Идет загрузка документа (91 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о депозитарной деятельности, утвержденному решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 17.10.2006 N 999

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 28.12.2010 № 1949
Утратил силу

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

28.12.2010 

м. Київ 

N 1949 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 березня 2011 р. за N 353/19091

Про затвердження Змін до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 17 жовтня 2006 року N 999
згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 25 березня 2014 року N 341)

Відповідно до статей 3 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 6, 14 та 17 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", з метою приведення у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства", Законом України від 18.12.2008 N 693-VI "Про внесення змін до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за N 1238/13112 (додаються).

2. Депозитаріям цінних паперів та зберігачам цінних паперів привести свою діяльність у відповідність до цього рішення не пізніше одного року від дати набрання ним чинності.

3. Департаменту методології регулювання ринку цінних паперів (О. Тарасенко) забезпечити подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Рішення набирає чинності через 30 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Петрашка.

 

Голова Комісії 

Д. Тевелєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуржій
 

Голова Служби безпеки України 

В. Хорошковський 

Перший заступник Голови
Держкомпідприємництва -
Голова ліквідаційної комісії
 

 
 
Г. М. Яцишина
 

 

 

Зміни до Положення про депозитарну діяльність

1. У розділі I:

1.1. У пункті 1:

доповнити пункт після абзацу третього абзацом четвертим такого змісту:

"безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку депозитарної установи з цінними паперами окремого випуску окремого емітента (далі - безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій) - встановлення обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами окремого випуску, наявними у системі депозитарного обліку депозитарію та його клієнтів, яке здійснюється відповідно до внутрішніх документів депозитарних установ на визначений строк або до настання певної події на підставі рішення суду, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розпорядження/постанови уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших підстав, встановлених законом".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять дев'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим - тридцятим;

абзац шостий викласти у такій редакції:

"депозитарні активи - сертифікати цінних паперів, розміщених у документарній формі на пред'явника, свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі, глобальні сертифікати цінних паперів і тимчасові глобальні сертифікати цінних паперів, розміщених у бездокументарній формі, записи на рахунках у цінних паперах депозитаріїв в інших депозитаріях, у тому числі в Національному депозитарії України та іноземних депозитарних установах, а також записи на рахунках у цінних паперах зберігачів в депозитаріях та в Національному депозитарії України";

у абзаці дванадцятому слова "уповноважена особа" виключити;

абзац чотирнадцятий доповнити словами "обсяг повноважень керуючого рахунком встановлюється відповідним правочином або відповідно до актів цивільного законодавства";

абзац п'ятнадцятий викласти у такій редакції:

"клієнт депозитарію - зберігач, який користується послугами депозитарію на підставі депозитарного договору, або емітент, який користується послугами депозитарію на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів, або інший депозитарій, у тому числі Національний депозитарій України, який користується послугами депозитарію на підставі договору про кореспондентські відносини щодо цінних паперів (далі - депозитарій-кореспондент)";

абзац двадцятий викласти у такій редакції:

"операція з цінними паперами - дія учасника фондового ринку, яка призводить до набуття чи припинення прав власності на цінні папери або обмеження обігу цінних паперів та/або реалізації прав за цінними паперами";

абзац двадцять другий після слів "статутного капіталу" доповнити словами "операції щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката, операції з переведення випуску цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування";

абзац двадцять сьомий викласти у такій редакції:

"розпорядник рахунку в цінних паперах - статус, який у депозитарній установі набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати розпорядження або іншим чином, передбаченим цим Положенням, внутрішніми документами депозитарної установи або договором між депозитарною установою та депонентом або клієнтом, оформлені вимоги щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку депозитарної установи";

абзаци двадцять дев'ятий і тридцятий виключити.

1.2. Пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Зберігачами визнаються юридичні особи - банки, торговці цінними паперами або реєстратори, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів".

1.3. Пункт 3 доповнити реченням другим такого змісту: "Депозитарії зобов'язані мати спеціальний рахунок у цінних паперах у кожному іншому депозитарії та відкривати такі рахунки всім іншим депозитаріям на підставі встановлених між собою договірних двосторонніх повнофункціональних кореспондентських відносин щодо цінних паперів".

2. У розділі II:

2.1. У пункті 1:

у абзаці першому слова "шляхом знерухомлення" замінити словами "відповідно до законодавства";

після абзацу десятого доповнити пункт абзацом одинадцятим такого змісту: "опціонних сертифікатів";

У зв'язку з цим абзац одинадцятий уважати абзацом дванадцятим.

2.2. У пункті 2 слова "Національним депозитарієм України" виключити.

2.3. Пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Обслуговування розміщення та обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України здійснюється депозитарними установами за умови їх допуску та/або реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України".

2.4. У пункті 7 слова "якщо їх випуск не оформлений глобальним сертифікатом із обов'язковим його депонуванням у депозитарії" замінити словами "без оформлення на весь їх випуск глобального сертифіката із обов'язковим його депонуванням у депозитарії, якщо інше не передбачено законодавством інших країн щодо обліку цінних паперів, розміщених за межами України".

3. У розділі III:

3.1. У підпункті 3.3 пункту 3:

у абзаці першому слова "за запитами депонентів або клієнтів та інших осіб згідно з їх повноваженнями на отримання такої інформації" замінити словами "відповідно до вимог цього Положення та умов договорів, укладених депонентами, клієнтами з депозитарними установами";

доповнити підпункт після абзацу п'ятого абзацами шостим та сьомим такого змісту:

"інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);

надання акціонеру інформації про включення його до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;".

У зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий уважати абзацами восьмим та дев'ятим;

доповнити підпункт після абзацу восьмого абзацом дев'ятим такого змісту:

"Депозитарії, крім вищеперелічених операцій, можуть здійснювати передання зберігачам отриманої депозитарієм від фондової біржі інформації про унесення, вилучення та перебування цінних паперів у біржовому списку (цінні папери, які пройшли процедуру лістингу на біржі) у разі отримання такої інформації від біржі".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом десятим.

3.2. У пункті 4:

абзац другий викласти у такій редакції:

"викуп - придбання емітентом випущених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з власниками цих цінних паперів для їх подальшого продажу або анулювання відповідно до законодавства";

доповнити пункт після абзацу сьомого абзацами восьмим і дев'ятим такого змісту:

"зміна місця зберігання глобального сертифіката - сукупність дій емітента щодо передання випуску цінних паперів на зберігання та обслуговування до системи депозитарного обліку іншого депозитарію;

дематеріалізація - сукупність дій щодо переведення випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування".

У зв'язку цим абзаци восьмий - одинадцятий уважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим;

у абзаці десятому слово "фонду" замінити словом "капіталу".

3.3. Пункт 5 доповнити новими абзацами такого змісту:

"посвідчення зберігачами довіреностей від фізичних осіб - депонентів цих зберігачів на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у зберігачів на рахунках у цінних паперах депонентів;

виконання депозитарієм функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії".

4. У розділі IV:

4.1. Доповнити пункт 1 новим підпунктом такого змісту:

"1.7. Загальна кількість цінних паперів певного випуску, що обліковуються на рахунку у цінних паперах депозитарію-кореспондента у депозитарії, повинна дорівнювати кількості цінних паперів цього випуску, що обліковуються у такому депозитарії-кореспонденті на рахунках у цінних паперах його клієнтів - зберігачів.

Загальна кількість цінних паперів певного випуску, що обліковуються на рахунку у цінних паперах зберігача у депозитарії, повинна дорівнювати кількості цінних паперів цього випуску, що обліковуються у такого зберігача на рахунках у цінних паперах його депонентів".

4.2. У абзаці третьому пункту 6 слова "та у випадках виявлення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів більш ніж одним реєстроутримувачем" замінити словами "рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи цього власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття".

5. У розділі V:

5.1. У главі 1:

5.1.1. У другому реченні підпункту 1.2 пункту 1 слова "крім нотаріально завірених" замінити словами "крім завірених у встановленому законодавством порядку";

5.1.2. У пункті 3:

абзац перший викласти у такій редакції:

"3. Для зберігання цінних паперів та обслуговування операцій з цінними паперами зберігачі на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах відкривають рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів, які після відкриття рахунку набувають статусу депонентів";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"У разі прийняття емітентом рішення про переведення випуску іменних акцій, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування для забезпечення обліку прав власності на акції такого випуску зберігачі можуть відкривати рахунки у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних акцій цього емітента на дату припинення ведення реєстру, на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття рахунків у цінних паперах цим власникам відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2000 за N 706/4927.

Якщо цінні папери перебувають у спільній власності декількох осіб, зберігачі відкривають один спільний для всіх співвласників рахунок у цінних паперах на підставі одного договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного з усіма співвласниками. Повноваження щодо укладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах та/або управління рахунком в цінних паперах на підставах, визначених законодавством, можуть здійснюватися одним із співвласників або їх загальним представником";

у підпункті 3.1:

абзац перший викласти у такій редакції:

"3.1. У одного зберігача власнику цінних паперів може бути відкрито тільки один рахунок у цінних паперах у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку депозитарію, клієнтом якого є зберігач. При цьому заява на відкриття рахунку в цінних паперах та інші документи, що визначені цим Положенням як обов'язкові для надання при відкритті рахунку в цінних паперах, надаються зберігачу тільки один раз";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"Комерційний банк, з яким холдингова компанія "Київміськбуд" в рамках проведення експерименту у житловому будівництві уклала договір про надання повноважень відповідно до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (далі - уповноважений банк), додатково має право відкрити у одного зберігача рахунки у цінних паперах у кількості, що дорівнює кількості створених таким банком відповідно до зазначеного Закону фондів банківського управління (далі - ФБУ)";

у підпункті 3.3:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, здійснюються на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником, така особа набуває у зберігача статус керуючого таким рахунком";

друге речення абзацу другого викласти у такій редакції: "Різним керуючим рахунком - професійним учасникам ринку цінних паперів не можуть делегуватися однакові повноваження";

у абзаці четвертому слово "договору" замінити словами "правочину, акта цивільного законодавства";

підпункт 3.4 викласти у такій редакції:

"3.4. Власник цінних паперів, який не призначив керуючого рахунком, здійснює управління рахунком у цінних паперах самостійно";

підпункт 3.6 викласти у такій редакції:

"3.6. Для обліку та зберігання цінних паперів, що є об'єктами державної власності, рахунок у цінних паперах у зберігача відкривається на ім'я держави. Керуючим рахунком у цінних паперах держави є суб'єкт управління об'єктами державної власності, який відповідно до законодавства та в межах повноважень, визначених законом, рішенням Кабінету Міністрів України, виконує функції з управління відповідними цінними паперами (далі - суб'єкт управління).

Договір про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави укладається між суб'єктом управління та обраним ним зберігачем у разі відсутності у цього зберігача відкритого на ім'я держави рахунку в цінних паперах.

Такий рахунок відкривається для обліку та зберігання на ньому цінних паперів, за якими функції з управління виконує цей суб'єкт управління, а також цінних паперів, за якими функції з управління виконують або виконуватимуть інші суб'єкти управління. Окремо з кожним таким суб'єктом управління укладається додатковий договір до договору про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між зберігачем та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави у зберігача. Текст додаткового договору має містити ті самі положення, що і основний договір, за винятком обов'язку зберігача відкрити рахунок у цінних паперах на ім'я держави.

3.6.1. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та Закону України "Про Кабінет Міністрів України" рішення про передачу повноважень з управління цінними паперами від одного суб'єкта управління до іншого новий суб'єкт управління:

1) якщо він ще не має статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави у зберігача, в якого на рахунку в цінних паперах держави обліковуються ці цінні папери, укладає з цим зберігачем додатковий договір до договору про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між зберігачем та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави;

подає документи, визначені абзацами четвертим - дев'ятим підпункту 3.6.4 цього пункту;

здійснює визначені законодавством та внутрішніми документами зберігача дії, пов'язані з унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих йому в управління;

2) якщо він має статус керуючого рахунком у цінних паперах держави у зберігача, в якого на рахунку в цінних паперах держави обліковуються ці цінні папери, здійснює визначені законодавством та внутрішніми документами зберігача дії, пов'язані з унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих йому в управління.

У цих випадках після унесення зберігачем змін до анкети рахунку в цінних паперах держави повноваження попереднього суб'єкта управління як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих в управління новому суб'єкту управління, припиняються.

3.6.2. При передачі повноважень з управління цінними паперами від одного суб'єкта управління до іншого новий суб'єкт управління має право здійснити інші дії:

1) якщо він має статус керуючого рахунком у цінних паперах держави в іншого зберігача - забезпечити переведення цінних паперів, переданих йому в управління, з рахунку в цінних паперах держави, на якому вони обліковувалися, на рахунок в цінних паперах держави, відкритий у зберігача, з яким ним укладено договір про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави або додатковий договір до нього, оформити та надати зберігачу анкету рахунку в цінних паперах держави, що містить інформацію щодо цінних паперів, переданих йому в управління, та щодо нього як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цих цінних паперів;

2) якщо він ще не має статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави у жодного зберігача має здійснити одну з такий дій:

укласти додатковий договір до договору про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави із зберігачем, в якого є відкритий на ім'я держави рахунок в цінних паперах, але ці цінні папери на ньому не обліковуються;

укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави із зберігачем, в якого немає відкритого на ім'я держави рахунку в цінних паперах.

У цих випадках новий суб'єкт управління має забезпечити переведення цінних паперів, переданих йому в управління, з рахунку в цінних паперах держави, на якому вони обліковувалися, на рахунок в цінних паперах держави, відкритий у зберігача, з яким ним укладено договір про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави або додатковий договір до договору про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між цим зберігачем та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави.

У разі укладання додаткового договору новий суб'єкт управління має подати зберігачу документи, визначені абзацами третім - дев'ятим підпункту 3.6.4 цього пункту.

Оформлена новим суб'єктом управління анкета рахунку в цінних паперах держави має містити інформацію щодо цінних паперів, переданих йому в управління, та щодо нього як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цих цінних паперів.

3.6.3. Проведення зберігачем(ами) депозитарних операцій, пов'язаних з передачею повноважень з управління цінними паперами, що обліковуються у зберігача на рахунку в цінних паперах держави, від одного суб'єкта управління об'єктами державної власності до іншого, здійснюється за розпорядженням нового суб'єкта управління на підставі оригіналів або засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, що підтверджують його повноваження з управління відповідними цінними паперами, що є об'єктами державної власності.

Проведення зберігачем депозитарних операцій, пов'язаних з відчуженням цінних паперів, що обліковуються у зберігача на рахунку в цінних паперах держави, здійснюється за розпорядженням керуючого рахунком держави - суб'єкта управління виключно за умови надання зберігачу оригіналів або засвідчених відповідно до законодавства копій:

документів, які підтверджують повноваження суб'єкта управління на відчуження належних державі цінних паперів;

рішення про відчуження належних державі цінних паперів (рішення про приватизацію, рішення Кабінету Міністрів України тощо).

3.6.4. Для відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави суб'єкт управління подає зберігачу:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;

документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах четвертому - десятому підпункту 3.7 цього пункту, якщо суб'єктом управління є юридична особа, або передбачені в абзацах четвертому - шостому підпункту 3.8 цього пункту, якщо суб'єктом управління є фізична особа. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України:

копії(ю) документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені Кабінету Міністрів України без довіреності;

копії(ю) розпорядчих документів Кабінету Міністрів України щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;

картку із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах, затверджену уповноваженою особою Кабінету Міністрів України. Ця картка містить зразок підпису тієї(тих) фізичної(их) особи (осіб), яка(і) має(ють) право підписувати всі розпорядження зберігачу від імені Кабінету Міністрів України в межах повноважень відповідно до Закону України "Про Кабінет Міністрів України";

абзац дев'ятий підпункту 3.7 після слів "поточний рахунок" доповнити словами "(для депонентів-банків - щодо реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок)";

доповнити пункт новим підпунктом 3.11 такого змісту:

"3.11. Для відкриття рахунку в цінних паперах для обліку цінних паперів, що перебувають у спільній власності декількох осіб, зберігачу подаються:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах, підписана усіма співвласниками або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником;

анкета рахунку в цінних паперах, що містить інформацію щодо всіх співвласників;

документи щодо всіх співвласників, передбачені в абзацах четвертому - десятому підпункту 3.7 цього пункту, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в абзацах четвертому - восьмому підпункту 3.9 цього пункту, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах четвертому - шостому підпункту 3.8 цього пункту, якщо співвласником є фізична особа.

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників, картки із зразками підписів розпорядників рахунку щодо всіх співвласників (крім співвласника, який за згодою всіх співвласників здійснює повноваження щодо управління їх спільним рахунком у цінних паперах) не подаються.

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників або їх загальним представником, то відносно такої особи подаються документи, визначені абзацами другим - четвертим підпункту 3.3.1 цього пункту, а також, якщо цією особою є загальний представник співвласників - абзацом п'ятим підпункту 3.3.1 цього пункту".

У зв'язку з цим підпункти 3.11 - 3.21 уважати відповідно підпунктами 3.12 - 3.22;

у підпункті 3.15 абзац перший викласти у такій редакції:

"3.15. Зберігачем активів ІСІ є банк, що має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Зберігачем активів венчурного фонду може бути юридична особа, що має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

доповнити пункт після підпункту 3.15 новим підпунктом такого змісту:

"3.16. Активи ФБУ у формі цінних паперів, визначених Законом України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", мають зберігатися у зберігача на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім'я уповноваженого банку, що створив цей ФБУ.

3.16.1. У одного зберігача на ім'я уповноваженого банку, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, що належать самому уповноваженому банку, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для обліку, зберігання та обслуговування операцій з цінними паперами, які є активами створених ним ФБУ.

Уповноважений банк надає розпорядження та отримує звіти за такими рахунками у цінних паперах, виконує інші дії згідно з умовами договору про відкриття рахунку в цінних паперах та/або внутрішніх документів зберігача відповідно до законодавства.

Договір про відкриття рахунку у цінних паперах для обліку, зберігання та обслуговування операцій з цінними паперами ФБУ укладається між уповноваженим банком та зберігачем.

3.16.2. Для відкриття рахунку в цінних паперах для обліку, зберігання та обслуговування операцій з цінними паперами, які є активами створеного уповноваженим банком ФБУ, уповноважений банк цього фонду подає зберігачу такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

копію свідоцтва про державну реєстрацію уповноваженого банку, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

копію довідки про внесення уповноваженого банку до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або в нотаріальному порядку;

копію зареєстрованих установчих документів уповноваженого банку, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або в нотаріальному порядку;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником уповноваженого банку і засвідчену печаткою уповноваженого банку, якщо розпорядником рахунку не є керівник уповноваженого банку;

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок уповноваженого банку, та номер цього рахунку;

копію правил ФБУ;

картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки уповноваженого банку, затверджену керівником уповноваженого банку.

3.16.3. Якщо зберігачем активів ФБУ, створеного уповноваженим банком, є сам уповноважений банк, рахунок у цінних паперах для обліку, зберігання та обслуговування операцій з цінними паперами такого ФБУ відкривається на підставі наказу керівника цієї юридичної особи.

Керівник юридичної особи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників таким рахунком у цінних паперах зберігача - уповноваженого банку, які не є працівниками депозитарного підрозділу зберігача.

До наказу додаються:

анкета рахунку в цінних паперах;

картка із зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена керівником зберігача - уповноваженого банку;

копія правил ФБУ".

У зв'язку з цим підпункти 3.16 - 3.22 уважати відповідно підпунктами 3.17 - 3.23;

у підпункті 3.19 слова "анулюванню, а також викуплених емітентом з метою погашення чи наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання" замінити словами "погашені емітентом чи викуплені емітентом з метою наступного продажу або анулювання";

у підпункті 3.20 слова "іншим депозитаріям" замінити словами "депозитаріям - кореспондентам";

абзац перший підпункту 3.21 викласти у такій редакції:

"3.21. Для відкриття рахунку в цінних паперах зберігачі, емітенти та депозитарії-кореспонденти подають депозитарію такі документи:".

5.1.3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Анкета рахунку в цінних паперах, анкета керуючого рахунком та інші вхідні документи, для яких внутрішніми документами депозитарної установи, затвердженими органом її управління відповідно до законодавства, встановлені зразки, оформлюються згідно із цими зразками.

4.1. У разі призначення депонентом, клієнтом депозитарної установи керуючого(их) рахунком анкета рахунку у цінних паперах має містити інформацію про керуючого(их) рахунку і депозитарній установі додатково має(ють) бути надана(і) анкета(и) цього(их) керуючого(их) рахунком з інформацією про обсяг повноважень та термін їх дії. Анкети керуючих рахунком повинні зберігатися разом з анкетою рахунку у цінних паперах.

Анкета рахунку в цінних паперах, анкета керуючого рахунком мають містити інформацію щодо розпорядника(ів) рахунку у цінних паперах. Якщо депонентом, керуючим рахунком є фізична особа, ця особа одночасно набуває статусу розпорядника рахунку в цінних паперах. Інформація щодо розпорядника(ів) рахунком у цінних паперах може міститися в анкеті розпорядника рахунку у цінних паперах. У разі окремого оформлення анкета(и) розпорядника(ів) рахунку у цінних паперах повинна(і) зберігатися разом з анкетою рахунку у цінних паперах, анкетою керуючого рахунком.

4.2. Анкета рахунку в цінних паперах держави оформлюється у розрізі випусків цінних паперів окремо за кожним об'єктом управління державної власності, що належить державі та обліковується на рахунку в цінних паперах держави у зберігача. Кожна анкета рахунку у цінних паперах держави має містити інформацію про керуючого рахунком - суб'єкта управління, який виконує функції з управління цінними паперами, зазначеними в цій анкеті.

4.3. Реквізити анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку у цінних паперах можуть бути доповнені за письмовим погодженням з депонентом, клієнтом або керуючим рахунком в межах їх повноважень.

Унесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі:

розпорядження депонента, клієнта чи керуючого рахунком депонента, клієнта депозитарної установи;

переоформленої анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку у цінних паперах (попередня анкета у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву депозитарної установи);

оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.

Якщо в анкеті рахунку в цінних паперах, анкеті керуючого рахунком змінюється інформація про розпорядника рахунку в цінних паперах, до письмового розпорядження щодо внесення змін до відповідної анкети та документів, що підтверджують зміну інформації про розпорядника рахунку, додається:

якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи резидента - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджена керівником юридичної особи;

якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - нерезидента - картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчена в нотаріальному порядку;

якщо розпорядником рахунку виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами, - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена в нотаріальному порядку".

5.2. У главі 2:

5.2.1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"за розпорядженнями депонентів, клієнтів чи керуючих рахунками депонентів, клієнтів. До розпоряджень, які подаються депозитарній установі, додаються оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій. Зазначені документи не додаються до розпоряджень, які подаються зберігачем або депозитарієм-кореспондентом до депозитарію, а також депонентом або керуючим його рахунком до зберігача у випадку укладання договору щодо зазначених у розпорядженні депонента або керуючого його рахунком цінних паперів (крім акцій) за участю торговця цінними паперами, реквізити якого зазначаються у цьому розпорядженні (повне або скорочене найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія, номер, строк дії ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами)";

5.2.2. Пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Розпорядження та інформаційні повідомлення надаються депозитарній установі або депозитарною установою у формі, визначеній внутрішніми документами депозитарної установи щодо обміну інформацією та відповідним договором (договором про відкриття рахунку в цінних паперах, депозитарним договором, договором про обслуговування емісії цінних паперів, договором про кореспондентські відносини) (паперовий документ, електронний документ, електронний документ у формі S.W.I.F.T. - повідомлення).

Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент, або керуючий його рахунком, або клієнт, чи керуючий його рахунком, підписується розпорядником рахунку в цінних паперах відповідно до наданих йому повноважень. Інформаційне повідомлення підписується уповноваженою особою депозитарної установи у відповідності до наданих повноважень. Спосіб підписання розпорядження та інформаційного повідомлення визначається згідно зі способом підтвердження достовірності підпису, що використовується при обміні інформацією між депонентом або клієнтом та депозитарною установою, і може бути таким:

підпис розпорядника рахунку та, якщо депонентом, клієнтом або керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи (для інформаційного повідомлення - підпис уповноваженої особи та печатка депозитарної установи) - у разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у вигляді паперового документа;

електронний цифровий підпис розпорядника рахунку та, якщо депонентом, клієнтом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів - депонентів або керуючих рахунком) (для інформаційного повідомлення - електронний цифровий підпис уповноваженої особи депозитарної установи) - у разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у вигляді електронного документа;

електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження, інформаційного повідомлення ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.) - у разі надання розпорядження, інформаційного повідомлення у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T. - повідомлення.

Спосіб підтвердження достовірності підпису на розпорядженні, наданого у формі паперового або електронного документа, обумовлюється відповідно до вимог законодавства у відповідному договорі (договорі про відкриття рахунку в цінних паперах, депозитарному договорі, договорі про обслуговування емісії цінних паперів або договорі про кореспондентські відносини).

При прийманні розпоряджень депозитарна установа перевіряє їх на достовірність відповідно до визначеного її внутрішніми документами порядку залежно від способу підтвердження достовірності підписів, що використовується при обміні даними між депонентом або клієнтом та депозитарною установою".

5.2.3. У пункті 9:

абзац дванадцятий після слова "поставки" доповнити словами "/блокування/розблокування";

абзац тринадцятий викласти у такій редакції:

"вказані у розпорядженні цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах депонента, клієнта, заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або щодо яких встановлене обмеження на здійснення облікових операцій, крім випадків приймання розпоряджень на виконання визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням зберігачем провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів";

у абзаці п'ятнадцятому слова "рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення клірингу та укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів, зазначених у розпорядженні на поставку цінних паперів" замінити словами "рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розпорядженням або постановою уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень, крім випадків приймання розпоряджень на виконання визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням зберігачем провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"несплата депонентом зберігачу, клієнтом депозитарію депозитарних послуг за умови, якщо це передбачено відповідним договором (договором про відкриття рахунку в цінних паперах, депозитарним договором, договором про обслуговування емісії цінних паперів, договором про кореспондентські відносини)".

5.2.4. Абзац перший пункту 10 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Інформація про проведення та виконання інформаційної операції, яка є звітом, інформаційним повідомленням про виконання облікової депозитарної операції, може не вноситися до журналу депозитарних операцій як окрема депозитарна операція".

У зв'язку з цим речення друге вважати реченням третім.

5.2.5. У пункті 13:

абзац перший після слова "установі" доповнити словами "оригіналів або завірених відповідно до вимог законодавства копій";

доповнити пункт після абзацу третього абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, про поновлення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, про зупинення обігу цінних паперів, про відновлення обігу цінних паперів або про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи певного власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий уважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим.

5.2.6. У пункті 18:

абзац перший викласти у такій редакції:

"18. Проведенням облікової операції переказу цінних паперів може здійснюватись операція щодо блокування цінних паперів (установлення обмежень щодо обігу чи розміщення) на рахунку у цінних паперах депонента та/або клієнта на визначений строк та/або до настання певної події, пов'язаної, зокрема, з обтяженням їх зобов'язаннями, або операція щодо розблокування цінних паперів (зняття встановлених обмежень) на рахунку у цінних паперах депонента та/або клієнта";

у підпункті 18.2:

абзац перший викласти у такій редакції:

"18.2. Безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій може здійснюватися на підставі подання депозитарним установам оригіналів або завірених відповідно до вимог законодавства копій таких документів:";

абзаци третій, сьомий, десятий та тринадцятий доповнити словами "розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення обігу цінних паперів, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи певного власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття";

у абзаці шостому слова "облікової операції щодо блокування цінних паперів" замінити словами "безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій";

у абзацах дев'ятому та дванадцятому слова "цінних паперів" замінити словами "усіх цінних паперів випуску".

5.3. У главі 3:

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Виписка про стан рахунку у цінних паперах може складатися як за всіма цінними паперами, що обліковуються на рахунку у цінних паперах власника та належать йому на праві власності, так і за окремими випусками цінних паперів на підставі інформації, що міститься на пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку, згрупованих за депозитарним кодом рахунку в цінних паперах цього власника та кодом цінних паперів";

пункт 4 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Зберігач, в якого відкритий рахунок у цінних паперах на ім'я держави, зобов'язаний:

на вимогу суб'єкта управління, який виконує функції з управління цінними паперами, що обліковуються на такому рахунку, надавати йому виписку з рахунку в цінних паперах держави виключно за тими цінними паперами, функції з управління якими виконує цей суб'єкт управління;

на вимогу Кабінету Міністрів України незалежно від того, який суб'єкт управління виконує функції з управління відповідними цінними паперами, що обліковуються на такому рахунку, не пізніше трьох робочих днів з дати отримання такої вимоги надавати Кабінету Міністрів України виписку з рахунку в цінних паперах держави";

пункт 8 після слів "депозитарним договором" доповнити словами "договором про обслуговування емісії цінних паперів, договором про кореспондентські відносини";

у пункті 9 абзаци шостий і сьомий виключити;

пункт 13 викласти у такій редакції:

"13. Для обслуговування ІСІ (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) зберігач згідно з договором про обслуговування ІСІ, укладеним з корпоративним інвестиційним фондом або компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду, повинен:

здійснювати контроль за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству,

здійснювати контроль за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямів використання прибутків, отриманих на активи ІСІ;

в установлені законодавством строки перевіряти правильність розрахунків вартості чистих активів ІСІ, виконаних компанією з управління активами цього ІСІ;

надавати наглядовій раді корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду інформацію щодо результатів перевірки правильності розрахунків вартості чистих активів ІСІ".

6. У розділі VI:

пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення щодо ліквідації строкового ІСІ депозитарій протягом одного робочого дня з дня отримання від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку копії цього рішення зупиняє виконання операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів, пов'язаних з обслуговуванням розміщення та обігу цінних паперів цього фонду";

пункт 9 доповнити новими абзацами такого змісту:

"За результатами зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах депонента на дату зарахування складається виписка з рахунку у цінних паперах. Строки та спосіб передачі виписки з рахунку в цінних паперах депоненту визначаються договором про відкриття рахунку в цінних паперах.

При створенні публічного або приватного акціонерного товариства виписка про стан рахунку в цінних паперах щодо зарахованих акцій за результатом їх розміщення видається депоненту (засновнику цього акціонерного товариства) протягом 10 робочих днів з дня початку їх обігу у спосіб, передбачений договором про відкриття рахунку в цінних паперах";

доповнити розділ після пункту 9 новим пунктом 10 такого змісту:

"10. Депозитарій у разі надходження від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку розпорядження її уповноваженої особи про скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, протягом трьох робочих днів з дня його отримання направляє зберігачам, на рахунках у цінних паперах яких у депозитарії обліковуються цінні папери цього випуску, розпорядження про списання таких цінних паперів з рахунків у цінних паперах депонентів, яким ці акції належать на праві власності. До розпорядження мають додаватися копії розпоряджень уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про визнання емісії цінних паперів недійсною та про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

Зберігачі на підставі розпорядження депозитарію про списання цінних паперів і доданої до нього копії розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про визнання емісії цінних паперів недійсною та про скасування реєстрації випуску цінних паперів повинні списати цінні папери з рахунків у цінних паперах власників цих цінних паперів не пізніше одного робочого дня з дня отримання розпорядження депозитарію.

Депозитарій до закінчення операційного дня, наступного за тим, в який ним були надіслані розпорядження зберігачам про списання цінних паперів з рахунків у цінних паперах депонентів, здійснює списання цих цінних паперів з рахунків у цінних паперах зберігачів та емітента.

Після списання цінних паперів випуску, реєстрація якого скасована, депозитарій вилучає зі сховища та переміщує до архіву глобальний сертифікат або тимчасовий глобальний сертифікат, оформлений на цей випуск".

У зв'язку цим пункти 10, 11 уважати відповідно пунктами 11, 12.

7. У розділі VII:

7.1. У пункті 4:

абзац перший замінити абзацами першим - п'ятим такого змісту:

"4. Анулюванню можуть підлягати тільки цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента у депозитарії як:

викуплені чи погашені емітентом;

нерозміщені чи несплачені особами, що придбали цінні папери в період розміщення;

конвертовані (обміняні) на цінні папери іншого випуску цього емітента, а також (при конвертації акцій) - на акції (частки/паї) цього емітента - акціонерного товариства та іншого товариства за результатом його виділу з емітента - акціонерного товариства або на акції (частки/паї) товариства-правонаступника(ів) за результатом припинення емітента - акціонерного товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення;

цінні папери, реєстрація випуску яких скасована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо";

у підпункті 4.1 слово "підписки" замінити словом "розміщення";

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

"4.5. Анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку з припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо, здійснюється депозитарними установами шляхом списання цінних паперів такого випуску з рахунків депонентів, клієнтів на підставі копії розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

4.6. Депозитарій у разі надходження від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або реєстроутримувача копії розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів протягом одного робочого дня з дня її отримання направляє зберігачам і депозитаріям-кореспондентам, на рахунках у цінних паперах яких у депозитарії обліковуються цінні папери цього випуску, розпорядження про списання цінних паперів цього випуску з рахунків у цінних паперах їх депонентів, клієнтів. До розпорядження має додаватися копія розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

Депозитарії-кореспонденти протягом одного робочого дня з дня отримання зазначеного розпорядження депозитарію направляють зберігачам, на рахунках у цінних паперах яких у депозитарії-кореспонденті обліковуються цінні папери випуску, реєстрація якого скасована, розпорядження про списання цінних паперів цього випуску з рахунків у цінних паперах їх депонентів. До розпорядження має додаватися копія розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

Зберігачі на підставі копії розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів повинні виконати зазначене розпорядження депозитарію або депозитарію-кореспондента не пізніше одного робочого дня з дня його отримання та списати цінні папери з рахунків у цінних паперах власників цих цінних паперів.

Депозитарії-кореспонденти до закінчення операційного дня, наступного за тим, в який ними були надіслані розпорядження зберігачам про списання цінних паперів з рахунків у цінних паперах депонентів, здійснюють списання цих цінних паперів з рахунків у цінних паперах зберігачів.

Депозитарій до закінчення другого операційного дня, наступного за тим, в який ними були надіслані розпорядження зберігачам про списання цінних паперів з рахунків у цінних паперах депонентів, здійснює списання цих цінних паперів з рахунків у цінних паперах зберігачів, з рахунків у цінних паперах емітента та депозитаріїв-кореспондентів.

Після списання цінних паперів випуску, реєстрація якого скасована, депозитарій вилучає зі сховища та переміщує до архіву:

глобальний сертифікат, оформлений на цей випуск, якщо випуск цінних паперів був зареєстрований у бездокументарній формі існування;

свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів цього випуску, якщо випуск іменних цінних паперів був зареєстрований у документарній формі існування.

4.7. У разі скасування реєстрації випуску іменних цінних паперів документарної форми існування зберігач, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як номінальний утримувач, протягом трьох робочих днів з дня отримання від реєстроутримувача копії розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів повинен списати цінні папери цього випуску з рахунків у цінних паперах власників цих цінних паперів.

Після списання цінних паперів випуску, реєстрація якого скасована, зберігач вилучає зі сховища та переміщує до архіву свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів цього випуску".

7.2. У підпункті 5.6 пункту 5 слово "викуплені" замінити словом "погашені".

8. У розділі VIII:

8.1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Зведений обліковий реєстр та обліковий реєстр складаються депозитарними установами на підставі відповідних розпоряджень на складання зведеного облікового реєстру, облікового реєстру, списку (переліку) власників іменних цінних паперів, переліку (реєстру) акціонерів або розпоряджень про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства. В таких розпорядженнях обов'язково повинні вказуватися:

повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента;

інформація про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів);

підстава для складання реєстру;

дата, станом на яку складається реєстр (далі - дата обліку). У випадку складання реєстру з метою забезпечення реєстрації для участі у загальних зборах акціонерного товариства акціонерів, що мають право на таку участь, вказується дата обліку, що за 3 робочих дні передує даті проведення загальних зборів;

спосіб передання зведеного облікового реєстру або облікового реєстру (засобами електронного документообігу, кур'єром тощо);

інформація щодо особи, якій надані повноваження проводити реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах публічного або приватного акціонерного товариства (реєстраційна комісія), у випадку подання розпорядження на складання зведеного облікового реєстру та/або переліку акціонерів для забезпечення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства депозитарію, з яким цим акціонерним товариством укладений договір про обслуговування емісії цінних паперів (ця особа є особою, якій надається складений депозитарієм зведений обліковий реєстр власників акцій).

Для організації проведення загальних зборів акціонерного товариства та реєстрації акціонерів на цих зборах або організації забезпечення нарахування та виплати дивідендів за акціями депозитарієм складається перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах чи на отримання дивідендів, у формі зведеного облікового реєстру та/або у формі переліку (реєстру) акціонерів, складеного на підставі даних такого зведеного облікового реєстру, відповідно до вимог цього розділу за відповідним розпорядженням окремо за кожним типом та класом акцій (за необхідності включення до переліку (реєстру) акціонерів власників акцій за декількома випусками).

За необхідності включення до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах чи на отримання дивідендів, власників акцій за декількома випусками у розпорядженнях на складання переліку (реєстру) акціонерів обов'язково повинна вказуватися інформація про всі випуски акцій, за якими він складатиметься (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип і клас (за наявності) цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера).

1.1. До розпоряджень, наданих реєстраторами, мають додаватися копії документів (або витяги з них), які отримані реєстратором від емітента і підтверджують наявність підстав для складання зведеного облікового та облікового реєстрів.

1.2. До розпоряджень про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що надаються особою, що скликає загальні збори, депозитаріям, депозитарієм - зберігачам та депозитаріям-кореспондентам або реєстроутримувачем - зберігачам та депозитаріям, має додаватися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

1.3. Розпорядження на складання зведеного облікового реєстру, облікового реєстру, списку (переліку) власників іменних цінних паперів, переліку (реєстру) акціонерів або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства (крім розпоряджень акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) повинні бути підписані уповноваженою посадовою особою уповноваженого органу емітента (розпорядником рахунку у цінних паперах), або реєстроутримувача, або депозитарію залежно від того, хто надає розпорядження, та у разі надання розпорядження у формі паперового документа скріплені печаткою відповідного емітента, реєстроутримувача або депозитарію.

1.4. Розпорядження акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, має бути підписано всіма акціонерами, які подавали вимогу. До такого розпорядження мають додаватися:

виписка з рахунку в цінних паперах (виписки з рахунків у цінних паперах), що підтверджує (підтверджують) факт володіння зазначеною особою (зазначеними особами) визначеним відсотком акцій;

у разі скликання позачергових загальних зборів публічного або приватного акціонерного товариства - копія вимоги про проведення позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства, і копія рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів (за наявності);

у разі скликання позачергових загальних зборів відкритого або закритого акціонерного товариства - копія вимоги про проведення позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства, і копія або оригінал документа, що підтверджує отримання акціонерним товариством зазначеної вимоги.

1.5. Передання зведеного облікового реєстру та облікового реєстру, складеного у формі електронного документа, між депозитарними установами здійснюється засобами електронного документообігу, визначеними відповідним договором (депозитарним договором, договором про кореспондентські відносини).

Спосіб підписання облікового реєстру, зведеного облікового реєстру визначається згідно зі способом підтвердження достовірності підпису, що використовується при обміні інформацією між депозитарними установами, і може бути таким:

електронний цифровий підпис розпорядника рахунку та електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи - у разі надання облікового реєстру, зведеного облікового реєстру у вигляді електронного документа;

електронне підтвердження (авторизація) підписання облікового реєстру, зведеного облікового реєстру ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.) - у разі надання облікового реєстру, зведеного облікового реєстру у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T. - повідомлення. У цьому випадку для його підтвердження депозитарною установою має бути забезпечено в установлений договором строк додаткове надання облікового реєстру, зведеного облікового реєстру у формі паперового документа або електронного документа із використанням електронних цифрових підписів.

Спосіб підтвердження достовірності підпису на обліковому реєстрі, зведеному обліковому реєстрі обумовлюється відповідно до вимог законодавства у відповідному договорі (депозитарному договорі, договорі про кореспондентські відносини).

1.6. Облікові реєстри власників цінних паперів формуються зберігачами на підставі записів на відкритих у них рахунках у цінних паперах цих власників станом на кінець операційного дня визначеної дати обліку, а зведений обліковий реєстр власників цінних паперів - депозитарієм на підставі даних цих облікових реєстрів, наданих зберігачами, та даних зведеного облікового реєстру, наданого депозитарієм-кореспондентом. Після передання зберігачем облікового реєстру депозитарію до наступного операційного дня вносити зміни на рахунки в цінних паперах депонентів щодо випуску цінних паперів, за яким був складений цей реєстр, заборонено.

Якщо дата обліку є датою у майбутньому, то термін надання розпорядження на складання зведеного облікового та облікового реєстрів або списку (переліку) власників іменних цінних паперів повинен бути не менше трьох робочих днів до дати обліку, на яку повинен формуватися даний реєстр. Зберігачі здійснюють надання облікового реєстру депозитарію - до закінчення операційного дня дати обліку, реєстроутримувачам - до закінчення операційного дня, наступного за датою обліку. Депозитарії-кореспонденти здійснюють надання зведеного облікового реєстру депозитарію до закінчення операційного дня, наступного за датою обліку. Депозитарії здійснюють надання зведеного облікового реєстру емітенту або реєстроутримувачу не пізніше двох робочих днів від дати обліку.

За необхідності складання зведеного облікового та облікового реєстрів на дату у минулому зберігачі та депозитарії-кореспонденти здійснюють надання облікового та зведеного облікового реєстрів протягом двох робочих днів від дати отримання розпорядження від депозитарію, зберігачі та депозитарії - протягом трьох робочих днів від дати отримання розпорядження від реєстроутримувача або емітента".

8.2. У реченні другому абзацу другого пункту 2 слово "керівника" замінити словами "уповноваженої особи".

8.3. Абзаци другий та третій пункту 3 замінити абзацами другим - четвертим такого змісту:

"рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) та позачергових загальних зборів;

вимога акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів у передбаченому законодавством порядку;

пропозиція особи (осіб, що діють спільно), яка придбала(и) контрольний пакет акцій публічного або приватного акціонерного товариства, всім акціонерам придбати у них прості акції цього товариства, крім випадку придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий уважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим.

8.4. У пункті 4:

абзац перший після слів "випуску цінних паперів" доповнити словами "або депозитарієм, на рахунку в цінних паперах якого в іншому депозитарії на підставі договору про кореспондентські відносини обліковуються цінні папери цього випуску (депозитарієм-кореспондентом)";

абзаци другий - четвертий замінити абзацами другим - п'ятим такого змісту:

"рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) та позачергових загальних зборів;

на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів у передбаченому законодавством порядку;

настання терміну звітності депозитарію перед емітентом, з яким цим депозитарієм укладений договір про обслуговування емісії цінних паперів, стосовно переліку власників;

пропозиція особи (осіб, що діють спільно), яка придбала(и) контрольний пакет акцій публічного або приватного акціонерного товариства, всім акціонерам придбати у них прості акції цього товариства, крім випадку придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий уважати відповідно абзацами шостим - десятим.

8.5. У пункті 5:

доповнити пункт після абзацу третього абзацом четвертим такого змісту:

"для забезпечення персонального повідомлення депонентів (акціонерів) про проведення загальних зборів акціонерного товариства".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим;

у підпункті 5.3:

доповнити абзац другий словами "- у разі його надання депозитарію або "Список (перелік) власників іменних цінних паперів" - у разі його надання реєстроутримувачу";

абзаци п'ятий і шостий після слова "повне" доповнити словами "або скорочене";

в абзаці сьомому слова "(вид та тип цінних паперів, код цінних паперів, реєстраційний номер, номінальна вартість)" замінити словами "(код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів))";

абзац восьмий після слова "власника" доповнити словом "(співвласника)";

абзац одинадцятий після слова "повне" доповнити словами "або скорочене";

доповнити підпункт після абзацу одинадцятого абзацом дванадцятим такого змісту:

"для держави - держава Україна, реквізити суб'єкта(ів) управління (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, дані документа, що посвідчує особу, місце та дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта; для юридичної особи - повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим.

8.6. У пункті 6:

доповнити пункт після абзацу другого абзацами третім та четвертим такого змісту:

"за розпорядженням депозитарію, з яким емітентом укладений договір про обслуговування емісії цінних паперів або який зареєстрований як номінальний утримувач у системі реєстру власників іменних цінних паперів відповідного емітента і клієнтом якого є депозитарій, що складає зведений обліковий реєстр;

за розпорядженням акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів".

У зв'язку з цим абзац третій уважати відповідно абзацом п'ятим;

у підпункті 6.2:

доповнити абзац другий словами "- у разі його надання емітенту чи депозитарію, з яким емітентом укладений договір про обслуговування емісії цінних паперів або який зареєстрований як номінальний утримувач у системі реєстру власників іменних цінних паперів відповідного емітента і клієнтом якого є депозитарій, що складає зведений обліковий реєстр, або "Список (перелік) власників іменних цінних паперів" - у разі його надання реєстроутримувачу";

абзаци п'ятий, шостий і восьмий після слова "повне" доповнити словами "або скорочене";

в абзаці сьомому слова "(вид та тип цінних паперів, реєстраційний номер цінних паперів, код цінних паперів, номінальна вартість)" замінити словами "(код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/ клас/ різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі))".

8.7. Доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"7. Зберігач, депозитарій має право відмовити в узятті до виконання розпорядження на складання облікового реєстру, зведеного облікового реєстру, списку (переліку) власників іменних цінних паперів, переліку (реєстру) акціонерів або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, якщо:

розпорядження не містить обов'язкових реквізитів, передбачених пунктом 1 цього розділу;

розпорядження не відповідає вимогам підпунктів 1.3, 1.4 пункту 1 цього розділу;

у розпорядженні, яке надане депозитарію емітентом, виявлена невідповідність підпису розпорядника рахунку у цінних паперах та/або печатки на розпорядженні зразка підпису розпорядника рахунку та/або печатки відповідно, що містяться в картці зразків підписів розпорядника (розпорядників) рахунку у цінних паперах та відбитка печатки емітента;

розпорядження, яке надане депозитарію емітентом, підписане особою, строк повноважень якої закінчився;

розпорядження подане із порушенням строків, встановлених цим Положенням для його надання;

зазначена у розпорядженні підстава для складання облікового реєстру власників цінних паперів, зведеного облікового реєстру власників цінних паперів не передбачена пунктами 3, 4 цього розділу;

не надані копії документів (або витяги з них), які отримані реєстратором від емітента і підтверджують наявність підстав для складання зведеного облікового, облікового реєстрів власників цінних паперів, - у разі надходження розпорядження від реєстратора;

не надане письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний - у разі надходження розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Якщо у розпорядженні на складання облікового реєстру власників цінних паперів, зведеного облікового реєстру власників цінних паперів зазначена підстава, передбачена в абзаці восьмому пункту 3 або абзаці десятому пункту 4 цього розділу, воно має містити посилання на відповідну норму законодавства, якою у такому конкретному випадку передбачено складання облікового реєстру власників цінних паперів, зведеного облікового реєстру власників цінних паперів.

8. У разі складання депозитарієм зведеного облікового реєстру для організації проведення загальних зборів акціонерного товариства та реєстрації акціонерів на цих зборах або організації забезпечення нарахування та виплати дивідендів за акціями, депозитарій на підставі даних складеного ним зведеного облікового реєстру може за відповідним розпорядженням складати перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, або перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами.

8.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, та перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами, складаються депозитарієм станом на дату обліку, на яку було складено зведений обліковий реєстр (зведені облікові реєстри), на підставі даних якого (яких) складаються вказані переліки, та містять інформацію про всіх акціонерів, що вказані в цьому зведеному обліковому реєстрі (в цих зведених облікових реєстрах).

8.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, та перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами, повинні містити:

назву документа "Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства"/"Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами";

дату складання;

дату, за станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;

інформацію про депозитарій (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, засоби зв'язку тощо);

інформацію про емітента цінних паперів (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів);

щодо кожного акціонера, внесеного до переліку, має бути вказано:

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), дані документа, що посвідчує особу;

для юридичної особи - повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказується країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності;

для держави - держава Україна, реквізити суб'єкта(ів) управління (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, дані документа, що посвідчує особу, місце та дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта; для юридичної особи - повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ);

місцезнаходження (місце проживання);

загальну кількість голосів акціонера.

8.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, та перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами, складаються у вигляді паперового та/або електронного документа. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, та перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами, у формі паперового документа повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи депозитарію та містити відбиток печатки депозитарію. Усі аркуші переліку повинні бути пронумеровані та прошнуровані, а їх кількість - завірена підписом уповноваженої особи депозитарію та містити відбиток печатки депозитарію".

9. У абзаці шостому підпункту 1.4 пункту 1 розділу IX слова "та у випадках виявлення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів більш ніж одним реєстроутримувачем" замінити словами "рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи цього власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття".

10. У розділі X:

абзаци другий - четвертий пункту 2 виключити;

у пункті 8:

абзац третій замінити двома абзацами такого змісту:

"кількість знерухомлених іменних цінних паперів, що обліковуються на рахунку в цінних паперах, є недостатньою для виконання розпорядження про матеріалізацію;

кількість знерухомлених цінних паперів на пред'явника, що обліковуються на рахунку в цінних паперах і не обтяжені зобов'язаннями, є недостатньою для виконання розпорядження про матеріалізацію".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим;

у абзаці п'ятому слова "та у випадках виявлення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів більш ніж одним реєстроутримувачем" замінити словами "рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи цього власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття".

11. У розділі XI:

пункт 15 викласти у такій редакції:

"15. Програмне забезпечення для депозитарної діяльності депозитарних установ має відповідати Вимогам до програмних продуктів на фондовому ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.07.2003 N 349, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за N 1057/8378";

пункт 17 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Депозитарій та зберігачі для забезпечення обміну інформацією в електронному вигляді (у формі електронних документів) повинні використовувати засоби криптографічного захисту інформації та електронного цифрового підпису, надані зареєстрованим або акредитованим у встановленому законодавством порядку центром сертифікації ключів";

абзац шостий пункту 23 доповнити словами та цифрами "за винятком випадків, передбачених пунктом 7 розділу VIII цього Положення";

абзац дев'ятий пункту 24 доповнити словами та цифрами "за винятком випадків, передбачених пунктом 7 розділу VIII цього Положення".

 

Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів
 

 
О. Тарасенко
 

Опрос