Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О расторжении договора банковского счета и обязательстве возвратить денежные средства

Хозяйственный суд
Решение от 23.02.2009 № 19/221пд

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

23.02.2009 р. 

Справа N 19/221пд 

Господарський суд Донецької області у складі: головуючого - судді Дучал Н. М., при секретарі Шикуті О. В. (за участю представників сторін: від позивача - Ш. Л. І., за довіреністю, від відповідача - С. Т. В., за довіреністю) розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом Приватного підприємства "Укрспецмонтаж", м. Донецьк, до відповідача Акціонерного комерційного банку "Національний кредит", м. Київ, в особі Калінінської філії Акціонерного комерційного банку "Національний кредит" в м. Донецьку, м. Донецьк, про розірвання Договору N 1975 банківського рахунку від 01.03.2008 р.; спонукання Відповідача повернути Позивачу грошові кошти в сумі 196520,54 грн. шляхом перерахування їх на поточний (розрахунковий) рахунок 26000101325650 у відділенні "Юзовське" ЗАТ "ОТП Банк" в м. Донецьку, МФО 335775, код банку 26153244.

Приватне підприємство "Укрспецмонтаж", м. Донецьк звернулось до господарського суду Донецької області з позовом до Акціонерного комерційного банку "Національний кредит", м. Київ, в особі Калінінської філії Акціонерного комерційного банку "Національний кредит" в м. Донецьку, м. Донецьк, про розірвання Договору N 1975 банківського рахунку від 01.03.2008 р.; спонукання Відповідача повернути Позивачу грошові кошти в сумі 196520,54 грн. шляхом перерахування їх на поточний (розрахунковий) рахунок 26000101325650 у відділенні "Юзовське" ЗАТ "ОТП Банк" в м. Донецьку, МФО 335775, код банку 26153244.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на договір банківського рахунку N 1975 від 01.03.2008 р., банківські виписки, невиконання відповідачем розрахункових документів позивача та зобов'язань за договором банківського рахунку; заяву про закриття рахунку та розірвання договору, лист про коректування змісту листа, заяву про закриття поточного рахунку юридичної особи від 12.12.2008 р., платіжне доручення N 190 від 12.12.2008 р., повідомлення про невиконання розрахункового документа.

Позивач повідомляє, що в період з 09.10.2008 р. по 22.10.2008 р. позивач передавав до банку платіжні доручення на перерахування грошових коштів своїм контрагентам, однак грошовий переказ коштів банком не закінчено, контрагентами кошти отримані не були. 29.10.2008 р. кошти повернуті позивачеві на рахунок.

Подану позивачем заяву про розірвання договору, закриття банківського рахунку та платіжне доручення на перерахування коштів відповідачем не задоволено.

Відповідач проти позову заперечував, про що виклав у відзивах на позовну заяву, з наступних підстав.

Розірвання договору банківського рахунку вважає неможливим, тому що на рахунку позивача обліковуються кошти. Послався на те, що згідно п. 8.3 договору Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та закрити поточний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років підряд і на цьому рахунку немає залишків коштів. Закриття рахунку здійснюється відповідно до п. 20.5 Інструкції, затвердженої постановою НБУ від 12.11.2003 р. за N 492 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах". Датою закриття рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком день.

19.12.2008 р. постановою Правління Національного банку України N 439 з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану Банку призначено тимчасову адміністрацію строком на один рік з 19.12.2008 р. та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком до 18.06.2009 р. Повідомлення про призначення в АКБ "Національний кредит" тимчасової адміністрації та введення мораторію опубліковано у газеті "Урядовий кур'єр" від 23.12.2008 р. Згідно пункту 8.4 постанови НБУ N 369 від 28.08.2001 р. протягом дії мораторію документи з вимогами щодо виконання зобов'язань банку, на які введено мораторій, а також ті, що надходять до банку, повертаються без виконання. Послався на ст. 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність", яка передбачає, що у разі оголошення мораторію банк не відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань.

Просить суд відмовити позивачу у задоволенні позову або зупинити провадження по справі до закінчення дії мораторію на задоволення вимог кредиторів - до 18.06.2009 р.

Заявлене відповідачем клопотання про зупинення провадження у справі не основане на процесуальних нормах Господарського процесуального кодексу України, зокрема статті 79 ГПК України, тому не підлягає задоволенню.

Розгляд справи відкладався.

У відповідності до пп. 2, 3, 4 частини 3 ст. 129 Конституції України, основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом, забезпечення доведеності вини, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно ст. 42 Господарського процесуального кодексу України правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Відповідно ст. 43 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Стаття 33 Господарського процесуального кодексу України зазначає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши в засіданні пояснення представників сторін, господарський суд встановив:

01.03.2008 р. між Акціонерним комерційним банком "Національний кредит" (далі - Банк) в особі керуючого Калінінською філією АКБ "Національний кредит" в м. Донецьк та Приватним підприємством "Укрспецмонтаж" було укладено договір банківського рахунку N 1975, відповідно до умов якого Банк відкриває Клієнту рахунки для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України (далі - Послуги), а клієнт здійснює оплату наданих Банком Послуг у розмірі, строки та в порядку, передбаченому цим Договором та Додатками до нього.

Банк відкриває Клієнту Рахунки у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (із змінами та доповненнями), Банк закриває клієнту Рахунки у порядку та у випадках, передбачених Інструкцією, а також у випадках, передбачених умовами Договору (п. 2.1, 2.3 договору).

За заявою Клієнта Рахунки закриваються Банком тільки після повного погашення клієнтом заборгованості перед банком, повернення чекової книжки, перепустки (п. 2.3.1 договору).

Банк виконує операції по Рахунках на підставі розрахункових документів, у безготівковій та готівковій формах в порядку, строки та на умовах, передбачених інструкціями національного банку України, чинним законодавством України та цим договором (п. 2.5 договору).

Банк виконує операції по Рахунках на підставі розрахункових документів, які надаються до Банку безпосередньо або за документами, що передаються Клієнтом по електронних каналах зв'язку відповідно до умов окремого договору. Розрахункові документи подаються до банку особисто розпорядниками рахунків або особою уповноваженою керівником одержувати у Банку виписки та готівку (п. 2.6 договору).

Згідно п. 2.7 договору Банк виконує операції по Рахунках в національній валюті України та в іноземній валюті за розрахунковими документами, які надійшли від Клієнта протягом операційного часу, в день їх надходження, при умові належного оформлення документів, необхідних для здійснення зазначених операцій відповідно до законодавства України та вимог Банку, і наявності достатніх коштів на Рахунках. На сплачені по рахунках розрахункові документи Банк надає Клієнту копію документа, засвідчену штампом банка, підписом відповідального працівника Банку, з проставленням дати списання коштів з рахунку. Тривалість операційного часу встановлюється внутрішніми правилами Банку окремо для проведення операцій в національній та іноземній валютах та може змінюватися Банком.

Банк зобов'язався: забезпечувати Клієнту відкриття, зміну та закриття Рахунків, а також надання послуг в порядку, в строки та на умовах, передбачених цим Договором. Здійснювати розрахункові операції відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про платіжні системи і переказ коштів в Україні" та нормативних актів Національного банку України (п. 3.1.1 договору); забезпечувати збереження ввірених йому Клієнтом грошових коштів без нарахування відсотків на залишки коштів на рахунках (п. 3.1.2 договору).

Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами (п. 3.3.1 договору); припиняти операції по рахунках Клієнта у випадках, передбачених чинним законодавством України (п. 3.3.6 договору).

На підтвердження невиконання відповідачем умов договору банківського рахунку позивачем до матеріалів справи надані докази повернення (сторно) 29.10.2008 р. відповідачем 10 платіжних документів позивача від 09.10.2008 р., від 16.10.2008 р., від 17.10.2008 р., від 20.10.2008 р., від 22.10.2008 р.

Підставою для повернення банком зазначено "сторно документа згідно розпорядження Центрального офісу від 28.10.2008 р.". Вказане підтверджується банківськими виписками по рахунку клієнта (позивача).

Крім того, позивач наполягає, що 03.11.2008 р. ним були ініційовані грошові перекази за платіжними дорученнями N 180, 179, 183, 177, 181, 176, 182, які також не виконані банком, тому листом від 12.11.2008 р. були відкликані.

Позивачем був ініційований грошовий переказ за платіжним дорученням N 190 від 12.12.2008 р. на суму 196520,54 грн. (перерахування залишку грошових коштів в зв'язку з закриттям поточного рахунку). Переказ за вказаним платіжним документом не закінчений. Від банку отримано Повідомлення про невиконання розрахункового документа з підстав недостатності коштів на кореспондентському рахунку банку.

Позивачем подана Заява про розірвання договору N 175 від 14.10.2002 р. в зв'язку з невиконанням зобов'язань за договором з боку банку. Заява отримана банком 12.12.2008 р.

Листом, що отриманий банком 16.12.2008 р., позивач повідомив про коректування змісту листа від 12.12.2008 р. в зв'язку з зазначенням невірних реквізитів договору. Повідомив, що пропонує розірвати договір N 1975 від 01.03.2008 р.

12.12.2008 р. на адресу Калінінської філії АКБ "Національний кредит" позивачем була направлена заява від 12.12.2008 р. закриття поточного рахунку юридичної особи приватного підприємства "Укрспецмонтаж" N 260013016/1975. Залишок коштів позивач просив перерахувати на рахунок N 26000101325650, відкритий у відділенні "Юзівське" ЗАТ "ОТП Банк" в м. Донецьк, код банку 26153244, МФО 335775.

Вказані заяви позивача банком задоволені не були.

З огляду на матеріали справи та приписи чинного законодавства слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

За приписами ст. 334 Господарського кодексу України банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до закону.

Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком (ст. 55 Закону України "Про банки та банківську діяльність").

Згідно приписів ст. 1066 Цивільного кодексу України за договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунку), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших операцій за рахунком. Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.

Банк зобов'язаний вчиняти для клієнта операції, які передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського рахунку. Банк зобов'язаний зарахувати грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не встановлений договором банківського рахунку або законом. Банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунку грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунку або законом (ст. 1068 Цивільного кодексу України).

Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом (ст. 1074 Цивільного кодексу України).

При здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, а також не допускати дій з наміром завдати шкоди іншій особі чи зловживати правом в інших формах (частина друга та частина третя ст. 13 Цивільного кодексу України.

За умовами ст. 1075 Цивільного кодексу України договір банківського рахунку розривається за заявою клієнта у будь-який час. Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або за його вказівкою перераховується на інший рахунок в строки і в порядку, встановлені банківськими правилами.

Позивач наполягає, що підставою для розірвання договору стало невиконання відповідачем платіжних документів позивача.

По документах, що передавалися до банку у жовтні, на підставі розпорядження Центрального офісу здійснено "сторно".

Відповідно до Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Національного банку України N 254 від 18.06.2003 р. (зі змінами), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 8 липня 2003 р. за N 559/7880, сторно - це спосіб виправлення помилок у регістрах бухгалтерського обліку шляхом зворотного запису на величину помилки та одночасного зазначення правильної суми. Виправлення вносяться до облікового регістру в тому звітному періоді, у якому виявлені помилки, що можуть виникати під час математичних підрахунків, застосування облікової політики, неправильної інтерпретації фактів, помилкового зарахування та/або списання коштів за рахунками, неналежного виконання посадових обов'язків.

Відповідач не надав до матеріалів справи письмових пояснень, яка помилка була допущена та ким, що потягла сторнування грошових коштів позивача на його рахунок та незакінчення грошового переказу за платіжними документами позивача.

Означеним відповідач порушив умови пунктів 2.5, 2.7, 2.8, 3.1.1 Договору та приписи статей 1066 - 1068 Цивільного кодексу України щодо зобов'язань банківської установи перед клієнтом за договором банківського рахунку.

Вказані порушення є істотними порушеннями умов Договору банківського рахунку, вчинення яких значною мірою позбавляє позивача, як клієнта банку, того, на що він розраховував при укладенні цього Договору, і можуть мати своїм юридичним наслідком розірвання Договору в порядку частини 2 статті 651 Цивільного кодексу України.

За умовами частини 1 статті 1075 Цивільного кодексу України клієнт банку вправі у будь-який час ініціювати процедуру розірвання Договору, що і було зроблено останнім в порядку статті 188 ГК України та пункту 8.2 Договору шляхом відповідного повідомлення (заяви від 12.12.2008 р., від 16.12.2008 р.) про розірвання Договору, перерахування залишку коштів за вказаними в платіжному дорученні реквізитами. Доказом отримання Філією вказаних заяв є штамп Філії на документі.

Норми частини 3 статті 1075 ЦК України містять імперативний припис, згідно якого після розірвання Договору залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або за його вказівкою перераховується на інший рахунок в строки і в порядку, встановлені банківськими правилами.

На підставі ст. ст. 75, 85 Закону України "Про банки та банківську діяльність" Національним банком України було прийнято постанову N 439 від 19.12.2008 р. "Про призначення тимчасової адміністрації в Акціонерному комерційному банку "Національний кредит", якою строком на 1 рік з 19.12.2008 р. до 18.12.2009 р. призначено в Банку тимчасову адміністрацію. З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану Банку введений мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на шість місяців з 19.12.2008 р. до 18.06.2009 р.

Тимчасова адміністрація приступає до виконання своїх обов'язків негайно після прийняття рішення про її призначення. Тимчасова адміністрація очолюється керівником, який призначається Національним банком України. З дня призначення тимчасового адміністратора повноваження загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) банку переходять до тимчасового адміністратора. (ст. ст. 75, 78 Закону України "Про банки та банківську діяльність").

Згідно приписів ст. 80 Закону України "Про банки та банківську діяльність" тимчасовий адміністратор має право, зокрема, продовжувати або припиняти будь-які операції банку.

Відповідач не надав до матеріалів справи документових доказів використання тимчасовим адміністратором права, наданого йому ст. 80 Закону України "Про банки та банківську діяльність", припинення будь-яких операції банку; не надав розпорядження тимчасового адміністратора з цього приводу. Грошові кошти не були повернуті на рахунок платника.

Невиконання банком розрахункової операції клієнта при наявності коштів на його рахунку є порушенням прав клієнта на безперешкодне розпорядження своїми коштами.

Слід зауважити, що право обмежувати права клієнтів на безперешкодне розпорядження своїми коштами, зупиняти видаткові операції клієнтів банку Законом України "Про банки та банківську діяльність" тимчасовому адміністратору не надано.

Статтею 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту. Арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Відповідно до вимог ст. 8.1 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження. У разі надходження розрахункового документа клієнта до обслуговуючого банку після закінчення операційного часу банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що міститься в цьому розрахунковому документі, не пізніше наступного робочого дня.

Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів (ст. 8.4 Закону).

Переказ вважається завершеним з моменту зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі (ст. 30.1 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні").

З огляду на наведене причиною виникнення спору є невиконання Банком умов Договору банківського рахунку N 1975 від 01.03.2008 р. та приписів чинного законодавства України, яке регулює порядок виконання та розірвання договорів банківського рахунку.

Системний аналіз наведених норм законодавства дає суду підстави вважати позовні вимоги цілком обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Позивачем при зверненні до суду помилково сплачено державне мито в сумі 2050,21 грн., що підтверджується платіжним дорученням N 85 від 19.12.2008 р.

Оскільки вказаний спір є немайновим, відповідно до ст. 3 п. "б" Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" позивачем мало бути сплачене державне мито в сумі 170,00 грн.

Отже, надлишково сплачене державне мито в сумі 1880,21 грн. підлягає поверненню позивачу з державного бюджету України.

Відповідно до статті 49 ГПК України державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покласти на відповідача.

Керуючись ст. ст. 22, 33, 34, 43, 47, 49, 77, 82 - 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд вирішив:

Задовольнити позов Приватного підприємства "Укрспецмонтаж", м. Донецьк, до Акціонерного комерційного банку "Національний кредит", м. Київ, в особі Калінінської філії Акціонерного комерційного банку "Національний кредит" в м. Донецьк, м. Донецьк, про розірвання Договору банківського рахунку N 1975 від 01.03.2008 р.; спонукання банку повернути позивачу грошові кошти в сумі 196520,54 грн. шляхом їх перерахування на поточний рахунок 26000101325650 у відділенні "Юзівське" ЗАТ "ОТП Банк" в м. Донецьк, МФО 335775, код банку 26153244.

Розірвати договір банківського рахунку N 1975 від 01.03.2008 року, укладений між Приватним підприємством "Укрспецмонтаж", м. Донецьк, та Акціонерним комерційним банком "Національний кредит", м. Київ, в особі Калінінської філії Акціонерного комерційного банку "Національний кредит" в м. Донецьку.

Зобов'язати акціонерний комерційний банк "Національний кредит" в особі Калінінської філії Акціонерного комерційного банку "Національний кредит" в місті Донецьку перерахувати грошові кошти в сумі 196520,54 грн. з рахунку Приватного підприємства "Укрспецмонтаж" N 260013016/1975 в Калінінській філії АКБ "Національний кредит" на поточний рахунок ПП "Укрспецмонтаж" N 26000101325650 у відділенні "Юзівське" ЗАТ "ОТП Банк" в м. Донецьк, МФО 335775, код банку 26153244, шляхом закінчення грошового переказу за платіжним дорученням N 190 від 12.12.2008 р.

Стягнути з акціонерного комерційного банку "Національний кредит" на користь Приватного підприємства "Укрспецмонтаж", м. Донецьк, 85,00 грн. витрат по сплаті державного мита, 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання рішенням суду законної сили.

Повернути Приватному підприємству "Укрспецмонтаж", м. Донецьк, з Державного бюджету України надлишково сплачене державне мито в сумі 1880,21 грн. Видати довідку.

За погодженням сторін в судовому засіданні 23.02.2009 р. оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Рішення виготовлено та підписано 24.02.2009 р.

 

Суддя 

Н. М. Дучал 

Опрос