Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение о комиссии главных управлений МВД Украины в Автономной Республике Крым, городе Киеве, Киевской области, управлений МВД Украины в областях, городе Севастополе и на транспорте (далее - ГУМВД, УМВД, УМВДТ) по контролю за состоянием учетно-регистрационной дисциплины в отраслевых службах и подразделениях и гор-, рай-, линорганах внутренних дел

МВД
Положение, Приказ от 14.04.2004 № 400
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про комісію головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС, УМВСТ) з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни в галузевих службах та підрозділах і міськ-, рай-, лінорганах внутрішніх справ

Типове положення втратило чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 19 листопада 2012 року N 1050)

1. Загальні положення

1.1. Типове положення про комісію ГУМВС, УМВС, УМВСТ з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни в галузевих службах та підрозділах і міськ-, рай-, лінорганах внутрішніх справ (далі - Типове положення).

1.2. Комісія ГУМВС, УМВС, УМВСТ (далі - комісія) створюється з метою координації дій галузевих служб і підрозділів та підпорядкованих міськ-, рай-, лінорганів внутрішніх справ з питань прийняття, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, а також для піднесення ролі та відповідальності підрозділів у здійсненні контролю за додержанням законності у цій роботі.

1.3. Склад комісії затверджується наказами начальників ГУМВС, УМВС, УМВСТ.

1.4. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та нормативно-правовими актами МВС України.

1.5. До складу комісії входять керівники галузевих служб і підрозділів ГУМВС, УМВС, УМВСТ, на яких покладаються обов'язки з контролю за додержанням обліково-реєстраційної дисципліни в органах внутрішніх справ.

1.6. Головою комісії призначається перший заступник начальника - начальник штабу ГУМВС, УМВС, УМВСТ.

1.7. Заступником голови комісії призначається один з найбільш кваліфікованих керівників галузевої служби чи підрозділу, а її секретарем - керівник відділу (відділення, групи) контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни штабу ГУМВС, УМВС, УМВСТ.

2. Організація роботи

2.1. Комісія працює згідно з планом, який затверджується її головою один раз на півріччя.

2.2. Засідання комісії відбуваються не рідше одного разу на квартал. Рішення комісії набуває чинності за умови наявності на засіданні більше двох третин її членів.

2.3. Рішення, висновки та рекомендації комісії оформляються протоколом, який затверджується її головою і підписується секретарем.

2.4. У разі потреби витяг з протоколу засідання комісії можна надсилати виконавцям, а також зацікавленим структурним підрозділам.

2.5. Підготовка матеріалів на засідання комісії ведеться відділом (відділенням, групою) з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни штабу ГУМВС, УМВС, УМВСТ на підставі проведених інспекторських, контрольних і цільових перевірок підрозділів та міськ-, рай-, лінорганів. На засіданні розглядаються також подання прокурорів та ухвали судів з питань додержання законності при розгляді заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються.

2.6. Рішення, висновки та рекомендації, прийняті на засіданні комісії, обов'язкові для виконання галузевими службами і підрозділами ГУМВС, УМВС, УМВСТ та міськ-, рай-, лінорганами внутрішніх справ.

2.7. Прийняті комісією рішення можуть бути оскаржені протягом місяця рапортом на ім'я начальника ГУМВС, УМВС, УМВСТ.

3. Права комісії

3.1. Комісія у належних до її компетенції питаннях має право:

3.1.1. Заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників галузевих служб і підрозділів ГУМВС, УМВС, УМВСТ, начальників міськ-, рай-, лінорганів і голів відповідних комісій міськ-, рай-, лінорганів.

3.1.2. Приймати рішення, робити висновки, давати рекомендації та роз'яснення, а також вносити пропозиції щодо вжиття заходів реагування на виявлені недоліки і притягнення до відповідальності винних посадових осіб ОВС.

3.1.3. У разі потреби - вимагати від керівників галузевих служб і підрозділів ГУМВС, УМВС, УМВСТ, начальників міськ-, рай-, лінорганів і голів відповідних комісій міськ-, рай-, лінорганів документи з розглянутих питань, письмові пояснення про причини недоліків та вжиті заходи щодо їх усунення.

4. Голова комісії

4.1. Скликає комісію і запрошує до участі у її роботі представників галузевих служб і підрозділів ГУМВС, УМВС, УМВСТ та міськ-, рай-, лінорганів внутрішніх справ.

4.2. Веде засідання комісії. Скеровує її діяльність у напрямку досягнення якісних показників у зміцненні обліково-реєстраційної дисципліни і попередження порушень законності при розгляді заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються.

4.3. У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник голови комісії.

5. Секретар комісії

5.1. Розробляє проекти планів роботи комісії, забезпечує ознайомлення з ними зацікавлених служб і посадових осіб ОВС.

5.2. Здійснює контроль за своєчасним надходженням матеріалів для розгляду на комісії, забезпечує ознайомлення з ними зацікавлених служб і посадових осіб ОВС.

5.3. Інформує членів комісії та осіб, запрошених на її засідання, про час та місце його проведення.

5.4. Веде протоколи засідань комісії.

5.5. Доводить рішення комісії до виконавців, контролює додержання строків виконання передбачених заходів.

5.6. Забезпечує ведення діловодства комісії шляхом формування окремої справи.

 

Перший заступник начальника
Головного штабу МВС України
полковник міліції
 

 
 
В. М. Овсієнко
 

Опрос