Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 17.03.2004 № 112
редакция действует с 07.11.2011

Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 17 березня 2004 року N 112

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 квітня 2004 р. за N 445/9044

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 6 серпня 2008 року N 228
,
 від 8 вересня 2011 року N 306

Відповідно до статей 7, 55, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 30, 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та статей 3, 10 - 13 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу", з метою підвищення рівня капіталізації банків, удосконалення порядку контролю за дотриманням банками мінімального розміру регулятивного капіталу, забезпечення захисту інтересів вкладників та кредиторів, фінансової надійності банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами), що додаються.

2. У разі здійснення інвестором переуступки права вимоги за угодами (депозитними договорами) про залучення коштів на умовах субординованого боргу, що укладені до часу набрання чинності цією постановою, банки зобов'язані протягом місяця (з дати укладення інвестором угоди про переуступку права вимоги) подати до Національного банку України клопотання про переоформлення дозволу на нового інвестора без зміни умов та строку попередньої угоди (депозитного договору).

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 08.09.2011 р. N 306)

4. Генеральному департаменту банківського нагляду (В. В. Пушкарьов), Департаменту монетарної політики (Н. І. Гребеник), Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) забезпечити своєчасне встановлення та доведення до банків максимальної ставки залучення субординованих коштів, що включаються до регулятивного капіталу банків.

5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 06.08.2008 р. N 228)

6. Генеральному департаменту банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) та Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) до 30 квітня 2004 року внести відповідні зміни до програмного комплексу автоматизованого розрахунку нормативу регулятивного капіталу.

7. Генеральному департаменту банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома самостійних структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного банку України, а також до банків для керівництва в роботі.

8. Постанова набирає чинності з 1 травня 2004 року.

9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови О. В. Шлапака, Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України

1. Главу 2 розділу II доповнити пунктом 2.5 такого змісту:

"2.5. Мінімальний розмір регулятивного капіталу в гривнях визначається щороку окремим рішенням Правління Національного банку та встановлюється на відповідний період (рік) у розмірі, еквівалентному розміру нормативного значення, установленого в євро відповідно до пунктів 2.2 та 2.3 цієї глави.

Мінімальний розмір регулятивного капіталу в гривнях визначається Національним банком кожний рік та має дотримуватися банками на кінець кожного періоду (року), що регулюється.

До розрахунку нормативного значення мінімального розміру регулятивного капіталу, що встановлюється в гривнях (на період до 2007 року включно), береться більший за величиною курс євро, а саме:

курс євро, що встановлений Національним банком на початок періоду, що регулюється (на 1 січня кожного року); або

курс євро, що розрахований як середньоарифметична величина курсу євро за IV квартал звітного року.

У разі зниження курсу євро на кінець періоду (року), що регулюється, нормативне значення мінімального розміру регулятивного капіталу, що встановлюється Національним банком у гривнях, не підлягає зменшенню на наступний період.

Контроль за дотриманням банками мінімального розміру регулятивного капіталу здійснюється Національним банком за нормативними значеннями, що зафіксовані в гривнях.

У цьому разі протягом усього періоду (року), що регулюється, нормативне значення мінімального розміру регулятивного капіталу банків у гривнях не може бути меншим, ніж установлене Національним банком на початок періоду (року), що регулюється".

2. У розділі III:

2.1. У главі 1:

абзац другий пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"Боргові цінні папери під субординований борг випускаються у вигляді ощадних/депозитних сертифікатів [про що укладається договір банківського вкладу (далі - депозитний договір)] або облігацій [про що укладається договір про залучення коштів шляхом випуску облігацій (далі - договір)]";

пункти 1.3 та 1.4 викласти в такій редакції:

"1.3. Залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску боргових цінних паперів здійснюється з урахуванням особливих умов щодо випуску та погашення боргових цінних паперів згідно з главами 4 та 5 цього розділу.

1.4. Не допускається заміна боргових цінних паперів на прямі договори або, навпаки, протягом усього періоду дії угоди (депозитного договору/договору) про залучення коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку";

абзац перший пункту 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Мінімальна сума залучених коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску ощадних/депозитних сертифікатів або облігацій для врахування цих коштів до капіталу банку становить 100 тис. грн.".

2.2. У главі 2:

пункт 2.1 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску облігацій серед обмеженого кола юридичних осіб (розміщення облігацій шляхом закритого продажу) у Дозволі має міститися повний перелік цих осіб. У разі зміни надалі власника облігацій (у межах цього кола) банк-боржник має протягом 10 робочих днів повідомити про це Національний банк та надати виписку депозитарія, в якому обслуговуються ці облігації, щодо їх нового власника";

у пункті 2.2:

в абзаці першому після слова "угоди" доповнити словами "депозитного договору/договору";

підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) письмове підтвердження банку-боржника, що Інвестор та пов'язані з ним особи не мають майнових зобов'язань перед банком-боржником на дату укладання угоди (депозитного договору/договору) разом із списком цих осіб (якщо Інвестором є фізична особа, то зазначається перелік асоційованих з ним осіб)";

підпункт "г" доповнити словами "або копію договору - у разі залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску облігацій";

підпункт "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) копію рішення банку про випуск ощадних/депозитних сертифікатів із зазначенням суми вкладу за депозитним сертифікатом та загальної кількості їх випуску разом із зразком ощадного/депозитного сертифіката або копію рішення банку про випуск та умови випуску облігацій із зазначенням їх номіналу та загальної кількості";

підпункти "є", "ж" та "з" виключити.

У зв'язку з цим, підпункти "и", "і", "ї", "й", "к" уважати відповідно підпунктами "є", "ж", "з", "и", "і".

2.3. У главі 3:

у пункті 3.2 слова "(на зворотному боці сертифіката)" замінити словами "(на зворотному боці ощадного/депозитного сертифіката або в умовах випуску облігацій)";

пункти 3.3 - 3.5 та 3.7 викласти в такій редакції:

"3.3. Процентна ставка за субординованим боргом у національній або в іноземній валюті не може перевищувати протягом усього періоду дії угоди (депозитного договору/договору) максимальної ставки залучення субординованих коштів, що встановлюється за рішенням Правління Національного банку з огляду на економічні умови на ринку банківських послуг та приймається банком на відповідну дату:

у разі залучення коштів шляхом укладання прямих договорів - на дату укладання угоди;

у разі залучення коштів шляхом випуску ощадних/депозитних сертифікатів - на дату укладання депозитного договору та випуску сертифіката;

у разі залучення коштів шляхом випуску облігацій - на дату випуску облігацій.

3.4. У разі зміни максимальної ставки залучення субординованих коштів Національний банк офіційно повідомляє не пізніше ніж за місяць до введення їх у дію.

3.5. У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску ощадних/депозитних сертифікатів процентна ставка за депозитним договором залишається незмінною протягом усього періоду дії цього депозитного договору.

У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску облігацій процентна ставка залишається незмінною протягом усього періоду обігу облігацій, визначеного в рішенні про випуск облігацій";

"3.7. Нарахування процентів за субординованим боргом здійснюється щомісяця згідно з правилами бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків.

Авансова сплата процентів за залученими коштами на умовах субординованого боргу не дозволяється, про що зазначається в угоді (депозитному договорі/договорі)";

у пункті 3.9:

після слів "(до часу погашення ощадного/депозитного сертифіката)" доповнити словами "або облігації";

пункт доповнити абзацами такого змісту:

"Також банки можуть здійснювати розрахункові операції з Інвестором (або пов'язаними з ним особами), якщо вони не призводять до кредитування або іншого розміщення коштів у Інвестора (або пов'язаних з ним осіб) або до зустрічних вкладень між банком та Інвестором (або пов'язаними з ним особами).

Кошти, що залучені на умовах субординованого боргу, не можуть бути заставою за кредитами та іншими операціями банку-боржника";

у пунктах 3.10 та 3.14 слова "депозитному договорі" замінити словами "депозитному договорі/договорі";

абзац перший пункту 3.12 доповнити словами "а також у разі заміни одного Інвестора іншим за умови залучення коштів на вигідніших для банку умовах щодо сплати процентів за користування субординованим боргом".

2.4. Пункт 4.7 глави 4 доповнити словами "або у разі настання строку здійснення виплати процентів - у разі випуску купонного ощадного/депозитного сертифіката".

2.5. Розділ доповнити новою главою 5 такого змісту:

"Глава 5. Вимоги щодо випуску боргових цінних паперів під субординований борг у вигляді облігацій

5.1. Облігації, емітовані банком-боржником на умовах субординованого боргу, є цінними паперами, що засвідчують внесення їх власником грошових коштів на визначений період часу, на певних умовах і підтверджують зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цих цінних паперів в передбачений умовами випуску строк з виплатою фіксованого процента, з урахуванням установлених вимог щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу.

5.2. Облігації мають випускатися у бездокументарній формі та бути іменними, строковими і процентними та з обмеженим колом обігу (розміщення облігацій шляхом закритого продажу). Такі облігації мають обслуговуватися в одному з депозитаріїв Національної депозитарної системи.

За закритим продажем розміщення та обіг облігацій здійснюються між юридичними особами, коло (перелік) яких заздалегідь визначено банком-боржником у рішенні про випуск облігацій. Облігації випускаються під певний договірний процент та на визначений строк, але не менше ніж п'ять років з урахуванням вимог глави 3 цього розділу.

5.3. Юридичні особи придбавають облігації за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та процентів за банківські кредити.

5.4. Облігації сплачуються в гривнях, а у випадках, передбачених умовами їх випуску, - в іноземній валюті. Незалежно від виду валюти, в якій проведено оплату облігацій, їх номінальну вартість виражають у гривнях.

5.5. Дохід за облігаціями виплачується відповідно до умов їх випуску.

5.6. Володіння облігацією, що випущена на умовах субординованого боргу, не дає права на участь в управлінні банком.

5.7. Облігації на умовах субординованого боргу не можуть бути дисконтними.

5.8. Облігації на умовах субординованого боргу підлягають обігу на вторинному ринку тільки в межах кола осіб, які заздалегідь визначені банком-боржником у рішенні про випуск облігацій".

2.6. У зв'язку з цим глави 5 та 6 уважати відповідно главами 6 та 7, відповідно пункти 5.1 - 5.8 та 6.1 - 6.3 уважати пунктами 6.1 - 6.8 та 7.1 - 7.3.

2.7. У главі 6:

у пункті 6.1:

в абзаці другому слова "(депозитного договору та сертифіката)" замінити словами "(депозитного договору/договору, ощадного/депозитного сертифіката або облігації)", а цифри "1.6, 3.1 - 3.12, 4.1 - 4.10" замінити цифрами "1.6, 3.1 - 3.11, 4.1 - 4.10, 5.1 - 5.7";

в абзаці третьому слова "(депозитний договір та сертифікат)" замінити словами "(депозитний договір/договір, ощадний/депозитний сертифікат або облігація)", а цифри "1.6, 3.1 - 3.12, 4.1 - 4.10" замінити цифрами "1.6, 3.1 - 3.11, 4.1 - 4.10, 5.1 - 5.7";

абзац третій підпункту "а" пункту 6.3 викласти в такій редакції:

"у разі вкладання коштів на умовах субординованого боргу шляхом придбання ощадних/депозитних сертифікатів або облігацій - за балансовим рахунком 3212/2 "Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до погашення, які придбані на умовах субординованого боргу" за даними аналітичного обліку";

у пункті 6.4:

в абзаці першому слова "(депозитного договору та сертифіката)" замінити словами "(депозитного договору/договору, ощадного/депозитного сертифіката або облігації)", а цифри "1.6, 3.1 - 3.11, 4.1 - 4.10" замінити цифрами "1.6, 3.1 - 3.11, 4.1 - 4.10, 5.1 - 5.7";

підпункт "а" доповнити абзацом такого змісту:

"у разі залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску облігацій - за балансовим рахунком 3315 "Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком";

абзац третій підпункту "б" викласти в такій редакції:

"у разі розміщення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску ощадних/депозитних сертифікатів або облігацій - за балансовим рахунком 3212/1 "Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до погашення" за даними аналітичного обліку";

пункти 6.5, 6.7, 6.8 викласти в такій редакції:

"6.5. Кошти, що залучені на умовах субординованого боргу, враховуються до капіталу банку після дати прийняття Комісією Національного банку рішення про надання Дозволу, починаючи з дня отримання від банку-боржника форми звітності N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" (далі - форма звітності N 610), яка подається банком-боржником до Національного банку щодекадно".

"6.7. Якщо на умовах субординованого боргу кошти залучені строком на п'ять років, то сума субординованого боргу враховується до капіталу банку зі щорічним зменшенням розміру цих коштів на 20 відсотків на кінець кожного року за таким графіком:

Строк до закінчення дії угоди 

Сума, що враховується до капіталу 

Від 5 до 4 років 

100 % 

Від 4 до 3 років 

80 % 

Від 3 до 2 років 

60 % 

Від 2 до 1 року 

40 % 

Менше 1 року 

20 % 

6.8. Якщо на умовах субординованого боргу кошти залучені на строк понад п'ять років, то банк може здійснювати часткове погашення субординованого боргу, але не раніше ніж через п'ять років від дати його залучення з урахуванням вимог пункту 3.12 глави 3 цього розділу. Кошти, залучені на умовах субординованого боргу, мають враховуватися до капіталу банку в останні п'ять років дії угоди з урахуванням розміру амортизації від залишкової суми субординованого боргу, що обліковується на рахунку 3660 "Субординований борг банку".

Приклад:

Строк, на який залучено кошти, 7 років (з 01.02.2003 до 31.01.2010).

Сума залучених коштів на умовах субординованого боргу, на яку отримано Дозвіл на врахування до капіталу банку, - 600000 грн.

Розрахунок суми, що враховується до капіталу, здійснюється так:

з 01.02.2003 до 31.01.2005 - 100 % - 600000 грн.;

з 01.02.2005 до 31.01.2006 - 100 % - 600000 грн.;

з 01.02.2006 до 31.01.2007 - 80 % - 480000 грн.;

з 01.02.2007 до 31.01.2008 - 60 % - 360000 грн.;

з 01.02.2008 до 31.01.2009 - 40 % - 240000 грн.;

з 01.02.2009 до 31.01.2010 - 20 % - 120000 грн."

2.8. У главі 7:

у пункті 7.1 слова "депозитного договору" замінити словами "депозитного договору/договору";

пункти 7.2 та 7.3 викласти в такій редакції:

"7.2. У разі виявлення порушення умов щодо залучення коштів, за яких банк-боржник отримав Дозвіл, або дострокового повернення субординованих коштів у порушення умов пункту 3.12 глави 3 цього розділу, або переуступки права вимоги без отримання Дозволу на залучення субординованих коштів на нового Інвестора (крім випуску облігацій з обмеженим колом обігу) відповідне територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за банком-боржником) подає свої пропозиції про скасування Дозволу до Комісії Національного банку.

7.3. У разі прийняття Комісією Національного банку рішення про скасування Дозволу сума субординованих коштів не враховується до регулятивного капіталу банку після дати прийняття цього рішення, починаючи з наступної звітної дати, установленої для подання форми звітності N 610.

Банки зобов'язані не пізніше наступної звітної дати, установленої для подання форми звітності N 610, після дати прийняття Комісією Національного банку рішення про скасування Дозволу подати Національному банку змінену форму звітності N 610".

 

Директор Генерального департаменту
банківського нагляду
 

 
В. В. Пушкарьов
 

Начальник управління методології
Генерального департаменту
банківського нагляду
 

 
 
І. Ф. Романенко
 

Опрос