Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по регулированию валютного рынка

Национальный банк
Постановление от 21.08.2006 № 333
Утратил силу

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України щодо регулювання валютного ринку

Постанова Правління Національного банку України
від 21 серпня 2006 року N 333

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 вересня 2006 р. за N 1041/12915

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Відповідно до статей 7, 44, 45 і 47 Закону України "Про Національний банк України" та розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У пунктах 1 і 3 постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230, слова "Правила торгівлі іноземною валютою" та "Правил торгівлі іноземною валютою" замінити словами "Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою".

2. Затвердити Зміни до Правил торгівлі іноземною валютою, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230, що додаються.

3. Абзац другий пункту 2.1 глави 2 Правил проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 951/11231, викласти в такій редакції:

"Заявка в паперовій формі підписується керівником (або особою, яка його замінює) та головним бухгалтером (або особою, яка його замінює) банку (фінансової установи) і залишається на зберіганні в банку (фінансовій установі). Заявка в електронній формі подається до Національного банку України в установлений ним строк".

4. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного і територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (О. Г. Біланенко) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Правил торгівлі іноземною валютою

1. Назву Правил викласти в такій редакції:

"Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою".

2. Назву розділу II виключити.

У зв'язку з цим пункти 1 - 25 розділу II уважати відповідно пунктами 14 - 38 розділу I, а розділи III - V уважати відповідно розділами II - IV.

3. У розділі I:

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі:

розрахунки за експорт та імпорт товару без відстрочення платежу або з відстроченням, що відповідно до договору не перевищує строки, установлені законодавством України для здійснення таких розрахунків;

розрахунки на території України між резидентами - суб'єктами господарювання за товар на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку";

у пункті 11:

абзац другий доповнити словами "відшкодувань за страховими випадками, премій, призів, спадкових коштів, коштів, заощаджених на рахунках, і прибутків за ними";

абзац дванадцятий після слів "оплата витрат" доповнити словами "фізичних осіб";

абзац чотирнадцятий доповнити словами "виплати матеріальної допомоги, премій та призів";

в абзаці сімнадцятому слово "винагород" замінити словом "гонорарів";

абзац тринадцятий пункту 12 викласти в такій редакції:

"операції, пов'язані з експортом та імпортом продукції, робіт, послуг, розрахунки за якими відповідно до договору передбачають відстрочення платежу на строк, який перевищує встановлений законодавством України (комерційний кредит)";

пункт 16 доповнити словами "у тому числі купувати іноземну валюту без наявності зобов'язань у цій валюті";

пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Уповноважені банки мають право здійснювати операції з обміну іноземної валюти за кошти, що їм належать, у тому числі з обміну іноземної валюти без наявності зобов'язань в іноземній валюті, що придбавається, у межах установлених лімітів (нормативних значень) відкритої валютної позиції.

Суб'єкти ринку мають право здійснювати операції з обміну іноземної валюти, у тому числі без наявності зобов'язань в іноземній валюті, що придбавається в результаті такого обміну, за дорученням і за кошти клієнтів-резидентів, які є суб'єктами господарювання, на підставі договору банківського рахунку, який передбачає надання клієнту комісійних послуг.

Суб'єкти ринку мають право здійснювати операції з обміну іноземної валюти за дорученням і за кошти представництв нерезидентів на підставі договору банківського рахунку, який передбачає надання клієнту комісійних послуг, з метою здійснення операцій, передбачених пунктами 2 та 3 глави 2 розділу II цього Положення";

у пункті 18 цифру і слова "IV цих Правил" замінити цифрою і словами "III цього Положення";

пункт 19 доповнити реченням такого змісту: "Ця вимога поширюється також на купівлю іноземної валюти для погашення зобов'язань за кредитними договорами, укладеними клієнтами з суб'єктами ринку з метою виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами в цій валюті";

у пунктах 22 і 25 числа і слово "10 і 11" замінити числами і словом "23 і 24";

у пункті 31 слова і число "в пункті 11" замінити словами і числом "в абзаці першому пункту 24";

у пункті 32 слово "заявки" замінити словом "заяви".

4. У розділі II:

главу 1 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Клієнти - постійні представництва нерезидентів, які здійснюють підприємницьку діяльність в Україні, мають право купувати, обмінювати іноземну валюту для оплати участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках, культурних і спортивних заходах на підставі відповідних документів, визначених пунктом 1 цієї глави".

У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4;

у главі 2:

у пункті 5:

в абзаці першому слова "за неторговельними операціями" виключити;

пункт доповнити абзацом такого змісту:

"виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з власного поточного рахунку в іноземній валюті";

у пункті 6:

у першому реченні абзацу другого слово "купівлі" замінити словами "купівлі, обміну";

в абзаці третьому слова "заявки" та "з обліку коштів фізичних осіб" замінити відповідно словами "заяви" та "з обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку";

у підпункті "б" пункту 1 глави 3 цифру "III" замінити цифрою і словами "II цього Положення";

у главі 4:

пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Уповноважений банк зобов'язаний робити відмітку на оригіналах документів, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, та на копіях цих документів, які залишаються в нього на зберіганні. Відмітка має містити дату купівлі, обміну іноземної валюти, її суму, а також засвідчуватися підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки уповноваженого банку";

пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"Уповноважений банк зобов'язаний робити відмітку на оригіналах документів, на підставі яких була куплена іноземна валюта, та на копіях цих документів, які залишаються в нього на зберіганні. Відмітка має містити дату купівлі іноземної валюти, її суму, а також засвідчуватися підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки уповноваженого банку";

главу доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8. Авіакомпанії - резиденти мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою здійснення платежів за межі України у вигляді плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, що справляється Європейською організацією з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) відповідно до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів, вчиненої в м. Брюсселі 12.02.81, та інших міжнародних договорів на підставі рахунків-фактур Євроконтролю і реєстрів виконаних авіакомпанією польотів".

5. У розділі III:

в абзацах третьому та четвертому пункту 2 цифру і слова "III цих Правил" замінити цифрою і словами "II цього Положення";

в абзаці першому пункту 3 слова "куплена, обміняна" замінити словами, числом та цифрою "куплена (або обміняна згідно з пунктом 19 розділу I цього Положення)";

у першому реченні пункту 6 слово "куплену" замінити словами, числом та цифрою "куплену (або обміняну згідно з пунктом 19 розділу I цього Положення)";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Вимоги пункту 7 цього розділу поширюються також на повернені нерезидентом на адресу клієнта-резидента кошти в іноземній валюті, які переказані нерезиденту за рахунок одержаного кредиту (позики) в іноземній валюті, якщо цей кредит (позика) у повному обсязі чи частково погашений резидентом за рахунок купленої іноземної валюти або якщо на час повернення коштів резидент купив іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики), але не переказав її з поточного рахунку для погашення кредиту (позики).

Повернута нерезидентом іноземна валюта має бути продана в сумі, що дорівнює сумі купленої для погашення кредиту (позики) іноземної валюти. У разі повернення нерезидентом коштів траншами ці кошти підлягають продажу до того часу, доки загальна сума проданої іноземної валюти не досягне суми купленої іноземної валюти для погашення кредиту (позики).

Якщо ці кошти повернені резиденту не в уповноважений банк-кредитор і не в уповноважений банк, що обслуговує кредит, то резидент протягом п'яти робочих днів (починаючи з дня зарахування їх на розподільчий рахунок) має надати банку - одержувачу коштів письмово підтверджену одним із вищезазначених банків інформацію про відсутність факту купівлі іноземної валюти або про обсяги купленої іноземної валюти для погашення кредиту (позики)";

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Якщо в клієнта залишається невикористана готівкова іноземна валюта, що була раніше куплена, обміняна для витрат на відрядження за межі України та/або на експлуатаційні витрати на транспортні засоби за межами України, то вона підлягає зарахуванню на його поточний рахунок (без зарахування на розподільчий рахунок) протягом п'яти робочих днів з часу оприбуткування до каси суб'єкта господарювання, з якого вона за бажанням клієнта може бути продана. Така валюта може надалі використовуватися лише на відрядження та/або на експлуатаційні витрати на транспортні засоби за межами України".

6. У тексті Положення (крім пункту 4 глави 2 розділу II) слово "Правила" у всіх відмінках замінити словом "Положення" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
О. А. Щербакова
 

Опрос