Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка вывода из эксплуатации мощностей по производству спирта государственных предприятий, являющихся убыточными или не использующих такие мощности

Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 21.05.2004 № 178
Утратил силу

Про затвердження Порядку виведення з експлуатації потужностей з виробництва спирту державних підприємств, які є збитковими або не використовують такі потужності

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 21 травня 2004 року N 178

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 травня 2004 р. за N 680/9279

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11 квітня 2013 року N 253)

Додатково див. наказ
 Міністерства аграрної політики України
 від 17 червня 2005 року N 271

На виконання підпункту "ж" пункту 2 розділу I Заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, затверджених Указом Президента України від 9 лютого 2004 року N 175 "Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виведення з експлуатації потужностей з виробництва спирту державних підприємств, які є збитковими або не використовують такі потужності (що додається).

2. Державному департаменту продовольства (Лавров Є. М.):

2.1. Подати цей наказ на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. До 1 листопада 2004 року подати Міністерству програму виведення потужностей державних спиртових заводів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Омельяненка Г. Г.

 

В. о. Міністра 

Ю. Я. Лузан 

 

ПОРЯДОК
виведення з експлуатації потужностей з виробництва спирту державних підприємств, які є збитковими або не використовують такі потужності

Загальні положення

1. Виведення з експлуатації потужностей з виробництва спирту державних підприємств, що належать до сфери управління Мінагрополітики і є збитковими або не використовують такі потужності (далі - підприємства), здійснюється шляхом реструктуризації або ліквідації підприємств.

2. Для підготовки матеріалів, необхідних для реструктуризації або ліквідації підприємства, Мінагрополітики утворює комісію з питань виведення з експлуатації потужностей з виробництва спирту (далі - комісія).

До складу комісії залучаються в установленому порядку представники зацікавлених міністерств та інших органів виконавчої влади, учені, фахівці (за їх згодою). Персональний склад комісії затверджує Міністр.

Рішення комісії про доцільність реструктуризації або ліквідації підприємства оформляється протоколом.

3. На підприємстві, що підлягає реструктуризації або ліквідації, для підготовки матеріалів комісією утворюється робоча група, до складу якої включаються в установленому порядку представники підприємства, регіонального відділення Фонду державного майна, місцевого органу виконавчої влади, інших зацікавлених організацій (за їх згодою).

Реструктуризація підприємства

4. Реструктуризація підприємства передбачає здійснення комплексу організаційних, фінансово-економічних, технічних та інших заходів, пов'язаних із зміною структури підприємства та його управління, які дають змогу забезпечити фінансове оздоровлення, збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції.

5. Комісія визначає перелік підприємств, які підлягають реструктуризації, та черговість її проведення.

6. Робоча група з питань реструктуризації проводить аналіз економічного стану підприємств, готує проект реструктуризації.

7. Економічний стан підприємства визначається на підставі результатів аналізу фінансово-господарських показників його діяльності, оцінки потенціальних можливостей виробництва та стану ринку. Для цього використовуються дані за два останніх звітних періоди про:

фінансовий стан підприємства;

показники оцінки конкурентоспроможності продукції;

виробничий та науково-технічний потенціал, а також рівень прогресивності технологічних процесів;

стан збуту продукції;

соціальну інфраструктуру;

кадровий склад;

структуру заробітної плати;

наявність об'єктів незавершеного будівництва;

результати оцінки впливу виробничої діяльності підприємства на екологічну ситуацію та зайнятість у регіоні.

8. Аналіз фінансового стану підприємства проводиться на основі даних бухгалтерського балансу (в обсязі річного та квартального звітів), статистичних даних.

9. Оцінка конкурентоспроможності продукції, що виробляється на підприємстві, провадиться на підставі результатів аналізу номенклатури продукції, обсягів її виробництва та стану реалізації, рівня цін.

10. У процесі проведення оцінки виробничого та науково-технічного потенціалу визначається ступінь завантаженості і зносу основних фондів, оцінюється прогресивність технологічних процесів порівняно з показниками роботи кращих підприємств галузі.

11. Під час проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва визначається доцільність уведення об'єктів в експлуатацію або їх приватизації відповідно до Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 11 вересня 2000 року N 1894 "Про затвердження Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва" та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2000 року за N 664/4885.

12. За результатами аналізу економічного стану підприємства робоча група розробляє проект реструктуризації, у якому передбачаються:

економічне обґрунтування необхідності її проведення;

форми і методи проведення;

шляхи вирішення фінансових, соціальних та інших питань;

розрахунок витрат на її проведення та джерела фінансування;

конкретні заходи, спрямовані на реалізацію проекту.

13. У разі проведення реорганізації підприємства шляхом його поділу відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 8-92 "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" розробляється бізнес-план для нових підприємств за формою, наведеною у додатку N 2 до Положення про надання державним та іншим підприємствам, у майні яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, фінансової підтримки, що здійснюється з бюджетних асигнувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 року N 645 "Про порядок надання фінансової підтримки підприємствам".

14. Реструктуризація підприємства повинна забезпечити вирішення таких питань:

підвищення рівня соціальної орієнтованості виробництва;

формування ефективної структури виробництва шляхом використання природно-ресурсного потенціалу, обмеження розвитку сировинних та напівфабрикатних виробництв, збільшення частки виробництв із закінченим технологічним циклом;

науково-технічне оновлення виробництва, упровадження ефективних ресурсоощадних і екологічно безпечних технологій, підвищення якості продукції, освоєння конкурентоспроможних її видів;

розвиток виробництва для задоволення потреб міжгалузевої та галузевої кооперації.

15. Комісія приймає рішення про доцільність реструктуризації підприємства та подає Міністерству проект реструктуризації разом з проектом відповідного наказу.

16. Виведення з експлуатації потужностей з виробництва спирту передбачає виконання робіт з демонтажу на підприємстві брагоректифікаційного апарата (крім випадку перепрофілювання на випуск високооктанової кисневмісної домішки до бензинів). 

Ліквідація підприємства

17. Ліквідації підлягає підприємство, яке не спроможне провадити передбачену статутом діяльність та подальша діяльність якого згідно з техніко-економічним обґрунтуванням визнана недоцільною.

18. Техніко-економічне обґрунтування повинне містити:

найменування підприємства, що пропонується ліквідувати, відомості про його виробничу діяльність та місцезнаходження;

мотивування доцільності ліквідації підприємства з проведенням порівняльного аналізу показників роботи підприємств галузі скоригованого прибутку (без урахування суми заборгованості, списаної за мировими угодами), зносу основних фондів, оцінки ступеня технічної оснащеності (брагоректифікаційне та енергетичне обладнання), дебіторської та кредиторської заборгованості, заборгованості з виплати заробітної плати та перед бюджетом, вартості переробки спирту, виходу спирту з одиниці сировини, витрати умовного палива у розрахунку на одиницю продукції, коефіцієнтів абсолютної ліквідності та використання потужності;

пропозиції щодо можливого перепрофілювання підприємства, використання демонтованого обладнання;

технічне рішення з питань виконання робіт з демонтажу обладнання;

строк ліквідації;

соціально-економічний прогноз наслідків ліквідації підприємства.

19. Техніко-економічне обґрунтування доцільності ліквідації підприємства готує робоча група для подання на розгляд комісії.

20. Комісія приймає рішення стосовно доцільності ліквідації підприємства та подає Міністерству зазначені в пункті 20 цього Порядку матеріали разом з проектом відповідного наказу.

21. Ліквідація підприємства проводиться в порядку, визначеному законодавством, і передбачає виконання робіт з демонтажу брагоректифікаційного апарата та здійснення заходів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища.

 

Голова Державного
департаменту продовольства
 

 
Є. Лавров
 

Опрос