, вибуху на залізниці 

10231 

НС унаслідок пожежі, вибуху на інших видах транспорту 

10234 

НС унаслідок пожежі, вибуху на об'єкті розвідування, видобування, переробляння, транспортування чи зберігання легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин 

10220 

НС унаслідок пожежі, вибуху на повітряному транспорті 

10233 

НС унаслідок пожежі, вибуху на радіаційно, хімічно чи біологічно небезпечному об'єкті без виливання (викидання) небезпечних речовин 

10250 

НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності 

10213 

НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді нежитлової призначеності 

10212 

НС унаслідок пожежі, вибуху в споруді, на комунікації або технологічному устаткованні промислового об'єкта 

10211 

НС унаслідок пожежі, вибуху у шахті, підземних і гірничих виробках 

10240 

НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням проривної повені 

11120 

НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням хвилі прориву та катастрофічного затоплення 

11110 

НС УНАСЛІДОК РАПТОВОГО РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

10600 

НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої призначеності 

10620 

НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності 

10640 

НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності 

10630 

НС унаслідок руйнування елементів транспортних комунікацій 

10610 

НС унаслідок руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення 

10650 

НС унаслідок руйнування підземних споруд шахти, підземних і гірничих виробок 

10660 

НС унаслідок ядерної чи радіаційної аварії за межами України із загрозою забруднення її території 

10560 

НС ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ 

40000 

НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

20000 

НС СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

30000 

НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 

10000 

НС, пов'язана з виверженням грязьового вулкану 

20210 

НС, пов'язана з викраденням людей 

30650 

НС, пов'язана з високим або низьким рівнем моря 

20420 

НС, пов'язана з високим рівнем води (водопілля, паводки) 

20510 

НС, пов'язана з дуже сильним дощем (дощ і мокрий сніг) (кількість опадів 50 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше; для гірських районів 30 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше) 

20314 

НС, пов'язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30° C і нижче) 

20321 

НС, пов'язана з дуже сильним снігопадом (кількість опадів 20 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше) 

20313 

НС, пов'язана з дуже сильною спекою (температура повітря 35° C і вище) 

20322 

НС, пов'язана з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним захворюванням людей (окремі випадки) 

20711 

НС, пов'язана з ензоотією 

20732 

НС, пов'язана з епідемією 

20714 

НС, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб 

20713 

НС, пов'язана з епізоотією 

20733 

НС, пов'язана з загрозливим обледенінням суден 

20440 

НС, пов'язана з затопленням 

20590 

НС, пов'язана з заторами, зажорами 

20530 

НС, пов'язана з захопленням заручників 

30660 

НС, пов'язана з землетрусом 

20110 

НС, пов'язана зі зникненням людей 

30670 

НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням артозброєння з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 

30540 

НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням боєприпасів з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 

30520 

НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням бронетехніки з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 

30530 

НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням вибухових матеріалів з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 

30550 

НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням наркотичних речовин, препаратів і наркотичної сировини з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 

30580 

НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням небезпечних хімічних речовин (приладів або устатковання, де їх використовують) з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 

30570 

НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням РР (приладів або устатковання, з використанням РР) з об'єкта зберігання, використання, переробляння та під час транспортування 

30560 

НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням технічних одиниць вогнепальної зброї з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 

30510 

НС, пов'язана зі зсувом 

20220 

НС, пов'язана з інтенсивним льодоходом 

20580 

НС, пов'язана з інфекційним захворюванням людей невизначеної етіології 

20716 

НС, пов'язана з інфекційним захворюванням риб невизначеної етіології 

20736 

НС, пов'язана з інфекційним захворюванням сільськогосподарських тварин невизначеної етіології 

20735 

НС, пов'язана з карстовими провалами 

20250 

НС, пов'язана з крупним градом (діаметром 20 мм і більше) 

20312 

НС, пов'язана з лісовою пожежею 

20610 

НС, пов'язана з маловоддям/посухою (маловоддя) 

20520 

НС, пов'язана з масовим засиханням та загибеллю посівів і створених 1 - 3-річних лісових культур, унаслідок засухи 

20323 

НС, пов'язана з масовим отруєнням сільськогосподарських тварин 

20740 

НС, пов'язана з масовим пошкодженням і загибеллю посівів, незібраним урожаєм, унаслідок заморозків 

20324 

НС, пов'язана з масовим розповсюдженням шкідників сільськогосподарських рослин 

20764 

НС, пов'язана з масовою загибеллю диких тварин 

20750 

НС, пов'язана з небезпечною інфекційною хворобою (групові випадки) 

20712 

НС, пов'язана з нещасним випадком з людьми на воді 

30630 

НС, пов'язана з нещасним випадком, іншим 

30680 

НС, пов'язана з нещасним випадком під час виконання трудових обов'язків 

30610 

НС, пов'язана з нещасним випадком у лісних, гірських масивах, печерах та інших важкодоступних місцях 

30620 

НС, пов'язана з низьким рівнем води 

20560 

НС, пов'язана з обвалом або осипом 

20230 

НС, пов'язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин 

20731 

НС, пов'язана з осіданням (проваллям) земної поверхні 

20240 

НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими небезпечними речовинами (масові випадки) 

20725 

НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами (окремі випадки) 

20723 

НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами (групові випадки) 

20724 

НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісних продуктів харчування 

20721 

НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісної питної води 

20722 

НС, пов'язана з підвищенням рівня ґрунтових вод (підтопленням) 

20260 

НС, пов'язана з пожежею на торфовищі 

20640 

НС, пов'язана з пожежею польовою (на сільськогосподарських угіддях) 

20630 

НС, пов'язана з пожежею степовою 

20620 

НС, пов'язана з прогресивною епіфітотією 

20762 

НС, пов'язана з раннім льодоставом або припаєм 

20430 

НС, пов'язана з раннім льодоставом та появою льоду на судноплавних водоймах і річках 

20570 

НС, пов'язана з селем 

20540 

НС, пов'язана з сильним (високим) хвилюванням моря та на водосховищі 

20410 

НС, пов'язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше), охоплюючи шквали та смерчі 

20331 

НС, пов'язана з сильним налипанням снігу (шар мокрого замерзлого снігу на деревах, стовбурах, дротах електромереж тощо діаметром 35 мм і більше) 

20333 

НС, пов'язана з сильним туманом (видимість менше 100 м, тривалістю 12 годин і більше) 

20337 

НС, пов'язана з сильною зливою (кількість опадів 30 мм і більше, тривалістю 1 година й менше) 

20311 

НС, пов'язана з сильною ожеледдю (шар льоду на деревах, дротах електромереж тощо діаметром 20 мм і більше) 

20334 

НС, пов'язана з сильною пиловою бурею (за швидкості вітру 15 м/с і більше, тривалістю 12 годин і більше) 

20332 

НС, пов'язана з сильною хуртовиною (за швидкості вітру 15 м/с і більше, тривалістю 12 годин і більше) 

20336 

НС, пов'язана зі сніговими заметами (повне припинення руху транспорту на шляхах) 

20335 

НС, пов'язана з ураженням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками 

20760 

НС, пов'язана з хворобою сільськогосподарських рослин невизначеної етіології 

20763 

НС, пов'язана зі сходом снігової лавини 

20550 

НС, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗНИКНЕННЯМ ЧИ ВИКРАДЕННЯМ ЗБРОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН З ОБ'ЄКТІВ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, ПЕРЕРОБЛЯННЯ АБО ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ 

30500 

НС, пов'язані з інфекційними захворюваннями людей 

20710 

НС, пов'язані з інфекційними захворюваннями сільськогосподарських тварин 

20730 

НС, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕЩАСНИМИ ВИПАДКАМИ З ЛЮДЬМИ 

30600 

НС, пов'язані з отруєнням людей 

20720 

НС, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЖЕЖАМИ В ПРИРОДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ 

20600 

Пандемія 

20715 

Панзоотія 

20734 

Панфітотія 

20761 

ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ДЕРЖАВНОГО ЧИ ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА 

30200 

УСТАНОВЛЕННЯ ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ У БАГАТОЛЮДНОМУ МІСЦІ, УСТАНОВІ (ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВІ), ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ, ТРАНСПОРТІ 

30400 

Опрос