Идет загрузка документа (68 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения процентного соотношения государственной доли и доли арендатора в рыночной стоимости единого (целостного) имущественного комплекса, переданного в аренду

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 27.02.2004 № 376
редакция действует с 16.05.2017

Про затвердження Порядку визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 04.04.2017 р. N 523)

Наказ Фонду державного майна України
від 27 лютого 2004 року N 376

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 березня 2004 р. за N 337/8936

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Фонду державного майна України
 від 4 квітня 2017 року N 523

Відповідно до пункту 76 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 04.04.2017 р. N 523)

2. Директору Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (Н. Лебідь) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Д. Парфененка

 

Голова Фонду 

М. Чечетов 

 

Порядок
визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду

1. Цей Порядок установлює процедуру визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, під час проведення його незалежної оцінки з метою приватизації у відповідності до вимог пункту 86 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891 (із змінами) (далі - Методика оцінки майна).

2. Проведенню незалежної оцінки єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, передує підготовчий етап відповідно до пункту 8 Методики оцінки майна.

На підготовчому етапі у випадках визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, здійснюється аудиторська перевірка відповідно до вимог пункту 17 Методики оцінки майна. Аудиторською перевіркою мають бути перевірені і підтверджені джерела придбання орендарем за час оренди необоротних активів, що належать державі; розмір накопиченої амортизації, нарахованої на орендовані необоротні активи та не використаної на дату оцінки, обсяг державного цільового фінансування та державних цільових надходжень, обсяг витрат орендаря на завершення будівництва об'єкта незавершеного будівництва, на невід'ємні поліпшення орендованого майна (для орендарів державного майна).

3. Незалежна оцінка єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, проводиться на підставі таких вихідних даних: матеріали інвентаризації на дату оцінки; розподільчий баланс, складений за результатами такої інвентаризації, з аудиторським висновком до нього, договір оренди з додатками до нього, відомості про введення в експлуатацію невід'ємних поліпшень орендованих необоротних активів із зазначенням витрат орендаря, пов'язаних з такими поліпшеннями, довідки про рух коштів амортизації на орендовані необоротні активи за період оренди, рух коштів від реалізації орендованих необоротних активів за період оренди, про кошти державного цільового фінансування та державних цільових надходжень за період оренди, довідка про оборотні засоби (запаси), взяті в оренду і не викуплені орендарем на дату оцінки (у разі їх наявності), затверджений органом приватизації перелік майна, вартість якого вилучається з вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, а також інших вихідних даних, необхідних для проведення такої оцінки, передбачених нормативно-правовими актами з оцінки майна.

4. Незалежна оцінка єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, здійснюється на засадах визначення ринкової вартості та з урахуванням вимог пункту 86 Методики оцінки майна.

5. Відсоткове співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, визначається суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідно до пункту 86 Методики оцінки майна та цього Порядку на підставі результатів оцінки, отриманих з використанням майнового підходу. На підставі результатів зазначеної оцінки складається розрахунок відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, згідно з додатком до цього Порядку.

6. Незалежна оцінка нерухомого майна, що ввійшло до складу єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, у разі здійснення орендарем за рахунок власних коштів невід'ємних поліпшень такого майна, здійснюється з використанням методичних засад, визначених у пункті 73 Методики оцінки майна. При цьому враховуються умови договору оренди в частині здійснення зазначених поліпшень.

7. Для визначення вартості частки держави та частки орендаря в єдиному (цілісному) майновому комплексі, переданому в оренду, відсоткове співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості такого комплексу, визначене згідно з пунктом 5 цього Порядку, застосовується до отриманого суб'єктом оціночної діяльності остаточного результату ринкової вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу.

8. Вартість державної частки та частки орендаря у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, за результатами незалежної оцінки відповідно до цього Порядку застосовується з метою викупу або продажу на конкурентних засадах згідно із законодавством.

 

Директор Департаменту оцінки
майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності

Н. Кравцова

 

Розрахунок відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду

Номер рядка

Показник

Усього,
тис. грн

У тому числі

що належать державі,
тис. грн

що належать орендарю,
тис. грн

1

2

3

4

5

1

Необоротні активи, усього

 

 

 

1.1

Залишкова вартість нематеріальних активів, усього

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

авторське та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо)

 

 

 

права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо)

 

 

 

права на комерційні позначення (товарні знаки, торгові марки, фірмові найменування тощо)

 

 

 

права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо)

 

 

 

права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, розробки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, захист від недобросовісної конкуренції тощо)

 

 

 

інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)

 

 

 

1.2

Незавершені капітальні інвестиції, усього

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

капітальне будівництво

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів, інших необоротних матеріальних активів

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

 

 

 

придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

 

 

 

1.3

Залишкова вартість основних засобів, усього

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

земельні ділянки

 

 

 

капітальні витрати на поліпшення земель

 

 

 

будинки та споруди

 

 

 

машини та обладнання

 

 

 

транспортні засоби

 

 

 

інструменти, прилади, інвентар

 

 

 

тварини

 

 

 

багаторічні насадження

 

 

 

інші основні засоби

 

 

 

інвестиційна нерухомість

 

 

 

1.4

Довгострокові фінансові інвестиції, усього

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

 

 

інші фінансові інвестиції

 

 

 

1.5

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

 

1.6

Відстрочені податкові активи

 

 

 

1.7

Інші необоротні активи

 

 

 

2

Оборотні активи, усього

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

2.1

Запаси

 

 

 

2.2

Поточні біологічні активи

 

 

 

2.3

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, усього

 

 

 

2.4

Дебіторська заборгованість за розрахунками

 

 

 

2.5

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

 

 

2.6

Поточні фінансові інвестиції

 

 

 

2.7

Гроші та їх еквіваленти

 

 

 

2.8

Витрати майбутніх періодів

 

 

 

2.9

Інші оборотні активи

 

 

 

3

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

 

 

 

4

Залишкова вартість майна, яка вилучається з вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу

 

 

 

5

Сукупна вартість єдиного (цілісного) майнового комплексу (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 - ряд. 4)

 

 

 

6

Довгострокові зобов'язання і забезпечення, усього

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

6.1

Залишок коштів державного цільового фінансування та державних цільових надходжень

 

 

х

7

Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

 

8

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

 

 

9

Ринкова (чиста) вартість єдиного (цілісного) майнового комплексу (ряд. 5 - ряд. 6 - ряд. 7 - ряд. 8)

 

 

 

10

Оціночна вартість оборотних засобів, зданих в оренду, з урахуванням індексації ((ряд. 10.1 + ряд. 10.2 - ряд. 10.3) х ряд. 10.4) (у разі коли сума рядків 10.1 та 10.2 менша від показника ряд. 10.3, показники рядка 10 дорівнюють нулю)

 

 

х

10.1

Запаси і затрати, які входять у валюту балансу

 

 

х

10.2

Фінансові активи

 

 

х

10.3

Кредиторська заборгованість

 

 

х

10.4

Коефіцієнт індексації оборотних засобів, зданих в оренду

 

 

х

11

Накопичена амортизація на орендовані необоротні активи, не використана на дату оцінки

 

 

х

12

Залишок коштів від реалізації орендованого майна

 

 

х

13

Заборгованість орендаря за оренду єдиного (цілісного) майнового комплексу*

 

 

х

14

Частка держави (графа 4 ряд. 9 + графа 4 ряд. 6.1 + графа 4 ряд. 10 + графа 4 ряд. 11 + графа 4 ряд. 12 + графа 4 ряд. 13), тис. грн

х

 

х

15

Частка держави (графа 4 ряд. 14 / графа 3 ряд. 9 х 100), %

100

 

х

16

Частка орендаря (графа 3 ряд. 9 - графа 4 ряд. 14), тис. грн

х

х

 

17

Частка орендаря (графа 5 ряд. 16 / графа 3 ряд. 9 х 100), %

100

х

 

____________
* Враховується у разі приватизації єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, шляхом викупу орендарем такого комплексу.

(Порядок у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 04.04.2017 р. N 523)

____________

Опрос