Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 09.06.2010 № 273
редакция действует с 01.10.2012

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 9 червня 2010 року N 273

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 липня 2010 р. за N 471/17766

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 8 вересня 2011 року N 306
,
 від 9 квітня 2012 року N 134
,
 від 17 серпня 2012 року N 346

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 76, 15 жовтня 2010 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 7 грудня 2010 року,
 постанову Київського апеляційного адміністративного суду
 від 22 лютого 2011 року
,
 ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 22 лютого 2011 року

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 31, 32, 35, 47, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами), що додаються.

2. Банки, які на дату набрання чинності цією постановою мають регулятивний капітал менший, ніж 120 млн. грн., зобов'язані збільшити його до цього розміру до 01.01.2012.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 08.09.2011 р. N 306)

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 08.09.2011 р. N 306)

5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 08.09.2011 р. N 306)

6. Банкам, у яких розмір регулятивного капіталу менший, ніж 120 млн. грн., до часу приведення розміру регулятивного капіталу у відповідність до вимог цієї постанови дозволено залучати вклади (депозити) від фізичних осіб (відкривати нові вкладні (депозитні) рахунки фізичним особам та поповнювати діючі) у межах обсягу залучених вкладів фізичних осіб на дату набрання чинності цією постановою.

7. Унести до постанови Правління Національного банку України від 06.08.2008 N 228 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.09.2008 за N 821/15512, такі зміни:

пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 11 уважати відповідно пунктами 2 - 10;

пункт 5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6 - 10 уважати відповідно пунктами 5 - 9;

у пункті 5 цифри та слова "20 млн. євро" замінити цифрами та словами "240 млн. гривень".

8. Пункт 8 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 08.09.2011 р. N 306)

9. Пункт 9 втратив чинність

10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 17.08.2012 р. N 346)

11. Департаментам інформатизації (А. С. Савченко) та нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) унести відповідні зміни до програмного комплексу автоматизованого розрахунку економічних нормативів.

12. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

13. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків України для керівництва та використання в роботі. 

14. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора - керівника Служби банківського нагляду О. М. Бережного, начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. Главу 2 розділу II викласти в такій редакції:

"Глава 2. Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку

2.1. Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку (Н1) має становити 120 млн. грн.

2.2. Розмір регулятивного капіталу банку не може бути меншим, ніж його статутний капітал".

2. У розділі III:

2.1. У першому реченні підпункту "б" пункту 2.2 глави 2 слова "(якщо Інвестором є фізична особа, то зазначається перелік асоційованих з ним осіб)" виключити.

2.2. У главі 3:

у пункті 3.8:

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

"погіршення фінансового стану банку-боржника [невиконання нормативів обов'язкового резервування, мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), адекватності регулятивного капіталу (Н2), співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3), хоча б одного з нормативів ліквідності (Н4, Н5, Н6), якщо питома вага негативно класифікованих активів5 перевищує 10 відсотків від загальної суми активів банку; немає позитивного фінансового результату за відповідний період (квартал)] та наявності в банку розрахункових документів, що не сплачені в строк з вини банку; або

роботи банку в режимі виконання програми фінансового оздоровлення, спрямованої на відновлення його фінансового стану, крім програми фінансового оздоровлення, розробленої банком у разі надання кредиту (зміни умов кредитного договору) для підтримки ліквідності банку в разі реальної загрози стабільності його роботи; або";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"призначення тимчасової адміністрації, яке спричинене погіршенням фінансового стану банку-боржника";

абзац п'ятий пункту 3.12 після слів "економічних нормативів" доповнити словами "лімітів відкритої валютної позиції".

2.3. У главі 5:

в абзаці другому підпункту "а" пункту 5.3 цифри "1516" замінити цифрами "1514";

пункт 5.6 викласти в такій редакції:

"5.6. Кошти, що залучені на умовах субординованого боргу в іноземній валюті, враховуються до регулятивного капіталу банку за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку, установленим на звітну дату з урахуванням строку, що залишився до дати погашення".

3. В абзаці двадцять дев'ятому підпункту "ґ" пункту 1.3 глави 1 розділу IV слова "(у разі виключення з регулятивного капіталу банку суми перевищення основних засобів над регулятивним капіталом банку така сума перевищення не зважується на коефіцієнт ризику)" виключити.

4. У розділі V:

4.1. Абзац третій пункту 2.2 глави 2 доповнити словами "(без урахування коштів обов'язкових резервів банку в Національному банку)".

4.2. У главі 3:

абзац четвертий пункту 3.2 доповнити словами "(без урахування коштів обов'язкових резервів банку в Національному банку)";

пункт 3.3 після абзацу дев'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку;

прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку".

У зв'язку з цим абзаци десятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим - сімнадцятим.

4.3. У главі 4:

абзац четвертий пункту 4.2 доповнити словами "(без урахування коштів обов'язкових резервів банку в Національному банку)";

пункт 4.3 після абзацу дев'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку;

прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку".

У зв'язку з цим абзаци десятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим - сімнадцятим.

5. У розділі VI:

5.1. У главі 1:

перше речення пункту 1.6 після слів "економічних нормативів" доповнити словами "та лімітів відкритої валютної позиції";

пункт 1.7 доповнити словами "та лімітів відкритої валютної позиції";

пункт 1.8 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"ґ) контрагенти є асоційованими особами, що визначені підпунктом "ґ" пункту 1.10 цього розділу".

5.2. Абзац другий пункту 2.7 та абзац третій пункту 2.8 глави 2 після слів "економічних нормативів" доповнити словами "та лімітів відкритої валютної позиції".

6. У розділі IX:

6.1. У главі 2:

у пункті 2.1 слова та цифри "Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07.12.2004 N 598 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.12.2004 за N 1660/10259 (далі - Інструкція про консолідацію)" замінити словами "нормативно-правовими актами Національного банку";

у пункті 2.8 слова та цифри "в одному з випадків відповідно до пункту 4.2 глави 4 розділу II Інструкції про консолідацію" замінити словами "за умов, що передбачені нормативно-правовими актами Національного банку".

6.2. У главі 5:

у пункті 5.3:

абзац другий доповнити словами "та залучені від інших банків";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку";

пункт 5.4 викласти в такій редакції:

"5.4. До щомісячних форм звітності належать такі:

"Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції";

"Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями";

"Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями";

"Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості";

"Звіт про операції банків з цінними паперами та сформовані під них резерви за звітний місяць";

"Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами";

"Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку";

"Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами";

"Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку";

"Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку";

у пункті 5.5:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий уважати відповідно абзацами другим та третім;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків";

абзац другий пункту 5.6 виключити.

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом другим;

абзаци другий та п'ятий пункту 5.7 після слів "економічних нормативів" доповнити словами "лімітів відкритої валютної позиції";

пункт 5.8 після слів "економічних нормативів" доповнити словами "та лімітів відкритої валютної позиції";

пункт 5.9 викласти в такій редакції:

"5.9. Складання висновків щодо діяльності кожного банку за результатами аналізу його фінансового стану здійснюється за формою та в строки, що встановлюються розпорядчим документом Національного банку за підписом посадової особи, яка є куратором служби банківського нагляду згідно з розподілом функціональних обов'язків."; 

пункт 5.10 виключити.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
 

 
 
 
Н. В. Іваненко
 

Опрос