Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о проведении проверок состояния сохранности активов плательщика налогов, находящихся в налоговом залоге

Государственная налоговая администрация
Положение, Приказ от 20.09.2004 № 544
Утратил силу

Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 20 вересня 2004 року N 544

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2004 р. за N 1236/9835

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 24 грудня 2010 року N 1039)

Відповідно до вимог Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та з метою забезпечення виконання податковими керуючими функціональних обов'язків щодо погашення податкового боргу платників податків НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі (додається).

2. Департаменту забезпечення податкових зобов'язань (Карпов Ю. С.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику управління справами Гошовському М. В. у 3-денний строк після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Лекаря С. І.

 

Голова 

Ф. О. Ярошенко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
Ю. А. Авксентьєв
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі

1. Загальні питання

1.1. Це Положення розроблено відповідно до підпункту 8.6.5 пункту 8.6 статті 8 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

1.2. Це Положення визначає порядок проведення перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі.

1.3. Метою проведення перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, є встановлення фактичної (фізичної) наявності у платника податків таких активів та документального підтвердження їх руху за даними бухгалтерського та податкового обліку, що ведеться платником податків.

2. Основні положення проведення перевірок

2.1. Перевірка стану збереження активів платника податків проводиться у разі поширення на активи платника податків права податкової застави.

2.2. Право на проведення перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, надано органам державної податкової служби України.

2.3. Виконання повноважень щодо проведення перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, покладається на податкових керуючих, що призначаються в порядку, визначеному Положенням про призначення, звільнення та компетенцію податкового керуючого, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 02.08.2001 N 312 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.08.2001 за N 736/5927 (із змінами та доповненнями).

2.4. Перевірка стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, може проводитись протягом робочого дня платника податків, за період, починаючи з дня виникнення права податкової застави і до дня її зупинення.

2.5. Перевірка стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, поширюється на будь-які види активів платника податків, які перебували в його власності (повному господарському віданні) у день виникнення права податкової застави, а також на будь-які інші активи, на які платник податків набуде прав власності у майбутньому, до моменту погашення його податкового боргу та звільнення таких активів з податкової застави.

2.6. Для проведення перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, оформлюється повідомлення про проведення перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі (додаток 1).

2.7. Підставою для оформлення вказаного повідомлення є погоджене керівником (його заступником) органу державної податкової служби України за місцем реєстрації платника податків подання податкового керуючого, в якому зазначається обґрунтування необхідності проведення перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі.

2.8. Перевірка стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, може проводитись безпосередньо у платника податків (за його місцезнаходженням, за місцезнаходженням заставного майна, в інших місцях зберігання таких активів) або у відповідному податковому органі.

2.9. Перевірка стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, може проводитись шляхом візуального контролю наявності у такого платника активів і стану їх збереження, а також шляхом документального підтвердження (перевірка відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку і розгляд іншої інформації) наявності таких активів, їх руху та стану збереження на момент проведення перевірки.

2.10. Перевірка стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, може проводитись одночасно з перевіркою фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (плановою або позаплановою) відповідно до Указу Президента України від 23 липня 1998 року N 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності", з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням.

3. Особливості проведення перевірки

3.1. Про проведення перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, податковий керуючий попередньо повідомляє такого платника податків письмово (листом, факсом, телеграмою тощо).

3.2. Безпосередньо при проведенні перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, податковий керуючий пред'являє платнику податків такі документи:

службове посвідчення працівника органу державної податкової служби України;

копію наказу податкового органу за місцем реєстрації платника податків про призначення податковим керуючим такого платника податків;

повідомлення про проведення перевірки стану збереження активів такого платника податків, підписане керівником податкового органу та зареєстроване у такому податковому органі.

3.3. Вказані документи є достатніми для проведення перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, і оформлення додаткових документів не потребується.

3.4. У разі знаходження активів платника податків не за місцем реєстрації платника податків, а в іншому регіоні, до проведення перевірки стану збереження активів платника податків може бути залучений інший податковий орган.

3.5. У разі залучення до перевірки стану збереження активів платника податків іншого податкового органу, перевірка здійснюється з дотриманням вимог пункту 3.2 цього Положення.

3.6. Податковий керуючий при проведенні перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, здійснює повноваження в межах цього Положення, Закону України "Про державну податкову службу в Україні", Положення про призначення, звільнення та компетенцію податкового керуючого, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 02.08.2001 N 312 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.08.2001 за N 736/5927 (із змінами та доповненнями), та інших нормативно-правових актів.

3.7. За результатами проведеної перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, складається акт про проведення перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі (додаток 2). Якщо платник податків не погоджується з фактами, зазначеними в акті проведеної перевірки, такий платник може на окремому аркуші висловити свої зауваження, що є невід'ємною частиною даного акта.

У разі залучення до проведення перевірки стану збереження активів платника податків іншого органу державної податкової служби України, останній повідомляє податкового керуючого такого платника податків про результати проведеної перевірки.

3.8. У разі встановлення податковим керуючим факту відчуження платником податків активів, які перебувають у податковій заставі, без згоди податкового органу (за умови обов'язковості такої згоди) або порушення припису про заборону здійснення відповідної операції, такий платник податків несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

3.9. Посадові (службові) особи платника податків, дії яких заважають податковим керуючим виконанню наданих їм функціональних повноважень (зокрема, недопущення податкового керуючого на територію платника податків, ненадання або несвоєчасне надання податковому керуючому необхідних документів, надання недостовірної інформації та інше), притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

3.10. У разі недотримання податковим керуючим вимог, передбачених цим Положенням, платник податків може не допустити податкового керуючого до проведення перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, а також повідомити про факт порушення керівника відповідного податкового органу або оскаржити дії податкового керуючого відповідно до чинного законодавства.

 

Директор Департаменту
забезпечення податкових
зобов'язань
 

 
 
Ю. С. Карпов
 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі

від ____________ 200_ 

N ______ 

        __________________________________________________________________________________
                                                            (найменування податкового органу та його місцезнаходження)
повідомляє про проведення "___" ____________ 200_ року перевірки стану збереження активів _____________________________________________________________________________________,
                                               (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ або номер за ДРФО)
яка проводиться на підставі підпункту 8.6.5 пункту 8.6 статті 8 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

        На перевірку направляється _________________________________________________________,
                                                                                                                            (П. І. Б. податкового керуючого)
який відповідно до наказу _______________________________________________________________
                                                                                                         (найменування податкового органу)
від "___" ____________ 200_ року N ___ призначений податковим керуючим _____________________________________________________________________________________.
                                                  (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ або номер за ДРФО) 

Керівник податкового органу 

________________
(підпис) 

_______________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

 

АКТ
про проведення перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі

від ____________ 200_ 

N ___ 

За результатами проведеної ______________________________________________________________
                                                                                                                       (найменування податкового органу) 
перевірки стану збереження активів _______________________________________________________
                                                                                          (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ або номер за ДРФО)
встановлено наступне: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                     (зміст з посиланням на пункти та статті нормативно-правових актів) 

        У разі встановлення порушення вказується його зміст, а також наводиться перелік активів, які були відчужені.

Акт складаєтсья у двох примірниках. 

Податковий керуючий 

________________
(підпис) 

_______________________
(П. І. Б.) 

Представник платника податків 

________________
(підпис) 

_______________________
(П. І. Б.) 

Опрос