Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы государственного статистического наблюдения по вопросам деятельности высших учебных заведений и Инструкции по ее заполнению

Госкомстат
Форма, Приказ, Инструкция от 17.08.2004 № 483
Утратил силу

Про затвердження форми державного статистичного спостереження з питань діяльності вищих навчальних закладів та Інструкції щодо її заповнення

Наказ Державного комітету статистики України
від 17 серпня 2004 року N 483

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2004 р. за N 1058/9657

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету статистики України
 від 3 вересня 2007 року N 333

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 3 лютого 2014 року N 23)

Додатково див. наказ
 Міністерства охорони здоров'я України
 від 2 серпня 2005 року N 389

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою удосконалення форми державного статистичного спостереження з питань діяльності вищих навчальних закладів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження N 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року" (далі - форма) та Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року" (далі - Інструкція), що додаються.

2. Затверджені в п. 1 цього наказу форму та Інструкцію ввести в дію, починаючи зі звіту на початок 2004/2005 навчального року.

3. Поширити затверджені форму та Інструкцію на вищі навчальні заклади незалежно від форм власності та підпорядкування.

4. Департаменту статистики послуг (Калачова І. В.):

4.1. Підготувати та передати Адміністративно-господарському департаменту для виготовлення бланків оригінали затверджених форми та Інструкції.

4.2. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та обробкою даних затвердженої форми.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Воскресенська Л. О.) забезпечити розрахунки за виготовлення бланків затверджених форми та Інструкції.

6. Адміністративно-господарському департаменту (Сенкевич-Давидець Н. М.):

6.1. Довести наказ до відома Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

6.2. Забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та розсилкою бланків затверджених форми та Інструкції на адресу Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

7. Головному міжрегіональному управлінню статистики в м. Київ (Сидоренко М. М.) забезпечити контроль, обробку, узагальнення та подання на адресу Держкомстату зведених даних затвердженої форми згідно з Планом державних статистичних спостережень.

8. Начальникам Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та управління статистики у місті Севастополі:

8.1. Передати бланки затвердженої форми та примірники Інструкції до вищих навчальних закладів.

8.2. Забезпечити збирання, контроль та обробку даних затвердженої форми та подання зведеної інформації на адресу Головного міжрегіонального управління статистики в м. Києві згідно з Планом державних статистичних спостережень.

9. Скасувати наказ Міністерства статистики України від 01.07.94 N 156 "Про затвердження форми державної статистичної звітності по вищих навчальних закладах" та наказ Державного комітету статистики України від 04.08.2003 N 250 "Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства статистики України від 01.07.94 N 156 "Про затвердження форми державної статистичної звітності по вищих навчальних закладах".

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держкомстату Власенко Н. С.

 

Голова Комітету 

О. Г. Осауленко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр освіти і науки України  

В. Г. Кремень 

 

Форма N 2-3 нк

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 17 серпня 2004 р. N 483

1 раз на рік
Поштова

ЗВІТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Форма N 2-3 нк втратила чинність
 починаючи зі звіту на початок 2008/2009 навчального року
(згідно з наказом Державного комітету статистики України
 від 3 вересня 2007 року N 333)

 

Інструкція
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року"

1. Загальні положення

1.1. Форма державного статистичного спостереження N 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року" (далі - звіт) поширюється на всі вищі навчальні заклади (надалі - ВНЗ) незалежно від форм власності та підпорядкування, які пройшли процедуру ліцензування та отримали сертифікат про акредитацію закладу (I - IV рівнів).

1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником і скріплюється печаткою закладу.

1.3. Якщо після подання звіту до нього вносилися зміни та доповнення, необхідно терміново повідомити про це адресата.

1.4. Усі показники заповнюються на підставі даних первинної облікової документації, яку має навчальна частина, бухгалтерія, відділ кадрів тощо.

2. Порядок складання звіту

2.1. Звіт складається за станом на 1 жовтня відповідного року.

2.2. Звіт складає ВНЗ, який є самостійною юридичною особою (головний ВНЗ). Звіт складається окремо за денною, вечірньою та заочною формами навчання і надсилається не пізніше 5 жовтня на адресу Головного управління (управління) статистики за місцезнаходженням ВНЗ.

2.3. У всіх розділах звіту, крім даних головного ВНЗ, враховуються дані, отримані від підпорядкованих ВНЗ нижчого рівня, інших структурних підрозділів (відокремлених філій, відділень тощо), що не мають статусу юридичної особи, незалежно від регіону їх розташування та форми навчання. Виняток становить розділ XII, де дані головного ВНЗ не наводяться.

ВНЗ системи Міноборони, які входять до складу головних ВНЗ іншого підпорядкування, самостійний звіт не складають. Інформацію про їх діяльність відображають у своєму звіті головні ВНЗ. При цьому головні ВНЗ використовують у звіті інформацію тільки про тих студентів, згаданих ВНЗ, основною метою навчання яких є отримання військової спеціальності. Студенти, які додатково до цивільної спеціальності отримують військові звання, враховуються тільки один раз, за цивільною спеціальністю.

Структурні підрозділи головного ВНЗ, самостійні філії, відділення тощо звіти органам державної статистики не подають. Інформацію про їх мережу та основні показники діяльності (окремо по кожному) головний ВНЗ наводить у розділі XII звіту, виділяючи її "у тому числі" із загальної інформації, наведеної у розділі I.

2.4. В адресній частині бланка необхідно вказати найменування ВНЗ (юридичної особи), його поштову адресу, підпорядкованість, форму власності, рівень акредитації, а також назву організації, на адресу якої надсилається звіт.

2.5. У рядку "Форма власності" зазначається та у рамці кодів 9 відмічається одна з форм власності - приватна (код 10), державна корпоративна (код 30), державна (код 31), комунальна (код 32), комунальна корпоративна (код 33). При цьому державну корпоративну власність або комунальну корпоративну власність можуть мати ВНЗ, у статутному фонді яких частка державної чи комунальної власності перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує відповідним органам державного управління або місцевого самоврядування право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів.

2.6. У рядку "Підпорядкованість" вказується та, яка зазначена в довідці органів державної статистики про занесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (надалі - ЄДРПОУ).

2.7. Графи 1, 3, 5, 6, 9, 10 рамки кодів заповнюються вищими навчальними закладами, графи 2, 4 та 8 - регіональними управліннями статистики.

2.8. У звіті не враховуються дані щодо слухачів підготовчих курсів, підготовчих факультетів та студентів, які відряджені для навчання в інші країни, а також слухачів відділень (факультетів) післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

2.9. До звіту включаються дані про тих осіб, які здобувають другу вищу освіту на загальних засадах.

2.10. Інформація стосовно студентів з числа іноземних громадян та громадян країн колишнього СРСР наводиться у звіті тільки у розділі XI, а у розділах I - X, XII не враховується.

2.11. Дані щодо осіб, які навчаються за дистанційною та екстернатною формами, наводяться у звіті, який складається за заочною формою навчання.

2.12. Студенти, які навчаються другий рік на одному й тому ж курсі та не переведені, незалежно від причин (неуспішність, академічна відпустка тощо), на початок навчального року на наступний курс, ураховуються у загальній кількості студентів.

3. Заповнення розділу I "Розподіл студентів за спеціальностями (напрямами підготовки)"

3.1. У графі А у вільних рядках наводяться назви спеціальностей (напрямів підготовки), у графі Б - відповідні коди спеціальностей (напрямів підготовки). Назви та коди спеціальностей (напрямів підготовки) наводяться у повній відповідності до затвердженого в установленому порядку та діючого на момент складання звіту Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. N 507, зі змінами та доповненнями.

3.2. У графі 1 по кожній із перелічених спеціальностей (напрямів підготовки) вказується рівень її акредитації або підготовки (I - IV). Рівень підготовки проставляється для спеціальностей, рівень акредитації яким ще не присвоєно. Він наводиться у відповідності до виданої ліцензії на освітню діяльність і діє, як правило, на термін завершення циклу підготовки фахівців.

3.3. При контролі заповнення графи 1 необхідно звернути увагу на рівень акредитації ВНЗ. Так, наприклад, у звіті ВНЗ I рівня акредитації не можуть бути наведені спеціальності з першою цифрою коду 7 або 8 (спеціалісти або магістри), а у звіті ВНЗ IV рівня акредитації спеціальності з першою цифрою коду 5 (молодший спеціаліст) можуть бути наведені тільки при наявності в його структурі ВНЗ нижчого рівня (див. розділ XII) тощо.

3.4. При заповненні розділу особливу увагу слід звернути на правильність відображення даних про приймання та випуск з урахуванням ступеневої підготовки студентів.

Так, у графі 2 наводяться дані про загальну чисельність прийнятих - як на початковий цикл навчання (як правило 1 - 2 курси), так і на завершальний цикл навчання після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" (як правило 5-й курс). При цьому чисельність прийнятих на завершальний цикл навчання враховується незалежно від того, отримали студенти відповідні дипломи чи присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" підтверджене тільки наказом ВНЗ.

У графі 7, на відміну від графи 2, наводиться чисельність прийнятих тільки на початковий цикл навчання (як правило на 1 - 2-й курси).

Таким чином, для ВНЗ, які не здійснюють ступеневе навчання студентів, у рядку 01 дані графи 2 мають дорівнювати даним графи 7, а для ВНЗ, які здійснюють ступеневе навчання, дані графи 2 мають, як правило, перевищувати дані графи 7. Різниця між даними граф 2 та 7 характеризуватиме приймання для продовження навчання після завершення початкового циклу, який, як правило, засвідчується наданням освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

3.5. У графах 3 - 6 та 8 - 11 прийняті розподіляються за джерелами фінансування їх подальшого навчання. Так, у графах 3 та 8 наводяться дані про чисельність прийнятих виключно за рахунок коштів державного бюджету, на виконання державного замовлення, без урахування тих осіб, кошти на навчання яких виділяються з місцевих бюджетів. Дані про прийнятих за рахунок коштів місцевих бюджетів наводяться у графах 4 та 9. Дані про осіб, яких прийнято на навчання за рахунок коштів центральних органів виконавчої влади (міністерств, відомств тощо) та інших юридичних осіб, наводяться у графах 5 та 10. Дані про осіб, яких прийнято на навчання за рахунок коштів фізичних осіб, наводяться у графах 6 та 11.

3.6. Дані графи 2 дорівнюють сумі даних граф 3 - 6 за всіма рядками, дані графи 7 - сумі даних граф 8 - 11.

3.7. Дані щодо приймання в рахунок поповнення старших (4 - 6) курсів у графах 7 - 11 не наводяться.

3.8. У графі 12 наводяться дані про загальну кількість студентів, які навчаються за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами та спеціальностями. Студенти, які одночасно здобувають освіту за різними формами навчання або навчаються за кількома різними спеціальностями, враховуються відповідну кількість раз.

3.9. У графі 13 наводяться дані про кількість жінок із загальної кількості студентів.

3.10. У графі 14 наводяться дані про чисельність студентів, які завершили початковий цикл навчання і здобули, як правило, освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" або завершили нормативний термін (повний цикл) навчання і здобули відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень (молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр). При цьому враховуються всі особи, незалежно від того, отримали вони відповідні дипломи чи присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня підтверджене тільки наказом ВНЗ, а також незалежно від того, залишили вони ВНЗ чи продовжують навчання для здобуття вищого освітньо-кваліфікаційного рівня.

У графі 15 наводяться дані про тих студентів із графи 14, які, отримавши диплом про здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня (молодший спеціаліст, спеціаліст, бакалавр, магістр), завершили навчання у даному ВНЗ і залишили його. Дані графи 15 мають бути меншими або дорівнювати даним графи 14.

У графах 14 та 15 наводиться інформація за календарний рік - про фактичне завершення студентами циклів навчання з 01.01 по 30.09 та очікуване, з 01.10 по 31.12 поточного року (враховуються студенти, присвоєння освітньо-кваліфікаційних рівнів яким, згідно з навчальним планом, здійснюватиметься у жовтні - грудні, а також ті, що не захистили дипломний проект (не склали державні іспити) у визначений термін, але отримали дозвіл захистити диплом повторно (перескласти державні іспити) у період з 01.10 по 31.12).

3.11. Студенти, які закінчили теоретичний курс навчання у минулих роках, а диплом отримали у поточному, враховуються у графах 14 - 15 звіту поточного року.

3.12. Студенти, які отримали лише довідку про закінчення теоретичного курсу навчання, у графах 14 - 15 не враховуються.

3.13. У графі 14 наводяться дані про кількість студентів, які завершили I цикл навчання у закладах I - II рівнів акредитації та отримали диплом державного зразка, який засвідчує здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста або бакалавра.

3.14. У графі 16 наводяться дані про кількість осіб, які завершили певний цикл навчання (початковий або завершальний), здобули відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень і навчалися виключно за рахунок коштів державного бюджету (державного замовлення), або кошти державного бюджету були основним джерелом фінансування їх навчання, у графі 17, аналогічно, враховуються ті, що навчалися - за кошти місцевих бюджетів.

3.15. Дані про кількість студентів з числа іноземних громадян та громадян країн колишнього СРСР у загальній кількості студентів не враховуються і відображаються тільки у розділі XI.

3.16. Рядок 01 дорівнює сумі даних заповнених рядків за всіма графами.

4. Заповнення розділу II "Розподіл студентів за курсами"

4.1. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 і 03 за всіма графами.

4.2. Рядок 02 заповнюють заклади, що у відповідних групах здійснюють навчання осіб, які мають базову загальну середню освіту.

4.3. Рядок 03 заповнюють заклади, що у відповідних групах здійснюють навчання осіб, які мають повну загальну середню освіту.

4.4. У рядку 04 із рядка 01 наводяться дані про загальну кількість інвалідів з числа студентів. Рядок заповнюється на підставі даних медичних довідок або інших документів, які підтверджують віднесення студента до зазначеної категорії.

4.5. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2 - 8 за рядками 01 - 03.

4.6. У графах 6 і 7 наводяться дані про осіб, які продовжують навчання на відповідних курсах до повного завершення теоретичного курсу навчання.

4.7. У графі 8 наводяться дані про осіб, які повністю закінчили теоретичний курс навчання, тобто допущені до складання державних іспитів (підготовки дипломної роботи).

4.8. Дані графи 1 рядка 01 дорівнюють даним графи 12 рядка 01 розділу I.

5. Заповнення розділу III "Розподіл студентів за мовами навчання"

5.1. У розділі наводиться інформація про розподіл кількості студентів за мовами навчання.

5.2. У графі А у вільних рядках слід дописати неперелічені мови. Якщо навчання в групі ведеться двома або більше мовами, вказується та мова, якою викладається більшість предметів.

5.3. Графу Б заповнюють регіональні управління статистики.

5.4. Дані рядка 01 графи 1 дорівнюють даним рядка 01 графи 12 розділу I.

6. Заповнення розділу IV "Розподіл чисельності студентів за віком"

6.1. У рядку 01 за графами 2 - 19 наводяться дані про розподіл загальної кількості студентів за віком, тобто за числом повних років, які матиме студент на 1 січня наступного за звітним року.

6.2. Дані графи 1 рядка 01 дорівнюють даним графи 12 рядка 01 розділу I.

6.3. У рядках 02 - 05 наводяться дані про студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Студенти, які мають одного з батьків (дієздатного, не засудженого тощо), у рядках 02 - 05 не враховуються.

6.4. У числі дітей-сиріт враховуються діти, батьки яких померли чи загинули.

6.5. У числі дітей, позбавлених батьківського піклування, враховуються ті, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням тих батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, тощо.

6.6. Відсутність батьків у студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, підтверджується відповідними документами (копіями свідоцтва про смерть, рішень судових органів, довідками з органів внутрішніх справ, закладів охорони здоров'я, довідками загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, у яких вони навчалися, про перебування в них на повному державному утриманні тощо). Студенти з числа таких дітей, яким не виповнилося 18 років, перебувають під опікою (піклуванням), а після досягнення 18-річного віку зараховуються на повне державне утримання до закінчення (припинення) навчання, незалежно від віку.

6.7. При заповненні рядка 02 слід мати на увазі, що на повне державне утримання зараховуються студенти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (до 18-ти років, а також старші за віком), які безпосередньо перед вступом до ВНЗ перебували на повному державному утриманні (в інших навчальних закладах, у лавах Збройних Сил), або ті, які стали такими в період навчання (батьки померли, загинули або один з них, якщо інший був позбавлений батьківських прав, недієздатний, засуджений тощо).

6.8. Студенти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які на час вступу до навчального закладу працювали або були одружені, на повне державне утримання не зараховуються.

6.9. У рядках 03 і 05 наводяться дані про студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають випуску у поточному році після закінчення нормативного (повного) терміну навчання.

6.10. Сума даних рядків 02 і 04 за графами 2 - 6 відповідає загальній кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

6.11. У рядку 04 дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2 - 6.

7. Заповнення розділу V "Результати прийому"

7.1. У розділі наводиться інформація про результати прийому тільки на початковий цикл навчання. Дані про прийом для продовження навчання після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" у розділі не наводяться.

7.2. У рядку 01 наводяться дані про загальну кількість заяв про вступ до закладу на момент початку іспитів. При цьому заяви осіб, які забрали свої документи до початку іспитів, не враховуються.

7.3. У рядку 02 наводяться дані про загальну кількість осіб, які зараховані до закладу за результатами вступних випробувань: іспитів, співбесіди, тестування тощо (на момент складання звіту).

7.4. У графах 2 - 8 відображаються дані тільки про тих осіб, які закінчили відповідні заклади у поточному році.

7.5. У графах 9 - 10 наводяться дані про прийом студентів із числа осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС і віднесених до 1 - 4 категорій у відповідності до чинного законодавства.

7.6. У графі 11 наводяться дані про кількість осіб, які до вступу в навчальний заклад постійно проживали у сільській місцевості. Особи, які проживали у селищах міського типу, у графі 11 не враховуються.

7.7. У графі 12 наводяться дані про цільовий прийом сільської молоді, передбачений чинним законодавством, відповідно до встановленої для закладу квоти.

7.8. Дані рядка 02 графи 1 мають дорівнювати даним рядка 01 графи 7 розділу I.

8. Заповнення розділу VI "Педагогічні та науково-педагогічні працівники"

8.1. Дані про чисельність педагогічних працівників (рядки 02 та 03) заповнюють самостійні ВНЗ I - II рівнів акредитації, про науково-педагогічних працівників (рядки 04 та 05) - самостійні ВНЗ III - IV рівнів акредитації, а всі рядки розділу можуть бути заповнені у звітах ВНЗ III - IV рівнів акредитації, до складу яких входять ВНЗ нижчого рівня.

З метою запобігання дублюванню інформації працівники, які одночасно викладають за денною, вечірньою (заочною) формами навчання, враховуються у звіті один раз, за формою навчання, на яку припадає найбільша кількість годин.

8.2. До основних посад педагогічних працівників ВНЗ I - II рівнів акредитації відносяться: викладач, старший викладач, голова предметної (циклової) комісії, завідуючий відділенням, заступник директора та директор.

До основних посад науково-педагогічних працівників ВНЗ III - IV рівнів акредитації відносяться: асистент, викладач, старший викладач, директор бібліотеки, науковий працівник бібліотеки, доцент, професор, завідуючий кафедрою, декан, директор інституту, проректор, ректор.

8.3. У рядках 02 та 04 наводяться дані про всіх осіб, які займають викладацькі посади, передбачені штатним розписом, і працюють на повній ставці, та про штатних викладачів, які мають основну роботу у даному ВНЗ і працюють менше, ніж на повну ставку (0,75; 0,5; 0,25 ставки тощо). Відомості про осіб, які працюють на умовах штатного сумісництва та погодинної оплати праці (завідувачі навчальними відділами, відділеннями, практикою та інші працівники з числа адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, які ведуть викладацьку роботу), також наводяться у рядках 02 та 04.

8.4. Педагогічні та науково-педагогічні працівники, які мають основну роботу в іншому ВНЗ, враховуються тільки один раз за основним місцем роботи.

8.5. Самостійні ВНЗ з вечірньою та заочною формами навчання заповнюють розділ тільки стосовно викладачів, для яких основним місцем роботи є даний заклад.

8.6. У рядках 03 та 05 наводяться дані про осіб, які займають основні посади, перелічені у пункті 6.2, та мають основне місце роботи у даному ВНЗ або працюють на повну і менше ніж на повну ставку.

8.7. Особи, які ведуть викладацьку роботу на умовах погодинної оплати праці, враховуються тільки один раз за місцем основної роботи у ВНЗ.

8.8. У графах 2 - 5 наводиться інформація із графи 1 про наявність у педагогічних та науково-педагогічних працівників наукових ступенів та вчених звань. Сума даних граф 2 та 3, а також сума даних граф 4 та 5 не можуть перевищувати дані графи 1.

8.9. У графі 6 із графи 1 наводяться дані про осіб, які працюють менше, ніж на повну ставку.

8.10. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 і 04 за всіма графами. Дані рядка 03 не можуть перевищувати дані рядка 02, а дані рядка 05 - відповідно дані рядка 04.

9. Заповнення розділу VII "Підприємства громадського харчування"

9.1. Інформація про наявність підприємств громадського харчування з метою запобігання дублюванню надається, як правило, у звітах за денною та заочною формами навчання. Якщо підприємством громадського харчування користуються студенти різних форм навчання, інформація наводиться за тією формою, студенти якої користуються закладом частіше.

9.2. Підприємства громадського харчування, які знаходяться на капітальному ремонті більше шести місяців, у звіті не враховуються.

9.3. У графах 1 та 2 наводяться дані про фактичну кількість місць на підприємствах громадського харчування, тобто число відвідувачів, на одночасне фактичне обслуговування яких розраховано підприємство громадського харчування (а не проектне число місць).

9.4. Якщо в залі підприємства громадського харчування встановлені столи для прийому їжі стоячи або стійка бару, кількість місць у залі визначається із розрахунку 0,6 погонного метра довжини стола або стійки бару на одного відвідувача.

9.5. У графі 1 дані наводяться про кількість місць на підприємствах громадського харчування, які розташовані у приміщенні ВНЗ або на його території. Місця в їдальнях та буфетах при гуртожитках до графи 01 не включаються.

9.6. У графі 02 наводяться дані про кількість місць на підприємствах громадського харчування при гуртожитках або на їх територіях.

10. Заповнення розділу VIII "Наявність та використання учбово-лабораторних будинків та гуртожитків, бібліотек"

10.1. Розділ заповнюється самостійним денним навчальним закладом. Самостійні вечірні та заочні навчальні заклади заповнюють розділ у випадку, коли мають площу власну або орендовану в інших установах та організаціях (крім ВНЗ).

10.2. У графі 1 наводяться дані про загальну площу будівель, одиниця виміру - квадратні метри (без десяткового знака).

10.3. У загальну площу будівель включаються площа навчальних корпусів, бібліотечні приміщення (читацькі зали, книгосховища), службово-виробничі приміщення, кімнати для відпочинку співробітників, архіви, приміщення актових залів, кімнат для самодіяльних колективів, адміністративні приміщення, приміщення громадських організацій, гуртожитків, комори, де зберігається інвентар, профілакторії, площа їдалень, буфетів, кухонь, гардеробів, сходів, тамбурів, переходів, санвузлів, кімнат для самостійних занять, медпунктів, приміщень технічного та санітарно-технічного призначення (бойлерні, котельні, щитові, місцеві телефонні станції тощо), площа житлових будинків, які зайняті викладачами, площа, яка зайнята дитячими садками, спортивними таборами, підсобна та інша, як власна, так і орендована (крім орендованої в інших навчальних закладах), а також та, що здана в оренду іншому ВНЗ.

10.4. У графі 2 із загальної площі виділяються дані про площу, орендовану в інших установах, організаціях тощо.

10.5. У графі 3 із загальної площі виділяються дані про площу, яка здана в оренду (крім тієї, що здана іншим вищим навчальним закладам).

10.6. У графах 4 та 5 наводяться дані про забезпеченість гуртожитками студентів, які навчаються в навчальному закладі, що заповнює звіт, незалежно від того, розміщуються студенти на власних чи орендованих площах гуртожитків.

10.7. У графі 6 наводяться дані про загальну кількість самостійних бібліотек та їх філій (крім бібліотечних пунктів), у графі 7 - про кількість бібліотечних пунктів.

10.8. У графі 8 наводяться дані про загальні бібліотечні фонди, а саме: книги та (переплетені) періодичні видання; рукописи; мікроформи книжок, періодичних видань, рукописів та інших бібліотечних матеріалів; аудіовізуальні документи; інші бібліотечні матеріали.

10.9. У графі 9 наводяться дані про загальну кількість читачів.

11. Заповнення розділу IX "Використання стипендій"

11.1. У графі 1 наводяться дані про кількість усіх студентів денних відділень, які одержують стипендію, незалежно від джерела фінансування.

11.2. У графі 2 наводяться дані про тих студентів, що отримують академічні стипендії, у графі 4 - соціальні стипендії, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року N 882 "Питання стипендіального забезпечення". Якщо студент отримує одночасно і академічну, і соціальну стипендії, він враховується відповідну кількість разів.

11.3. У графі 3 із графи 2 виділяються дані про студентів, які отримують ординарні (звичайні) стипендії. Таким чином, різниця між даними граф 2 та 3 припадатиме на стипендії Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, іменні стипендії, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативними актами, а також на іменні та персональні стипендії навчального закладу.

11.4. Дані кожної із граф 2 - 4 не можуть перевищувати дані графи 1, а дані графи 3 - відповідно перевищувати дані графи 2.

12. Заповнення розділу X "Джерела фінансування навчання студентів"

12.1. У рядку 01 наводяться дані про розподіл студентів за джерелами фінансування їх навчання.

12.2. У рядку 02 наводяться дані про випускників, які отримали направлення на роботу після завершення нормативного (повного) терміну навчання.

12.3. У рядку 03 із рядка 02 наводяться дані про випускників, які крім диплома, що засвідчує здобуття вищої освіти та кваліфікації за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст або магістр), отримали документ встановленого зразка про присвоєння кваліфікації "кваліфікований робітник".

12.4. Дані графи 1 за рядками 01 та 02 дорівнюють сумі даних граф 2 - 5 за відповідними рядками.

12.5. Дані рядка 01 графи 1 розділу Х дорівнюють даним рядка 01 графи 12 розділу I.

13. Заповнення розділу XI "Навчання іноземних студентів"

13.1. У розділі наводиться інформація про іноземних громадян, які прибули на навчання із зарубіжних країн, включно з країнами, що входили до складу колишнього СРСР. До інших розділів звіту інформація про чисельність, прийом та випуск згаданих громадян не включається.

13.2. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість студентів.

13.3. У графі 2 наводяться дані про кількість прийнятих на початковий цикл навчання.

13.4. У графі 3 наводяться дані про фахівців, які закінчили нормативний (повний) цикл навчання і отримали відповідний диплом.

13.5. Рядок 01 дорівнює сумі даних заповнених рядків за всіма графами.

14. Заповнення розділу XII "Перелік відокремлених структурних підрозділів, включених до звіту"

14.1. Розділ заповнюється тільки тими ВНЗ, які мають у підпорядкуванні структурні підрозділи (ВНЗ нижчого рівня, філії, відділення), що знаходяться за межами регіону розташування головного ВНЗ, і які включили до звіту інформацію згаданих підрозділів.

14.2. У графі А наводиться повна назва підрозділу, дані якого увійшли до звіту.

14.3. У графі Б наводиться адреса розташування підрозділу (область, місто, вулиця, будинок).

14.4. Графу В заповнюють регіональні управління статистики.

14.5. У графі Г наводяться відповідні коди форм власності, зазначені у пункті 2.5.

14.6. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість студентів, які навчаються у структурному підрозділі.

14.7. У графі 2 наводяться дані про кількість прийнятих на початковий цикл навчання (аналогічно заповненню графи 7 розділу 1).

14.8. У графі 3 наводяться дані про кількість осіб, які завершили нормативний (повний) курс навчання та здобули відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень (аналогічно заповненню графи 15 розділу 1).

15. Загальні вимоги до заповнення звіту

У звіті мають бути заповнені всі показники. Якщо відсутній який-небудь показник, то ставиться риска. Звіт має бути заповнений чітко і розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника.

Керівник і головний бухгалтер, які підписали звіт, несуть персональну відповідальність за достовірність указаних у ньому відомостей у відповідності з чинним законодавством.

 

Заступник директора
департаменту статистики послуг -
начальник управління статистики
соціальних послуг
 

 
 
 
І. М. Самченко
 

Опрос