Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об экологических фондах природных заповедников, биосферных заповедников, национальных природных парков, ботанических садов, дендрологических парков и зоологических парков

Министерство охраны окружающей природной среды Украины (1)
Положение, Приказ от 26.02.1993 № 16
редакция действует с 18.07.2011

Про затвердження Положення про екологічні фонди природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 26 лютого 1993 року N 16

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 березня 1993 р. за N 9

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
від 9 червня 2011 року N 196

На виконання статті 48 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" НАКАЗУЮ:

Затвердити Положення про екологічні фонди природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків, що додається.

 

Міністр 

Ю. Костенко 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про екологічні фонди природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків

I. Загальні положення

1. При природному заповіднику, біосферному заповіднику, національному природному парку, ботанічному саді, дендрологічному парку та зоологічному парку може створюватися відповідно до ст. 48 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" цільовий екологічний фонд.

2. Екологічний фонд при природному заповіднику, біосферному заповіднику, національному природному парку, ботанічному саді, дендрологічному парку та зоологічному парку (далі Екологічний фонд) створюється з метою цільового фінансування заходів, спрямованих на забезпечення охорони заповідних природних комплексів та об'єктів, розвиток наукових досліджень, міжнародне співробітництво, еколого-освітні роботи.

3. Екологічний фонд в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, іншими актами законодавчої та виконавчої влади і цим Положенням.

II. Завдання Екологічного фонду

4. Головними завданнями Екологічного фонду є:

сприяння фінансуванню заходів, спрямованих на забезпечення охорони заповідних природних комплексів та об'єктів, розвиток наукових досліджень, міжнародне співробітництво, еколого-освітні роботи,

збір і акумуляція внесків, призначених на зазначені вище заходи.

III. Кошти Екологічного фонду

5. Екологічний фонд утворюється за рахунок:

частини штрафів та грошових стягнень за шкоду, заподіяну природним і біосферним заповідникам, національним природним паркам, ботанічним садам, дендрологічним та зоологічним паркам у результаті порушення законодавства про природно-заповідний фонд, у розмірі 70 відсотків загальної суми штрафів та грошових стягнень;

коштів, одержаних від реалізації конфіскованого або вилученого відповідно до законодавства майна, яке було знаряддям або предметом екологічного правопорушення на відповідній території та об'єктах природно-заповідного фонду;

частини платежів підприємств, установ та організацій за забруднення відповідних територій та об'єктів природно-заповідного фонду, що визначаються на підставі еколого-економічної оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище;

цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій, у тому числі міжнародних і зарубіжних, та громадян.

6. Кошти Екологічного фонду використовуються для цільового фінансування заходів, спрямованих на:

забезпечення охорони заповідних природних комплексів та об'єктів;

розвиток наукових досліджень, міжнародне співробітництво в галузі охорони, вивчення досвіду роботи на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду;

еколого-освітні роботи.

7. Екологічний фонд є єдиним розпорядником своїх коштів.

8. Усі витрати, пов'язані з діяльністю Екологічного фонду, здійснюються за рахунок його коштів.

Не використані на кінець року кошти Екологічного фонду вилученню не підлягають (за винятком випадків звернень стягнення на майно Екологічного фонду по його зобов'язаннях) і використовуються для фінансування заходів відповідно до цілей Екологічного фонду в наступні роки.

9. Екологічний фонд відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

IV. Повноваження Екологічного фонду

10. Екологічному фонду надається право:

одержувати грошові внески від підприємств, установ, організацій, у тому числі міжнародних і зарубіжних, та громадян;

відкривати рахунки в установах банків;

розподіляти кошти на зазначені в пункті 6 цього Положення заходи;

виступати позивачем або відповідачем в органах суду чи арбітражного суду.

V. Органи управління Екологічного фонду

11. Органом управління Екологічного фонду є його Рада.

При необхідності із членів Ради може створюватись Правління Екологічного фонду.

Для перевірки оперативної фінансової діяльності Екологічного фонду створюється ревізійна комісія.

12. До складу Ради Екологічного фонду з правом ухвального голосу входять представники від громадян, організацій, підприємств, установ, громадських організацій, які передали власні кошти (не менше 10 мінімальних розмірів заробітної плати) до Екологічного фонду.

13. До складу Ради Екологічного фонду можуть включатися представники адміністрації відповідних природних заповідників, біосферних заповідників, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних та зоологічних парків, а також державних органів з охорони навколишнього природного середовища, громадських екологічних об'єднань, провідні науковці та фахівці.

Раду очолює голова Екологічного фонду, який за посадою є директором природоохоронної установи, при якій створюється Екологічний фонд.

Положення про Раду Екологічного фонду відповідної установи та її персональний склад затверджуються Міністерством екології та природних ресурсів України.

(абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.06.2011 р. N 196)

14. Рада Екологічного фонду:

визначає основні напрямки використання його коштів;

утворює при необхідності правління Екологічного фонду, яке є його виконавчим і розпорядчим органом;

затверджує Положення про правління Екологічного фонду та контролює його діяльність;

затверджує кошторис видатків та бюджет Екологічного фонду по джерелах доходів і видатках та звіт про виконання бюджету;

утворює ревізійну комісію.

15. Рада Екологічного фонду скликається в разі необхідності, але не менше двох разів на рік.

Рада Екологічного фонду може приймати рішення при наявності не менш двох третин членів Ради.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх членів Ради.

16. Облік коштів та їх використання здійснюється бухгалтерією природних заповідників, біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних та зоологічних парків, при яких створено Екологічний фонд, шляхом відкриття окремих рахунків для національної та іноземної валюти.

17. Ревізійна комісія контролює фінансову діяльність Екологічного фонду.

Засідання ревізійної комісії проводиться в разі необхідності, але не менше одного разу на рік.

18. Діяльність Екологічного фонду в разі необхідності може бути припинена тільки у випадках, передбачених чинним законодавством.

19. При припиненні діяльності Екологічного фонду Рада розглядає і приймає рішення про розподіл між членами фонду невикористаного їх добровільного внеску на час припинення діяльності Екологічного фонду.

Кошти від частини штрафів та грошових стягнень за шкоду, заподіяну природним комплексам, територіям і об'єктам природно-заповідного фонду, при яких був створений Екологічний фонд, а також кошти, отримані від реалізації конфіскованого відповідно до законодавства майна, частини платежів, отриманих за забруднення відповідних територій, поступають у користування об'єктів природно-заповідного фонду.

20. Екологічний фонд в межах своїх повноважень користується правами юридичної особи, має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

21. Облік Екологічних фондів здійснює Міністерство екології та природних ресурсів України.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 09.06.2011 р. N 196)

_____________ 
 

Опрос