Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о высших военных учебных заведениях Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Положение, Приказ от 21.06.2004 № 221
Утратил силу

Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади Збройних Сил України

Наказ Міністра оборони України
від 21 червня 2004 року N 221

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 липня 2004 р. за N 841/9440

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
від 3 червня 2014 року N 350)

З метою приведення нормативної бази, що забезпечує функціонування вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України у відповідність до Закону України "Про вищу освіту", впровадження єдності організації, планування та методики здійснення підготовки осіб офіцерського складу у вищих військових навчальних закладах наказую:

1. Затвердити Положення про вищі військові навчальні заклади Збройних Сил України, що додається.

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України 

Є. К. Марчук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр освіти і науки України

В. Г. Кремень 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про вищі військові навчальні заклади Збройних Сил України

1. Загальна частина

1.1. Положення про вищі військові навчальні заклади Збройних Сил України (далі - Положення) розроблено на підставі законів України "Про вищу освіту" та "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

1.2. Вищі військові навчальні заклади Збройних Сил України (далі - ВВНЗ) є суб'єктами освітньої діяльності в системі військової освіти, інтегровані в державну систему освіти та створені з метою задоволення потреб Збройних Сил України та центральних органів виконавчої влади у військових фахівцях.

1.3. До ВВНЗ відносяться військові університети, військові академії, військові інститути, військові коледжі.

1.4. ВВНЗ мають:

свій Бойовий прапор;

печатку із своїм найменуванням;

реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України;

власну символіку.

1.5. ВВНЗ знаходяться у підпорядкуванні Міністерства оборони України. Підпорядкованість ВВНЗ службовим особам Міністерства оборони України та керівному складу Збройних Сил України визначається наказом Міністра оборони України.

1.6. Основною метою діяльності ВВНЗ є забезпечення умов для отримання громадянами України вищої освіти, підготовки військових фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України (далі - військових формувань).

Головними завданнями ВВНЗ є:

освітня діяльність певного напряму, яка забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації військових фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти;

військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу;

підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань;

виконання державного замовлення та угод про підготовку військових фахівців;

наукова та науково-технічна діяльність;

військово-патріотичне виховання.

1.7. ВВНЗ мають право проводити навчання і випуск фахівців з вищою освітою на підставі ліцензії на здійснення освітніх послуг та сертифіката про акредитацію.

Порядок проведення ліцензування та акредитації ВВНЗ визначається постановами Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 року N 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" та від 9 серпня 2001 року N 978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах".

1.8. Перелік напрямів, спеціальностей (спеціалізацій), освітньо-кваліфікаційних рівнів, за якими у ВВНЗ здійснюється підготовка військових фахівців, визначається спільним наказом Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України.

1.9. Державне замовлення на підготовку військових фахівців у ВВНЗ щорічно визначається Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством оборони України.

1.10. ВВНЗ, крім прав, передбачених статтею 29 Закону України "Про вищу освіту", мають право відповідно до законодавства:

залучати на умовах сумісництва (погодинної оплати) видатних діячів науки і техніки України, провідних фахівців Збройних Сил України та інших військових формувань для проведення навчальної та наукової роботи;

створювати тимчасові творчі колективи для виконання договірних робіт з розробки науково-технічної продукції, в тому числі за участю військовослужбовців;

дозволяти науково-педагогічним (педагогічним) і науковим працівникам (військовослужбовцям і працівникам) навчальну, наукову, науково-педагогічну та інші види творчої діяльності за сумісництвом у військових частинах, установах і організаціях Збройних Сил України, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади;

підтримувати міжнародні зв'язки у галузі військової освіти та науки;

розробляти пропозиції щодо вдосконалення організаційно-штатної структури ВВНЗ.

1.11. ВВНЗ діють на підставі власного статуту, який розробляється ВВНЗ відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та наказу Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2003 року N 60 "Про затвердження Примірного статуту вищого навчального закладу", погоджується з директором Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, директором Департаменту кадрової політики та освіти Міністерства оборони України, а також зі службовою особою, якій підпорядкований ВВНЗ, і затверджується заступником Міністра оборони України (згідно з функціональними обов'язками).

У такому ж порядку вносяться зміни та доповнення до статуту ВВНЗ.

1.12. Контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування та навчально-методичне керівництво діяльності ВВНЗ здійснюють Міністерство освіти і науки України та Міністерство оборони України.

ВВНЗ інспектуються (перевіряються) відповідно до наказів Міністра оборони України, Міністерства освіти і науки України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, голови Державної інспекції вищих навчальних закладів, а також рішень службових осіб, яким підпорядковані ВВНЗ.

План інспектування (перевірки) розробляється щорічно Департаментом кадрової політики та освіти Міністерства оборони України, узгоджується з Головним інспектором Міністерства оборони України, начальником Генерального штабу Збройних Сил України і затверджується Міністром оборони України.

З окремих питань, що пов'язані з виконанням навчальних планів і програм, експлуатацією озброєння і військової техніки, дотриманням правил безпеки, матеріально-технічним забезпеченням, морально-психологічним станом особового складу і військовою дисципліною, професійною підготовкою постійного складу, внутрішнім порядком і службою військ тощо, можуть проводитися часткові перевірки за відповідними рішеннями Міністра оборони України, його заступників, начальника Генерального штабу Збройних Сил України або керівників інших органів військового управління Збройних Сил України (за планами цих органів, що погоджуються із службовою особою, якій підпорядкований ВВНЗ, і директором Департаменту кадрової політики та освіти Міністерства оборони України).

2. Структура ВВНЗ

2.1. Структура та чисельність особового складу ВВНЗ визначається їхніми штатами.

2.1.1. Порядок розробки та затвердження штатів ВВНЗ встановлюється Інструкцією з розробки штатів та табелів до штатів з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та відповідних організацій Міністерства оборони України, затвердженою наказом Міністра оборони України від 9 вересня 1999 року N 280 (зі змінами та доповненнями), та іншими нормативними документами, що уточнюють особливості розробки штатів ВВНЗ.

2.1.2. Штати розробляються та щорічно коригуються в залежності від обсягів замовлення на підготовку військових фахівців.

2.1.3. Під час організації у ВВНЗ підготовки студентів за цивільними спеціальностями та за програмами підготовки офіцерів запасу за кошти фізичних або юридичних осіб до штату ВВНЗ розробляється додатковий штатний розпис, порядок розробки та затвердження якого встановлюється Інструкцією про порядок розробки, затвердження та реєстрації штатних розписів кафедр військової підготовки ВВНЗ, затвердженою спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 18 квітня 1997 року N 118/126.

2.2. Структурними підрозділами ВВНЗ першого та другого рівнів акредитації є:

управління ВВНЗ;

відділення, предметні (циклові) комісії, підрозділи курсантів (студентів), методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи;

військові частини (підрозділи) забезпечення навчального процесу.

2.2.1. Відділення - структурний підрозділ, що об'єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей (спеціалізацій) підготовки військових фахівців, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. Відділення створюється, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 курсантів (студентів).

2.2.2. Предметна (циклова) комісія - структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін підготовки військових фахівців. Предметна (циклова) комісія створюється за умови, якщо до її складу входить не менше ніж три педагогічних працівники.

2.3. Структурними підрозділами ВВНЗ третього рівня акредитації є:

управління ВВНЗ;

факультети, коледжі, кафедри, науково-дослідні лабораторії, бібліотеки, підрозділи слухачів (курсантів), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерських кадрів і державних службовців тощо;

військові частини (підрозділи) забезпечення навчального процесу.

2.4. До складу ВВНЗ четвертого рівня акредитації, крім структурних підрозділів, які вказані у пункті 2.3, можуть входити наукові, навчально-наукові та науково-дослідні інститути. В їх складі можуть створюватися навчально-науково-виробничі центри (комплекси), що об'єднують споріднені факультети, коледжі, технікуми, наукові, науково-дослідні інститути, кафедри, наукові лабораторії, полігони, інші підрозділи.

2.5. До складу управління ВВНЗ усіх рівнів акредитації входять:

командування (начальник ВВНЗ та його заступники);

відділи (управління, відділення) - навчальні (навчально-методичні), науково-організаційні (науково-дослідні), з гуманітарних питань тощо;

відповідні служби.

2.6. Факультет є основним організаційним і навчально-науковим підрозділом ВВНЗ третього або четвертого рівнів акредитації, на базі якого здійснюється підготовка слухачів (курсантів) з однієї або з декількох споріднених спеціальностей.

2.6.1. Факультет створюється за умови, якщо до його складу входять не менше ніж три кафедри і на ньому навчається не менше ніж 200 слухачів (курсантів, студентів) очної форми навчання.

2.6.2. До складу факультету входять: начальник факультету та його заступники, навчальна частина (навчальний відділ), кафедри, лабораторії, підрозділи слухачів (курсантів, студентів).

2.7. В окремих випадках до складу ВВНЗ може входити філія (інститут, факультет) як їх структурний, територіально відокремлений підрозділ, який самостійно здійснює навчальну, методичну, виховну та науково-дослідну роботу за окремими напрямами (спеціальностями) підготовки або освітньо-кваліфікаційними рівнями.

До складу філії можуть входити навчальний відділ (відділення), науково-організаційний (науково-дослідний) відділ (відділення) та інші навчальні, адміністративно-господарчі підрозділи і підрозділи забезпечення навчального процесу.

2.8. Кафедра є базовим структурним підрозділом ВВНЗ третього та четвертого рівнів акредитації (їх філій, інститутів, факультетів), що проводить навчальну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін, військово-наукову та виховну роботу зі слухачами (курсантами), науково-дослідну роботу.

Кафедра створюється за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.

У складі кафедри, за необхідністю, можуть створюватися предметно-методичні комісії (групи), до складу яких входять науково-педагогічні працівники, які спільно проводять навчальну та навчально-методичну роботу з груп навчальних дисциплін або певної навчальної дисципліни.

2.9. Науково-дослідна лабораторія створюється для проведення наукових досліджень актуальних проблем, пов'язаних з розвитком воєнної теорії та практики, розробкою та вдосконаленням озброєння і військової техніки в інтересах розвитку і застосування видів (родів військ) Збройних Сил України, вдосконаленням системи військової освіти, підвищенням ефективності навчального процесу та якості підготовки військових фахівців.

2.10. Підрозділами слухачів (курсантів) є: батальйон (дивізіон, ескадрилья), курс, рота (батарея, ланка), взвод, навчальна (льотна) група, навчальне відділення.

У підрозділах організовується і проводиться навчальна та методична робота із загальновійськових дисциплін (у льотних підрозділах - льотне навчання) і виховна робота зі слухачами (курсантами).

2.11. Підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації створюються для здійснення підвищення кваліфікації офіцерів (державних службовців) перед їх призначенням на вищі посади.

2.12. Військові частини (підрозділи) забезпечення навчального процесу створюються для забезпечення навчально-виховного процесу та життєдіяльності особового складу ВВНЗ.

3. Управління ВВНЗ

3.1. Безпосереднє управління діяльністю ВВНЗ здійснюють їх начальники (ректори, директори) (далі - начальник), які діють на засадах єдиноначальності, і на яких покладаються функції практичної реалізації завдань діяльності ВВНЗ.

3.1.1. Начальник ВВНЗ є прямим начальником для всього особового складу ВВНЗ і є відповідальним перед державою та Міністерством оборони України за дотримання законів, наказів і договірних зобов'язань, бойову та мобілізаційну готовність ВВНЗ, виконання покладених на ВВНЗ завдань, стан навчально-виховної, методичної і наукової діяльності, професійну (командирську) підготовку, морально-психологічний стан особового складу, військову і трудову дисципліну, належну експлуатацію та збереження озброєння і військової техніки, фінансово-господарську діяльність, стан будівель, споруд та іншого майна, що передано ВВНЗ для використання, а також за організацію забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом.

3.1.2. Начальник ВВНЗ, крім обов'язків, передбачених статтею 32 Закону України "Про вищу освіту", зобов'язаний:

підтримувати постійну бойову і мобілізаційну готовність ВВНЗ;

забезпечувати виконання замовлення на підготовку військових фахівців у чисельності та за спеціальностями (спеціалізаціями), що визначаються спільними наказами Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України;

організовувати розробку та затвердження за погодженням з Міністерством освіти і науки України правил прийому до ВВНЗ з урахуванням вимог Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та фахових вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року N 152 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за N 398/2838;

організовувати проведення фахових вступних випробувань громадян, які виявили бажання навчатися у ВВНЗ;

організовувати роботу з військово-професійної орієнтації та професійного психологічного відбору вступників до ВВНЗ, безпосередньо керувати комплектуванням курсів слухачів (курсантів), подавати пропозиції щодо розподілу випускників ВВНЗ з урахуванням їхнього рейтингу;

організовувати навчальну, методичну, наукову та виховну діяльність у ВВНЗ;

керувати розробкою стандартів вищої освіти ВВНЗ - варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників та освітньо-професійних програм підготовки, засобів діагностики якості вищої освіти, навчальних планів, програм навчальних дисциплін, забезпечувати повне і якісне їх виконання;

вживати заходів щодо постійного вдосконалення навчально-виховного процесу, втілення передових методів навчання і виховання слухачів (курсантів), забезпечувати викладання навчальних дисциплін на високому науковому і методичному рівні;

особисто проводити навчальні заняття зі слухачами (курсантами), а також заняття з офіцерами з професійної (командирської) підготовки;

керувати вихованням особового складу, вживати заходів щодо запобігання порушенням і злочинам, зміцнення військової та трудової дисципліни, створення в підрозділах ВВНЗ здорового соціально-психологічного клімату;

забезпечувати умови для підвищення професійного рівня особового складу ВВНЗ;

керувати роботою з добору, розстановки та ротації науково-педагогічних (педагогічних) і наукових працівників ВВНЗ;

визначати навчальне навантаження науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ;

організовувати контроль за якістю роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників, організацією навчальної, виховної, методичної та науково-технічної діяльності підрозділів ВВНЗ;

підтримувати зв'язки з військовими частинами, іншими ВВНЗ, установами і організаціями Збройних Сил України та підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади з усіх питань діяльності ВВНЗ;

організовувати військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу, укладати з ними контракти на військову підготовку, як за рахунок державного бюджету так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, брати участь в атестації студентів на присвоєння військового звання офіцера запасу;

організовувати розробку та затвердження функціональних обов'язків для усіх категорій особового складу ВВНЗ і забезпечувати контроль за їх виконанням;

організовувати експлуатацію та збереження озброєння і військової техніки ВВНЗ;

забезпечувати вдосконалення навчально-матеріальної бази, складання і подання заявок до служб забезпечення Міністерства оборони України на одержання озброєння, військової техніки, паливно-мастильних матеріалів, військово-навчального майна та літератури для ВВНЗ у межах табельної потреби та норм постачання;

забезпечувати охорону праці, дотримання законності та внутрішнього порядку у ВВНЗ та в місцях виконання завдань особовим складом;

організовувати роботу щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом;

забезпечувати своєчасне подання звітності.

3.2. Безпосереднє керівництво навчальним, методичним, науковим, виховним, адміністративно-господарським та іншими напрямами діяльності ВВНЗ здійснюють заступники начальника ВВНЗ відповідно до їх функціональних обов'язків.

4. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. До учасників навчально-виховного процесу належить особовий склад ВВНЗ, який поділяється на постійний і змінний.

4.2. До постійного складу ВВНЗ належать:

особовий склад управління;

науково-педагогічні (педагогічні) та наукові працівники;

командири підрозділів слухачів (курсантів);

інженерно-технічний, навчально-допоміжний, адміністративно-господарський склад;

офіцери, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, працівники Збройних Сил України військових частин (підрозділів) забезпечення навчального процесу.

4.2.1. Порядок комплектування посад начальників ВВНЗ та їх заступників, начальників факультетів та їх заступників, науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників визначається Законом України "Про вищу освіту" та Інструкцією про порядок заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) на конкурсній основі, затвердженою спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2001 року N 285/602, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за N 792/5983.

4.2.2. Призначення військовослужбовців на інші посади постійного складу ВВНЗ здійснюється відповідно до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 16 липня 2002 року N 237 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 9 серпня 2002 року за N 647/6935.

Прийняття працівників Збройних Сил України на роботу до ВВНЗ здійснюється наказами їх начальників.

4.2.3. Залучення службових осіб постійного складу ВВНЗ до заходів, які не пов'язані з виконанням ними своїх функціональних обов'язків, проведенням чи забезпеченням навчально-виховного процесу, не допускається. В окремих випадках залучення вищезазначених службових осіб до інших заходів може бути здійснено за рішенням Міністра оборони України, його заступників або начальника, якому підпорядкований ВВНЗ.

4.3. До науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ належать військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, які обіймають посади науково-педагогічних (педагогічних) працівників.

4.3.1. До посад науково-педагогічних працівників ВВНЗ третього та четвертого рівнів акредитації, крім основних посад, визначених у статті 48 Закону України "Про вищу освіту", належать посади начальника ВВНЗ, першого заступника та заступників з навчальної (навчально-наукової, наукової) роботи, начальника факультету (кафедри) та його заступників.

4.3.2. До посад педагогічних працівників ВВНЗ першого та другого рівнів акредитації, крім основних посад, визначених у статті 48 Закону України "Про вищу освіту", належать посади начальника ВВНЗ та його заступників (крім заступників з логістики, озброєння, тилу, матеріально-технічного забезпечення), начальника відділення та начальника предметної (циклової) комісії.

4.4. Посади начальників (завідувачів) кафедр та їх заступників у ВВНЗ можуть займати службові особи, які мають вчене звання професора (доцента) або науковий ступінь доктора (кандидата) наук, досвід науково-педагогічної роботи не менше п'яти років, здатні організувати роботу колективу кафедри з підготовки військових фахівців і науково-дослідну роботу за профілем кафедри.

4.5. Посаду професора в ВВНЗ можуть займати особи, які мають:

вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук;

вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь кандидата наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше п'яти років.

4.6. Посаду доцента у ВВНЗ можуть займати особи:

які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь, досвід науково-педагогічної роботи;

науково-педагогічні працівники без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчальні заняття на високому науково-методичному рівні і мають видані навчально-методичні посібники та наукові праці.

4.7. Посаду начальника (завідувача) відділення, голови предметної (циклової) комісії, старшого викладача у ВВНЗ першого - другого рівнів акредитації можуть займати особи: 

які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь кандидата наук;

педагогічні працівники без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше п'яти років стажу педагогічної роботи, проводять навчальні заняття на високому науково-методичному рівні і мають навчально-методичні посібники, які видані;

висококваліфіковані фахівці з військ (сил), органів військового управління, військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту.

4.8. На посади викладачів та асистентів у ВВНЗ можуть призначатися випускники ад'юнктур (аспірантур), а також особи, які мають повну вищу освіту і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність.

4.9. Науково-педагогічні, педагогічні працівники ВВНЗ з числа військовослужбовців під час проведення занять зі слухачами (курсантами) є їх прямими начальниками.

4.10. Науково-педагогічні (педагогічні) працівники, крім прав, передбачених статтею 50 Закону України "Про вищу освіту", мають право:

обирати та бути обраними до Вченої (педагогічної) ради ВВНЗ (факультету);

брати участь в обговоренні та вирішенні через органи управління ВВНЗ питань навчальної, методичної, виховної, наукової та науково-технічної діяльності ВВНЗ;

брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо, проводити наукові випробування та публікувати їх результати у встановленому порядку відповідно до законодавства України, брати безпосередню участь у втіленні результатів досліджень у навчальний процес і практику військ (сил) разом із замовником;

користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками, а також послугами обчислювальних центрів ВВНЗ;

здійснювати з дозволу начальника ВВНЗ наукову діяльність зі створення науково-технічної продукції у військових частинах, установах і організаціях Збройних Сил України на умовах штатного сумісництва або брати участь у тимчасових творчих колективах за умови відсутності негативного впливу на виконання своїх функціональних обов'язків за основною посадою;

брати участь у конкурсах на займання науково-педагогічних (педагогічних) та наукових посад.

4.10.1. Відволікання науково-педагогічних (педагогічних) працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.10.2. За досягнення високих результатів у навчальній, методичній, виховній, науковій та науково-технічній діяльності особи з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників можуть нагороджуватись державними нагородами, їм можуть присвоюватись державні премії, почесні звання і відзнаки, нагороджуватись іменними медалями, знаками, преміями, грамотами тощо.

4.11. Особи з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників, крім обов'язків, передбачених статтею 51 Закону України "Про вищу освіту", зобов'язані:

знати вимоги нормативних документів з організації навчально-виховного процесу, освітньо-кваліфікаційної характеристики, зміст освітньо-професійних програм, програм навчальних дисциплін і тематичних планів, роль та місце навчальних дисциплін, з яких вони проводять заняття;

здійснювати на високому професійному рівні навчальну та методичну діяльність зі своєї навчальної дисципліни, забезпечувати високу ефективність педагогічного процесу, об'єктивно оцінювати знання та вміння слухачів (курсантів), сприяти розвитку в них самостійності, розумної ініціативи, творчих здібностей в процесі засвоєння навчальних дисциплін;

своєчасно і якісно розробляти навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін, з яких вони проводять заняття;

здійснювати методичне забезпечення самостійних занять слухачів (курсантів) з навчальних дисциплін;

вести наукові дослідження, брати участь у впровадженні їх результатів у військах (силах) та у навчальному процесі, активно залучати до цієї роботи слухачів (курсантів);

керувати військово-науковою роботою слухачів (курсантів);

здійснювати наукове керівництво підготовкою науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (доктори і кандидати наук);

вивчати і впроваджувати в процес навчання і виховання слухачів (курсантів) досвід бойової підготовки військ (сил), передовий педагогічний досвід;

здійснювати в ході навчально-виховного процесу виховання слухачів (курсантів), формувати в них готовність до захисту державних інтересів України;

забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю.

4.12. Науково-педагогічні (педагогічні) працівники можуть мати й інші права та обов'язки, передбачені законодавством та статутом ВВНЗ.

4.13. До наукових працівників ВВНЗ належать військовослужбовці і працівники Збройних Сил України, які обіймають у науково-дослідних підрозділах ВВНЗ третього або четвертого рівнів акредитації посади начальників, їх заступників, провідних, старших наукових, наукових та молодших наукових співробітників.

4.13.1. Посади начальника науково-дослідного підрозділу та його заступників можуть займати, як правило, особи, які мають науковий ступінь доктора (кандидата) наук і вчене звання професора (старшого наукового співробітника, доцента) та досвід організації науково-дослідної роботи.

Посади провідного, старшого наукового співробітника можуть займати особи, які мають науковий ступінь і вчене звання, а наукового і молодшого наукового співробітника - особи, які мають повну вищу освіту переважно з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. В окремих випадках зазначені посади можуть займати висококваліфіковані фахівці з військових частин, військових закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту та досвід науково-дослідної роботи.

4.13.2. Наукові працівники ВВНЗ, крім прав, передбачених статтями 5, 6 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", мають право:

обирати і бути обраними до Вченої ради ВВНЗ (факультету), а також до науково-технічної ради наукового підрозділу;

брати участь у розробці та обговоренні основних напрямів і програм наукових досліджень, що запроваджуються у ВВНЗ, а також брати участь в обговоренні питань з навчально-виховної роботи;

брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах, виступати на них з доповідями та повідомленнями;

брати участь у конкурсах на займання наукових та науково-педагогічних посад;

здійснювати з дозволу начальника ВВНЗ наукову та творчу діяльність зі створення науково-технічної продукції у військових частинах, установах і організаціях Збройних Сил України на умовах штатного сумісництва або участі в тимчасових творчих колективах за умови відсутності негативного впливу на виконання своїх функціональних обов'язків за основною посадою;

користуватися лабораторіями, експериментальними установками, обчислювальною технікою, бібліотеками ВВНЗ під час проведення наукових досліджень, а також маркетинговим, інформаційним, патентно-ліцензійним та метрологічним забезпеченням;

проводити навчальні заняття зі слухачами (курсантами) згідно з встановленим у ВВНЗ порядком.

4.13.3. Наукові працівники ВВНЗ, крім обов'язків, передбачених статтею 6 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", зобов'язані:

бути обізнаним щодо наукових проблем, вітчизняних та зарубіжних досягнень відповідної галузі знань;

впроваджувати новітні методи, засоби в практику наукових досліджень і розробок;

бути обізнаним з порядком укладання та виконання договірних умов у разі спільного виконання робіт з іншими установами;

володіти методикою проведення експериментів і спостережень, узагальнення та обробки інформації;

проводити наукові дослідження, використовуючи сучасні наукові методи і практичний досвід бойових дій та військових (флотських) навчань;

брати участь у наукових конференціях, семінарах та підготовці статей в наукових виданнях;

брати участь у рецензуванні наукових робіт, статей, доповідей, дисертацій, кваліфікаційних (дипломних) робіт (проектів, задач), результатів наукових досліджень, у тому числі й тих, що одержані в інших вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах, і давати їм об'єктивну оцінку;

забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю.

4.13.4. Наукові працівники можуть мати й інші права та обов'язки, передбачені законами та статутом вищого військового навчального закладу.

4.14. Командири підрозділів слухачів (курсантів) - начальники курсів, курсові офіцери, командири батальйонів (дивізіонів), рот (батарей), взводів є прямими начальниками слухачів (курсантів).

Вони відповідають за стан навчання, військової дисципліни та виховання слухачів (курсантів), знання й точне виконання ними вимог статутів Збройних Сил України, розпорядку дня, підтримання зразкового внутрішнього порядку в підрозділах, збереження та стан озброєння, військової техніки, військового майна, яке належить підрозділу.

Посади командирів підрозділів слухачів (курсантів) займають на конкурсній основі офіцери з вищою освітою, як правило, за профілем ВВНЗ, які мають досвід військової служби у військах (силах) не менш ніж два роки.

4.14.1. Командири підрозділів слухачів (курсантів), крім прав, передбачених статутами Збройних Сил України, мають право:

обирати і бути обраними до Вченої (педагогічної) ради ВВНЗ (факультету);

брати участь у розробці й обговоренні основних питань навчальної, методичної, виховної та наукової діяльності;

бути присутніми на всіх видах занять, що проводяться зі слухачами (курсантами) підпорядкованих їм підрозділів;

брати участь у наукових дискусіях, конференціях і семінарах, проводити наукові дослідження і публікувати їх результати у встановленому порядку.

4.14.2. Командири підрозділів слухачів (курсантів) зобов'язані:

знати основні вимоги нормативних документів щодо підготовки військових фахівців та організації навчально-виховного процесу ВВНЗ, вимоги освітньо-кваліфікаційних характеристик та основний зміст програм підготовки підлеглих слухачів (курсантів);

знати особисті якості слухачів (курсантів), їх поточну успішність навчання і, з урахуванням цього, проводити індивідуальну виховну роботу, розвивати і вдосконалювати в них військово-професійні якості, формувати рішучість і наполегливість, хоробрість і вірність, відданість Вітчизні;

виховувати у слухачів (курсантів) цілеспрямованість, волю, ретельність, високу відповідальність за результати своєї праці, дисциплінованість, розвивати фізичну витривалість;

формувати у слухачів (курсантів) прагнення до постійного збагачення та поновлення знань, навичок організації навчальної праці й управлінської діяльності, здатності до ініціативного, творчого і відповідального вирішення практичних завдань;

здійснювати постійний контроль за навчанням слухачів (курсантів) і надавати їм допомогу в опануванні навчальних дисциплін, організації та забезпеченні їх самостійних занять, підтримувати постійний зв'язок з науково-педагогічними (педагогічними) працівниками кафедр;

особисто проводити заняття зі слухачами (курсантами) із загальновійськових дисциплін, брати участь у проведенні навчань і занять з тактичної, тактико-спеціальної підготовки, в організації та керівництві військовим (флотським) стажуванням і практикою слухачів (курсантів);

бути для слухачів (курсантів) взірцем бездоганного виконання службового обов'язку, ретельності, творчого ставлення до справи, високої культури та моралі;

виявляти турботу за своєчасне і повне забезпечення слухачів (курсантів) усіма видами утримання, створення умов для творчого опанування обраного ними військового фаху;

підтримувати військову дисципліну і внутрішній порядок, формувати у слухачів (курсантів) стремління до здорового способу життя, проводити роботу з попередження шкідливих звичок;

брати участь у профорієнтації вступників до ВВНЗ, у відборі їх для вступу до ВВНЗ, укладенні контракту та розподілі випускників;

забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю, і вимагати цього від підлеглих.

5. Змінний склад ВВНЗ

5.1. До змінного складу ВВНЗ належать особи, які навчаються у ВВНЗ. За своїм службовим статусом вони поділяються на докторантів, ад'юнктів, слухачів, курсантів, студентів.

5.1.1. Статус "докторант" мають офіцери, які навчаються в докторантурі ВВНЗ.

5.1.2. Статус "ад'юнкт" мають офіцери, які навчаються в ад'юнктурі ВВНЗ.

5.1.3. Статус "слухач" мають усі інші офіцери, які навчаються у ВВНЗ.

5.1.4. Статус "курсант" мають військовослужбовці, які навчаються у ВВНЗ і не мають звань офіцерів.

5.1.5. Статус "студент" мають цивільні особи, які навчаються у ВВНЗ.

5.2. Порядок проходження військової служби (навчання) за контрактом слухачами (курсантами) ВВНЗ визначається Положенням про проходження військової служби (навчання) за контрактом у Збройних Силах України курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженим Указом Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053/2001.

5.3. Крім прав, передбачених статтею 54 Закону України "Про вищу освіту", особи, які навчаються у ВВНЗ, мають право:

5.3.1. Докторанти (ад'юнкти):

отримувати щорічну відпустку, яка зараховується до загального терміну навчання;

на зарахування до науково-педагогічного стажу терміну навчання в докторантурі (ад'юнктурі).

5.3.2. Слухачі (курсанти):

брати участь у роботі військово-наукового товариства, творчих гуртків, спортивних секцій, інших організацій, визначених статутом ВВНЗ;

відвідувати додатково, за узгодженням з командуванням факультету, будь-які види занять, що проводяться у ВВНЗ і сприяють успішному оволодінню спеціальністю;

обирати тему кваліфікаційної, дипломної роботи (проекту) або пропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки;

самостійно організовувати свою роботу в час, визначений для цього розпорядком дня і розкладом занять;

у разі успішного оволодіння навчальною програмою (на "відмінно" або "добре") за узгодженням з начальником факультету визначати індивідуальний термін складання екзаменів, заліків, курсових проектів (робіт, задач) тощо, але не пізніше термінів, які встановлені розкладом екзаменів.

5.4. Крім обов'язків, передбачених статтею 55 Закону України "Про вищу освіту", особи, які навчаються у ВВНЗ, зобов'язані:

5.4.1. Докторанти:

виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією;

щорічно звітувати про хід виконання дисертаційних досліджень на засіданні кафедри (відділу, лабораторії), Вченої ради ВВНЗ (факультету);

здійснювати наукове керівництво ад'юнктами (здобувачами наукових ступенів);

у встановлений термін завершити роботу над дисертацією і подати її для захисту в спеціалізовану вчену раду;

забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю.

5.4.2. Ад'юнкти:

скласти екзамени кандидатського мінімуму під час навчання в ад'юнктурі;

оволодіти методами використання електронно-обчислювальної техніки і математичного моделювання з урахуванням профілю підготовки;

скласти екзамени з дисциплін, що визначаються рішенням Вченої ради ВВНЗ;

виконати самостійну науково-дослідну роботу із заданої теми і подати кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук до спеціалізованої вченої ради;

пройти педагогічну або науково-дослідну практику;

забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю.

5.4.3. Слухачі (курсанти):

знати мету і завдання навчання у ВВНЗ, що визначені освітньо-кваліфікаційними характеристиками;

виконувати вимоги законів України, статутів Збройних Сил України, статуту ВВНЗ, накази командирів і начальників;

бережно ставитися до зберігання майна ВВНЗ, озброєння та військової техніки;

суворо дотримуватися заходів безпеки під час навчальних занять і проведення робіт на озброєнні та військовій техніці;

забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю.

6. Міжнародні зв'язки

6.1. ВВНЗ має право здійснювати міжнародні зв'язки в порядку, встановленому законодавством України.

6.2. Головними напрямами міжнародного співробітництва ВВНЗ є:

підготовка, перепідготовка та стажування військовослужбовців інших держав;

підготовка, перепідготовка, стажування науково-педагогічних (педагогічних) працівників, слухачів (курсантів) Збройних Сил України в інших державах;

проведення спільних наукових досліджень та науково-методичних конференцій, семінарів тощо;

взаємне відвідування ВВНЗ з метою ознайомлення зі змістом та методиками навчання науково-педагогічними (педагогічними) працівниками та особами, які навчаються;

проведення міжнародних тижнів за участю науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ інших держав.

6.3. Підготовка фахівців для інших держав у ВВНЗ Збройних Сил України здійснюється за міждержавними угодами та угодами Міністерства оборони України з іншими державами.

6.4. Навчальне обладнання, прилади, підручники, методичні посібники, які надходять із-за кордону для забезпечення навчального процесу ВВНЗ, звільняються від в'їзного мита та митних зборів згідно з законодавством України.

7. Фінансово-господарська діяльність ВВНЗ

7.1. ВВНЗ свою фінансово-господарську діяльність здійснюють згідно з законами України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України", "Про вищу освіту", Положенням про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року N 300 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за N 615/2419, з урахуванням особливостей їх фінансового та військового господарства.

7.2. Фінансування ВВНЗ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, призначених для фінансування Міністерства оборони України, та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

 

Директор Департаменту
кадрової політики та освіти
Міністерства оборони України
 

 
 
В. К. Портянко
 

Опрос