Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине

Национальный банк
Постановление от 17.06.2004 № 267
действует с 13.07.2004

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Постанова Правління Національного банку України
від 17 червня 2004 року N 267

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 липня 2004 р. за N 825/9424

Відповідно до статей 30, 35, 48, 49, 52, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами), що додаються.

2. Банкам забезпечити виконання вимог вищезазначеної Інструкції в частині:

коригування (зменшення) розміру регулятивного капіталу банку на суму перевищення вартості основних засобів над розміром регулятивного капіталу банку, починаючи з 30.12.2004;

коригування (зменшення) розміру регулятивного капіталу на суму нарахованих доходів, починаючи з 30.09.2004 - з поправочним коефіцієнтом 0,2 до суми коригування, з 30.12.2004 - з поправочним коефіцієнтом 0,4, з 30.03.2005 - з поправочним коефіцієнтом 0,7, з 30.06.2005 - з поправочним коефіцієнтом 1;

уключення до регулятивного капіталу банку результату переоцінки основних засобів, що здійснена в 2004 році після державної реєстрації цієї постанови та доведення її до відома банків, у порядку, визначеному цією постановою.

Установити, що включення до регулятивного капіталу банку результату переоцінки основних засобів здійснюється в такому порядку:

результат переоцінки основних засобів, яка була проведена банками до 01.01.2004 - здійснюється за фіксованим розміром за даними аналітичного обліку;

результат переоцінки основних засобів, яка була проведена банками починаючи з 01.01.2004 і до набрання чинності цією постановою, - за умови подання банками до Національного банку в строк до 01.11.2004 рецензії центральної експертної ради (що спеціально створена саморегулівними організаціями оцінювачів з метою контролю за якістю оцінки майна) та висновку за рецензією, що звіт про оцінку майна повністю відповідає вимогам законодавчих актів з оцінки майна.

3. Генеральному департаменту банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) та Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) до 15.07.2004 унести відповідні зміни до програмного комплексу автоматизованого розрахунку економічних нормативів.

4. Генеральному департаменту банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома самостійних структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків для керівництва в роботі.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови О. В. Шлапака, Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. Абзац двадцять перший розділу I викласти в такій редакції:

"Базою для розрахунку економічних нормативів є регулятивний капітал банку. Якщо операції здійснюються банком за рахунок капіталу згідно з вимогами цієї Інструкції, то такі операції не включаються до розрахунку економічних нормативів".

2. У главі 1 розділу II:

2.1. Пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Додатковий капітал (капітал 2-го рівня) складається з таких елементів:

а) резерви під стандартну заборгованість інших банків;

б) резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними операціями банків;

в) результат переоцінки основних засобів, що враховується до регулятивного капіталу банку за результатами звітного фінансового року в розмірі, який визначено за результатами оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності та підтверджено аудитором (аудиторською фірмою), за умови проведення оцінки майна із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості, та з використанням порівняльного методу.

Оцінка майна суб'єктами оціночної діяльності здійснюється відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440.

Не допускається проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності та його підтвердження аудитором (аудиторською фірмою), що є пов'язаними особами (афілійованою, спорідненою, асоційованою) банку та мають будь-які фінансові зобов'язання перед банком.

Для включення результату переоцінки основних засобів до регулятивного капіталу банк після прийняття правлінням банку рішення про затвердження результатів переоцінки, що була проведена суб'єктами оціночної діяльності, має надіслати до територіального управління Національного банку (Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку) повідомлення про проведену переоцінку разом з інформацією/документами:

про основні засоби, що підлягають переоцінці;

копію висновку суб'єкта оціночної діяльності про вартість майна (об'єкта оцінки);

про ціну продажу (пропонування) подібного майна, достовірність якої не викликає сумнівів у суб'єкта оціночної діяльності (яка зазначається в звіті про оцінку майна).

Територіальне управління Національного банку (Генеральний департамент банківського нагляду Національного банку) протягом 30 календарних днів з дати отримання від банків інформації/документів, що підтверджують результати проведеної переоцінки, перевіряє їх, готує висновок про включення результату переоцінки основних засобів до регулятивного капіталу та подає пакет документів разом з висновком на розгляд Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі - Комісія Національного банку).

Комісія Національного банку протягом 15 днів розглядає отриманий пакет документів разом з висновком та приймає рішення про можливість включення (або про заборону включати) результату переоцінки основних засобів до регулятивного капіталу.

Національний банк має право звертатися з письмовим запитом до центральної експертної ради, що спеціально створена саморегулівними організаціями оцінювачів, або Фонду державного майна України (оцінювача, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна та працює у Фонді державного майна України) з метою контролю за якістю оцінки майна щодо необхідності рецензування звіту про оцінку майна, про що повідомляє банк.

Якщо Комісія Національного банку приймає позитивне рішення щодо проведеної переоцінки, то Національний банк не надсилає повідомлення банку про необхідність рецензування звіту про оцінку майна і банк через 45 днів з дати подання до територіального управління Національного банку (Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку) повідомлення про проведену переоцінку разом з відповідними інформацією/документами не враховує суму дооцінки основних засобів під час розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2) до часу подання до Національного банку аудиторського звіту за результатами звітного фінансового року щодо підтвердження результату переоцінки основних засобів у розмірі, що визначений суб'єктом оціночної діяльності.

Якщо за результатами рецензування експертною радою зроблено висновок про те, що звіт про оцінку майна не відповідає вимогам законодавчих актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний, то Національний банк протягом п'яти робочих днів після дня отримання висновку за рецензією надсилає копію рецензії банку та рішення Комісії Національного банку про заборону банку включати результат переоцінки основних засобів до його капіталу за звітний фінансовий рік. У цьому разі банк має відшкодувати Національному банку вартість здійсненого рецензування.

Якщо рецензія містить висновок про те, що звіт про оцінку майна повністю відповідає вимогам законодавчих актів з оцінки майна, то Національний банк протягом п'яти робочих днів після дня отримання такої рецензії надсилає банку її копію та повідомлення про можливість включення результату переоцінки основних засобів до регулятивного капіталу банку.

З дня отримання банком копії рецензії та повідомлення про можливість включення результату переоцінки основних засобів до регулятивного капіталу банку сума дооцінки основних засобів не враховується під час розрахунку нормативів капіталу до часу подання до Національного банку аудиторського звіту за результатами звітного фінансового року щодо підтвердження результату переоцінки основних засобів у розмірі, що визначений суб'єктом оціночної діяльності.

Банки мають право включати результат переоцінки основних засобів, що проведена протягом звітного року, до регулятивного капіталу з наступного року з дати подання до Національного банку виписки з аудиторського звіту щодо підтвердження результату переоцінки основних засобів у розмірі, що визначений суб'єктом оціночної діяльності, та за умови відсутності заборони з боку Національного банку за результатами розгляду інформації/документів щодо здійсненої переоцінки основних засобів або отримання банком позитивного висновку за рецензією експертної ради.

Якщо за результатами переоцінки вартість основних засобів зменшена (у разі наявності уцінки основних засобів), то документи щодо переоцінки до Національного банку не подаються, а результат такої переоцінки основних засобів (уцінки) враховується до регулятивного капіталу за звітний період (квартал).

Якщо за результатами інспекційної перевірки встановлені факти щодо здійснення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності або її підтвердження аудитором (аудиторською фірмою), що є пов'язаними особами банку або мають фінансові зобов'язання перед банком, то Комісія Національного банку (за поданням відповідного територіального управління та/або Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку) приймає рішення про заборону такому банку включати результат переоцінки основних засобів до його регулятивного капіталу та застосовує адекватні заходи впливу до керівників банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку;

г) прибуток поточного року, що зменшений на суму нарахованих доходів, строк отримання яких відповідно до умов угоди не визначений або передбачений більше ніж через 3 місяці (крім операцій з цінними паперами, що рефінансуються та емітовані Національним банком). У цьому разі сума неотриманих нарахованих доходів, що приймається до коригування, зменшується на суму сформованого резерву за простроченими і сумнівними до отримання нарахованими доходами. Якщо прибуток поточного року менше загальної суми коригування, то на суму такої різниці зменшується розмір основного капіталу банку;

ґ) субординований борг, що враховується до капіталу (субординований капітал)".

2.2. Главу доповнити пунктом такого змісту:

"1.8. Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше ніж 25 відсотків статутного капіталу банку. Це обмеження не поширюється на:

приміщення, яке забезпечує технологічне здійснення банківських функцій;

майно, яке перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави або набуте банком з метою запобігання збиткам, за умови, що таке майно має бути відчужено банком протягом одного року з часу набуття права власності на нього.

Якщо вартість основних засобів перевищує розмір регулятивного капіталу банку, то розмір регулятивного капіталу банку додатково коригується (зменшується) на суму цього перевищення".

3. У главі 1 розділу IV:

3.1. Абзац другий пункту 1.2 доповнити словами "та на суму забезпечення кредиту (вкладень в боргові цінні папери) безумовним зобов'язанням або грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав (за умови, що забезпечення відповідає вимогам пунктів 2.5 - 2.7 глави 2 розділу VI цієї Інструкції)";

3.2. Абзац тридцять п'ятий підпункту "ґ" пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"основні засоби (у разі виключення з регулятивного капіталу банку суми перевищення основних засобів над регулятивним капіталом банку така сума перевищення не зважується на коефіцієнт ризику)".

4. У розділі VI:

4.1. Абзац другий пункту 2.8 глави 2 викласти в такій редакції:

"Територіальне управління Національного банку відповідно до законодавства України має здійснювати контроль щодо наявності відповідних документів стосовно підстав виключення сум кредитів (вкладень в боргові цінні папери), забезпечених грошовим покриттям (або безумовним зобов'язанням), з розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)";

4.2. В абзаці другому пункту 4.7 глави 4 слова "нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента" замінити словами "нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру".

5. Абзац третій пункту 2.16 глави 2 розділу X викласти в такій редакції:

"консолідований звіт про склад учасників консолідованої групи (щокварталу до 10 числа другого місяця після звітного кварталу)".

 

Директор Генерального департаменту
банківського нагляду
 

 
В. В. Пушкарьов
 

Начальник управління методології
Генерального департаменту
банківського нагляду
 

 
 
І. Ф. Романенко
 

Опрос