Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правила составления финансовой отчетности банками Украины в условиях особого периода

Национальный банк
Постановление, Правила от 21.01.2004 № 24
Утратил силу

Правила складання фінансової звітності банками України в умовах особливого періоду

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Правління Національного банку України
 від 15 квітня 2013 року N 138

Правила втратили чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22 липня 2014 року N 435)

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про правовий режим воєнного стану", "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" та ґрунтуються на основних вимогах нормативно-правових актів України і міжнародних стандартів фінансової звітності.

1.2. Правила визначають порядок складання та подання річної фінансової звітності банками в умовах особливого періоду, яка відображає їх фінансовий стан на кінець 31 грудня звітного року та результати їх діяльності за цей самий період. Правила поширюються на банки, що включені до Переліку банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду.

Абзац другий пункту 1.2 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 15.04.2013 р. N 138,
у зв'язку з цим абзаци третій і четвертий
уважати відповідно абзацами другим і третім)

Порядок складання та подання звітності відокремленими структурними підрозділами банк визначає самостійно.

Банк не включає до річної фінансової звітності економічні показники структурних підрозділів, які діють в умовах жорстких обмежень щодо їх здатності передавати кошти і інформацію головній установі банку. У разі неможливості подання банком фінансової звітності зведену інформацію надає відокремлений структурний підрозділ, визначений головною установою банку, або кожний відокремлений структурний підрозділ банку безпосередньо до територіального управління Національного банку України за місцем розташування, або до визначеного Національним банком України (далі - Національний банк) територіального управління.

1.3. Оборотно-сальдовий баланс за формою N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку", затвердженою постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674, подається Національному банку згідно з нормативно-правовими актами щодо складання та подання статистичної звітності банками в особливий період.

1.4. Метою складання річної фінансової звітності в особливий період є надання користувачам (для прийняття рішень щодо майбутнього розподілу ресурсів і оцінки результатів діяльності) повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності.

1.5. Фінансова звітність в особливий період опублікуванню не підлягає.

2. Склад річної фінансової звітності в особливий період

2.1. Річна фінансова звітність складається за звітний період на підставі даних бухгалтерського обліку наростаючим підсумком з урахуванням коригуючих проводок, які були здійснені у звітному періоді.

2.2. В умовах особливого періоду банки подають річну фінансову звітність, що має містити:

Баланс;

Звіт про фінансові результати;

примітки до звітів;

супроводжувальний лист.

2.3. З моменту оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях банки складають річну фінансову звітність на підставі та за формами, що наведені в нормативно-правових актах Національного банку з питань складання фінансової звітності банків України. У цій фінансовій звітності зазначаються такі дані:

(абзац перший пункту 2.3 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 15.04.2013 р. N 138)

окремо за кожним регіоном і зведені по банку (за умови введення особливого періоду в Україні);

зведені по банку та окремо по регіону (регіонах), де введений особливий період.

Географічний сегмент у цих Правилах являє собою регіон у межах України (обласне управління або відокремлений структурний підрозділ, якому надані відповідні функції).

2.4. У разі визначення звітного географічного сегмента дані щодо сегмента за попередній період мають бути перераховані (якщо це можливо) та подані з метою порівняння. Звітний сегмент - це географічний сегмент, щодо якого вимагається розкриття інформації.

Регіон, визначений як звітний у періоді, який щойно закінчився, має надалі залишатися в поточному періоді звітним, якщо він зберігає своє значення.

2.5. У примітках до звітів банки розкривають інформацію про операції, що були здійснені в особливий період.

(пункт 2.5 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 15.04.2013 р. N 138)

2.6. У супроводжувальному листі банки пояснюють зміни, що відбулися в обліковій політиці протягом звітного періоду, розкривають додаткову обґрунтовану інформацію за відповідними статтями активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат. Додаткова інформація має містити опис статей активів та зобов'язань, аналіз відповідного активу або зобов'язання в розрізі валют, аналіз за строками погашення, а також аналіз кредитного та процентного ризиків, впливу економічної ситуації в Україні на основні статті фінансової звітності банків. Також зазначається кількість працівників на кінець звітного і попереднього періодів та які структурні підрозділи входять до складу банку, аналіз причин наявних недоліків у роботі, вжиті заходи щодо їх усунення та поліпшення роботи.

2.7. У разі розбіжності між залишками за активними балансовими рахунками та пасивними балансовими рахунками розділу 39 "Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку" і між рахунками груп 608, 708, 618, 718, 638, 738 на звітну дату у зведеному балансі, внаслідок несвоєчасного проходження платежу під час особливого періоду, банк здійснює відповідні коригування статей балансу і статей доходів і витрат на підставі інформації, отриманої від відокремленого структурного підрозділу. Про це зазначається в супровідному листі.

2.8. Банки мають розкривати інформацію про припинення діяльності. Після того, як керівний орган (рада директорів, правління тощо) затвердив та оголосив детальний офіційний план припинення діяльності (наприклад, шляхом припинення експлуатації відокремленого структурного підрозділу), діяльність, що припиняється, слід відокремити від діяльності, що триває, для поточного періоду та для попередніх періодів, відображених у звітності. Розкриття інформації про діяльність, що припиняється, здійснюється у фінансових звітах до того періоду (включно), у якому завершується припинення цієї діяльності. А щодо відокремленого структурного підрозділу, який внаслідок причин, що є поза сферою контролю, не надав інформації, то банки у фінансовому звіті лише зазначають про цей факт.

2.9. Національний банк має право вимагати додаткову інформацію та додаткові форми звітності від банків відповідно до прийнятих рішень в особливий період.

3. Порядок подання фінансової звітності в особливий період

3.1. Банки зобов'язані подавати річну фінансову звітність на паперових носіях із супровідним листом територіальним управлінням Національного банку не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

(пункт 3.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.04.2013 р. N 138)

3.2. Пункт 3.2 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 15.04.2013 р. N 138,
у зв'язку з цим пункти 3.3 - 3.6
 уважати відповідно пунктами 3.2 - 3.5)

3.2. Звітну інформацію надають банки правлінню (раді директорів) банку з метою оцінки результатів діяльності кожного відокремленого структурного підрозділу (на рівні обласного управління) у минулому і для прийняття рішень щодо майбутнього розподілу ресурсів.

3.3. Звітність складається в обов'язковому порядку незалежно від можливості її подання Національному банку. Якщо передавання інформації неможливо здійснити жодним способом, але банк чи його структурний підрозділ працюють, то звітність подається Національному банку в разі виникнення можливості її подання.

3.4. У разі ведення бухгалтерського обліку без використання комп'ютерної техніки для забезпечення складання звітності в ручному режимі банки здійснюють організацію аналітичного обліку з урахуванням таких обов'язкових параметрів: резидентності, виду економічної діяльності та коду валюти.

3.5. Керівники банків несуть персональну відповідальність за несвоєчасне подання річної фінансової звітності. У разі її неподання керівник банку до кінця звітного дня має доповісти про це територіальному управлінню Національного банку, а також про вжиті заходи щодо усунення допущених порушень.

 

Головний бухгалтер-директор
Департаменту бухгалтерського обліку
 

 
В. І. Ричаківська
 

Опрос