Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений и дополнений к Положению о порядке проведения проверок банков - участников (временных участников) Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 26.05.2004 № 31
Утратил силу

Про затвердження Змін і доповнень до Положення про порядок проведення перевірок банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 26 травня 2004 року N 31

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 червня 2004 р. за N 717/9316

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від 14 жовтня 2002 року N 7

згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
від 9 серпня 2012 року N 16)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни і доповнення до Положення про порядок проведення перевірок банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.10.2002 N 7 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 11.11.2002 за N 884/7172, із змінами і доповненнями, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

 

Голова адміністративної ради 

В. Кротюк 

 

Зміни і доповнення до Положення про порядок проведення перевірок банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Перше речення пункту 3.3 після слова "посвідчення" доповнити словами "на проведення перевірки та службового посвідчення".

2. Абзац восьмий пункту 3.5 викласти в такій редакції:

"Неподання посадовими особами Банку під час проведення перевірки документів, що підтверджують правомірність операцій з коштами фізичних осіб, розцінюється як відсутність таких документів у Банку".

3. Доповнити пункт 3.5 абзацом дев'ятим такого змісту:

"Відповідальність за повноту та достовірність поданих для перевірки документів несе Банк, що перевіряється".

4. Доповнити пункт 3.5 абзацом десятим такого змісту:

"Якщо в період проведення перевірки Банку посадова особа не з'явилась на запрошення інспекційної групи або відмовилась від подання будь-яких матеріалів і документів, що необхідні для здійснення перевірки (згідно із затвердженим переліком питань для проведення перевірки), відмовилась від надання письмового пояснення або не дала вичерпних відповідей на поставлені запитання, то інспекційною групою на другий день перевірки складається про це акт, а керівник інспекційної групи письмово інформує про це виконавчу дирекцію Фонду для реагування у відповідності до чинного законодавства".

5. Пункти 3.6 - 3.11 виключити.

6. Змінити нумерацію розділу з 4-го на 5-й, а цифри "4.1" вилучити.

7. Доповнити Положення розділом 4 такого змісту:

"4. Оформлення матеріалів за результатами проведення перевірок Банків

4.1. За результатами перевірки Банку інспекційною групою Фонду складається Акт.

4.2. Акт містить систематизований виклад інформації щодо дотримання Банком вимог Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та нормативно-правових актів Фонду.

4.3. Акт повинен бути складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок. Титульна (перша) сторінка Акта повинна бути викладена на бланку Фонду.

4.4. У разі необхідності використання у змісті Акта скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні відповідне словосполучення наводиться повністю з одночасною вказівкою в дужках його скороченої назви або абревіатури, використовуваних далі за текстом.

4.5. В Акті обов'язково зазначають:

- дату Акта (під зазначеною датою мається на увазі дата підписання Акта інспекційною групою, що проводила перевірку);

- номер Акта (присвоюється Акту при його реєстрації у Фонді);

- назву населеного пункту, де розміщується Банк чи його філія;

- назву Акта: "Про результати перевірки дотримання вимог Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та
нормативно-правових актів Фонду _______________ за _____________";
                                                                                 (повна назва Банку) (період, що перевіряється)

- повну і скорочену назву Банку, що перевіряється, відповідно до установчих документів;

- перелік питань, які охоплені перевіркою;

- прізвища, імена, по батькові, посади осіб, що проводили перевірку, із зазначенням назв підрозділів Фонду, які вони представляють;

- дату і номер посвідчення на проведення перевірки;

- період діяльності Банку, за який проведена перевірка;

- дати початку і закінчення перевірки. При цьому датою початку перевірки є дата пред'явлення інспекційною групою керівництву Банку посвідчення на проведення перевірки для ознайомлення, а датою закінчення перевірки - дата підписання Акта інспекційною групою Фонду, що проводила перевірку;

- дані про категорію перевірки (планова, позапланова);

- прізвища, імена, по батькові посадових осіб Банку, що перевіряється, відповідальних за фінансову діяльність у періоді, що перевіряється (керівника, головного бухгалтера Банку), або осіб, які їх заміщають на час проведення перевірки, із зазначенням наказів, розпоряджень про призначення виконуючими обов'язки керівника, головного бухгалтера Банку. Якщо протягом періоду, що перевіряється, відбулися зміни в складі осіб, відповідальних за фінансову діяльність Банку, то їх прізвища, імена, по батькові зазначаються в Акті разом із указівкою періоду їх відповідальності та посиланням на розпорядчі документи про призначення і звільнення із займаної посади;

- дані про реєстрацію (перереєстрацію) Банку у Фонді;

- місцезнаходження Банку;

- інформацію про філії Банку, які здійснюють операції із вкладами фізичних осіб;

- дані про наявність ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності (номер і дата видачі ліцензії);

- дані про розмір статутного капіталу на момент реєстрації ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності;

- дані про розмір статутного капіталу на дату початку перевірки та повноту його формування;

- інформацію про результати попередньої перевірки (якщо вона проводилась) з указівкою номера й дати Акта, періоду, що перевірявся, та виявлених у результаті перевірки фактів порушення Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та нормативно-правових актів Фонду (за їх наявності), а також інформацію про виконання Банком заходів щодо усунення зазначених порушень;

- дані про метод проведення перевірки за ступенем охоплення нею первинних документів (суцільний, вибірковий) з указівкою основних видів перевірених документів;

- результати перевірки дотримання Банком норм Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та нормативно-правових актів Фонду;

- виявлені під час перевірки порушення з посиланням на конкретні статті і пункти нормативно-правових актів, вимоги яких були порушені;

- факти протидії проведенню перевірки (якщо такі були).

4.6. Факти недотримання вимог Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та нормативно-правових актів Фонду повинні бути викладені в Акті об'єктивно, стисло, точно, зрозуміло, з посиланням на документи, у яких засвідчені ці порушення. При викладенні фактів порушень в Акті робиться запис про перелік отриманих копій документів чи про факти неподання Банком, який перевірявся, будь-яких документів, що були необхідні для здійснення перевірки.

4.7. Якщо до Акта додаються копії документів, то вони обов'язково засвідчуються підписами уповноважених осіб Банку та відбитком печатки Банку.

4.8. Якщо до складу інспекційної групи, крім інспекторів-ревізорів, входять працівники інших підрозділів Фонду, які перевіряють окремі питання, що належать до компетенції підрозділів, у яких вони працюють, то ці працівники складають окремі довідки про результати перевірки, які додаються до Акта і є невід'ємними його частинами.

Ці довідки підписуються працівниками цих підрозділів Фонду та керівниками структурних підрозділів Банку, відповідальними за виконання конкретних вимог нормативно-правових актів Фонду, і надаються керівнику інспекційної групи Фонду.

4.9. Не допускаються в Акті різного роду виправлення цифрових показників, дат та іншої інформації.

4.10. Інформація про порушення, недоліки, сумнівні операції повинна бути згрупована і в разі потреби оформлена в таблицях, детальна інформація щодо них може міститись у додатках.

4.11. У висновках Акта робиться запис про перелік додатків до Акта. До примірника Акта, який залишається у Фонді, додаються:

а) копія повідомлення про проведення перевірки Банку та копія затвердженого переліку питань для проведення перевірки Банку;

б) посвідчення на проведення перевірки;

в) розрахунок пені за несвоєчасне або неповне перерахування початкового, регулярного або спеціального зборів Банком (додається у разі нарахування пені);

г) довідки членів інспекцій групи про результати перевірки Банку з окремих питань;

ґ) копії документів, що підтверджують наявність фактів порушень, виявлених у результаті перевірки (додаються при встановленні таких фактів);

д) письмові пояснення посадових осіб Банку про розбіжності, які виявлені в ході перевірки та викладені в Акті (за наявності);

е) письмові пояснення посадових осіб Банку щодо відмови надання документів для перевірки і копій документів за кожним фактом порушень, виявлених у результаті перевірки Банку (за наявності);

є) письмові пояснення посадових осіб Банку щодо відмови від підписання Акта перевірки (за наявності);

ж) відомості про розмір статутного капіталу на момент реєстрації ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності, розмір статутного капіталу на дату початку перевірки та про повноту його формування (завірені посадовими особами Банку та відбитком печатки Банку);

з) інформація про філії Банку, які здійснюють операції із вкладами фізичних осіб (завірена посадовими особами Банку та відбитком печатки Банку).

4.12. За результатами проведеної перевірки складається Акт у двох примірниках і підписується інспекційною групою, яка здійснювала перевірку, керівником та головним бухгалтером Банку. З Актом ознайомлюється керівник служби внутрішнього аудиту Банку, що засвідчується його підписом.

4.13. Якщо керівник Банку має заперечення чи зауваження щодо Акта, то вони оформляються в письмовій формі та засвідчуються підписом керівника Банку. Зауваження можуть бути викладені в кінці Акта або долучатися до нього. Якщо зауваження викладені окремо, то керівник Банку робить на Акті напис "Зауваження додаються на ____ арк.", який засвідчує своїм підписом.

4.14. Якщо для подання письмових зауважень потрібен додатковий час, то керівник Банку зазначає в Акті конкретну дату їх подання, роблячи перед своїм підписом напис "Зауваження будуть подані додатково не пізніше "___" ____________ ____ р.", та надсилає їх у формі листа на ім'я директора - розпорядника Фонду. Строк подання зауважень не повинен перевищувати двох робочих днів від дня закінчення перевірки.

4.15. У разі відмови посадових осіб Банку від підписання Акта факт такої відмови засвідчується в Акті - на місці для їх підписів проставляється напис "Від ознайомлення (підписання Акта) відмовились" і засвідчується підписами членів інспекційної групи. Акт з письмовим поясненням (якщо воно є) і матеріалами перевірки подається для розгляду директору - розпоряднику Фонду.

4.16. Один примірник Акта передається до канцелярії Банку з обов'язковим зазначенням дати та вхідного номера на другому примірнику Акта. Другий примірник Акта перевірки залишається у Фонді.

4.17. Акт перевірки Банку за письмовим розпорядженням директора - розпорядника Фонду протягом п'яти робочих днів після його підписання доводиться до відповідних підрозділів Фонду для опрацювання.

4.18. Акт перевірки Банку, що підписаний у встановленому порядку, залишається для обліку та контролю у Фонді і зберігається протягом строку, визначеного відповідними нормативно-правовими актами.

4.19. У разі виявлення у Банку за результатами перевірок порушень норм Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та нормативно-правових актів Фонду відділ інспектування вносить пропозиції виконавчій дирекції Фонду щодо застосування Фондом до такого Банку заходів впливу відповідно до чинного законодавства України.

4.20. За результатами розгляду матеріалів перевірки Банку в разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду відповідного рішення Фонд вносить Національному банку України пропозиції щодо застосування до Банку-порушника заходів впливу з відповідним обґрунтуванням та наданням документів, що підтверджують факт учиненого Банком порушення.

4.21. Акт перевірки та інші матеріали щодо перевірки Банку є конфіденційною інформацією Фонду і не підлягають публічному розголошенню, а також переданню в інші органи, за винятком випадків, що передбачені чинним законодавством України".

 

Головний бухгалтер -
фінансовий директор
 

 
С. Б. Борса
 

Опрос