Идет загрузка документа (432 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о предоставлении администратором негосударственного пенсионного фонда отчетности по негосударственному пенсионному обеспечению

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 22.06.2004 № 1100
Утратил силу

Про затвердження Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 22 червня 2004 року N 1100

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2004 р. за N 898/9497

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 лютого 2007 року N 6869
,
 від 30 червня 2011 року N 413

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 жовтня 2011 року N 674)

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (додається).

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

Положення
про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Це Положення розроблено відповідно до статті 52 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186 (зі змінами), і визначає порядок, строки та вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що подається адміністратором недержавного пенсійного фонду (далі - Адміністратор) Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) та радам недержавних пенсійних фондів (далі - рада пенсійного фонду).

Розділ I. Загальні положення

1. Адміністратором складається та подається така звітність з недержавного пенсійного забезпечення:

звітність про діяльність пенсійного фонду (окремо по кожному пенсійному фонду, з радою якого Адміністратором укладено договір про адміністрування пенсійного фонду);

звітність про здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

2. Статутом пенсійного фонду та умовами договору про адміністрування пенсійного фонду, укладеного радою пенсійного фонду з Адміністратором, може бути встановлено подання раді такого фонду додаткової звітності, не передбаченої цим Положенням.

3. Форми звітності, передбачені цим Положенням, заповнюються Адміністратором на підставі даних бухгалтерського обліку та даних системи персоніфікованого обліку, інформації, отриманої від осіб, що здійснюють управління активами. При їх заповненні доцільно керуватися методичними рекомендаціями, встановленими Держфінпослуг.

Розділ II. Порядок подання Адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення до Держфінпослуг

1. Адміністратор подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення до Держфінпослуг у такі строки:

проміжну - не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом;

річну - до 20-го лютого року, наступного за звітним.

2. Звітним періодом для складання річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається до Держфінпослуг, є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком із початку звітного періоду станом на кінець останнього дня кварталу.

3. Адміністратор подає звітність про діяльність пенсійного фонду починаючи з наступного кварталу, що настає за кварталом, у якому було укладено договори про адміністрування пенсійного фонду, про управління активами пенсійного фонду та про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.

4. Звітність про діяльність з адміністрування пенсійних фондів подається Адміністратором починаючи з наступного кварталу, що настає за кварталом, у якому було прийнято рішення Держфінпослуг про внесення інформації про Адміністратора до Державного реєстру фінансових установ.

5. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення Адміністратор подає до Держфінпослуг в електронній та паперовій формах.

6. Паперова та електронна форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення заповнюються державною мовою.

7. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення в електронній формі складається шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, встановленому Держфінпослуг.

8. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення в паперовій формі формується у вигляді друкованих таблиць, які за складом інформації відповідають електронній формі цієї звітності. При відображенні інформації не повинно бути ніяких підчисток і виправлень.

9. Відповідність інформації паперової форми звітності електронній формі підтверджується підписом керівника Адміністратора, засвідчується його печаткою на титульному аркуші звіту із зазначенням кількості аркушів паперової форми звітності, а також у належних полях кожної форми звітності відповідно до цього Положення.

10. Звітність у паперовому виді, складена відповідно до визначених цим Положенням форм, повинна бути прошита, пронумерована, затверджена підписами керівника та головного бухгалтера Адміністратора, скріплена його печаткою та має подаватися у швидкозшивачах.

11. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення направляється поштою з повідомленням про вручення або подається представником Адміністратора, що має відповідні повноваження.

12. При поданні звітності через уповноважену особу Адміністратора титульний аркуш звітності подається у двох примірниках. При цьому відділом діловодства і контролю Держфінпослуг повертається один примірник титульного аркуша звітності з відміткою про дату надходження звітності.

Датою подання звітності вважається дата її реєстрації відділом діловодства і контролю Держфінпослуг.

13. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника. При невиконанні умов цього пункту, пунктів 1 або 12 цього розділу звітність вважається поданою несвоєчасно.

14. У разі, якщо останній день строку подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за ним робочий день.

15. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення вважається не поданою Адміністратором до Держфінпослуг у разі, якщо:

електронна форма звітності з недержавного пенсійного забезпечення не відповідає паперовій;

звітність подана не в повному обсязі.

16. У разі самостійного виявлення Адміністратором помилок, що містяться у раніше поданій проміжній звітності з недержавного пенсійного забезпечення, він має право подати уточнені форми протягом місяця з дати подання такої звітності.

У разі виявлення помилок Адміністратором у звітності за попередній звітний період коригування здійснюється у звітності поточного періоду, у якому такі помилки були виявлені. При цьому до звітних даних додається пояснювальна записка з описанням помилок.

Розділ III. Склад та вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається Адміністратором до Держфінпослуг

1. До складу звітності про діяльність пенсійного фонду входить:

а) титульний аркуш звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду (додаток 1);

б) фінансова звітність, визначена Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

в) звітність згідно з формами:

НПФ-1 "Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд" (додаток 2);

НПФ-2 "Звітні дані про активи недержавного пенсійного фонду" (додаток 3);

НПФ-3 "Звітні дані про використання активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 4);

НПФ-4 "Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду" (додаток 5);

НПФ-5 "Звітні дані про реалізацію пенсійної схеми" (додаток 6);

НПФ-6 "Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів" (додаток 7) (складається тільки тими Адміністраторами, які здійснюють обслуговування корпоративного або професійного пенсійного фонду на підставі договору про адміністрування пенсійного фонду, укладеного з радою такого фонду. Кожен рядок звітних даних включає дані з розбивкою за всіма засновниками та роботодавцями-платниками);

НПФ-7 "Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією" (додаток 8);

НПФ-8 "Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду (додаток 9);

НПФ-9 "Звіт про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 10).

Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду, складена відповідно до додатка 2 до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 96/10376. Подається Адміністратором із зазначенням показників розрахунку за кожним місяцем звітного періоду.

2. Звітність про здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів складається з:

а) титульного аркуша звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (додаток 11);

б) фінансової звітності, визначеної Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

в) форми НПФ-10 "Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду" (додаток 12) (до моменту отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування та/або укладення договору про адміністрування пенсійного фонду заповнюються тільки дані, які є актуальними на дату складання Адміністратором звітності).

3. Річна звітність про діяльність пенсійного фонду подається Адміністратором після завершення фінансового року за кожним пенсійним фондом окремо у вигляді зведеного звіту в порядку та строки, встановлені цим Положенням.

4. Зведений звіт про діяльність пенсійного фонду містить:

річну звітність, яка складається відповідно до пункту 1 цього розділу (за виключенням форми НПФ-9);

дані звітів, наданих протягом звітного року Адміністратору особами, які здійснюють управління активами пенсійного фонду;

дані звітів, наданих протягом звітного року Адміністратору зберігачем пенсійного фонду.

Вимоги до звітів, що подаються особами, які здійснюють управління активами, та зберігачем, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Розділ IV. Порядок підтвердження звітності з недержавного пенсійного забезпечення

1. Достовірність і повнота річної фінансової звітності та звітності з недержавного пенсійного забезпечення підтверджуються аудитором, якого внесено до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Держфінпослуг.

2. Копії аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та звітності з недержавного пенсійного забезпечення, визначеної цим Положенням, мають бути подані до Держфінпослуг. Такі аудиторські висновки можуть бути подані Адміністратором не пізніше 1-го квітня наступного за звітним роком.

Розділ V. Порядок подання звітності Адміністратором радам пенсійного фонду

1. Звітність радам пенсійних фондів, з якими укладено договір про адміністрування пенсійних фондів, подається Адміністратором в обсягах та в строки, встановлені цим Положенням, якщо інше не передбачено статутом відповідного пенсійного фонду та/або умовами договору про адміністрування пенсійного фонду.

2. Адміністратор подає таку звітність у паперовій формі. Звітність також може подаватися в електронній формі, якщо це передбачено статутом пенсійного фонду та/або договором про адміністрування пенсійного фонду.

Розділ VI. Оприлюднення звітності з недержавного пенсійного забезпечення

1. Адміністратор оприлюднює інформацію з недержавного пенсійного забезпечення у порядку та згідно з вимогами до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, встановленими Держфінпослуг.

2. Інформація про фінансовий стан пенсійного фонду, яка підлягає оприлюдненню, затверджується радою пенсійного фонду в порядку, встановленому статутом цього пенсійного фонду.

Розділ VII. Прикінцеві положення

1. Державний контроль за дотриманням Адміністратором вимог щодо складання та подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення здійснюється Держфінпослуг.

2. У разі погіршення фінансового стану пенсійного фонду за результатами проведеної оцінки пенсійного фонду Держфінпослуг може встановлювати іншу періодичність подання Адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення, але не частіше одного разу на тиждень. Критерії оцінки фінансового стану пенсійного фонду встановлюються Держфінпослуг.

3. У разі виявлення порушень вимог цього Положення щодо подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення Держфінпослуг має право застосовувати заходи впливу, передбачені законодавством.

 

Член Комісії - директор Департаменту
нагляду за недержавними
пенсійними фондами
 

 
 
А. А. Рибальченко
 

 

Титульний аркуш
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

Звітний період: 

(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

 

Повне найменування недержавного пенсійного фонду 

Код за ЄДРПОУ 

Відповідність, повноту та достовірність інформації паперової форми звітності до електронної форми підтверджую 

Повне найменування Адміністратора 

  

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора 

 

Підпис 

  

Дата 

___ ____________ 20__ р. 


  

М. П. 

  

Контактна особа з питань наданої звітності 

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Посада 

  

Підрозділ  

  

Телефон із зазначенням коду ММТЗ 

  


Перелік документів паперової форми (із зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:

1.

2.

3.

 

Форма НПФ-1

Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

9. Інформація про державну реєстрацію пенсійного фонду

10. Інформація про пов'язаних осіб пенсійного фонду

10.1. Інформація про пов'язаних осіб пенсійного фонду - засновників пенсійного фонду

____________
* Ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

10.2. Інформація про юридичних осіб, в яких пов'язані особи пенсійного фонду беруть участь

____________
* Ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

** П - інший пенсійний фонд, т - торговець цінними паперами, з - зберігач, к - компанія з управління активами, а - аудитор, адм - адміністратор, і - інше господарське товариство.

10.3. Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) пенсійного фонду

____________
* Ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

11. Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори

____________
* Адм - адміністратор, з - зберігач, к - особа, яка здійснює управління активами, а - аудитор.

 

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора 

____________
(підпис) 

  

М. П. 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 30.06.2011 р. N 413)

 

Форма НПФ-2

Звітні дані про активи недержавного пенсійного фонду

станом на ____________ 20__ р.

_______________________________________________________________________________
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Дані на початок звітного періоду 

Усього за останній квартал звітного періоду 

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

1. Надходження до фонду 

 

 

 

 

Пенсійні внески від фізичних осіб, з них 

010 

 

 

 

від учасників, які є вкладниками 

011 

 

 

 

від третіх осіб (подружжя, діти, батьки) 

012 

 

 

 

Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців 

020 

 

 

 

Пенсійні внески від юридичних осіб, з них 

030 

 

 

 

від засновника пенсійного фонду 

031 

 

 

 

від роботодавця - платника 

032 

 

 

 

від професійного об'єднання 

033 

 

 

 

Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду, з них 

040 

 

 

 

від страховика 

041 

 

 

 

від банку 

042 

 

 

 

від іншого пенсійного фонду 

043 

 

 

 

Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040) 

050 

 

 

 

2. Сукупний прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів 

 

 

 

 

Дохід (втрати) від коштів, розміщених: 

060 

 

 

 

на вкладних (депозитних) банківських рахунках, у тому числі 

061 

 

 

 

від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 

0611 

 

 

 

від ощадних (депозитних) сертифікатів банків 

062 

 

 

 

Дохід (втрати) від інвестування: 

070 

 

 

 

у цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, з них 

071 

 

 

 

від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 

0711 

 

 

 

у цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, з них 

072 

 

 

 

від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 

0721 

 

 

 

в облігації місцевих позик, з них 

073 

 

 

 

від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 

0731 

 

 

 

в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України, з них 

074 

 

 

 

від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 

0741 

 

 

 

в акції українських емітентів 

075 

 

 

 

у цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав 

076 

 

 

 

у цінні папери іноземних емітентів, з них 

077 

 

 

 

в акції іноземних емітентів 

0771 

 

 

 

в облігації іноземних емітентів 

0772 

 

 

 

в іпотечні цінні папери, з них 

078 

 

 

 

від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 

0781 

 

 

 

в об'єкти нерухомості 

079 

 

 

 

у банківські метали 

080 

 

 

 

в інші активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів) 

090 

 

 

 

Інші доходи (надходження) пенсійного фонду 

100 

 

 

 

Усього (р. 060 + р. 070 + р. 100) 

110 

 

 

 

3. Виконання зобов'язань перед учасниками пенсійного фонду 

 

 

 

 

Здійснено пенсійних виплат учасникам 

120 

 

 

 

пенсійні виплати на визначений строк, з них 

121 

 

 

 

строком виплат від 10 до 15 років 

1211 

 

 

 

строком виплат від 15 до 20 років 

1212 

 

 

 

строком виплат більше 20 років 

1213 

 

 

 

одноразові пенсійні виплати, з них 

122 

 

 

 

у разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності 

1221 

 

 

 

у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень 

1222 

 

 

 

у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України 

1223 

 

 

 

у разі смерті учасника - його спадкоємцям 

1224 

 

 

 

Перераховано пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду, з них 

130 

 

 

 

для укладення пенсійного контракту, з них 

131 

 

 

 

у зв'язку з достроковим розірванням пенсійного контракту, 

1311 

 

 

 

у тому числі: у зв'язку з припиненням дії пенсійного контракту, укладеного на користь окремого учасника 

13111 

 

 

 

з інших причин 

1312 

 

 

 

для укладення договору про виплату пенсії на визначений строк 

132 

 

 

 

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії, з них 

140 

 

 

 

у зв'язку з достроковим розірванням пенсійного контракту 

141 

 

 

 

у тому числі: у зв'язку з припиненням дії пенсійного контракту, укладеного на користь окремого учасника 

1411 

 

 

 

з інших причин 

142 

 

 

 

Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника 

150 

 

 

 

Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку, з них 

160 

 

 

 

у зв'язку з достроковим розірванням контракту, 

161 

 

 

 

у тому числі, у зв'язку з припиненням дії пенсійного контракту, укладеного на користь окремого учасника 

1611 

 

 

 

з інших причин 

162 

 

 

 

Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів 

170 

 

 

 

Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників) 

180 

 

 

 

Загальний обсяг виконаних зобов'язань перед учасниками (р. 120 + р. 130 + р. 140 + р. 160 + р. 170 + р. 180) 

190 

 

 

 

4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів 

 

 

 

 

Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду, з них: 

200 

 

 

 

послуги з адміністрування пенсійного фонду 

201 

 

 

 

агентські послуги, пов'язані з функціонуванням пенсійного фонду 

202 

 

 

 

рекламні послуги 

203 

 

 

 

оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду 

204 

 

 

 

Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду 

210 

 

 

 

Оплата послуг зберігача 

220 

 

 

 

Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду 

230 

 

 

 

Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, з них: 

240 

 

 

 

послуг торговців цінними паперами (посередника) 

241 

 

 

 

витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери 

242 

 

 

 

витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість 

243 

 

 

 

Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення 

250 

 

 

 

Витрати на адміністрування пенсійного фонду одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду 

260 

 

 

 

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду 

270 

 

 

 

Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 270) 

280 

 

 

 

Пасивний дохід, отриманий у результаті використання активів пенсійного фонду 

290 

 

 

 

Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду 

300 

 

 

 

Прибуток (збиток) пенсійного фонду, що підлягає розподілу між учасниками пенсійного фонду 

310 

 

 

 

Загальна сума активів пенсійного фонду (р. 050 + р. 110 - р. 190 - р. 280) 

320 

 

 

 

 

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора 

____________
(підпис) 

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора 

____________
(підпис) 

М. П.

 

Форма НПФ-3

Звітні дані про використання активів недержавного пенсійного фонду

станом на ____________ 20__ р.

_____________________________________________________
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Дані на початок звітного періоду 

Всього за останній квартал звітного періоду 

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них: 

010 

 

 

 

кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 

011 

 

 

 

ощадні (депозитні) сертифікати банків 

012 

 

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства 

020 

 

 

 

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 

021 

 

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, 

030 

 

 

 

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 

031 

 

 

 

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України, 

040 

 

 

 

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 

041 

 

 

 

Акції українських емітентів 

050 

 

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав 

060 

 

 

 

Цінні папери іноземних емітентів, з них: 

070 

 

 

 

акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" 

071 

 

 

 

облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства 

072 

 

 

 

Іпотечні цінні папери, 

080 

 

 

 

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 

081 

 

 

 

Об'єкти нерухомості 

090 

 

 

 

Банківські метали 

100 

 

 

 

Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів) 

110 

 

 

 

Загальна сума інвестицій фонду (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110) 

120 

 

 

 

Кошти на поточному рахунку 

130 

 

 

 

 

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора 

____________
(підпис) 

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора 

____________
(підпис) 

М. П.

 

Форма НПФ-4 

Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду

станом на ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, осіб

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Дані на початок звітного періоду 

Усього за останній квартал звітного періоду 

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

Загальна кількість учасників фонду, з них: 

010 

 

 

 

учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами 

011 

 

 

 

учасників, переведених до пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством 

012 

 

 

 

учасників, облік яких здійснюється адміністратором, на підставі документа, іншого ніж пенсійний контракт 

013 

 

 

 

Кількість укладених пенсійних контрактів  

020 

 

 

 

з вкладниками - фізичними особами, з них: 

021 

 

 

 

з учасниками, які є вкладниками 

0211 

 

 

 

з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника  

0212 

 

 

 

з вкладниками фізичними особами - підприємцями 

022 

 

 

 

з вкладниками - юридичними особами, з них: 

023 

 

 

 

із засновником пенсійного фонду 

0231 

 

 

 

Роботодавцем-платником 

0232 

 

 

 

професійним об'єднанням  

0233 

 

 

 

Кількість вкладників - юридичних осіб, з них: 

030 

 

 

 

осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників, чисельністю 

031 

 

 

 

до 500 осіб 

0311 

 

 

 

від 500 до 1000 осіб 

0312 

 

 

 

більше 1000 осіб 

0313 

 

 

 

Кількість вкладників - фізичних осіб  

040 

 

 

 

у тому числі за віком до 20 років 

041 

 

 

 

від 20 до 50 років 

042 

 

 

 

більше 50 років 

043 

 

 

 

Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески 

050 

х 

 

х 

вкладниками - фізичними особами 

051 

х 

 

х 

вкладниками фізичними особами - підприємцями 

052 

х 

 

х 

вкладниками - юридичними особами, у тому числі: 

053 

х 

 

х 

засновником пенсійного фонду  

0531 

х 

 

х 

роботодавцем-платником 

0532 

х 

 

х 

професійним об'єднанням  

0533 

х 

 

х 

Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрактів тимчасово припинено сплату пенсійних внесків  

060 

 

х 

 

вкладниками - фізичними особами 

061 

 

х 

 

вкладниками фізичними особами - підприємцями 

062 

 

х 

 

вкладниками - юридичними особами, 

063 

 

х 

 

у тому числі: засновником пенсійного фонду  

0631 

 

х 

 

роботодавцем-платником 

0632 

 

х 

 

професійним об'єднанням  

0633 

 

х 

 

Кількість укладених на користь учасників договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду  

070 

 

 

 

Кількість учасників, відповідно укладених договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду  

080 

 

 

 

Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках 

090 

 

х 

 

Кількість розірваних пенсійних контрактів, з них: 

100 

 

 

 

пенсійних контрактів, за якими вкладником прийнято рішення про їх розірвання  

101 

 

 

 

через припинення трудових відносин між роботодавцем - платником корпоративного пенсійного фонду та учасником  

102 

 

 

 

через вихід зі складу засновників або припинення участі роботодавця - платника у корпоративному пенсійному фонді  

103 

 

 

 

Кількість учасників, які вибули внаслідок: 

110 

 

 

 

передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії 

111 

 

 

 

передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку 

112 

 

 

 

повного виконання зобов'язань пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику  

113 

 

 

 

передачі коштів іншому пенсійному фонду  

114 

 

 

 

смерті учасника фонду 

115 

 

 

 

з інших причин 

116 

 

 

 

Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання 

120 

 

 

 

Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів 

130 

 

 

 

Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк,
з них: 

140 

 

 

 

строком виплат від 10 до 15 років  

141 

 

 

 

строком виплат від 15 до 20 років  

142 

 

 

 

строком виплат більше 20 років  

143 

 

 

 

Кількість учасників, які отримали пенсійну виплату одноразово 

150 

 

 

 

у разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності  

151 

 

 

 

у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень  

152 

 

 

 

у разі виїзду на постійне проживання за межі України  

153 

 

 

 

у разі смерті учасника - його спадкоємцям 

154 

 

 

 

 

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора 

____________
(підпис) 

  

М. П. 

 

Форма НПФ-5

 

Звітні дані про реалізацію пенсійної схеми N ____

_________________________________________________
(назва пенсійної схеми)

станом на ____________ 20__ р.

____________________________________________________________________________________________
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Дані на початок звітного періоду 

Усього за останній квартал звітного періоду 

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду 

1. Кількісні показники реалізації пенсійної схеми 

 

 

 

 

Кількість укладених пенсійних контрактів за пенсійною схемою: 

010 

 

 

 

з вкладниками - фізичними особами, з них: 

011 

 

 

 

з учасниками, які є вкладниками 

0111 

 

 

 

з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника  

0112 

 

 

 

з вкладниками фізичними особами - підприємцями 

012 

 

 

 

з вкладниками - юридичними особами, з них: 

013 

 

 

 

із засновником пенсійного фонду 

0131 

 

 

 

роботодавцем - платником 

0132 

 

 

 

професійним об'єднанням  

0133 

 

 

 

Кількість учасників за пенсійною схемою 

020 

 

 

 

Кількість учасників, за яких відповідно укладених на їх користь пенсійних контрактів за цією пенсійною схемою фактично сплачені внески 

030 

х 

 

х 

вкладниками - фізичними особами 

031 

х 

 

х 

вкладниками фізичними особами - підприємцями 

032 

х 

 

х 

вкладниками - юридичними особами, у тому числі: 

033 

х 

 

х 

засновником пенсійного фонду  

0331 

х 

 

х 

роботодавцем-платником 

0332 

х 

 

х 

професійним об'єднанням  

0333 

х 

 

х 

Кількість контрактів за пенсійною схемою, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках 

040 

 

 

 

Кількість учасників, за яких відповідно укладених на їх користь пенсійних контрактів за цією пенсійною схемою тимчасово припинено сплату пенсійних внесків  

050 

 

 

 

вкладниками - фізичними особами 

051 

 

 

 

вкладниками фізичними особами - підприємцями 

052 

 

 

 

вкладниками - юридичними особами, у тому числі: 

053 

 

 

 

засновником пенсійного фонду  

0531 

 

 

 

роботодавцем-платником 

0532 

 

 

 

професійним об'єднанням  

0533 

 

 

 

Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів за пенсійною схемою 

060 

 

 

 

2. Грошові показники реалізації пенсійних схем 

 

 

 

 

Сума пенсійних внесків за пенсійною схемою: 

070 

 

 

 

від вкладників - фізичних осіб, з них: 

071 

 

 

 

учасників, які є вкладниками 

0711 

 

 

 

третіх осіб (подружжя, діти, батьки), якими укладено пенсійний контракт на користь учасника  

0712 

 

 

 

від вкладників фізичних осіб - підприємців 

072 

 

 

 

від вкладників - юридичних осіб, з них: 

073 

 

 

 

засновників пенсійного фонду 

0731 

 

 

 

роботодавця-платника 

0732 

 

 

 

професійного об'єднання  

0733 

 

 

 

Сума заборгованості за внесками за пенсійною схемою 

080 

 

 

 

 

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора 

____________________
(підпис) 

  

М. П. 

 

Форма НПФ-6

Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних пенсійних фондів

станом на ____________ 20__ р.

_____________________________________________________
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Дані на початок звітного періоду 

Усього за останній квартал звітного періоду 

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

1. Кількісні показники реалізації пенсійної схеми за кожним роботодавцем-платником окремо (осіб) 

 

 

 

 

Кількість учасників, на користь яких вкладником сплачуються пенсійні внески 

010 

 

 

 

Кількість вкладників - фізичних осіб відповідно обраної пенсійної схеми, що знаходяться в трудових відносинах із засновником, роботодавцем-платником 

020 

 

 

 

Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсійних внесків 

030 

 

 

 

Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках 

040 

 

 

 

Кількість учасників, які вибули 

050 

 

 

 

внаслідок передачі коштів іншому пенсійному фонду, 

051 

 

 

 

у тому числі, у разі припинення трудових відносин між роботодавцем - платником корпоративного пенсійного фонду та учасником 

0511 

 

 

 

у разі виходу зі складу засновників або припинення участі роботодавця - платника у корпоративному пенсійному фонді 

0512 

 

 

 

у разі дострокового розірвання пенсійного контракту вкладником, який є учасником 

0513 

 

 

 

передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії 

052 

 

 

 

у тому числі, у разі припинення трудових відносин між роботодавцем - платником корпоративного пенсійного фонду та учасником 

0521 

 

 

 

у разі виходу зі складу засновників або припинення участі роботодавця - платника у корпоративному пенсійному фонді 

0522 

 

 

 

у разі дострокового розірвання пенсійного контракту вкладником, який є учасником 

0523 

 

 

 

передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку 

053 

 

 

 

у тому числі, у разі припинення трудових відносин між роботодавцем - платником корпоративного пенсійного фонду та учасником 

0531 

 

 

 

у разі виходу зі складу засновників або припинення участі роботодавця - платника у корпоративному пенсійному фонді 

0532 

 

 

 

у разі дострокового розірвання пенсійного контракту вкладником, який є учасником 

0533 

 

 

 

2. Грошові показники реалізації пенсійної схеми за кожним роботодавцем-платником окремо (грн) 

 

 

 

 

Сума внесків за пенсійною схемою, з них: 

060 

 

 

 

від вкладників - фізичних осіб, що знаходяться в трудових відносинах з роботодавцем-платником 

061 

 

 

 

від вкладників - юридичних осіб 

062 

 

 

 

у тому числі: засновником пенсійного фонду 

0621 

 

 

 

роботодавцем-платником 

0622 

 

 

 

професійним об'єднанням 

0623 

 

 

 

Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що знаходяться в трудових відносинах з роботодавцем - платником фонду 

070 

 

 

 

Сума заборгованості за внесками вкладника - юридичної особи 

080 

 

 

 

 

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора 

____________________
(підпис) 

  

М. П. 

 

Форма НПФ-7

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією

__________________________________________________________________________
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

станом на ____________ 20__ р.

Показники 

Код рядка 

Дані на початок звітного періоду (осіб) 

Дані на кінець звітного періоду (осіб) 

Пенсійні внески, сплачені в звітному періоді (грн) 

Виконання зобов'язань перед учасниками пенсійного фонду в звітному періоді (грн.) 

дані на початок звітного періоду 

зас-
нов-
ни-
ком пен-
сій-
ного фон-
ду 

ро-
бото-
дав-
цем- плат-
ни-
ком 

профе-
сійним об'єднан-
ням 

фізични-
ми осо-
бами - під-
приєм-
цями 

треті-
ми осо-
бами (подру-
жжя, діти, батьки) 

учасни-
ком, який є вкладн-
иком 

дані на кінець звітного періоду 

дані на поча-
ток звіт-
ного пері-
оду 

одноразові пенсійні виплати 

пенсія на визна-
чений строк 

перераховано пенсійних коштів до: 

дані на кінець звітно-
го пері-
оду 

у випад-
ку кри-
тично-
го стану здо-
ров'я 

якщо сума не дося-
гає міні-
маль-
ного роз-
міру 

виїзду учас-
ника за межі Украї-
ни 

у разі смерті учас-
ника 

стра-
хови-
ка 

бан-
ку 

іншо-
го пен-
сійно-
го фон-
ду 

Загальна кількість учасників 

010 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: жінок віком 

020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

до 25 років 

021 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 - 40 років 

022 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 - 55 років 

023 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

старше 55 років 

024 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чоловіків віком 

030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 25 років 

031 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 - 40 років 

032 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 - 55 років 

033 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

старше 55 років 

034 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора 

____________________
(підпис) 

  

М. П. 

 

Форма НПФ-8

Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на ____________ 20__ р.

____________________________________________________________
(повне найменування пенсійного фонду)

____________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

N з/п 

Вид цінних паперів  

Частка в статут-
ному фонді
емітента*
(%) 

Найме-
нування
та код за ЄДРПОУ емітента 

Вартість цінних паперів (грн.) 

Кіль-
кість
(шт.) 

Строк пога-
шення** 

Частка в загальній балансовій вартості активів
(%) 

номі-
нальна 

прид-
бання 

оці-
ночна 

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України 

  

  

  

  

  

  

  

  

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами 

  

  

  

  

  

  

  

  

Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (з розбивкою за емітентами) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Облігації іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іпотечні цінні папери (з розбивкою за емітентами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ощадні (депозитні) сертифікати (з розбивкою за банками) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Для акцій.

** Для облігацій та інших боргових цінних паперів, щодо яких передбачено їх погашення.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

3. Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку

4. Перелік інвестицій у банківські метали

5. Перелік інших інвестицій

 

Прізвище, ініціали керівника компанії
з управління активами 

____________
(підпис) 

 

М. П. 

 

Форма НПФ-9

Звіт про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду

Назва організатора торгівлі ____________________
Код за ЄДРПОУ________________________
Дата, номер та серія ліцензії організатора торгівлі ____________________________

 

Прізвище, ініціали керівника компанії
з управління активами 

____________
(підпис) 

 

М. П. 

Прізвище, ініціали відповідальної особи організатора торгівлі,
на якому були укладені договори 

_______________
(підпис) 

 

М. П. 

 

Титульний аркуш
звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

Відповідність, повноту та достовірність інформації паперової форми звітності до електронної форми підтверджую 

Повне найменування Адміністратора 

  

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора 

 

Підпис 

  

Дата 

___ ____________ 20__ р. 


  

М. П. 

  

Контактна особа з питань наданої звітності 

Прізвище, ініціали 

  

Посада 

 

Підрозділ 

  

Телефон із зазначенням коду ММТЗ 

  


Звітний
період: 

  

квартал 

  

рік 

Перелік документів паперової форми (із зазначенням кількості сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:

1.

2.

3.

 

Форма НПФ-10

Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду

12. Інформація про кількість працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги

____________
* У разі здійснення самостійного адміністрування корпоративного пенсійного фонду одноосібним засновником цього фонду.

13. Участь у об'єднанні фінансових установ (назва об'єднання), у тому числі СРО

14. Інформація про керівництво Адміністратора

15. Інформація про засновників Адміністратора

____________
* Ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

16. Інформація про статутний капітал Адміністратора

17. Інформація про власний капітал Адміністратора

18. Інформація про випуск (випуски) цінних паперів*

____________
* Для професійного Адміністратора.

19. Інформація про пенсійні фонди, адміністрування яких здійснює Адміністратор

 

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора 

_______________
(підпис) 

  

М. П. 

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 30.06.2011 р. N 413)

(Положення у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 27.02.2007 р. N 6869)

____________

Опрос