Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение о комиссии городского, районного и линейного органа внутренних дел главных управлений МВД Украины в Автономной Республике Крым, городе Киеве, Киевской области, управлений МВД Украины в областях, городе Севастополе и на транспорте (далее - гор-, рай-, линорган) по контролю за приемом, регистрацией и рассмотрением заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях

МВД
Положение, Приказ от 14.04.2004 № 400
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про комісію міського, районного та лінійного органу внутрішніх справ головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті (далі - міськ-, рай-, лінорган) з контролю за прийманням, реєстрацією та розглядом заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються

Типове положення втратило чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 19 листопада 2012 року N 1050)

1. Загальні положення

1.1. Типове положення про комісію міськ-, рай-, ліноргану з контролю за прийманням, реєстрацією та розглядом заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (далі - Типове положення).

1.2. Комісія міськ-, рай-, ліноргану (далі - комісія) є дорадчим органом і створюється для здійснення перевірок повноти роботи з приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, її відповідності законодавству України, відомчим нормативним актам і для вироблення дійових пропозицій щодо зміцнення законності в діяльності міськ-, рай-, ліноргану з цього питання.

1.3. Склад комісії і функціональні обов'язки її членів затверджуються наказом начальника міськ-, рай-, ліноргану.

1.4. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС України.

1.5. Головою комісії призначається перший заступник начальника - начальник штабу міськ-, рай-, ліноргану, а де ці посади відсутні, - перший заступник начальника - начальник кримінальної міліції. Заступником голови комісії може бути призначений один з керівників підрозділу міськ-, рай-, ліноргану, а її секретарем - фахівець з обліково-статистичної роботи або слідчого підрозділу.

1.6. До складу комісії включаються керівники підрозділів та інші працівники міськ-, рай-, ліноргану, які мають досвід роботи на цій ділянці.

1.7. Комісією ведеться спеціальна справа, де накопичуються такі документи:

копія наказу про створення комісії і функціональні обов'язки її членів;

відомість про прийняття заліків від працівників зі знання нормативних актів, що регламентують обліково-реєстраційну роботу;

акти перевірок;

плани роботи комісії;

журнал реєстрації прослуховувань магнітних записів;

копії матеріалів службових перевірок, наказів, протоколів оперативних нарад та інших матеріалів, що стосуються питань контролю за повнотою обліку заяв, повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, та їх вирішення.

2. Організація роботи комісії

2.1. Комісія працює згідно з планом роботи, що затверджується її головою щоквартально.

2.2. Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на квартал.

2.3. Комісія щоквартально звіряє повноту обліку інформації, зареєстрованої в ЖРЗПЗ, з повідомленнями, що містяться в інших джерелах. Про наслідки звірення складається акт внутрішньої звірки стану обліково-реєстраційної дисципліни (додається), який підписується головою та членами комісії і затверджується начальником міськ-, рай-, ліноргану.

2.4. Організація взаємозвірок з підприємствами, організаціями і установами покладається на голову та членів комісії і здійснюється щоквартально. Результати оформлюються довідками, які підписуються керівниками підприємств, установ, організацій. Матеріали звірення зосереджуються секретарем комісії в окремому розділі справи.

2.5. Магнітні записи повідомлень, що надійшли за телефоном "02", чи іншими засобами зв'язку, щотижнево прослуховуються головою або одним із членів комісії (за його дорученням), про що в журналі реєстрації прослуховувань магнітних записів робиться відповідний запис.

2.6. Рішення комісії мають силу, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин її складу.

2.7. Рішення, висновки і рекомендації комісії оформляються протоколом, який затверджується головою й підписується секретарем.

2.8. У разі потреби рішення або витяг з протоколу засідання комісії надсилається виконавцям, а також зацікавленим службам і підрозділам органів внутрішніх справ.

3. Права комісії

3.1. Комісія в межах своєї компетенції має право заслуховувати на засіданнях керівників підрозділів, окремих працівників міськ-, рай-, ліноргану, давати їм роз'яснення, вносити пропозиції начальнику міськ-, рай-, ліноргану щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, які допустили порушення обліково-реєстраційної дисципліни.

3.2. Комісія в необхідних випадках має право доручати керівникам підрозділів міськ-, рай-, ліноргану проведення службових перевірок, а також отримувати письмові висновки, пояснення, звітні дані та інші документи.

3.3. Рішення, висновки, рекомендації, прийняті на засіданні комісії, обов'язкові для виконання працівниками підрозділів міськ-, рай-, ліноргану.

3.4. Рішення комісії можуть бути оскаржені протягом місяця рапортом на ім'я начальника міськ-, рай-, ліноргану.

4. Голова комісії (заступник голови комісії)

4.1. Організовує роботу комісії і особисто контролює виконання членами комісії їх обов'язків.

4.2. Вирішує питання про участь у роботі комісії керівників підрозділів міськ-, рай-, ліноргану.

4.3. Проводить засідання комісії.

4.4. Організовує роботу щодо виконання рішень комісії.

4.5. Несе відповідальність за стан обліково-реєстраційної дисципліни в міськ-, рай-, ліноргані.

5. Секретар комісії

5.1. Розробляє проекти планів роботи комісії.

5.2. Інформує членів комісії та осіб, запрошених до участі в її роботі, про місце і час проведення засідання.

5.3. Здійснює контроль за своєчасним поданням матеріалів на розгляд комісії.

5.4. Доводить рішення комісії до виконавців, забезпечує розмноження цих рішень та їх розсилання зацікавленим особам.

5.5. Забезпечує ведення діловодства комісії, для чого формує окрему справу, яка реєструється в режимно-секретному підрозділі міськ-, рай-, ліноргану.

 

Перший заступник начальника
Головного штабу МВС України
полковник міліції
 

 
 
В. М. Овсієнко
 

 

Затверджую _____________________________________________________
Начальник ______________________________________________________
                                                                         (назва органу внутрішніх справ) 
"___" ____________ 200_ р.

АКТ
внутрішньої звірки стану обліково-реєстраційної дисципліни

в _______________________________________________________________
                                                            (назва органу внутрішніх справ)
за _______________________________________________________________
                                                         (квартал, півріччя, 9 місяців і рік)

1. Комісією міськ-, рай-, ліноргану з контролю за прийняттям, реєстрацією та розглядом заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, проведено звірку з документами і джерелами можливого надходження інформації про злочини

N
з/п 

Документи та джерела звірення 

Дата звірення і хто її проводив 

Результати звірки 

Виявлено незареєстрованих заяв і повідомлень про злочини 

Кількість фактів, за якими не надходило заяв 

Вжиті за ними заходи реєстрації і реагування 

Документи чергової частини 

 

 

 

 

Документи режимно-секретного підрозділу (секретаря)  

 

 

 

 

Документи підрозділів ДАІ, ГІРФО, ЕКЗР 

 

 

 

 

Медичні заклади, морги 

 

 

 

 

Підприємства, організації, установи 

 

 

 

 

Інші джерела 

 

 

 

 

2. За журналом реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (ЖРЗПЗ), зареєстровано і розглянуто:

Усього зареєстровано 

Порушено кримінальну Справу 

За ними прийнято рішення 

Передано за належністю 

Інформація про злочини не підтвердилась 

Залишилося нерозглянутих заяв і повідомлень 

Рішення за заявами і повідомленнями прийняті в строк 

Заведено протокольне провадження 

Відмовлено в порушенні кримінальної справи 

У т. ч. за відсутністю події злочину або в діянні складу злочину 

До 3 діб 

Від 3 до 10 діб 

Понад 10 діб 

10 

11 

Число графи 1 дорівнює сумі граф 2, 3, 4, 6, 7, 8,

а сума чисел граф 2, 3, 4, 6 дорівнює сумі граф 9, 10, 11.

3. Порушення працівниками строків розгляду заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються

Усього за ЖРЗПЗ 

Карного розшуку 

БНОН 

КМСН 

ДСБЕЗ 

БОЗ 

Слідчими 

Штатними дізнавачами 

Дільничними інспекторами 

ДАІ 

10 

4. За журналом обліку матеріалів, на підставі яких відмовлено в порушенні кримінальної справи, зареєстровано матеріалів

N
з/п 

Назва служби, що винесла рішення 

Відмовлено в порушенні кримінальної справи 

Постанову затверджено 

Усього 

Прокурором скасовано постанов, із них: 

Усього 

У т. ч. рішення прийнято у строк понад 10 діб 

Начальником ОВС 

Заступником начальника 

З порушенням кримінальної справи 

У т. ч. за ініціативою ОВС 

Для додаткової перевірки 

У т. ч. за ініціативою ОВС 

10 

11 

Карний розшук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

БНОН 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

КМСН 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДСБЕЗ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

БОЗ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Слідчі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Штатні дізнавачі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДІМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДАІ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Підсумок за ОВС 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Відомості про кримінальні справи, які було порушено прокурором у зв'язку із скасуванням постанови про відмову в порушенні кримінальної справи

N
з/п 

Номер матеріалу 

Прізвище працівника, який виніс рішення 

Його посада 

Прізвище керівника, який затвердив постанову 

Його посада 

Номер кримінальної справи 

Стаття КК 

Наслідки розслідування кримінальної справи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка. 

1. Акт звірення розглянуто на засіданні комісії
"___" ____________ 200_ р. Протокол N ___ 

  

2. Результати звірення розглянуто на оперативній нараді
"___" ____________ 200_ р. Протокол N ___ 

За всіма виявленими фактами порушень законодавства проведено службові перевірки. Винних працівників, які необґрунтовано відмовили в порушенні кримінальної справи, приховали злочини від обліку, а також допустили інші порушення обліково-реєстраційної дисципліни, притягнуто до дисциплінарної відповідальності:

N
з/п 

Прізвище працівника 

Посада 

Вид порушення 

Дата проведення службової перевірки 

Вжито заходів (дата і номер наказу, рішення оперативної наради тощо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії _________________________
                                                   (підпис і прізвище) 

Члени комісії:

1.

2.

3.

4.

5.

Вих. N ___ "___" ____________ 200_ р.

 

Перший заступник начальника
Головного штабу МВС України
полковник міліції
 

 
 
В. М. Овсієнко
 

Опрос