Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству особо опасных химических веществ (по перечню, который определяет Кабинет Министров Украины)

Министерство промышленной политики Украины (2), Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Порядок, Приказ от 02.06.2004 № 60/263
Утратил силу

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

Наказ Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства промислової політики України
від 2 червня 2004 року N 60/263

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2004 р. за N 746/9345

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 20 серпня 2012 року N 933)

Відповідно до статей 8 та 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Указу Президента України від 25 травня 2000 року N 721 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва" і постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), що додається.

2. Департаменту контролю та дозвільної системи Держпідприємництва України (Апатенко О. П.) та Департаменту хімічної промисловості Мінпромполітики України (Мєшков В. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню справами Мінпромполітики України (Ліва О. В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держпідприємництва України Третьякова С. І. та заступника Міністра Мінпромполітики України Новицького В. С.

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
Ю. А. Авксентьєв
 

Міністр промислової
політики України
 

 
О. Л. Неустроєв
 

 

Порядок
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

Контроль за додержанням суб'єктами господарювання (далі - ліцензіати) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) (далі - Ліцензійні умови), затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету промислової політики України від 22 лютого 2001 року N 41/71, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 березня 2001 року за N 214/5405, здійснюють Міністерство промислової політики України (далі - Мінпромполітики України) як орган ліцензування, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва та його територіальні органи (далі - Держпідприємництво України) як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування (далі - органи контролю) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

1. Організація перевірок

1.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов проводяться органами контролю згідно з річним планом перевірок, який затверджується наказом органу контролю. Річні плани перевірок узгоджуються між Мінпромполітики України та Держпідприємництвом України з урахуванням того, що планова перевірка ліцензіата проводиться не частіше ніж один раз на рік.

1.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю лише на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.

1.3. Для проведення перевірки органом контролю видаються розпорядчий документ про створення комісії, призначення голови та членів комісії і посвідчення (додаток 1) на проведення перевірки за підписом керівника органу контролю (його заступника), яке засвідчується печаткою органу контролю.

1.4. Посвідчення реєструються в журналі обліку посвідчень на право перевірки ліцензіата (додаток 2), сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

1.5. Орган контролю повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки письмово або телефонограмою не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки.

1.6. Термін проведення перевірки становить не більше ніж п'ять робочих днів. У разі великого обсягу робіт за рішенням керівника органу контролю термін перевірки може бути продовжений до десяти робочих днів.

2. Права комісії

Голова та члени комісії мають право:

доступу на територію, у виробничі та інші приміщення ліцензіатів для їх обстеження та з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;

ознайомлюватись з необхідними для перевірки документами (ліцензія, договори купівлі-продажу особливо небезпечних хімічних речовин, протоколи перевірки знань з охорони праці, позитивні висновки санітарно-епідеміологічної служби, органів державного пожежного нагляду, спеціально уповноважених органів з питань екології та природних ресурсів на провадження діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин за місцем їх виготовлення і реалізації; установчі документи суб'єкта господарювання; нормативні документи стандартизації (ГОСТ, ТУ, ДСТУ) на випуск продукції заданої якості; технологічний регламент, погоджений та затверджений відповідно до галузевих положень про технологічні регламенти, дозволи, визначені законодавством; сертифікат (свідоцтво) державної реєстрації небезпечного фактора хімічного походження; інструкції, розроблені та затверджені суб'єктом господарювання на основі затвердженого технологічного регламенту);

отримувати в межах компетенції копії (ксерокопії) необхідних документів;

одержувати від ліцензіатів письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

3. Обов'язки комісії

Голова та члени комісії зобов'язані:

керуватись у своїй роботі виключно нормами законодавства України;

об'єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатами Ліцензійних умов;

забезпечувати додержання державної та іншої передбаченої законодавством таємниці.

4. Відповідальність комісії

Голова та члени комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за:

необ'єктивне відображення в акті перевірки даних про діяльність ліцензіата, що перевірявся;

приховування фактів порушень чи зловживань, допущених ліцензіатом;

інші дії, учинені в процесі перевірки, які порушують чинне законодавство України.

5. Порядок проведення перевірки

5.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен пред'явити керівнику (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіату (фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності) посвідчення для перевірки та документи, які засвідчують особи голови та членів комісії.

5.2. Комісія обов'язково зазначає у журналі відвідання ліцензіата (за наявності) строки та мету перевірки, посаду і прізвище голови комісії. Указані дані засвідчуються підписом голови комісії.

5.3. При перевірці суб'єкта господарювання щодо відповідності Ліцензійним умовам ліцензіат надає всі необхідні для перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.

5.4. Під час перевірки ліцензіата комісія перевіряє додержання Ліцензійних умов, у тому числі:

відповідність продукції нормативним документам стандартизації (ГОСТ, ТУ, ДСТУ);

наявність відповідно погоджених та затверджених технологічних регламентів виробництва;

наявність позитивних висновків санітарно-епідеміологічної служби, органів державного пожежного нагляду, спеціально уповноважених органів з питань екології та природних ресурсів на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин за місцем їх виготовлення та реалізації;

періодичність та своєчасність перевірки знань з охорони праці працівниками;

наявність посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, затверджені керівником;

виконання розпоряджень про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов;

відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію та в установчих документах;

наявність копії ліцензії, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії;

наявність рішень про створення філій, відокремлених структурних підрозділів, відповідність затверджених положень про їх створення чинному законодавству;

своєчасність повідомлення органу ліцензування та органу державної реєстрації, у якому зареєстровано ліцензіата, про зміну місцезнаходження, організаційно-правової форми, форми власності, назви тощо;

своєчасність переоформлення ліцензії;

достовірність даних у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії;

своєчасність подання повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

у разі відсутності ліцензії - наявність довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження зазначеної вище господарської діяльності.

6. Порядок оформлення результатів перевірки

6.1. За результатами перевірки складається акт перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов.

6.1.1. Акт перевірки складається у двох примірниках під час проведення перевірки згідно з формою, наведеною у додатку 3: один примірник акта перевірки видається керівникові (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіату (фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності), який перевірявся, другий - зберігається в органі контролю, який здійснив перевірку.

6.1.2. Факт ознайомлення з актом перевірки та отримання належного йому примірника засвідчують із зазначенням дати:

керівник (уповноважений представник) ліцензіата (юридичної особи), у присутності якого було проведено перевірку, - особистим підписом та печаткою суб'єкта господарювання;

ліцензіат (фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) - особистим підписом та печаткою (у разі її наявності).

6.1.3. У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки голова комісії робить відповідний запис про те, що ліцензіат з актом ознайомлений і від підпису відмовився. Керівник (уповноважений представник) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіат (фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) мають право дати пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта та проведення перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта.

6.1.4. Виявлені порушення, зафіксовані в акті перевірки, мають бути підтверджені посиланнями на конкретні пункти, розділи, статті чинних нормативно-правових актів. Довільне викладання або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

6.1.5. Забороняється вносити до акта перевірки відомості про порушення, які не підтверджені документально.

6.2. У разі виявлення порушень органом контролю не пізніше десяти робочих днів від дати складення акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов видається розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

6.3. У разі усунення ліцензіатом виявлених порушень Ліцензійних умов протягом десяти робочих днів від дати складання акта, якщо це підтверджено документально і не потребує додаткової перевірки, зазначене у п. 6.2 розпорядження не видається.

6.4. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний його виконати і в установлений у розпорядженні строк у письмовій формі повідомити про це орган, який видав розпорядження.

6.5. У разі невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов:

орган контролю складає акт про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії.

Акт про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов складається за результатами перевірки.

Держпідприємництво України направляє до Мінпромполітики України копію акта про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов з пропозицією щодо анулювання ліцензії.

Мінпромполітики України на підставі акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов приймає рішення щодо анулювання ліцензії.

6.6. Підставами для анулювання ліцензії є:

акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії;

акт про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов;

неможливість забезпечення ліцензіатом виконання Ліцензійних умов, установлених для даного виду господарської діяльності;

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

6.7. У разі створення перешкод з боку ліцензіата щодо проведення перевірки орган контролю в акті перевірки зазначає ці факти.

6.8. Рішення про анулювання ліцензії приймається Мінпромполітики України протягом десяти робочих днів від дати встановлення підстав для анулювання ліцензії і вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав для анулювання не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття.

Рішення про анулювання ліцензії надсилається ліцензіату рекомендованим листом або вручається під особистий підпис.

6.9. Питання про анулювання ліцензії на підставі: акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов розглядається Мінпромполітики України з обов'язковим запрошенням керівника ліцензіата або його представників.

6.10. Мінпромполітики України повинно мати підтвердження щодо повідомлення ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії.

6.11. У разі неявки ліцензіата або його представників питання про анулювання ліцензії розглядається без їхньої участі.

6.12. Питання про анулювання ліцензії у разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії розглядається за наявності таких документів:

акт перевірки про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

акт попередньої перевірки про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

накази (розпорядження), на підставі яких здійснювались перевірки.

6.13. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття.

6.14. Запис про підставу, дата та номер рішення про анулювання ліцензії вносяться Мінпромполітики України до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

6.15. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може отримати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік від дати прийняття Мінпромполітики України рішення про анулювання попередньої ліцензії.

7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

7.1. Якщо ліцензіат протягом десяти днів від дня прийняття органом контролю рішення про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві України, дія цього рішення зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування. Експертно-апеляційна рада інформує орган контролю про отримання такої скарги.

7.2. Рішення експертно-апеляційної ради щодо задоволення скарги ліцензіата є підставою для видання Держпідприємництвом України розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

8. Відповідальність ліцензіата за провадження господарської діяльності без наявності ліцензії

8.1. Якщо на момент перевірки суб'єкт господарювання провадив діяльність, яка підлягає ліцензуванню, без ліцензії, то органом контролю складається відповідний акт.

8.2 До суб'єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, встановлених законом.

 

Директор Департаменту
контролю та дозвільної
системи Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
 
 
О. П. Апатенко
 

Директор Департаменту
хімічної промисловості
Міністерства промислової
політики України
 

 
 
 
В. В. Мєшков
 

 

ПОСВІДЧЕННЯ
про право перевірки ліцензіата

від "___" ____________ 200 р. N ___

Видане голові комісії ______________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище, ініціали) 

та членам комісії: _________________________________________________
                                                                                 (посада, прізвище, ініціали)
___________________________________________

для проведення перевірки суб'єкта господарювання ____________________
                                                                                                        (найменування та адреса ліцензіата)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

щодо додержання Ліцензійних умов провадження _____________________
                                                                                                                   (вид господарської діяльності,
_________________________________________________________________
                                                                       що ліцензується)
___________________________________________

за період з "___" ___________ 200_ р. до "___" ___________ 200_ р.

у термін з "___" ___________ 200_ р. до "___" ___________ 200_ р.

______________
(посада) 

______________________
(місце підпису, печатки) 

________________
(прізвище та ініціали) 

Термін продовжено до "___" ___________ 200_ р.

Керівник органу контролю
            (його заступник) 

__________________
(підпис) 

____________________
(прізвище та ініціали) 

 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України
 

 
 
О. П. Апатенко
 

Директор Департаменту
хімічної промисловості
Мінпромполітики України
 

 
 
В. В. Мєшков
 

 

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на право перевірки

N з/п 

Номер посвідчення 

Термін проведення перевірки 

Назва ліцензіата, що підлягає перевірці 

Прізвище та ініціали голови та членів комісії 

Дата і номер розпорядчого документа 

 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України
 

 
 
О. П. Апатенко
 

Директор Департаменту
хімічної промисловості
Мінпромполітики України
 

 
 
В. В. Мєшков
 

 

АКТ ПЕРЕВІРКИ

від "___" ____________ 200_ р. N _______

Підстава _________________________________________________________
                       (назва населеного пункту, де проводиться перевірка) (номер, дата посвідчення)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                                         (посада, прізвище, ініціали голови та членів комісії) 

за участю представника(ів) _________________________________________
                                                                                              (прізвище, ініціали, посада)
_________________________________________________________________
_ з "___" ____________ 200_ р. до

У ______________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, телефон, місце здійснення діяльності)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(номер, дата видачі ліцензії, назва органу, що її видав, вид господарської діяльності, який ліцензується)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

у присутності ____________________________________________________
                                (прізвище, ініціали, посада представника суб'єкта господарської діяльності) 
_________________________________________________________________

проведено перевірку діяльності суб'єкта господарювання

Перевіркою встановлено:
_________________________________________________________________
          (кожне порушення, зафіксоване в акті перевірки, має бути підкріплене посиланням
_________________________________________________________________
                                                 на відповідний нормативно-правовий акт)
___________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії 

______________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

Члени комісії: 

______________
______________
______________
______________
______________
______________ 

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________ 

З актом ознайомлений, один примірник отримав: 
керівник або уповноважений
представник ліцензіата (юридична особа),
ліцензіат (суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа), у присутності
якого проведено перевірку    _______________
                                                                              (підпис) 

 
 
 
 
 
___________________
(прізвище, ініціали) 

  

М. П. 

  

 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України
 

 
 
О. П. Апатенко
 

Директор Департаменту
хімічної промисловості
Мінпромполітики України
 

 
 
В. В. Мєшков
 

Опрос