Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Словарь терминов национальных стандартов бухгалтерского учета

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 16.09.2019

Словник термінів національних стандартів бухгалтерського обліку

Аванси за будівельним контрактом
Грошові кошти або інші активи, отримані підрядником у рахунок оплати робіт, що виконуватимуться за будівельним контрактом.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»)

Активи
Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому
(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1«Загальні вимоги до фінансової звітності»)

Активи з розвідки запасів корисних копалин
Витрати, пов'язані з розвідкою та визначенням обсягів і якості запасів корисних копалин, визнаних активами.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин»)

Активи програми
Активи фонду і кваліфікований страховий поліс.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»)

Активи фонду
Активи (окрім фінансових інструментів без права передачі, що емітовані платником внесків) юридичної особи (далі – фонд), діяльність якого спрямована на здійснення виплат його учасникам, які призначені тільки для довгострокових виплат його учасникам, на які не може бути звернене будь-яке стягнення відповідно до закону та які не повертаються платнику внесків, крім випадків, якщо залишки активів фонду перевищують зобов'язання за програмою з визначеною виплатою або повертаються платнику внесків для погашення вже здійснених ним виплат учасникам фонду.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»)

Активний ринок
Ринок, якому притаманні такі умови: предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними; у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців; інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»)

Актуарні прибутки (збитки)
Прибутки (збитки), які є різницею між попередніми актуарними припущеннями і тим, що фактично відбулося, з урахуванням зміни актуарних припущень.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»)

Актуарні припущення
Демографічні та фінансові припущення, що використовуються для обчислення теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»)

Амортизація
Систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Амортизована собівартість фінансової інвестиції
Собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»)

Антирозбавляюча потенційна проста акція
Фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції приведе до збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності в майбутньому.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»)

Асоційоване підприємство
Підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»)

Баланс (звіт про фінансовий стан)
Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал
(Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1«Загальні вимоги до фінансової звітності»)

Опрос