Идет загрузка документа (291 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, предоставляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 17.06.2004 № 276
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 17 червня 2004 року N 276

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 липня 2004 р. за N 862/9461

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики згідно із статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674, що додаються.

2. Генеральному економічному департаменту (І. А. Шумило) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А. П. Яценюка та Генеральний економічний департамент (І. А. Шумило).

5. Постанова набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, а форма звітності N 1 "Балансові дані" - з 01.12.2004 року.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. Пункт 2.6 глави 2 "Складання і подання форм статистичної звітності" після слів "по банку в цілому" доповнити словами "або в розрізі структурних підрозділів" та доповнити абзацом такого змісту:

"Центральна розрахункова палата Національного банку України надає територіальним управлінням Національного банку України інформацію за операціями, здійсненими структурними підрозділами банків України за територіальною ознакою в розрізі банків або в розрізі структурних підрозділів банків за індивідуально встановленими внутрішньобанківськими реєстраційними кодами".

2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

2.1. Доповнити новою формою N 1 "Балансові дані" та поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Балансові дані
за станом на ____________200_  року

________________
(назва банку) 

  

______________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

Рахунки 

Усього 

У тому числі 

резиденти 

нерезиденти 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

Балансові рахунки
Активи
Класи 1 - 4

Номери рахунків четвертого порядку
Усього за кожною групою класу
Усього за кожним розділом класу
Усього активів за класом
Активи - усього

Пасиви
Класи 1 - 4

Зобов'язання
Номери рахунків четвертого порядку
Усього за кожною групою класу
Усього за кожним розділом класу
Усього зобов'язань за класом
Зобов'язання - усього

Клас 5

Капітал
Номери рахунків четвертого порядку
Усього за кожною групою класу
Усього за кожним розділом класу
Капітал - усього

Пасиви - усього
(Зобов'язання плюс Капітал) 

  

  

  

  

  

  

  

Рахунки доходів та витрат
Клас 6

Доходи
Номери рахунків четвертого порядку
Усього за кожною групою класу
Усього за кожним розділом класу
Доходи - усього 

  

  

  

  

  

  

  

Клас 7

Витрати
Номери рахунків четвертого порядку
Усього за кожною групою класу
Усього за кожним розділом класу
Витрати - усього 

  

  

  

  

  

  

  

Результат поточного року
(Доходи мінус Витрати) 

  

  

  

  

  

  

  

Позабалансові рахунки
Клас 9
Активні

Номери рахунків четвертого порядку
Усього за кожною групою класу
Усього за кожним розділом класу
За позабалансовими активними рахунками - усього

Пасивні

Номери рахунків четвертого порядку
Усього за кожною групою класу
Усього за кожним розділом класу
За позабалансовими пасивними рахунками - усього 

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 1
Балансові дані

Форма звіту передбачає надання інформації за залишками за балансовими рахунками, рахунками доходів та витрат і за позабалансовими рахунками на звітну дату та формування банками зведеної інформації в розрізі груп валют і кодів країн з урахуванням філій, що розташовані на території України та поза її межами.

Баланс активів і пасивів формується за даними рахунків класів 1 - 5 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (зі змінами).

У формі звіту (колонка 1 "Рахунки") активні та пасивні рахунки відображаються окремо в чіткій послідовності за балансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку, груп, розділів та за позабалансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку та груп. Рахунки класу 8 до звіту не включаються. Номери рахунків набувають таких значень:

рахунок четвертого порядку (чотиризначний) - балансовий рахунок;

рахунок третього порядку (тризначний) - група;

рахунок другого порядку (двозначний) - розділ;

рахунок першого порядку (однозначний) - клас.

Контрактивні рахунки в активах та контрпасивні рахунки в пасивах відображаються з протилежним знаком і зменшують відповідні статті за групами та розділами.

Рахунки 3800, 3801 є технічними. Залишки за рахунком 3800 відображаються в розгорнутому вигляді в активах і пасивах за групою 380. Рахунок 3801 відображається як контррахунок до рахунку 3800, тобто в активі балансу зазначається пасивний (контрактивний) залишок рахунку 3801 і навпаки. Загальна сума цих двох рахунків дорівнює нулю.

У класі 5 "Капітал" залишок за балансовими рахунками у групі 504 "Результати звітного року, що очікують затвердження" формується один раз у кінці року і має дорівнювати різниці між сумами класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати". У разі від'ємного результату зменшується сума класу 5 "Капітал".

Сума активів завжди має дорівнювати сумі зобов'язань та капіталу.

Доходи та витрати формуються за даними рахунків класів 6 та 7. Рахунки доходів та витрат закриваються один раз у кінці року.

Для визначення результату діяльності банку протягом року під час формування звітності на паперових носіях різниця між рахунками класів 6 та 7 виводиться в автоматизованому режимі як умовний технічний активно-пасивний рахунок 5999 "Результат діяльності".

Позабалансові рахунки формуються за даними класу 9. Сума активних рахунків має дорівнювати сумі пасивних рахунків. Баланс за позабалансовими рахунками формується на рівні позабалансових рахунків четвертого порядку та груп.

Залишки за операціями, що здійснюються в іноземній валюті, відображаються в колонках 4, 5, 7, 8 у гривневому еквіваленті із застосуванням офіційного валютного курсу, встановленого Національним банком України.

У колонках 3 - 5 зазначаються залишки за операціями з резидентами, а в колонках 6 - 8 - з нерезидентами. Для заповнення колонок 3 - 8 використовуються дані аналітичного обліку, які обрані для рахунків, що мають відповідні параметри валюти та резидентності контрагента. Сума даних колонок 3 - 8 дорівнює загальній сумі колонки 2.

У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України або банком помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми вносяться лише за умови, що такі зміни є суттєвими. Показником суттєвості для форми N 1 "Балансові дані" є відносна величина, що розраховується в процентному відношенні, а саме:

порогом суттєвості окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань і власного капіталу, є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх активів, усіх зобов'язань і капіталу банку;

порогом суттєвості окремих видів доходів і витрат є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх доходів та всіх витрат банку".

2.2. Доповнити пояснення щодо заповнення форми N 1Д "Баланс банку" абзацами такого змісту:

"У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України або банком помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми вносяться лише за умови, що такі зміни є суттєвими. Показником суттєвості для форми N 1Д "Баланс банку" є відносна величина, що розраховується в процентному відношенні, а саме:

порогом суттєвості окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань і власного капіталу, є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх активів, усіх зобов'язань і капіталу банку;

порогом суттєвості окремих видів доходів і витрат є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх доходів і всіх витрат банку".

2.3. Доповнити пояснення щодо заповнення форми N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" абзацами такого змісту:

"У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України або банком помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми вносяться лише за умови, що такі зміни є суттєвими. Показником суттєвості для форми N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" є відносна величина, що розраховується в процентному відношенні, а саме:

порогом суттєвості окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань і власного капіталу, є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх активів, усіх зобов'язань і капіталу банку;

порогом суттєвості окремих видів доходів і витрат є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх доходів та всіх витрат банку".

2.4. У порядку подання форм N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності", N 604 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями", N 606 "Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами" цифру та слова "до 8 числа після звітного періоду" замінити словами "в установлений ними термін".

2.5. Абзац перший пояснення щодо заповнення форми N 310Д "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами" виключити.

2.6. Форму N 317 "Звіт про залишки заборгованості за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про залишки заборгованості за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності
(класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)
за станом на ____________ 200_ року

__________________
(назва банку) 

  

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

Код рядка 

Код за КОПФГ (довідково) 

Назва показника 

Сума залишків 

У тому числі за кредитами 

короткостроковими 

довгостроковими 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

А 

Б 

В 

10 

11 

12 

110 

Фермерське господарство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

120 

Приватне підприємство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

130 

Колективне підприємство* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

140, 145 

Державне підприємство, у тому числі казенне 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

150 

Комунальне підприємство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

160 

Дочірнє підприємство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

170 

Іноземне підприємство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

180 

Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

185 

Підприємство споживчої кооперації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

190 

Орендне підприємство* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

191 

Індивідуальне підприємство* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

192 

Сімейне підприємство* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

193 

Спільне підприємство* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

200 

Господарські товариства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

310 

Виробничий кооператив 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

320 

Обслуговувальний кооператив 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

330 

Споживчий кооператив 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

340 

Сільськогосподарський виробничий кооператив 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

350 

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

390 

Кооперативний банк 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

400 

Організації (установи, заклади) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

500 

Об'єднання підприємств (юридичних осіб) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

600 

Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

810 

Політична партія 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

815 

Громадська організація 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

820 

Спілка об'єднань громадян 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

825 

Релігійна організація 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

830, 835 

Профспілки та їх об'єднання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

840 

Творча спілка (інша професійна організація) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

845 

Благодійна організація 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

850 

Організація роботодавців 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

855 

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

860 

Орган самоорганізації населення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34 

910 

Підприємець - фізична особа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 

915 

Товарна біржа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

36 

920 

Фондова біржа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37 

925 

Кредитна спілка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

38 

930 

Споживче товариство (спілка) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

39 

995 

Інші організаційно-правові форми 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 

  

Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності, - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Код рядка 

Розділ КОПФГ (довідково) 

Назва показника 

Із загальної суми кредитів 

строкові 

прострочені 

сумнівні 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

А 

Б 

В 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

110 

Фермерське господарство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

120 

Приватне підприємство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

130 

Колективне підприємство* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

140, 145 

Державне підприємство, у тому числі казенне 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

150 

Комунальне підприємство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

160 

Дочірнє підприємство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

170 

Іноземне підприємство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

180 

Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

185 

Підприємство споживчої кооперації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

190 

Орендне підприємство* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

191 

Індивідуальне підприємство* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

192 

Сімейне підприємство* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

193 

Спільне підприємство* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

200 

Господарські товариства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

310 

Виробничий кооператив 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

320 

Обслуговуючий кооператив 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

330 

Споживчий кооператив 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

340 

Сільськогосподарський виробничий кооператив 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

350 

Сільськогосподарський обслуговувальний кооператив 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

390 

Кооперативний банк 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

400 

Організації (установи, заклади) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

500 

Об'єднання підприємств (юридичних осіб) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

600 

Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

810 

Політична партія 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

815 

Громадська організація 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

820 

Спілка об'єднань громадян 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

825 

Релігійна організація 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

830, 835 

Профспілки та їх об'єднання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

840 

Творча спілка (інша професійна організація) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

845 

Благодійна організація 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

850 

Організація роботодавців 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

855 

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

860 

Орган самоорганізації населення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34 

910 

Підприємець - фізична особа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 

915 

Товарна біржа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

36 

920 

Фондова біржа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37 

925 

Кредитна спілка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

38 

930 

Споживче товариство (спілка) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

39 

995 

Інші організаційно-правові форми 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 

  

Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності, - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Чинним законодавством не передбачаються створення та державна реєстрація нових підприємств та організацій таких організаційно-правових форм.

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 317
Звіт про залишки заборгованості за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності
(класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)

Заборгованість за кредитами включає строкову, прострочену та сумнівну заборгованість.

У формі наводяться дані про залишки заборгованості за кредитами резидентів, які розподіляються за організаційно-правовими формами господарських суб'єктів згідно з Державним класифікатором України ДК 002-2004 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (КОПФГ), затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 31.03.2004 N 59, за видами кредиту та за видами валют у гривневому еквіваленті.

Форма заповнюється таким чином:

N
з/п 

Код 

Назва показника 

Контроль 

Відповідність балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку 

рядка 

колонки 

рядка 

колонки 

40 

Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності, - усього 

1 + 2 + ... + 38 + 39 

2 + 3 + 4 

2000** + 2010 + 2020 + 2026* + 2027 + 2030 + 2037 + 2040 + 2045 + 2046** + 2047 + 2050 + 2055 + 2056** + 2057 + 2061 + 2062 + 2065 + 2066** + 2067 + 2070 + 2071 + 2072 + 2073 + 2074 + 2075 + 2076** + 2077 + 209 + 2600А + 2605А + 2650А + 2655А 

1 - 39 

2, 3, 4 

Залишки заборгованості за короткостроковими і довгостроковими кредитами за зазначеними організаційно-правовими формами господарювання відповідно до видів валют 

  

  

За аналітичним обліком 

40 

у тому числі за короткостроковими кредитами 

1 + 2 + ... + 38 + 39 

6 + 7 + 8 

2000** + 2010 + 2020 + 2026* + 2027 + 2030 + 2037 + 2040 + 2050 + 2061 + 2062 + 2070 + 2071 + 2600А + 2605А + 2650А + 2655А + (2046** + 2047 + 2056** + 2057 + 2066** + 2067 + 2076** + 2077 + 209)
за аналітичним обліком 

1 - 39 

6, 7, 8 

Залишки заборгованості за короткостроковими кредитами за зазначеними організаційно-правовими формами господарювання відповідно до видів валют 

  

  

За аналітичним обліком 

40 

у тому числі за довгостроковими кредитами 

1 + 2 + ... + 38 + 39 

10 + 11 + 12 

2045 + 2055 + 2065 + 2072 + 2073 + 2074 + 2075 + (2046** + 2047 + 2056** + 2057 + 2066** + 2067 + 2076** + 2077 + 209)
за аналітичним обліком 

1 - 39 

10, 11, 12 

Залишки заборгованості за довгостроковими кредитами за зазначеними організаційно-правовими формами господарювання відповідно до видів валют 

  

  

За аналітичним обліком 

40 

13 

із загальної суми - строкові кредити
(за винятком пролонгованих кредитів) 

1 + 2 + ... + 38 + 39 

14 + 15 + 16 

2000** + 2010 + 2020 + 2026* + 2030 + 2040 + 2045 + 2050 + 2055 + 2061 + 2062 + 2065 + 2070 + 2071 + 2072 + 2073 + 2074 + 2075 + 2600А + 2605А + 2650А + 2655А 

1 - 39 

14, 15, 16 

Залишки заборгованості за строковими кредитами за зазначеними організаційно-правовими формами господарювання відповідно до видів валют 

  

  

За аналітичним обліком 

40 

17 

із загальної суми - прострочені кредити 

1 + 2 + ... + 38 + 39 

18 + 19 + 20 

2027 + 2037 + 2047 + 2057 + 2067 + 2077 

10 

1 - 39 

18, 19, 20 

Залишки заборгованості за простроченими кредитами за зазначеними організаційно-правовими формами господарювання відповідно до видів валют 

  

  

За аналітичним обліком 

11 

40 

21 

із загальної суми - сумнівні кредити 

1 + 2 + ... + 38 + 39 

22 + 23 + 24 

209 

12 

1 - 39 

22, 23, 24 

Залишки заборгованості за сумнівною заборгованістю за кредитами за зазначеними організаційно-правовими формами господарювання відповідно до видів валют 

  

  

За аналітичним обліком 

____________
* Контрактивний рахунок з від'ємним знаком.

** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120".

2.7. Форму N 323 "Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами (класифікація за формами власності)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами
(класифікація за формами власності)
за станом на ____________ 200_ року

_____________________
(назва банку) 

  

_______________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

Код
рядка 

Назва показника 

Сума залишків коштів за наданими кредитами 

усього 

у тому числі 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

А 

Б 

Заборгованість за кредитами, наданими резидентам, - усього 

  

  

  

  

2

Короткострокові кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності, 
у тому числі за формою власності:  

 

 

 

 

приватна власність 

  

  

  

  

комунальна власність 

  

  

  

  

комунальна корпоративна власність 

  

  

  

  

державна власність 

  

  

  

  

державна корпоративна власність 

  

  

  

  

8

Довгострокові кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності, 
у тому числі за формою власності:  

 

 

 

 

приватна власність 

  

  

  

  

10 

комунальна власність 

  

  

  

  

11 

комунальна корпоративна власність 

  

  

  

  

12 

державна власність 

  

  

  

  

13 

державна корпоративна власність 

  

  

  

  

14 

Короткострокові кредити, які надані фізичним особам (приватна власність) 

  

  

  

  

15 

Довгострокові кредити, які надані фізичним особам (приватна власність) 

  

  

  

  

16 

Кредити, які надані центральним органам державного управління,
із них:  

 

 

 

 

17 

короткострокові 

  

  

  

  

18 

довгострокові 

  

  

  

  

19 

Кредити, які надані місцевим органам державного управління,
із них:  

 

 

 

 

20 

короткострокові 

  

  

  

  

21 

довгострокові 

  

  

  

  

22 

Заборгованість за кредитами, наданими нерезидентам, - усього 

  

  

  

  

23 

Короткострокові кредити, 
у тому числі за формою власності: 

 

 

 

 

24 

державна власність 

  

  

  

  

25 

приватна власність юридичних осіб 

  

  

  

  

26 

приватна власність фізичних осіб 

  

  

  

  

27 

Довгострокові кредити, 
у тому числі за формою власності: 

 

 

 

 

28 

власність інших держав 

  

  

  

  

29 

приватна власність юридичних осіб 

  

  

  

  

30 

приватна власність фізичних осіб 

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 323
Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами
(класифікація за формами власності)

У формі окремо наводяться дані про залишки заборгованості за кредитами резидентів і нерезидентів, які розподіляються за формами власності згідно з Державним класифікатором України ДК 001-2004 "Класифікація форм власності" (КФВ), затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 31.03.2004 N 59, за видами валют у гривневому еквіваленті та строками кредитів.

Форма заповнюється таким чином:

N
з/п 

Код 

Назва показника 

Контроль 

Відповідність балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку 

рядка 

колонки 

рядка 

колонки 

А 

Заборгованість за кредитами, наданими резидентам, - усього 

2 + 8 + 14 + 15 + 16 + 19 

2 + 3 + 4 

  

1 - 21 

Заборгованість за кредитами, наданими резидентам, - усього 

  

2 + 3 + 4 

  

Короткострокові кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності 

3 + 4 + 5 + 6 + 7 

2 + 3 + 4 

2000** + 2010 + 2020 + 2026* + 2027 + 2030 + 2037 + 2040 + 2050 + 2061 + 2062 + 2070 + 2071 + 2090** + 2091** + 2092 + 2093 + 2650А + 2655А + (2046** + 2047 + 2056** + 2057 + 2066** + 2067 + 2076** + 2077 + 2094 + 2095 + 2096 + 2097 + 2099) за аналітичним обліком + 2600А + 2605А; резиденти 

3 - 7 

1, 2, 3, 4 

Залишки заборгованості за короткостроковими кредитами за зазначеними формами власності резидентів відповідно до видів валют 

  

  

За аналітичним обліком 

Довгострокові кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності 

9 + 10 + 12 + 13 

2 + 3 + 4 

2045 + 2055 + 2065 + 2072 + 2073 + 2074 + 2075 + (2046** + 2047 + 2056** + 2057 + 2066** + 2067 + 2076** + 2077 + 2094 + 2095 + 2096 + 2097 + 2099) за аналітичним обліком; резиденти 

9 - 13 

1, 2, 3, 4 

Залишки заборгованості за довгостроковими кредитами за зазначеними формами власності резидентів відповідно до видів валют 

  

  

За аналітичним обліком 

14 

1, 2, 3, 4 

Короткострокові кредити, які надані фізичним особам, - приватна власність резидентів відповідно до видів валют 

  

  

2200** + 2202 + 2210 + 2211 + 3550 + 3551 + 3552 + (2201 + 2206** + 2207 + 2216** + 2217 + 229) за аналітичним обліком + 2620А + 2625А; резиденти 

15 

1, 2, 3, 4 

Довгострокові кредити, які надані фізичним особам, - приватна власність резидентів відповідно до видів валют 

  

  

2205 + 2213 + 2214 + (2201 + 2206** + 2207 + 2216** + 2217 + 229) за аналітичним обліком; резиденти 

16 

Кредити, які надані центральним органам державного управління 

17 + 18 

2 + 3 + 4 

210 - 2108 - 2109 + 2190 + 2198 

10 

17 

1, 2, 3, 4 

Залишки заборгованості за короткостроковими кредитами відповідно до видів валют 

  

  

2100 + (2106** + 2107 + 2190 + 2198) за аналітичним обліком 

11 

18 

1, 2, 3, 4 

Залишки заборгованості за довгостроковими кредитами відповідно до видів валют 

  

  

2105 + (2106** + 2107 + 2190 + 2198) за аналітичним обліком 

12 

19 

Кредити, які надані місцевим органам державного управління 

20 + 21 

2 + 3 + 4 

211 - 2118 - 2119 + 2191 + 2199 

13 

20 

1, 2, 3, 4 

Залишки заборгованості за короткостроковими кредитами відповідно до видів валют 

  

  

2110 + (2116** + 2117 + 2191 + 2199) за аналітичним обліком 

14 

21 

1, 2, 3, 4 

Залишки заборгованості за довгостроковими кредитами відповідно до видів валют 

  

  

2115 + (2116** + 2117 + 2191 + 2199) за аналітичним обліком 

15 

22 

Заборгованість за кредитами, наданими нерезидентам, - усього 

23 + 27 

2 + 3 + 4 

  

16 

22 - 30 

Заборгованість за кредитами, наданими нерезидентам, - усього 

  

2 + 3 + 4 

  

17 

23 

Короткострокові кредити 

24 + 25 + 26 

2 + 3 + 4 

2000** + 2010 + 2020 + 2026* + 2027 + 2030 + 2037 + 2040 + 2050 + 2061 + 2062 + 2070 + 2071 + 2090** + 2091** + 2092 + 209 + 2200 + 2201 + 2202 + 2210 + 2211 + (2046** + 2047 + 2056** + 2057 + 2066** + 2067 + 2076** + 2077 + 2094 + 2095 + 2096 + 2097 + 2099 + 2206** + 2207 + 2216** + 2217 + 229) за аналітичним обліком + 2600А + 2605А + 2620А + 2625А + 2650А + 2655А; нерезиденти 

18 

24 - 26 

1, 2, 3, 4 

Залишки заборгованості за короткостроковими кредитами за формами власності нерезидентів відповідно до видів валют 

  

  

За аналітичним обліком 

19 

27 

Довгострокові кредити 

28 + 29 +30 

2 + 3 + 4 

2045 + 2055 + 2065 + 2072 + 2073 + 2074 + 2075 + 2205 + 2213 + 2214 + (2046** + 2047 + 2056** + 2057 + 2066** + 2067 + 2076** + 2077 + 2094 + 2095 + 2096 + 2097 + 2099 + 2206** + 2207 + 2216** + 2217 + 229) за аналітичним обліком; нерезиденти 

20 

28 - 30 

1, 2, 3, 4 

Залишки заборгованості за довгостроковими кредитами за формами власності нерезидентів відповідно до видів валют 

  

  

За аналітичним обліком 

____________
* Контрактивний рахунок з від'ємним знаком.

** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120".

2.8. Абзац перший пояснення щодо заповнення форми N 350Д "Звіт про суми і процентні ставки за депозитами" виключити.

2.9. Форму N 354 "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)
за станом на ____________ 200_ року

____________________
(назва банку) 

  

__________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

Код рядка 

Код за КОПФГ (довідково) 

Назва показника 

Сума залишків 

У тому числі 

за коштами до запитання 

з них за поточними рахунками 

за строковими коштами 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

А 

Б 

В 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

110 

Фермерське господарство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

120 

Приватне підприємство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

130 

Колективне підприємство* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

140, 145 

Державне підприємство, у тому числі казенне 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

150 

Комунальне підприємство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

160 

Дочірнє підприємство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

170 

Іноземне підприємство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

180 

Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

185 

Підприємство споживчої кооперації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

190 

Орендне підприємство* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

191 

Індивідуальне підприємство* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

192 

Сімейне підприємство* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

193 

Спільне підприємство* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

200 

Господарські товариства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

310 

Виробничий кооператив 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

320 

Обслуговувальний кооператив 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

330 

Споживчий кооператив 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

340 

Сільськогосподарський виробничий кооператив 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

350 

Сільськогосподарський обслуговувальний кооператив 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

390 

Кооперативний банк 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

400 

Організації (установи, заклади) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

500 

Об'єднання підприємств (юридичних осіб) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

600 

Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

810 

Політична партія 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

815 

Громадська організація 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

820 

Спілка об'єднань громадян 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

825 

Релігійна організація 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

830, 835 

Профспілки та їх об'єднання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

840 

Творча спілка (інша професійна організація) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

845 

Благодійна організація 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

850 

Організація роботодавців 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

855 

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

860 

Орган самоорганізації населення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34 

910 

Підприємець - фізична особа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 

915 

Товарна біржа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

36 

920 

Фондова біржа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37 

925 

Кредитна спілка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

38 

930 

Споживче товариство (спілка) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

39 

995 

Інші організаційно-правові форми 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 

  

Кошти суб'єктів господарської діяльності - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Чинним законодавством не передбачаються створення та державна реєстрація нових підприємств та організацій з такими організаційно-правовими формами.

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 354 
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)

Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями включає кошти до запитання на поточних рахунках та строкові кошти на депозитних рахунках суб'єктів господарської діяльності.

У формі наводяться дані за коштами суб'єктів господарської діяльності - резидентів, які розподіляються за організаційно-правовими формами господарських суб'єктів згідно з Державним класифікатором України ДК 002-2004 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (КОПФГ), затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 31.03.2004 N 59, за строками депозиту та за видами валют у гривневому еквіваленті.

Форма заповнюється таким чином:

N
з/п 

Код 

Назва показника
(аналітичний облік) 

Контроль 

Відповідність балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку 

рядка 

колонки 

рядка 

колонки 

А 

1 - 40 

Усього 

  

5 + 13 

  

1 - 40 

Усього 

  

6 + 14 

  

1 - 40 

Усього 

  

7 + 15 

  

1 - 40 

Усього 

  

8 + 16 

  

1 - 40 

Усього 

  

6 + 7 + 8 

  

1 - 40 

Усього 

  

10 + 11 + 12 

  

1 - 40 

13 

Усього 

  

14 + 15 + 16 

  

40 

Кошти суб'єктів господарської діяльності 

1 + 2 + ... + 38 + 39 

2 + 3 + 4 

2600П + 2601 + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + 2606 + 261 - 2618 + 264 + 2650П + 2651 + 2652 + 2655П 

1 - 39 

2, 3, 4 

Кошти до запитання і строкові кошти за зазначеними організаційно-правовими формами господарювання 

  

  

За аналітичним обліком 

10 

40 

Кошти до запитання 

1 + 2 + ... + 38 + 39 

6 + 7 + 8 

2600П + 2601 + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + 2606 + 264 + 2650П + 2655П 

11 

1 - 39 

6, 7, 8 

Кошти до запитання і кошти за зазначеними організаційно-правовими формами господарювання відповідно до видів валют 

  

  

За аналітичним обліком 

12 

40 

з них поточні рахунки 

1 + 2 + ... + 38 + 39 

10 + 11 + 12 

2600П + 2605П + 2606 + 264 + 2650П + 2655П 

13 

1 - 39 

10, 11, 12 

Поточні рахунки за зазначеними організаційно-правовими формами господарювання відповідно до видів валют 

  

  

За аналітичним обліком 

14 

40 

13 

Строкові кошти 

1 + 2 + ... + 38 39 

14 + 15 + 16 

261 - 2618 + 2651 + 2652 

15 

1 - 39 

14, 15, 16 

Строкові кошти за зазначеними організаційно-правовими формами господарювання відповідно до видів валют 

  

  

За аналітичним обліком 

"

2.10. У таблиці відповідності балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку пояснення щодо заповнення форми N 360 "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за секторами економіки)" розрахунок колонок 1 та 5 рядка 1 після рахунку 2605П доповнити рахунком 2606.

2.11. У таблиці відповідності балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку пояснення щодо заповнення форми N 361 "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за видами економічної діяльності)" розрахунок колонок 1 та 5 рядка 2 після рахунку 2605П доповнити рахунком 2606.

2.12. Форму N 362 "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за формами власності)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за формами власності)
за станом на ____________ 200_ року

_______________________
(назва банку) 

  

_______________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

Код
рядка 

Назва показника 

Сума залишків 

усього 

у тому числі 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

А 

Б 

I. Залишки за зобов'язаннями, які виникли у резидентів, - усього 

  

  

  

  

1. Кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності 

  

  

  

  

Приватна власність 

  

  

  

  

Комунальна власність 

  

  

  

  

Комунальна корпоративна власність 

  

  

  

  

Державна власність 

  

  

  

  

Державна корпоративна власність 

  

  

  

  

1.1. Кошти на поточних рахунках суб'єктів господарської діяльності 

  

  

  

  

Приватна власність 

  

  

  

  

10 

Комунальна власність 

  

  

  

  

11 

Комунальна корпоративна власність 

  

  

  

  

12 

Державна власність 

  

  

  

  

13 

Державна корпоративна власність 

  

  

  

  

14 

2. Кошти до запитання фізичних осіб (приватна власність) 

  

  

  

  

15 

2.1. Кошти на поточних рахунках 

  

  

  

  

16 

3. Строкові кошти суб'єктів господарської діяльності 

  

  

  

  

17 

Приватна власність 

  

  

  

  

18 

Комунальна власність 

  

  

  

  

19 

Комунальна корпоративна власність 

  

  

  

  

20 

Державна власність 

  

  

  

  

21 

Державна корпоративна власність 

  

  

  

  

22 

3.1. Кошти на строк понад 1 рік за формами власності 

  

  

  

  

23 

Приватна власність 

  

  

  

  

24 

Комунальна власність 

  

  

  

  

25 

Комунальна корпоративна власність 

  

  

  

  

26 

Державна власність 

  

  

  

  

27 

Державна корпоративна власність 

  

  

  

  

28 

4. Строкові кошти фізичних осіб (приватна власність) 

  

  

  

  

29 

4.1. Кошти на строк понад 1 рік 

  

  

  

  

30 

II. Залишки за зобов'язаннями, які виникли у нерезидентів, - усього 

  

  

  

  

31 

1. Кошти до запитання юридичних осіб - нерезидентів 

  

  

  

  

  

за формами власності: 

  

  

  

  

32 

державна власність 

  

  

  

  

33 

приватна власність 

  

  

  

  

34 

1.1. Кошти на поточних рахунках 

  

  

  

  

  

за формами власності: 

  

  

  

  

35 

державна власність 

  

  

  

  

36 

приватна власність 

  

  

  

  

37 

2. Кошти до запитання фізичних осіб - нерезидентів (приватна власність) 

  

  

  

  

38 

2.1. Кошти на поточних рахунках 

  

  

  

  

39 

3. Строкові кошти юридичних осіб - нерезидентів 

  

  

  

  

  

за формами власності: 

  

  

  

  

40 

державна власність 

  

  

  

  

41 

приватна власність 

  

  

  

  

42 

3.1. Кошти на строк понад 1 рік 

  

  

  

  

  

за формами власності: 

  

  

  

  

43 

державна власність 

  

  

  

  

44 

приватна власність 

  

  

  

  

45 

4. Строкові кошти фізичних осіб - нерезидентів (приватна власність) 

  

  

  

  

46 

4.1. Кошти на строк понад 1 рік 

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 362
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за формами власності)

Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями включає кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів банку та строкові кошти клієнтів банку на депозитних рахунках.

У формі наводяться дані за коштами клієнтів - резидентів і нерезидентів, які, в свою чергу, поділяються за формами власності згідно з Державним класифікатором України ДК 001-2004 "Класифікація форм власності" (КФВ), затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 31.03.2004 N 59, за видами валют у гривневому еквіваленті та строками депозиту.

Форма заповнюється таким чином:

N
з/п 

Код 

Назва показника 

Контроль 

Відповідність балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку 

рядка 

колонки 

рядка 

колонки 

А 

1 - 46 

Усього 

  

2 + 3 + 4 

  

1 - 4 

I. Залишки за зобов'язаннями, які виникли у резидентів, - усього 

2 + 12 + 14 + 24 

  

  

1. Кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності 

3 + 4 + 5 + 6 + 7 

2 + 3 + 4 

(2600П + 2601 + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + 2606 + 264 + 2650П + 2655П), резиденти 

3 - 7 

2, 3, 4 

Кошти до запитання відповідно до видів валют та форм власності резидентів 

  

  

За аналітичним обліком 

1.1. Кошти на поточних рахунках суб'єктів господарської діяльності 

8 + 9 + 10 + 11 

2 + 3 + 4 

(2600П + 2605П + 2606 + 2640 + 264 + 2650П + 2655П), резиденти 

8 - 11 

2, 3, 4 

Кошти на поточних рахунках відповідно до видів валют та форм власності резидентів 

  

  

За аналітичним обліком 

12 

2. Кошти до запитання фізичних осіб 

  

2 + 3 + 4 

(2620П + 2622 + 2625П) + 3650 + 3651 + 3652 + 3659, резиденти 

12 

2, 3, 4 

Кошти до запитання відповідно до видів валют (приватна власність резидентів) 

  

  

За аналітичним обліком 

13 

2.1. Кошти на поточних рахунках фізичних осіб 

  

2 + 3 + 4 

(2620П + 2625П), резиденти 

10 

13 

2, 3, 4 

Кошти на поточних рахунках відповідно до видів валют (приватна власність резидентів) 

  

  

За аналітичним обліком 

11 

14 

3. Строкові кошти суб'єктів господарської діяльності 

15 + 16 + 17 + 18 

2 + 3 + 4 

(261 - 2618 + 2651 + 2652), резиденти 

12 

14 - 18 

2, 3, 4 

Строкові кошти відповідно до видів валют та форм власності резидентів 

  

  

За аналітичним обліком 

13 

19 

3.1. Кошти на строк понад 1 рік 

20 + 21 + + 22 + 23 

2 + 3 + 4 

(2615 + 2652), резиденти 

14 

20 - 23 

2, 3, 4 

Кошти на строк понад 1 рік відповідно до видів валют та форм власності резидентів 

  

  

За аналітичним обліком 

15 

24 

4. Строкові кошти фізичних осіб (приватна власність резидентів) 

  

2 + 3 + 4 

(263 - 2638), резиденти 

16 

24 

2, 3, 4 

Строкові кошти відповідно до видів валют (приватна власність резидентів) 

  

  

За аналітичним обліком 

17 

25 

1 - 4 

4.1. Кошти на строк понад 1 рік 

  

2 + 3 + 4 

2635, резиденти 

18 

25 

2, 3, 4 

Кошти на строк понад 1 рік відповідно до видів валют (приватна власність резидентів) 

  

  

За аналітичним обліком 

19 

26 

II. Залишки за зобов'язаннями, які виникли у нерезидентів, - усього 

27 + 33 + 35 + 41 

  

  

20 

27 

1. Кошти до запитання юридичних осіб - нерезидентів 

28 + 29 

2 + 3 + 4 

(2600П + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + 2606 + 2650П + 2655П), нерезиденти 

21 

28, 29 

2, 3, 4 

Кошти до запитання відповідно до видів валют та форм власності нерезидентів 

  

  

За аналітичним обліком 

22 

30 

1.1. Кошти на поточних рахунках 

31 + 32 

2 + 3 + 4 

(2600П + 2605П + 2606 + 2650П + 2655П), нерезиденти 

23 

31, 32 

2, 3, 4 

Кошти на поточних рахунках відповідно до видів валют та форм власності нерезидентів 

  

  

За аналітичним обліком 

24 

33 

2. Кошти до запитання фізичних осіб - нерезидентів 

  

2 + 3 + 4 

(2620П + 2622 + 2625П), нерезиденти 

25 

37 

2, 3, 4 

Кошти до запитання відповідно до видів валют (приватна власність нерезидентів) 

  

  

За аналітичним обліком 

26 

38 

2.1. Кошти на поточних рахунках 

  

2 + 3 + 4 

(2620П + 2625П), нерезиденти 

27 

38 

2, 3, 4 

Кошти на поточних рахунках відповідно до видів валют (приватна власність нерезидентів) 

  

  

За аналітичним обліком 

28 

39 

3. Строкові кошти юридичних осіб - нерезидентів 

40 + 41 

2 + 3 + 4 

(261 - 2618 + 2651 + 2652), нерезиденти 

29 

40, 41 

2, 3, 4 

Строкові кошти відповідно до видів валют та форм власності нерезидентів 

  

  

За аналітичним обліком 

30 

42 

3.1. Кошти на строк понад 1 рік 

43 + 44 

2 + 3 + 4 

(2615 + 2652), нерезиденти 

31 

43, 44 

2, 3, 4 

Кошти на строк понад 1 рік відповідно до видів валют та форм власності нерезидентів 

  

  

За аналітичним обліком 

32 

45 

4. Строкові кошти фізичних осіб - нерезидентів 

  

2 + 3 + 4 

(263 - 2638), нерезиденти 

33 

45 

2, 3, 4 

Строкові кошти відповідно до видів валют (приватна власність нерезидентів) 

  

  

За аналітичним обліком 

34 

46 

4.1. Кошти на строк понад 1 рік 

  

2 + 3 + 4 

2635, нерезиденти 

35 

46 

2, 3, 4 

Кошти на строк понад 1 рік відповідно до видів валют (приватна власність нерезидентів) 

  

  

За аналітичним обліком 

"

2.13. Форму N 381Д "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку" і пояснення щодо неї виключити, а форми N 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку", N 381А "Довідка про залучені кошти та перерахування обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" та пояснення щодо їх заповнення викласти в такій редакції:

Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку
______________________________________________________
(назва банку)

за _____________________ р.

(копійки)

N
з/п 

Показники 

На дату звітного періоду 

Середньоарифметичне 

10 

  

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

10 

11 

12 

13 

14 

Сума залучених коштів
- усього
у національній валюті
в іноземній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума, що зараховується для покриття обов'язкових резервів окремими видами банківських активів:
у національній валюті
в іноземній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно (середньоарифметична сума обов'язкових резервів за попередній звітний період, помножена на установлений процент) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками
(рядок 3 - рядок 5) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відхилення (+, -) для звітного періоду резервування
(рядок 3 + рядок 4 - рядок 2) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

  

Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України
______________________________________________________
(назва банку)

за _____________________ р.

(копійки)

N
з/п 

Показники 

На дату звітного періоду 

Середньоарифметичне 

10 

  

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

10 

11 

12 

13 

14 

Сума залучених коштів - усього
у національній валюті
в іноземній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума коштів обов'язкових резервів згідно з установленим нормативом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума покриття обов'язкових резервів окремими видами банківських активів:
у національній валюті
в іноземній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України (рядок 2 - рядок 3) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відхилення (+, -) (рядок 4 - рядок 5) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форм N 381, N 381А
Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку банку або на окремому рахунку в Національному банку України

Частина 1. Загальні положення щодо складання звіту за формою N 381

Під час складання звіту слід керуватися:

Положенням про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 21.04.2004 N 172 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.05.2004 за N 595/9194 (із змінами);

статтями 15, 25 та 26 Закону України "Про Національний банк України" та статтями 66 та 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

постановами Правління Національного банку України з окремих питань формування обов'язкових резервів.

Банки формують обов'язкові резерви, враховуючи встановлені на відповідні звітні періоди резервування нормативи обов'язкового резервування до зобов'язань щодо залучених банком коштів, у цілому за зведеним балансом банку - юридичної особи з урахуванням усіх філій.

За окремими рішеннями Правління Національного банку України на відповідні звітні періоди резервування може встановлюватися розмір та вид активів, що можуть зараховуватися для покриття обов'язкових резервів.

Розрахована сума коштів обов'язкових резервів за встановлений період резервування у національній валюті має зберігатися на кореспондентському рахунку в розмірі, визначеному Правлінням Національного банку України, або за рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків має перераховуватися на окремий рахунок, відкритий у Національному банку.

Банки мають забезпечити щоденно на початок операційного дня на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку встановлений окремим рішенням Правління Національного банку України для звітного періоду резервування обсяг обов'язкових резервів, визначений у процентному відношенні до суми обов'язкових резервів за попередній звітний період резервування без урахування покриття будь-якими активами банку.

Обов'язкові резерви формуються в національній грошовій одиниці.

Обов'язковому резервуванню підлягають усі залучені банком кошти юридичних та фізичних осіб як у національній, так і в іноземній валюті, за винятком кредитів, одержаних від інших банків, та іноземних інвестицій, залучених від міжнародних фінансових організацій, а також коштів, залучених на умовах субординованого боргу.

До залучених банками коштів належать кошти, які обліковуються на поточних, вкладних (депозитних) рахунках юридичних та фізичних осіб, а також залучені кошти, що належать юридичним і фізичним особам та відображені в балансі банку на інших рахунках бухгалтерського обліку.

До складу зобов'язань за звітом форми N 381 включаються кошти, які обліковуються за такими рахунками бухгалтерського обліку:

1600 мінус 1500 - пасивне сальдо, 1610 мінус 1510 (пасивне сальдо), 1611 мінус 1511 (пасивне сальдо), 1612 мінус 1512 - пасивне сальдо, 1615 мінус 1515 - пасивне сальдо, 1919 мінус 1819 - пасивне сальдо, 2512, 2513, 2514, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2600 (пасивний залишок), 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 (пасивний залишок), 2606, 2610, 2611, 2612 (до закінчення терміну дії угод, укладених до набрання чинності постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120), 2615, 2620 (пасивний залишок), 2622, 2625 (пасивний залишок), 2630, 2635, 2640, 2641, 2642, 2643, 2650 (пасивний залишок), 2651, 2652, 2655 (пасивний залишок), (2900 плюс 2901 плюс 2902 плюс 2909) мінус (2800 плюс 2801 плюс 2809 плюс 2889) - пасивне сальдо, 2903, 2920 (пасивне сальдо), 2924 (пасивне сальдо), 3300 плюс 3301 плюс 3305 плюс 3307 мінус 3306 (пасивне сальдо), 3310 плюс 3311 плюс 3315 плюс 3317 мінус 3316 (пасивне сальдо), 3320 плюс 3327 мінус 3326 - пасивне сальдо, 3330 плюс 3337 мінус 3336 - пасивне сальдо, 3630, 3631, 3705 (пасивне сальдо), 3720 мінус 3710 - пасивне сальдо, 3739.

Інформація для довідки: якщо активом, що може зараховуватися для покриття обов'язкових резервів на відповідний звітний період резервування, визначена готівка, то для зарахування враховуються залишки готівки в касі банку в національній валюті, в іноземній валюті, що обліковуються в касі банку за такими рахунками бухгалтерського обліку: 1001, 1002, 1003, 1004.

Довідкові дані відображаються у вихідних інформаційних таблицях зазначеного звіту.

Обсяг обов'язкових резервів розраховується банком за звітний період резервування у встановленому нормативі до загальної суми залучених коштів у національній та іноземній валюті з урахуванням визначеного розміру відповідного активу, який може зараховуватися для покриття обов'язкових резервів.

Сума зобов'язань банку, що приймається для розрахунку обов'язкових резервів, та залишки коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України за вихідні та святкові дні визначаються на рівні залишків коштів на кінець того робочого дня банку, що передував вихідним чи святковим дням.

Сума залишків коштів, що приймається для розрахунку обов'язкових резервів за відповідний звітний період резервування, визначається за формулою середньоарифметичної величини.

Середньоарифметична сума коштів за даними щоденного балансу щодо залучених за звітний період коштів розраховується за такою формулою:

  

L1 + L2 + L3 + ... + Ln 

  

Ld = 

------------------------------- 

  

  

де Ld - середні залишки коштів, що використовуються для обрахування обов'язкових резервів за звітний період резервування;

L1, 2, 3, ... - сума залишків коштів за визначеним об'єктом резервування за станом на кожне число (дату) звітного періоду;

Ln - сума залишків коштів за визначеним об'єктом резервування на початок останнього календарного дня звітного періоду;

n - кількість календарних днів звітного періоду резервування.

Банк протягом двох робочих днів після закінчення звітного періоду резервування засобами електронного зв'язку подає територіальному управлінню довідку про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку в Національному банку України згідно з формою N 381.

Територіальне управління Національного банку України звіряє надану інформацію, яку отримує від Центральної розрахункової палати Національного банку України, з даними щоденного балансу банку і визначає правильність дотримання банком вимог щодо формування обов'язкових резервів.

Територіальне управління на третій робочий день після звітного періоду подає Департаменту монетарної політики та Генеральному департаменту банківського нагляду (через Центральну розрахункову палату Національного банку України) перевірений звіт про залучені банками кошти та розрахунок обов'язкових резервів у розрізі банків - юридичних осіб.

Вимоги щодо дотримання банком порядку формування обов'язкових резервів є виконаними, якщо:

банк утримав на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку середньоарифметичну суму залишків коштів за звітний період у розмірі, який дорівнює або перевищує фактичну середньоарифметичну суму обов'язкових резервів;

банк утримав на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку щоденно на початок операційного дня обсяг коштів у розмірі, установленому Національним банком України.

Сума недорезервованих банком коштів за звітний період резервування визначається як від'ємна різниця між середньоарифметичною сумою обов'язкових резервів та розрахованою середньоарифметичною сумою залишків коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку України та в касі банку в межах установленого розміру у відповідному звітному періоді резервування. Розрахунок здійснюється на підставі довідки про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку за формою N 381.

Територіальне управління Національного банку України, крім контролю за дотриманням банками нормативів обов'язкового резервування за звітний період резервування, здійснює щоденний контроль за дотриманням банком вимоги щодо обсягу обов'язкових резервів, який має щоденно на початок операційного дня зберігатися на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України, шляхом порівняння залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України із щоденним на початок операційного дня обсягом коштів, що встановлюється Національним банком України для відповідного звітного періоду резервування.

Якщо банк більше ніж 30 разів (уключаючи вихідні або святкові дні) не дотримується визначеного Національним банком України щоденного на початок операційного дня обсягу коштів протягом трьох звітних періодів резервування поспіль (незалежно від дотримання ним вимог обов'язкового резервування за ці звітні періоди резервування в цілому) або має суттєве погіршення фінансового стану, то територіальне управління Національного банку України подає до Департаменту монетарної політики та Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України пропозиції для розгляду питання про переведення банку в режим формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України.

За недотримання банком порядку формування обов'язкових резервів Національний банк України застосовує заходи впливу відповідно до чинного законодавства, у тому числі - до нормативно-правових актів Національного банку України.

Національний банк України може застосовувати до банку інші, адекватні допущеному порушенню, заходи впливу відповідно до статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Частина 2. Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України та особливості складання звіту за формою N 381А

Банки, які за рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків переведені в режим формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України, після отримання відповідного повідомлення від територіального управління Національного банку України протягом двох робочих днів мають перерахувати кошти обов'язкових резервів у повному обсязі відповідно до встановлених нормативів за звітний період, розрахованому згідно з умовами частини 1 "Загальні положення щодо складання звіту за формою N 381" цього пояснення, на окремий рахунок, відкритий у Національному банку України.

Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України подається банками територіальним управлінням Національного банку України за формою N 381А протягом двох робочих днів після закінчення встановленого періоду резервування засобами електронного зв'язку.

Територіальне управління на третій робочий день після звітного періоду подає Департаменту монетарної політики та Генеральному департаменту банківського нагляду (через Центральну розрахункову палату Національного банку України) перевірений звіт про залучені банками кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України у розрізі банків - юридичних осіб.

Територіальне управління Національного банку України на підставі довідки (форма 381А) здійснює контроль за правильністю розрахунку суми коштів обов'язкових резервів згідно із встановленими нормативами резервування за відповідний звітний період резервування та перерахуванням банками цих коштів на окремий рахунок у Національному банку України.

Якщо залишки коштів на окремому рахунку в Національному банку України за відповідний звітний період резервування перевищують установлені нормативи обов'язкового резервування щодо залучених банком коштів, то територіальне управління Національного банку України протягом трьох робочих днів після закінчення звітного періоду резервування повертає банку суму перевищення.

У разі зростання обсягів залучених банком коштів щодо попереднього звітного періоду резервування банк зобов'язаний протягом трьох робочих днів після закінчення звітного періоду резервування перерахувати на окремий рахунок, відкритий у Національному банку України, суму коштів обов'язкового резервування відповідно до встановлених нормативів.

За неперерахування банком коштів обов'язкових резервів у повному обсязі на окремий рахунок у Національному банку України в установлений термін до банку застосовуються заходи впливу відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань застосування до банків заходів впливу за порушення банківського законодавства.

Національний банк України може застосовувати до банку інші, адекватні допущеному порушенню, заходи впливу відповідно до статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Після відміни режиму формування обов'язкових резервів на окремому рахунку банку в Національному банку України банк має формувати обов'язкові резерви на своєму кореспондентському рахунку відповідно до встановлених нормативів та звітного періоду резервування.

Під час визначення сум, які зазначаються в звіті, слід врахувати таке.

В останній колонці рядка 5 ("Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України") зазначається сума коштів обов'язкових резервів, що зберігається на окремому рахунку в Національному банку на останню дату звітного періоду резервування. У рядку 6 ("Відхилення") зазначаються суми коштів, що розраховані як різниця між рядками 4 і 5".

2.14. Доповнити новою формою N 515 "Звіт про ввезення та вивезення валюти України за спеціальними дозволами Національного банку України" та поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Звіт про вивезення та ввезення протягом місяця валюти України за спеціальним дозволом Національного банку України
_____________________________________________
(назва уповноваженого банку)

(копійки)

Назва операції 

Сума 

Код іноземного банку, який купує/продає готівкові гривні 

Номер коррахунку в іноземній валюті уповноваженого банку за цією операцією 

Перевізник, який здійснює доставку до/від іноземного банку 

1. Вивезення валюти України 

  

  

  

  

2. Ввезення валюти України 

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Голова або уповноважена
ним особа 

_______
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 515
Звіт про вивезення та ввезення протягом місяця валюти України за спеціальним дозволом Національного банку України

Звіт складається за звітний місяць уповноваженим банком на підставі касових документів.

Опис параметрів заповнення форми:

Рядок 1 - зазначається сума готівкових гривень, що продана іноземному банку - кореспонденту за іноземну валюту за звітний період та вивезена з України для здійснення валютно-обмінних операцій на території іноземної держави, де розташований іноземний банк.

Рядок 2 - зазначається сума готівкових гривень, що куплена в іноземного банку - кореспондента за іноземну валюту за звітний період та ввезена в Україну і оприбуткована в касі банку.

Колонка 1 - обсяг готівкової гривні, що вивезена/ввезена протягом звітного періоду уповноваженим банком за спеціальним дозволом Національного банку України.

Колонка 2 ("Сума") - загальна сума вивезеної/ввезеної валюти України протягом звітного періоду за спеціальним дозволом Національного банку України - 16 знаків.

Колонка 3 ("Код іноземного банку, який купує/продає готівкові гривні") - зазначається код іноземного банку, який купує/продає готівкові гривні за іноземну валюту, згідно з Довідником іноземних банків, з якими українські банки мають кореспондентські відносини (rc.bnk.dbf), - 9 знаків.

Колонка 4 ("Номер коррахунку в іноземній валюті уповноваженого банку з цієї операції") - номер кореспондентського рахунку в іноземній валюті уповноваженого банку, на який зараховується іноземна валюта за куплені іноземним банком готівкові гривні / номер кореспондентського рахунку уповноваженого банку, з якого списується іноземна валюта за куплені у іноземного банку готівкові гривні, - до 40 знаків.

Колонка 5 ("Перевізник, який здійснює доставку до/від іноземного банку") - назва перевізника, який здійснює вивезення/ввезення валюти України, - 150 знаків".

2.15. Пояснення щодо заповнення форми N 521 "Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою та банківськими металами" після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У звіті відображаються операції з купівлі (продажу) у фізичних осіб готівкової іноземної валюти в обсязі, меншому ніж номінальна вартість мінімальної купюри".

У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим.

2.16. У назві колонки 5 форми N 553 "Звіт про рух коштів на розподільчих рахунках суб'єктів господарської діяльності" цифри і знак "50 %" виключити.

У поясненні щодо заповнення форми:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Колонка 5 ("Списано коштів / у тому числі для обов'язкового продажу") формується з колонки 4 ("Списано коштів / усього") і відповідає сумі коштів, списаних для обов'язкового продажу на валютному ринку України згідно з законодавством України";

пояснення доповнити абзацом такого змісту:

"Операції "сторно" до обсягу дебетових і кредитових оборотів за балансовими рахунками 2603 і 3234 не включаються".

2.17. У порядку подання форми N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" слово "місячна" замінити словом "щодекадна".

2.18. Абзац другий пояснення щодо заповнення форми N 645 "Інформація про суб'єкти господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" доповнити реченням такого змісту: "Юридичні особи - нерезиденти подають відповідні звіти за формами, що встановлені законодавством країн реєстрації юридичних осіб. Зазначені звіти подаються до банків України з перекладом на державну мову і мають бути відповідно оформлені".

 

Директор Генерального
економічного департаменту
 

 
І. А. Шумило
 

Директор Економічного
департаменту
 

 
В. М. Галь
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

Опрос